NSAN LUCA 3

1De ya xqui nda̱ 'rɛt'amacʉt'a njɛya ra da̱nga nda̱ Tiberio Cesa nú'a̱ mi 'bʉ Nroma ne mrá nda̱ ja ndunthi ya hai de ra ximhai, nehe gue'bʉ mrá nda̱ ra Poncio Pilato nuni ja ra hai Judea, nehe mrá nda̱ ra Erode nuni ja ra hai Galilea, nehe mrá nda̱ nurá cu ra Erode nú'a̱ mrá thuhu ra Lipe nuni ja ra hai Iturea ne ja ra hai Traconite, nehe mrá nda̱ ra Lisania nuni ja ra hai Abilinia. 2Gue'bʉ myá da̱nga nda̱ gá macja̱ ra Anás ne ra Caifá. Ha de nura jɛya'a̱ Ajua̱ bi umba ya noya ra Xuua nú'a̱ mrá t'ʉ ra Sacaría de mbi 'bʉ ja ra mbonthi, pa da zo ya ja̱'i. 3Nu'bʉ́ ra Xuua bi ma gatho rá nthets'i ra da̱the Jordá, ne mi embabi ya ja̱'i gue da ñobri de yá ts'oqui ne da nxistehe pa njabʉ Ajua̱ da pumbabi yá ts'oqui'ʉ. 4Nú'á̱ njabʉ bi zofo ya ja̱'i gue da hñoqui'ʉ ja yá mfeni pa nu sta zø ra zi Hmu da gamfri'ʉ, hangue bi njabʉ ngu nú'a̱ xqui 'yofo ra ba̱di Isaía ja ra Ma̱ca T'ofo nu habʉ ena: Ma da nt'øde 'nara ja̱'i da ña̱ nts'ɛdi ja ra mbonthi ne ma da 'ñena: “Hocuahʉ xá hño rá 'ñu ra zi Hmu, jua̱nhʉ gatho ya ts'aca'ñu. 5Gatho ya hñe dra hñu'tsi, ne dra tʉnga ya nda̱nts'i, ne dra yø'ta ya t'øhø, ne dra jua̱na ya nønts'a'ñu, ne da thoqui gatho habʉ hindi 'bʉi xá hño. 6Y gatho ya ja̱'i da hyandi te xa 'yøt'a Ajua̱ pa da mpøhø'ʉ.” 7Nepʉ mi pa ya ja̱'i mi c'a̱'tsa ra Xuua pa da xi'tsi'ʉ, y nu'á̱ mi embabi'ʉ: ―¡Gyá ts'oja̱'ihʉ ngu ya zate qu'eña̱! ¿Ha guí hu ri mʉihʉ gue ngue'a̱ xcá ehʉua ya xcá 'ba'tuahʉ rá cuɛ Ajua̱ xa 'ñepʉ? 8Mahyoni gui 'yohʉ xá hño pa da hnequi gue majua̱ni xcá ñobrihʉ de ri ts'oquihʉ. Oxqui ma gui 'ñexhʉ gui 'ñeñhʉ: “Nuje ma dadahe ndu ra Abrá, hangue hinte ga jahe.” Ngue'a̱ nugui dí xi'ahʉ gue Ajua̱ da za da japi da nja̱'i nuya ya do pa dyá t'ʉ ra Abrá. 9Dí xi'ahʉ gue 'bʉi guetbʉ Ajua̱, ngu 'na to'o ha̱ ra t'ɛ́gui pa da zɛcua yá 'yʉ ya za. Gatho nú'ʉ ya za hingui unga yá hoga fruta ma da ts'ɛt'i ne da thøt'a ja ra tsibi. Njabʉ Ajua̱ ma da hyøt'ahʉ ja ra nidu 'bʉ hingui ñobrihʉ ne gui 'yohʉ xá hño. 10Nepʉ nuya ja̱'i bi 'yamba ra Xuua ne bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ́ ¿te mahyoni ga øthebya? 11Nu'bʉ́ ra Xuua bi 'ñembabi: ―Nu'a̱ tó'o pɛ'tsa yoho yá pahni, dá umba 'na nú'a̱ to'o othobi. Ha nu'a̱ tó'o pɛ'tsa te da zi, mahyoni da ñohui nú'a̱ to'o othobi. 12Nehe bi ma bá c'a̱'tsa ra Xuua 'raya 'ña̱tsa ngʉxboja̱. Nú'ʉ́ bi ma da nxistehe nehe, ne bi 'yambabi ra Xuua ne bi 'ñembabi: ―Xahnate, xi nuje, ¿te mahyoni ga øthe? 13Ha nura Xuua bi 'ñembabi: ―Nu'a̱ mahyoni gui 'yøthʉ, cobrahʉ ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley, oguí cømbahʉ yá boja̱ ya ja̱'i. 14Nehe 'raya soldado bi 'ñembabi ra Xuua: ―Xi nuje, ¿te mahyoni ga øthe? Ha nura Xuua bi 'ñembabi: ―Oto guí pepabihʉ, ne oguí pihʉ ya ja̱'i co nú'a̱ ra nsu xa t'a'ahʉ, nixi gui hyøxhʉ ra thai ya ja̱'i. