NSAN LUCA 7

1Mi uadi ra Jesu bi zofo ya ja̱'i bi yopa ma ma'na'qui pa ja ra hnini Ncapernau. 2De guehni mbi 'bʉ 'nara nda̱ gá soldado me Nroma, mi 'bʉhui 'nara ts'ʉnt'ʉ xi mrá hma̱di 'bɛgo, y nu'á̱ mi tsʉdi 'nara hñeni asta mi nedu. 3Pe nu mi 'yøde nú'a̱ ra nda̱ gá soldado mi hma̱ de ra Jesu, bi mɛhna 'raya nda̱ me Israel pa da 'yapa ra ma̱te da 'ñehe da 'yøthebi nú'a̱ rá 'bɛgo mri hñeni. 4Ha nu mi zøni'ʉ habʉ mi 'bʉi ra Jesu bi ba̱ntebi con gatho yá mʉi da mɛui'ʉ ne bi 'ñembabi: ―Nú'a̱ ra nda̱ gá soldado bá pɛncahe rí 'ñepi gui fats'i, 5ngue'a̱ xi ri ma̱di ndunthi ma ja̱'ihʉ y asta bi manda nehe bi thoga ma nija̱hʉ. 6Hangue nura Jesu bi mɛui'ʉ. Pe nu ya de mi ma da zønga ja ra ngu, nú'a̱ ra nda̱ gá soldado bi mɛhna 'rayá amigo ne bi 'ñembabi: ―Rí maha ua xipabihʉ ra Jesu njaua: Nú'i ri t'equ'ei Ndada, ya ogrí xuhña, ngue'a̱ nugui hiní 'ñepcagui ngugui gui cʉt'a ja ma ngu. 7Hangue nixi dá ne dá masɛbʉ pa ga tsi'a'i. Nu'a̱ dí a'a'ibya, hønsɛ gui ma̱ gue da ña̱nga ma 'bɛgo y dí camfri gue da ña̱ni. 8Dí camfri gue 'bestho da njabʉ ngu nú'a̱ gui ma̱, ngue'a̱ nugui dí 'bʉi nehe ja yá hmanda ma nda̱, ne dí pɛ'tsa ma soldado nehe ja ma hmanda. 'Bʉ ga embabi 'na de gue'ʉ: “Rí ma”, nu'á̱ da ma. Ha nu'bʉ ga embabi ma'na: “Bá ecua”, nu'á̱ dua ehe. Ha nu'bʉ dí 'bɛpabi 'nara 'bɛfi ma 'bɛgo, nu'á̱ da mɛfi. 9Ha nu mi 'yøde njabʉ ra Jesu xi bi 'yø nú'a̱ bi ma̱nga nú'a̱ ra nda̱ gá soldado. Ne bi mpʉnts'i ne bi xipa nú'a̱ ra hmuntsja̱'i mri 'ñoui, ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Xi majua̱ni ni 'nara menguua Israel hinstá tsʉdi xi di ja rá jamfri ngu nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱ masque hingrá me Israel. 10Ha nu mi menga nú'ʉ ya 'mɛhni ja rá ngu ra nda̱ gá soldado, bi zʉdi nú'a̱ ra 'bɛgo ya xqui ña̱ni. 11'Mɛfa de gue'a̱ ra Jesu mri ma ja 'nara hnini rá thuhu Naín ne mri 'ñoui yá nxadi ne ndunthi ma'ra ya ja̱'i. 12Pe ante da zønga ja ra hnini bi hyandi mi pani 'nara 'bɛhña̱ mrá viuda xqui du rá 'ra t'ʉ y mri ma nt'agui y nehe mi pani con gue'a̱ 'nara hmuntsja̱'i. 13Y nu mi hyanda ra zi 'bɛhña̱ nura Jesu, xi bi huequi ne bi 'ñembabi: ―Oguí zoni. 14Nepʉ bi da̱st'i'a̱ habʉ mi pa nú'ʉ to'o mri du, ne bi hñuxa rá 'yɛ ja ra caha, y nú'ʉ to'o mri du bi gohi bi 'mai. Ha nura Jesu bi 'ñembabi nú'a̱ xqui du: ―Ts'ʉnt'ʉ, nugui dí xi'a'i: ¡Nangui! 