NSAN LUCA 8

1'Mɛfa de gue'a̱ ra Jesu bá 'yo ja ndunthi ya da̱nga hnini ne ja ndunthi ya t'ʉca hnini mi zofo ya ja̱'i ne mi xipabi'ʉ ra hoga nt'øde gue ya xa zø ra Nda̱ de mahets'i pa da nda̱. Ne mri 'ñoui nú'ʉ 'rɛt'amayoho yá nxadi. 2Ne mri 'ñoui nehe 'raya 'bɛhña̱ nú'ʉ xqui 'yøthebi yá hñeni ne ma'ra nú'ʉ xqui 'yɛnba ya ts'onda̱hi. 'Na de gue'ʉ mrá thuhu ra Maria Magdalena nú'a̱ xqui t'ɛnbabi yoto ya ts'onda̱hi. 3Nehe mi 'ñoui ra Juana nú'a̱ mrá 'bɛhña̱ 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Chusa nú'a̱ 'namrá da̱nga maste ra nda̱ Erode. Mri 'ñoui'ʉ nehe ra Sana ne ma'ra ya 'bɛhña̱ nú'ʉ mi faxa ra Jesu ne yá nxadi de nú'a̱ mi tsʉpa yá ts'ɛdi'ʉ. 4Y ndunthi ya ja̱'i bi bøni de yá hnini pa da ma dua c'a̱'tsa ra Jesu. Y nu mi hyandi bi munts'a ndunthi ya ja̱'i bi mʉdi bi xipa 'nara 'bede ne bi 'ñembabi: 5―'Nara pa 'nara mot'i bi ma ja rá hua̱hi pa da mpot'i. Y nu mi xanga ya nda, 'ra bi zo ja ra 'ñu y bi 'rani ya ja̱'i bi net'i, ne bi zi ya ts'ints'ʉ. 6Ha nu ma'ra bi zo ja ya 'bodo habʉ mi otho ndunthi ra hai. Y nu mi c'onts'i bi 'yot'i 'bestho ngue'a̱ mi otho ra xaha. 7Ha nu ma'ra bi zo habʉ mi ja ya 'mini, ha nu mi c'onts'i bi 'yot'i ngue'a̱ bi xumi ya 'mini ne bi hña̱cua yá te. 8Ha nu ma'ra bi zo habʉ xi xmá hño ra hai, ne nu mi hogui'ʉ bi unga 'nara hoga sofo, ne cada 'nara 'bai bi unga asta 'na nthebe ya nda. Y nu mi uadi bi ma̱nga ra Jesu njabʉ, bi yopa ña̱ nts'ɛdi ne bi 'ñembabi ya ja̱'i: ―Nu'a̱ tó'o ja rá t'øde pa da 'yøde, dá 'yøde núna dí ma̱. 9Nepʉ nuyá nxadi bi 'yambabi ra Jesu te mri bønga nuna 'bede bi ma̱. 10Ha nu'á̱ bi da̱tuabi'ʉ bi 'ñembabi: ―Nu'ahʉ xa 'ra'ahʉ Ajua̱ ra hoga mfa̱di pa gui pa̱hʉ nú'a̱ hinxqui fa̱di ma'mɛt'o de hanja ri manda'a̱. Pe nuyʉ ma'ra ya ja̱'i dí zofo co ya 'bede pa da hyandi pe hinda ba̱di te 'bɛ'a̱, y da 'yøde pe hinda zo yá mfeni te rí bøni. 11Nuna 'bede ja juadi dá ma̱ rí bøni da 'ñena gue nura nda gue'a̱ ra ma̱ca noya. 12Ha nu'ʉ ya nda bi zo ja ra 'ñu go gue'a̱ nú'a̱ to'o øde ra ma̱ca noya, ne da 'ñehe ra ts'onda̱hi da pu'tua rá mfeni pa hinda gamfri y njabʉ hinda za da mpøhø. 13Ha nu'ʉ ya nda bi zo ja ra 'bodo go gue'a̱ nú'a̱ to'o øde ra ma̱ca noya ne ha̱ni co 'nara johya ne 'ñena xi camfri, pe hingui camfri con gatho rá mʉi, hangue nu sta 'ñepa ya ts'othogui da 'uegue. 