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, johyahʉ co nú'a̱ guí ta̱ha̱hʉ, oguí nehʉ ma'na. 15Ha nuya ja̱'i himi pa̱di te da beni de ra Xuua, ua go mi gue'a̱ ra Cristo nú'a̱ xqui hma̱ da 'bɛhni pa da nda̱, ua hina. 16Nepʉ nura Xuua bi 'ñembabi'ʉ: ―Nugui dí xi'ts'a'ihʉ co ra dehe, pe bra 'bɛfa ma'na nú'a̱ to'o ma da xi'ts'a'ihʉ co ra Ma̱ca Nda̱hi ne asta ngu di faspi co rá ts'ɛdi. Nú'á̱ ma'na ja rá ts'ɛdi de guequi ne hiní 'ñepcagui ngugui ga xo'tuabi yá ntha̱sthi de yá zɛsthi. 17Nu'á̱ nja ngu 'nara mɛfi ya o ja rá 'yɛ ra pala pa da mica ra trigo, y nu stí uadi da miqui'a̱, da munts'i da mɛ'tsi, ha nura paha da ga̱t'a ja ra tsibi. Njabʉtho nehe nú'a̱ bra 'bɛfa de guequi ma da munts'a nú'ʉ di 'yo xá hño pa da 'mʉi con gue'a̱, ha nu'ʉ hindi 'yo xá hño ma da hyøt'a ja ra tsibi. 18Njabʉ ne co ma'ra ya hoga ts'ofo ra Xuua mi utua ya ja̱'i de ra ma̱ca hoga t'øde. 19Y nú'bʉ́ gue'bʉ bi zʉi'a̱ ra nda̱ Erode ngue'a̱ xqui zimbabi rá 'bɛhña̱ rá cu nú'a̱ mrá thuhu ra Lipe, ne xqui 'yøt'a ma'ra ya t'øt'e xá nts'o. 20Pe nura Erode himbi ne bi ntsø'mi. Nu'a̱ bi 'yøt'e, bi 'yøt'a ma'na ra t'øt'e xi xá nts'o, bi gʉ ra Xuua ne bi got'a fadi. 21Pe ante dra jʉ ra Xuua da jot'a fadi, bi ma ra Jesu habʉ mi xi'tsate'a̱ pa da nxistehe'a̱ nehe. Ne ts'a mi apabi Ajua̱ ra Jesu, bi xogui mahets'i, 22y nurá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ bá ca̱i ngu 'nara domitsu bi zøhø ja gue'a̱. Ne bi nt'øde 'nara noya de mahets'i bi 'ñena: ―Nu'i go gue'i ma hma̱ca T'ʉ'i, xi drí johya de gue'i. 23Ra Jesu mi pɛ'tsa ngu 'natema'rɛt'a njɛya nu mi mʉta rá 'bɛfi. Ne mi t'ena gue nurá dada'a̱ go mrá Jose. Ha nurá dada ra Jose mrá thuhu ra Elí, 24ha nurá dada ra Elí mrá thuhu ra Matat, ha nurá dada ra Matat mrá thuhu ra Leví, ha nurá dada ra Leví mrá thuhu ra Melqui, ha nurá dada ra Melqui mrá thuhu ra Jana, ha nurá dada ra Jana mrá thuhu ra Jose nehe, 25ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Jose mrá thuhu ra Matatía, ha nurá dada ra Matatía mrá thuhu ra Amós, ha nurá dada ra Amós mrá thuhu ra Naum, ha nurá dada ra Naum mrá thuhu ra Esli, ha nurá dada ra Esli mrá thuhu ra Nagai, 26ha nurá dada ra Nagai mrá thuhu ra Maat, ha nurá dada ra Maat mrá thuhu ra Matatía nehe, ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Matatía mrá thuhu ra Semei, ha nurá dada ra Semei mrá thuhu ra Jose nehe, ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Jose mrá thuhu ra Judá, 27ha nurá dada ra Judá mrá thuhu ra Joana, ha nurá dada ra Joana mrá thuhu ra Resa, ha nurá dada ra Resa mrá thuhu ra Sorobabel, ha nurá dada ra Sorababel mrá thuhu ra Salatiel, ha nurá