15Nepʉ nú'a̱ xqui du bi nangui ne bi hñudi ne bi mʉdi bi ña̱. Y nura Jesu bi dapabi rá na̱na̱. 16Ha nu mi hyanda njabʉ gatho ya ja̱'i, xi bi ntsu'ʉ, ne bi mʉdi bi nsunda Ajua̱ ne mi ena'ʉ: ―'Nará da̱nga 'mɛhni Ajua̱ xa zøhø ja guecaguihʉ. Nehe mi ena'ʉ: ―Ajua̱ xuá mɛhni pa e da maxa rá hnini. 17Y gatho ja ra hai Judea ne gatho ma'ra ya hnini nú'ʉ mi ja ja rá nthets'i, bi fa̱di nú'a̱ xqui 'yøt'a ra Jesu. 18Ha de mi ofadi ra Xuua, bi 'yøde de gatho nú'a̱ xqui 'yøt'a ra Jesu ngue'a̱ go xqui xipabi nuyá nxadi sɛhɛ'a̱. Nepʉ bi zohna yoho de gue'ʉ 19pa bi mɛhni pa dua ambabi ra Jesu ua xi majua̱ni go mi gue'a̱ ra Cristo xqui mɛhna Ajua̱ pa da nda̱, o mahyoni da dø'ma ma'na. 20Nu'bʉ́ nuyá 'mɛhni ra Xuua bi ma bá c'a̱'tsa ra Jesu ne bi 'ñembabi: ―Ra Xuua Xi'tsate bá pɛncaheua pa ga an'ahe ua xi go gue'i grá Cristo rá 'mɛhni'i Ajua̱ xcuá ehe pa gui nda̱, o mahyoni ga tø'mhe ma'na. 21Y nura ora mi zønga yá 'mɛhni ra Xuua, ts'a ra ora'a̱ ra Jesu mi øthe ndunthi ya da'thi, ne mi ɛnga ya ts'onda̱hi, ne mi øthe ndunthi ya goda nehe. 22Hangue nu'á̱ bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Rí maha ne ua xipabihʉ ra Xuua nú'a̱ ja juadi gá hyanthʉ ne gá 'yøhʉ. Xipabihʉ gue nuya goda xa yopa hyandi, nuya doua xa 'ño, ha nú'ʉ hena ra lepra xa ña̱ni, ha nuya gogu xa 'yøde, ha nú'ʉ xqui du xa yopa nte, ha ya hyoya xa 'yøde ra ma̱ca noya nú'a̱ ma̱ de ra mpøhø. 23Nehe xipabihʉ gue xi nja̱pi nú'a̱ to'o hinda ʉ rá mfeni de nú'a̱ dí øt'e, dá gamfri ha̱ gue Ajua̱ go xuá mɛncagui. 24Ha nu mi menga nú'ʉ yá 'mɛhni ra Xuua, ra Jesu bi mʉdi bi 'yambabi ya ja̱'i de ra Xuua ne bi 'ñembabi: ―¿To'o gá ma uá hanthʉ ja ra mbonthi? ¿Ha gue uá hanthʉ 'nara ja̱'i mi otho rá ts'ɛdi ngu ra xithi mri ndudetho ra nda̱hi? Hina ¿ngue ha̱? 25Nu'bʉ́, ¿to'o uá hanthʉ? ¿Ha gue 'nara 'ñøhø mi he 'raya dutu xi mahotho? Hina, ngue'a̱ guí pa̱hʉ gue nuya 'ñøhø he ya dutu xi mahotho ne pɛ'tsa ndunthi ya hño, nu'ʉ́ 'bʉ ja yá ngu ya nda̱. 26Nu'bʉ́, ¿to'o uá hanthʉ? ¿Ha gue 'nará 'mɛhni Ajua̱? Ha̱ha̱, majua̱ni uá hanthʉ 'nará 'mɛhni Ajua̱, pe hingue hønsɛ gue'a̱ rá 'bɛfi'a̱. 