14Ha nu'ʉ ya nda bi zo ja ya 'mini go gue'a̱ nú'a̱ to'o øde ra ma̱ca noya, pe da mpumfri po rá ngue yá 'bɛfi ne de nú'a̱ te gatho pɛ'tsi, ne ngue'a̱ di dɛnda ya t'øt'e de ra ximhai, y njabʉ da 'bɛdi nú'a̱ xqui 'yøde, nja ngu nú'ʉ ya nda himbi unga ra sofo. 15Ha nu'ʉ ya nda bi zo ja ra hoga hai go gue'a̱ nú'a̱ to'o øde ra ma̱ca noya ne da 'yøt'e con gatho rá mʉi ngu nú'a̱ ri ho Ajua̱, ne da zɛ rá jamfri, y go gue'a̱ nja ngu nú'ʉ ya nda bi unga ra hoga sofo. 16Ra Jesu bi ma̱nga ma'na ra 'bede ne bi 'ñena: ―Jo'o 'nara ja̱'i da tsøgue 'nara ñot'i ne da ye'mba 'nara caha o da hñuxa rí ga'ti de ra mfidi pa hinda yot'i. Nu'a̱ da 'yøt'e, da tsøgue ra ñot'i ne da tøte habʉ da tøte pa da yot'a gatho mbo ra ngu, ne pa njabʉ handa ya ja̱'i sta yʉt'i. 17Njabʉ nehe gatho nú'a̱ t'a̱guibya, 'nara pa ma da hnequi ja ra ñot'i, ne gatho nú'a̱ hingui fa̱dibya, 'nara pa ma da fa̱di. 18Hangue jamasuhʉ pa gui 'yødehʉ xá hño nú'a̱ dí xi'ahʉ, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o pɛ'tsa rá mfa̱di ne da ba̱di da su, nu'á̱ ma'na ma da t'umbabi ndunthi, pe nu'a̱ tó'o hingui su rá mfa̱di, da pumfri nú'a̱ ts'ʉ pa̱di. 19Nepʉ de mi xahna ya ja̱'i ra Jesu, bi zøhø rá na̱na̱ ne yá cu, pe himbi za bi thogui pa habʉ mbi 'bʉi'a̱ ngue'a̱ xi xqui munts'ini ndunthi ya ja̱'i. 20Ne bi t'embabi ra Jesu: ―Bi zø ri na̱na̱ ne ri cu y 'bahni thi bí tøp'a'i gui ña̱ui 'na̱. 21Pe nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Nu'ʉ tó'o øde ra ma̱ca noya ne da 'yøt'a nú'a̱ ma̱, nú'ʉ́ go gue'ʉ ma na̱na̱ ne ma cu. 22'Nara pa ra Jesu bi bøxa ja 'nara motsa co yá nxadi ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Maha pa ri'nandi ra ndehe. Y bi ma'ʉ. 23Y de mi pa ja ra ndehe bi zʉ ra t'a̱ha̱ ra Jesu ne bi 'ña̱ha̱. Y mi da̱mfri'ʉ bi nja 'nara da̱nga bʉnthi ja ra ndehe, y bi mʉdi bi mo ra dehe ja ra motsa asta mi ne xa yʉi'ʉ. 24Nepʉ nuyá nxadi bi ma bá a ra Jesu ne bi 'ñembi: ―¡Ay, ma zi Xahnate'ihe, ya ma ga cʉihʉ ja ra dehe! Nu'bʉ́ ra Jesu 'bestho ra ora'a̱ bi nangui ne bi zʉi ra bʉnthi ne ra dehe, y 'bestho bi ntsaya gatho. 25Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi yá nxadi: ―¿Te bi ja co ri jamfrihʉ? Ha nu'ʉ́ xi bi ntsu ne bi 'yø de nú'a̱ bi 'yøt'a ra Jesu, ne mri 'ñémbabi'ʉ 'na ngu ma'na: ―¿Te ma ts'ɛdi ha̱ni 'bʉ, gue asta ra bʉnthi ne ra dehe zofo, y nu'ʉ́ øte? 26Nepʉ de gue'a̱ bi 'rats'i de ra ndehe ne bi zønga ja 'nara hai ja rá hyo ra ndehe habʉ rá thuhu Gadara nú'a̱ ri nhyanduitho ra hai Galilea. 