dada ra Salatiel mrá thuhu ra Neri, 28ha nurá dada ra Neri mrá thuhu ra Melqui nehe, ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Melqui mrá thuhu ra Adi, ha nurá dada ra Adi mrá thuhu ra Cosam, ha nurá dada ra Cosam mrá thuhu ra Elmodam, ha nurá dada ra Elmodam mrá thuhu ra Er, 29ha nurá dada ra Er mrá thuhu ra Josué, ha nurá dada ra Josué mrá thuhu ra Elieser, ha nurá dada ra Elieser mrá thuhu ra Jorim, ha nurá dada ra Jorim mrá thuhu ra Matat nehe, 30ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Matat mrá thuhu ra Leví nehe, ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Leví mrá thuhu ra Simiu, ha nurá dada ra Simiu mrá thuhu ra Judá nehe, ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Judá mrá thuhu ra Jose nehe, ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Jose mrá thuhu ra Jonán, ha nurá dada ra Jonán mrá thuhu ra Eliaquim, 31ha nurá dada ra Eliaquim mrá thuhu ra Melea, ha nurá dada ra Melea mrá thuhu ra Mainán, ha nurá dada ra Mainán mrá thuhu ra Matata, ha nurá dada ra Matata mrá thuhu ra Natán, 32ha nurá dada ra Natán mrá thuhu ra Davi, ha nurá dada ra Davi mrá thuhu ra Isaí, ha nurá dada ra Isaí mrá thuhu ra Obed, ha nurá dada ra Obed mrá thuhu ra Boos, ha nurá dada ra Boos mrá thuhu ra Salmón, ha nurá dada ra Salmón mrá thuhu ra Naasón, 33ha nurá dada ra Naasón mrá thuhu ra Aminadab, ha nurá dada ra Aminadab mrá thuhu ra Aram, ha nurá dada ra Aram mrá thuhu ra Esrom, ha nurá dada ra Esrom mrá thuhu ra Fare, ha nurá dada ra Fare mrá thuhu ra Judá nehe, 34ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Judá mrá thuhu ra Cobo, ha nurá dada ra Cobo mrá thuhu ra Isaac, ha nurá dada ra Isaac mrá thuhu ra Abrá, ha nurá dada ra Abrá mrá thuhu ra Taré, ha nurá dada ra Taré mrá thuhu ra Nacor, 35ha nurá dada ra Nacor mrá thuhu ra Serug, ha nurá dada ra Serug mrá thuhu ra Ragau, ha nurá dada ra Ragau mrá thuhu ra Peleg, ha nurá dada ra Peleg mrá thuhu ra Eber, ha nurá dada ra Eber mrá thuhu ra Sala, 36ha nurá dada ra Sala mrá thuhu ra Cainán, ha nurá dada ra Cainán mrá thuhu ra Arfaxad, ha nurá dada ra Arfaxad mrá thuhu ra Sem, ha nurá dada ra Sem mrá thuhu ra Noé, ha nurá dada ra Noé mrá thuhu ra Lamec, 37ha nurá dada ra Lamec mrá thuhu ra Matusale, ha nurá dada ra Matusale mrá thuhu ra Enoc, ha nurá dada ra Enoc mrá thuhu ra Jared, ha nurá dada ra Jared mrá thuhu ra Maalaleel, ha nurá dada ra Maalaleel mrá thuhu ra Cainán nehe, 38ha nurá dada nú'a̱ ma'na ra Cainán mrá thuhu ra Enós, ha nurá dada ra Enós mrá thuhu ra Set, ha nurá dada ra Set mrá thuhu ra Adá, ha nurá Dada ra Adá, go gue'a̱ Ajua̱ bí 'bʉ mahets'i, ngue'a̱ go bi hyoqui'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\