27Nura Xuua go gue'a̱ rá 'mɛhni Ajua̱ nú'a̱ ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo gue mi ma da 'ñehe ne ena njaua: Dí pɛhna 'nama 'mɛhni pa da ma̱nga ra 'bɛt'o noya de gue'i, pa da hyoc'a'i ri 'ñu. 28Nugui dí xi'ahʉ gue hinxa 'mʉ ma'na ra ja̱'i ma'na ra da̱ngui rá nsu que ra Xuua Xi'tsate. Pe nu'a̱ tó'o da yʉt'a ja rá hmanda Ajua̱ nuua ja ra ximhai ma'na ma da nja̱pi que ra Xuua. 29Nu mi uadi bi ma̱nga ra Jesu njabʉ, nu'bʉ́ nú'ʉ to'o xqui hña̱nga ra sistehe de ra Xuua, y asta 'raya 'ña̱tsa ngʉxboja̱ nehe, gatho'ʉ bi ma̱ gue nú'a̱ øt'a Ajua̱ xá hño. 30Pe nuya fariseo ne ya xahnate de ra ley mi ɛ'sta ja yá xʉtha nú'a̱ mi ne da 'yøt'a Ajua̱ con gue'ʉ pa da pumba yá ts'oqui'ʉ, hangue nixi hinxqui ne xqui hña̱nga ra sistehe nú'a̱ mi øt'a ra Xuua. 31Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi ya ja̱'i: ―¿To'o ga hyɛcuaga nuya ya ja̱'i himbi ne bi gamfri ra Xuua ha nixi hingui ne da gamfrigui nehe? 32Nuyʉ́ rí hña̱ts'i nú'ʉ ya ba̱tsi hudi ja ra tai 'ñeni ne ma'ta yá miba̱tsiui ne embi: “Dá pɛ ma thʉzahe, pe hingá neihʉ. Dá tuthe ya thuhu dega dumʉi, pe nixi gue'a̱ hingá nzonihʉ.” 33Hangue nú'ahʉ gyá 'ña̱gamfrihʉ grí hña̱xhʉ nú'ʉ ya ba̱tsi'ʉ ngue'a̱ pa gue'ahʉ otho 'nara t'øt'e nú'a̱ grí hohʉ. Ngue'a̱ gá hyanthʉ ra Xuua bi zøhø, ne himi pa mi ñunga ja ya ngo ha nixi himi tsi ra vinu, hangue nu'ahʉ guí emfʉ gue mi pɛ'tsa ra ts'onda̱hi. 34Nepʉ de ra Xuua bi zøhø Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i, xi ri ntsiui to'o ri ntsiui, ne xi ri ñungüi to'o ri ñungüi, pe nu'ahʉ guí emfʉ gue xi ra ts'o'yo ne ra tixfani ne ri ntsiui nú'ʉ ya 'ña̱tsa ngʉxboja̱ ne ma'ra ya ts'oja̱'i. 35Pe nugui dí xi'ahʉ gue nu'ʉ tó'o pɛ'tsa ra hoga mfa̱di, go gue'ʉ pa̱di gue gatho xá hño nú'a̱ øt'a Ajua̱ co rá da̱nga mfa̱di'a̱. 36'Na de ya fariseo bi zohna ra Jesu ja rá ngu pa da ñungüi. Nu'bʉ́ ra Jesu bi ma y mi zøni'a̱ bi hñudi ja ra mexa. 37Y ja nú'a̱ ra hnini'a̱ mi 'bʉhni 'nara 'bɛhña̱ xi mrá 'yøt'ats'oqui, y nu mi ba̱di gue xqui zøhni ra Jesu ja rá ngu nú'a̱ ra fariseo pa ja da ñunini, bi ma bá c'a̱'tsi, ne bi hña̱xa 'na ngu ra xito xqui thoqui de 'nara hoga t'axa do rá thuhu ra alabastro, mi po 'nara ñʉni xi mi yʉni xá cʉhi. 38Nura 'bɛhña̱'a̱ bi da̱st'a ja yá ua ra Jesu, bi nzoni ne bi xixa yá guida ja yá ua ra Jesu, nepʉ bi o'tuabi co yá sta̱, nepʉ bi zʉ'tsuabi, ne bi go'tsuabi nú'a̱ ra hoga ñʉni mi ha̱. 