27Ha nu mi ga̱i ra Jesu de ja ra motsa, 'bestho 'nara 'ñøhø mrá menguni e bi zʉdi. Nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱ ya mi øt'a ndunthi ya pa mi pɛ'tsa 'raya ts'onda̱hi, ne himi he ra dutu, nixi mi 'bʉi ja 'nara ngu ngue'a̱ nza̱ntho mi 'bʉi ja ya nt'agui. 28Y nu mi hyanda ra Jesu, bi e bi ndandiña̱hmu ja yá ua ne bi mafi nts'ɛdi bi 'ñena: ―Nu'i Jesu, rá T'ʉ'i Ajua̱ bí 'bʉ mahets'i, ¿hanja grí nhyøt'e con guequi? Dí ba̱nte'i gue oxqui ma gui 'yɛngagui de guecua. 29Bi ma̱nga njabʉ ngue'a̱ ra Jesu ya mi fʉdi mri 'bɛpabi ra ts'onda̱hi da bøni de nú'a̱ ra 'ñøhø. Ndunthi ya 'mi'qui ra ts'onda̱hi xqui gʉ nú'a̱ ra 'ñøhø ne mi ø'tua nú'a̱ go mi ne. Ha nuya ja̱'i ora mi handa njabʉ, da gʉ ne da da̱t'i co ya cadena ja yá ua ne ja yá 'yɛ, pe nu'á̱ mi c'ʉcta nú'ʉ ya cadena, y ra ts'onda̱hi mi japi da bønga yabʉ ja ya mbonthi. 30Ha ra Jesu bi 'yambabi nú'a̱ ra 'ñøhø ne bi 'ñembabi: ―¿Te rá hu'i? Nu'á̱ bi da̱di ne bi 'ñena: ―Drí ndunthihe. Bi ma̱nga njabʉ ngue'a̱ xi mi pɛ'tsa ndunthi ya ts'onda̱hi. 31Ha nú'ʉ ya ts'onda̱hi bi ba̱ntebi ra Jesu gue hinda mɛhna ja ra nidu. 32Nu de guehni mi 'yoni 'na da̱nga taxo ya ts'ʉdi mri ñuni ja ra t'øhø, hangue ya ts'onda̱hi bi ba̱ntebi ra Jesu gue da umba nsɛqui da ma da yʉt'a ja nuya ts'ʉdi'ʉ, y nu'á̱ bi umba nsɛqui'ʉ. 33Ra ora'a̱ ya ts'onda̱hi bi bøni de nú'a̱ ra 'ñøhø ne bi ma gá yʉt'a ja ya ts'ʉdi, ne gatho ya ts'ʉdi bi nest'ihi gá ma gá hñøt'a ja ra ndehe, ne bi ja̱t'i'ʉ. 34Y nu mi hyanda njabʉ nú'ʉ to'o mi taca ya ts'ʉdi xi bi ntsu'ʉ, ne bi ma hnest'ihi bá 'yonga ra 'bede ja ra hnini ne habʉraza de nú'a̱ te xqui nja. 35Y gatho ya ja̱'i bi ma da hyanda nú'a̱ xqui nja. Y nu mi zønga habʉ mi 'bʉ ra Jesu, ja bi zʉhni'ʉ nú'a̱ ra 'ñøhø mi pɛ'tsa ya ts'onda̱hi mi huhni ja yá ua ra Jesu, ya mi he yá dutu ne ya xi mi ja rá mfeni. Y gatho ya ja̱'i xi bi ntsu. 36Nepʉ nú'ʉ to'o xqui hyanda nú'a̱ xqui nja bi xipabi'ʉ hanja xqui 'bʉi xá hño nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱. 37Y nu mi ba̱di njabʉ gatho ya me Gadara bi ba̱ntebi ra Jesu da bøni de guehni ngue'a̱ xi xqui ntsu'ʉ. Hangue nura Jesu bi yopa bøxa ja ra motsa ne bi ma de guehni. 38Nepʉ nú'a̱ ra 'ñøhø xqui t'ɛmba ya ts'onda̱hi bi ba̱ntebi xa mɛuihma̱ ra Jesu, pe ra Jesu bi 'ñembabi: 39―Hina, hinga tsix'a'i, cohiua, pengui rí ma ri ngu, ne xipabi ya ja̱'i nú'a̱ xa 'yø't'a'i Ajua̱. Hangue nu'á̱ bi mengui ne bi mʉdi bi metuabi ya ja̱'i ja gatho nú'a̱ ra hnini de nú'a̱ xqui 'yø'tua ra Jesu. 40Nu mi yopa menga ra Jesu pa ri'nandi ra ndehe, ya ja̱'i xi bi johya mi hyandi'a̱, ngue'a̱ nu'ʉ́ mi tø'mtho'a̱. 