NSAN MARCO 16

1Y de mi nde nú'a̱ nsabdo, ya xqui thogui nú'a̱ ra pa dega tsaya, ra Maria Magdalena ne ra Salomé ne nú'a̱ ma'na ra Maria rá na̱na̱ ra Jose bi danga 'raya hoga ñʉni pa xa go'tsuahma̱ ja rá ndo'yo ra Jesu. 2Y nurá hyax'a̱ ndomingo xi 'nitho nú'a̱ ra mʉdi pa de ra semana, bi ma'ʉ pa da c'a̱'tsa ra nt'agui, ne bi zøñ'ʉ pøxhyadi. 3Ne de má 'ñu mri 'ñámbabi 'na ngu ma'na mi eñ'ʉ: ―¿Ha hindi 'bʉhni 'bʉ to'o da pʉnts'a ra do pa da xogahʉ ra gosthi nt'agui? 4Pe nu mi zøni'ʉ bi hyandi gue ya xqui t'ent'a nú'a̱ ra da̱nga do xqui jot'a ra gosthi nt'agui. 5Nepʉ nu'ʉ́ bi yʉt'a mbo ra nt'agui ne bi hyanda 'nará ɛnxɛ Ajua̱ mi hnequi ngu 'nara ba̱sja̱'i mi huhni ngue yá 'ñɛi'ʉ, ne mi he 'nara t'axa he xi xmá ma. Nu'bʉ́ nu'ʉ́ xi bi ntsu. 6Ha nura ɛnxɛ bi 'ñembabi'ʉ: ―Oguí tsuhʉ. Nuga dí pa̱di gue guí hoñhʉ ra Jesu me Nasare nú'a̱ bri pont'i. Xi jaua habʉ bi 'bɛgui, pe ya jo'oua ngue'a̱ ya xa yopa nte ma'na'qui. 7Rí maha bá xipabihʉ ra Pedro ne nú'ʉ ma'ra yá nxadi gue nu'á̱ ma da 'mɛt'o pa Galilea, ne ja ma dí nthɛuini'ʉ ngu bi xipi. 8Nepʉ nú'ʉ ya 'bɛhña̱ bi bøni de guehni ja ra nt'agui bi ma hnest'ihi, ne asta mri hua̱t'i co ra ntsu. Ne hinto bi xipabi nú'a̱ xqui hyandi ngue'a̱ xi mi 'ñouitho ra ntsu. 9Xudi'a̱ ndomingo ya xqui yopa nte ra Jesu de ra du, go rá mʉdi bi nthɛui ra Maria Magdalena nú'a̱ to'o xqui 'yɛmbabi yoto ya ts'onda̱hi. 10Nepʉ nura Maria bi ma bá c'a̱'tsa ya nxadi ne bi zʉdi mi tu yá mʉi mi zoni, ne bi xipabi'ʉ gue ya xqui hyanda ra Jesu. 11Pe mi 'yøde ya nxadi bi ma̱nga ra Maria Magdalena gue ra Jesu ya xqui yopa nte ne ya xqui nthɛui, pe nu'ʉ́ himbi gamfri. 12Nepʉ 'mɛfa ra Jesu xqui mpata rá 'bai bá nthɛui yoho yá nxadi nú'ʉ mri ma pa ja ra mbonthi. 13Nepʉ nú'ʉ yoho ya nxadi bi da̱ma mengui pa bá xipa nú'ʉ ma'ra gue nu'ʉ́ xqui nthɛui ra Jesu. Pe nixi njabʉ himbi gamfri'ʉ. 14Nepʉ 'mɛfa ra Jesu bi zøni habʉ mi 'bʉi nú'ʉ 'rɛt'ama'ra yá nxadi ora mri ñuni'ʉ. Ne bi zʉi'ʉ ngue'a̱ hinxqui gamfribi nú'ʉ to'o xqui xipi gue nu'á̱ ya xqui yopa nte ne xqui ña̱ui'ʉ. 15Nepʉ bi 'ñembabi'ʉ: ―Rí maha ja gatho rá ngʉni ra ximhai bá xiphʉ gatho ya ja̱'i nuna ra ma̱ca noya. 16Nu'a̱ tó'o da gamfri ne da nxistehe da mpøhø, pe nu'a̱ tó'o hinda gamfri hinda mpøhø, da 'mɛdi pa nza̱ntho. 17Y nu habʉ di 'bʉi ya gamfri, ma da 'yøt'e'ʉ nuya ya nt'udi: De ma thuhu da 'yɛnga thi ya ts'onda̱hi; ma da ña̱'ʉ ma'ra ya 'ra'yo hña̱qui; 18ne nu'bʉ da mihi 'nara qu'eña̱, o da zi 'nara 'ñethi nú'a̱ hote, hinte da ja'ʉ; nu'ʉ́ da hñuxa yá 'yɛ ja ya da'thi ne da ña̱ni. 19Mi uadi bi ña̱ui yá nxadi ra Zidada Jesu, nu'á̱ bi ts'ixa pa mahets'i, ne bá hudi'a̱ ja rá 'ñɛi Ajua̱ rá Dada. 20Ha nuyá nxadi bi nxani bi ma habʉraza bi ma̱nga ra ma̱ca noya. Ne ra Zidada Jesu nú'a̱ xqui ma mahets'i go gue'a̱ mi fats'i'ʉ mi øt'a ya da̱nga nt'udi pa njabʉ bi jamfri nú'a̱ ra ma̱ca noya mi ma̱ñ'ʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\