39Y mi hyanda nú'a̱ ra fariseo xqui zohna ra Jesu ja rá ngu, bi benga ja rá mfenisɛ ne mi ena: “'Bʉ xi majua̱ni dra ba̱di nuna ra 'ñøhø, nu'bʉ́ di pa̱hma̱ gue nuni ra 'bɛhña̱ tha'tua yá ua, guehni 'nara ts'o'bɛhña̱.” 40Ha nura ora'a̱ ra Jesu bi 'ñembabi nú'a̱ ra fariseo: ―Nu'i nugue Simu, dí ne ga xi'a'i 'nara noya. Ha nura fariseo bi 'ñembabi: ―Xicagui, ma Xahnate'i. 41Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi: ―Mi 'bʉ yoho ya 'ñøhø mi tupa ra boja̱ ma'na ra 'ñøhø to'o mi hmi ra boja̱, y 'na de gue'ʉ mi tupabi cʉt'a nthebe ya t'axboja̱, ha nu ma'na mi tupabi made nthebe. 42Ha nu'ʉ́ himi tsa da gu'tua rá boja̱ nú'a̱ to'o xqui mipabi. Hangue nú'a̱ ra 'ñøhø mri hmi ra boja̱ bi pumbabi'ʉ, ya himbi cobrabi. Hangue nubyá xicagui, ¿to'o 'na de gue nú'ʉ yoho ya 'ñøhø bri pumbabi yá thai ma'na ma da ma̱di nú'a̱ to'o mi hmi ra boja̱? 43Ha nura Simu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Dí enga nú'a̱ ra 'ñøhø ma'na mi tu ndunthi. Y ra Jesu bi 'ñembabi: ―Majua̱ni nú'a̱ gá ma̱. 44Nepʉ ra Jesu bi hyanda nú'a̱ ra 'bɛhña̱ ne bi 'ñembabi ra Simu: ―De dá tsøcua ja ri ngu hinxcá 'raca ni ts'ʉ ra dehe pa ga xʉca ma ua, pe ndi, hyanda nuna 'bɛhña̱, bi xʉga ma ua co yá guida, ne bi otcagui co yá sta̱. 45Nu'i hinxcá tsʉsqui, pe nuna ra 'bɛhña̱ hingui tsaya tsʉsca ma ua. 46Nu'i ni ra aceite hinxcá cosca ja ma ña̱xu, pe nuna ra 'bɛnte 'bɛhña̱ xa goscagui ja ma ua 'nara ñʉni yʉni xi xá cʉhi. 47Hangue dí xi'a'ibya gue nuna ra 'bɛhña̱ ya xra pumbabi gatho nú'ʉ yá ts'oqui xi ndunthi xqui 'yøt'e, y hangue por gue'a̱ xi ja ndunthi rá hma̱te. Pe nu'a̱ tó'o xra pumba yá ts'oqui masque beni gue hints'ʉ mi tu ndunthi, go gue'a̱ otho ndunthi rá hma̱te. 48Nepʉ ra ora'a̱ ra Jesu bi 'ñembabi nú'a̱ ra 'bɛhña̱: ―Ya stá pun'a'i gatho ri ts'oqui. 49Ha gatho nú'ʉ ma'ra ya ja̱'i mi huhni bi mʉdi bi 'ñémsɛ'ʉ ne mi ena: ―¿Xi to'obya nuna ra 'ñøhø gue asta yá ts'oqui ya ja̱'i da za da pumbabi, ena? 50Ha nura Jesu bi 'ñembabi nura 'bɛhña̱: ―Co nú'a̱ ri jamfri guí pɛ'tsi ya xcá mpøhø, ha nubyá rí ma te rá 'ñentho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\