41Nepʉ bi zøhni 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Jairo mrá nda̱ de ra nija̱ de guehni. Ne bi ndandiña̱hmu ja yá ua ra Jesu ne bi ba̱ntebi gue da mɛui pa ja rá ngu, 42ngue'a̱ mi nedu rá t'ixu. Hønsɛ gue'a̱ mrá t'ixu'a̱, ne mi pɛ'tsa 'rɛt'amayoho njɛya. Hangue ra Jesu bi mɛui, y nu mi ma, bi dɛna ndunthi ya ja̱'i asta mri ts'i'mi'a̱. 43Y ja nura hmuntsja̱'i'a̱ mi pani nehe 'nara 'bɛhña̱ ya mi pɛ'tsa 'rɛt'amayoho njɛya mi xo'tua ya ji, y ya xqui degue gatho nú'a̱ mi pɛ'tsi pa mri 'ñøthehma̱, pe hinxqui za to xqui 'yøthe'a̱. 44Nura 'bɛhña̱'a̱ gá yʉ ja rá xʉtha ra Jesu pa bi dʉnba rá ña̱ni rá he. Y nura ora'a̱ 'bestho bi ña̱ni, y ya himbi sigui bi xo'tua ya ji. 45Nepʉ nura Jesu bi 'ñani ne bi 'ñena: ―¿To'o nú'a̱ bi dʉnga ma he? Gatho ya ja̱'i bi da̱di bi 'ñena: ―Hinto xa dʉñ'a'i. Ha nura Pedro ne nú'ʉ ma'ra yá minxadiui bi 'ñembabi ra Jesu: ―Ma zi Xahnate'ihe, guí handi gue ndunthi ya ja̱'i ri ts'ip'a'i ne ent'a'i, ha guí ena gue to'o bi dʉñ'a'i. 46Ha nura Jesu bi 'ñena: ―Dí pa̱di bri thʉngagui, ngue'a̱ dá tsa dá øthe 'nara ja̱'i co ma ts'ɛdi. 47Nu mi hyanda nú'a̱ ra 'bɛhña̱ gue ra Jesu xqui ba̱tho gue xqui thʉnba rá he, nu'bʉ́ nu'á̱ bá ehe bi ndandiña̱hmu ja yá ua'a̱, ne asta mri hua̱t'i co ra ntsu. Ne de ja yá thandi nuya ja̱'i bi ma̱ pa te xqui dʉni'a̱, ne bi ma̱ gue ora mi dʉnba rá ña̱ni rá he, ra ora'a̱ bi tsayabi nú'a̱ ra hñeni mi tsʉdi. 48Nu'bʉ́ nura Jesu bi 'ñembabi nú'a̱ ra 'bɛhña̱: ―Ma zi t'ixu'i, co ri jamfri xcá ña̱ni. Y nubyá rí ma te rá 'ñentho. 49Y de mi ña̱ ra Jesu, bi zøhø 'nara 'mɛhni xqui 'ñe ja rá ngu ra Jairo nú'a̱ mrá nda̱ ja ra nija̱, ne bi 'ñembabi: ―Ri t'ixu ya bi du, ya oguí xuhña ra Xahnate. 50Y nu mi 'yøde njabʉ ra Jesu bi 'ñembabi ra Jairo: ―Oguí tu ri mʉi, hønsɛ gui camfrigui y nuri t'ixu ma ga da'a'i di 'bʉi xá hño. 51- 53Y nu mi zøni'ʉ ja rá ngu ra Jairo, ndunthi ya ja̱'i ya xqui munts'ini mi zoni ne mri mantho ngue'a̱ xqui du ra nxutsi. Pe nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Oguí zoñhʉ, ngue'a̱ nura nxutsi hinxa du, a̱ha̱tho. Pe nu'ʉ́ himbi gamfri nú'a̱ bi ma̱nga ra Jesu, bi nthetho. Nepʉ ra Jesu himbi hopa ma'ra to'o bi yʉt'iui habʉ mi 'bɛnga ra nxutsi, hønsɛ ra Pedro ne ra Cobo ne ra Xuua ne rá dada nú'a̱ ra nxutsi ne rá na̱na̱, go gue'ʉ bi hopi bi yʉt'i. 54Nepʉ nura Jesu bi mipa 'nará 'yɛ nú'a̱ ra nxutsi ne bi 'ñembabi nts'ɛdi: ―Zi nxutsi, nangui. 55Y 'bestho ra ora'a̱ nú'a̱ ra nxutsi bi yopa nte ne bi nangui. Nepʉ ra Jesu bi manda gue da t'umbabi te da zi. 56Ha nurá dada rá na̱na̱ xi bi 'yø, y ra Jesu bi hñu'mba ra hña̱ gue hinto da xipi de nú'a̱ xqui nja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\