NSAN MARCO 2

1Ne mi thogui 'raya pa ra Jesu bi mengui pa Ncapernau, y ya ja̱'i bi 'yøde gue xqui zøni'a̱ ja nú'a̱ ra ngu habʉ xqui mihi'a̱. 2Hangue 'bestho ndunthi ya ja̱'i bi ma habʉ mi 'bʉ'a̱ y asta himbi 'ñɛni gatho mbo ja ra ngu. Hangue 'ra mi 'baitho møte ra gosthi, y ra Jesu mi xipabi ra ma̱ca noya. 3Nepʉ bi zøhø 'raya ja̱'i y goho de gue'ʉ mbra ndude 'nara ts'onate. 4Y himbi za bi yʉt'i'ʉ habʉ mi 'bʉ ra Jesu ngue'a̱ xqui munts'ini ndunthi ya ja̱'i. Hangue bi bøx'ʉ maña̱, bi xø'tsa 'nara xɛni de ra xʉngu pa bi ca̱'ma ra ts'onate co rá 'bebo asta habʉ mi 'bai ra Jesu. 5Nu'bʉ́ ra Jesu bi ba̱di gue nu'ʉ́ xi mi ja yá jamfri hangue bi 'ñemba ra ts'onate: ―Ma t'ʉ'i, dí pun'a'i gatho ri ts'oqui. 6Ha mi huhni 'raya xahnate de ra ley, ne mi bensɛ njaua ja yá mfeni'ʉ: 7“¿Hanja ma̱nga njabʉni gue ri 'ñet'a Ajua̱? Ngue'a̱ hønsɛ Ajua̱ go gue'a̱ tsa da punga ya ts'oqui, y hinto ma'na.” 8Pe ra Jesu 'bestho bi ba̱tho nú'a̱ mi beñ'ʉ ne bi 'ñembi'ʉ: ―¿Hanja guí beñhʉ njabʉ? 9¿Nda'a̱ ma'na hinxá hñei pa ga xipa ra ts'onate: “Dí pun'a'i ri ts'oqui”, o ga embabi: “'Bai, jʉxa ri mfidi ne 'yo”? 10Nde, pa gui pa̱hʉ gue Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i pɛ'tsa ra ts'ɛdi ja ra ximhai pa da pumba yá ts'oqui ya ja̱'i, ma ga øt'a njaua: Nu'bʉ́ bi 'ñemba ra ts'onate: 11―Dí xi'a'i, 'bai, jʉxa ri mfidi ne grí ma ri ngu. 12Nu'bʉ́ 'bestho bi 'mai ra ts'onate, ne bi gʉxa rá mfidi ne bi bøni ja yá thandi gatho ya ja̱'i. Hangue nu'ʉ́ xi bi 'yø ne bi nsunda Ajua̱ ne bi 'ñena'ʉ: ―Ni 'na'qui hinstá hanthʉ 'nara t'øt'e ngu núna stá hanthʉbya. 13Nepʉ ra Jesu bi yo mengui ja ra ña̱nga ndehe ne ja bá munts'ini ndunthi ya ja̱'i ne ja guehni bi xahni'ʉ. 14Nepʉ bi ma de guehni'a̱, ne 'mɛfa bi hyanda ra Leví rá t'ʉ ra Alfeo mi hudi ja rá mexa mi pɛ rá 'bɛfi dega ngʉxboja̱. Ne bi 'ñembabi: ―Bá ehe tɛngagui. Nu'bʉ́ ra Leví bi 'mai bi dɛni'a̱. 15Ne 'na'qui ra Jesu ne yá nxadi mi huhni ja rá ngu ra Leví mi ñungüi ya 'ña̱tsa ngʉxboja̱ ne ma'ra ya ts'oja̱'i to'o himi øt'e ngu nú'a̱ ma̱nga rá ley ra Moise. Gatho mi huhuini'ʉ ngue'a̱ ndunthi de gue'ʉ xqui dɛni'a̱. 16Nu'bʉ́ 'raya xahnate de ra ley ne 'raya fariseo nú'ʉ ya ja̱'i to'o nts'ɛdi jamasu rá ley ra Moise, bi hyanda ra Jesu mi ñungüi ya ngʉxboja̱ ne nú'ʉ ma'ra ya ts'oja̱'i. Hangue nu'ʉ́ bi 'yambabi yá nxadi ra Jesu bi 'ñembi: ―¿Hanja di ñungüi núyʉ ya 'ña̱tsa ngʉxboja̱ ne núyʉ ma'ra ya ts'oja̱'i? 17Pe ra Jesu bi 'yøde nú'a̱ mi ma̱ñ'ʉ ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu'ʉ tó'o 'yo má hño hingui honga ra medico, pe nu'ʉ tó'o di hñeni ha̱. Nuga stá ehe pa ga zofo ya 'yøt'ats'oqui pa da ñobri, hingue stá ehe ga zofo nú'ʉ øt'e xá hño. 18'Nara 'mi'qui mri ayuna yá nxadi ra Xuua ne yá nxadi ya fariseo, bi 'ñehe 'raya ja̱'i bi c'a̱'tsa ra Jesu ne bi 'ñembabi: ―¿Hanja nuyá nxadi ra Xuua ne yá nxadi ya fariseo di ayuna'ʉ, pe nuri nxadigue hingui ayuna? 19Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―¿Ha gue dí 'ñepi da ayuna nuya ja̱'i to'o xa ts'ohna ja 'nara ntha̱ti? Hina. Nu'ʉ́ da ñuni xá hño ngue'a̱ 'bʉ'ʉ co nú'a̱ to'o ma da ntha̱tui rá 'bɛhña̱. Mientra 'bʉ'ʉ co ra na̱vio hindí 'ñepi da ayuna. 20Pe ma da zø ra pa gue sta da̱mfri'ʉ da ts'ixa ra na̱vio, nu'bʉ́ ha̱, gue'bʉ da ayuna nú'ʉ yá amigo'a̱. 21Hindí 'ñepi da 'bø'ta 'nara zɛdutu co 'nara 'ra'yo dutu, ngue'a̱ nura 'ra'yo dutu'a̱ da gʉt'a nura zɛdutu y ma'na da ntʉni. 22Nixi hingui tsa da sit'a ra 'ra'yo vinu ja 'nara zɛbota, ngue'a̱ ra 'ra'yo vinu da føca ra zɛbota, y njabʉ da ts'oca ra bota y da mfanga ra vinu. Ma'na xá hño da sit'a ra 'ra'yo vinu ja 'nara 'ra'yo bota pa njabʉ hinte da ja. 23'Nara sabdo ra pa dega tsaya ra Jesu bi thogui co yá nxadi ja 'raya hua̱hi, y nuyá nxadi bi mʉdi bi doca ya nga̱ha̱ dega trigo. 24Hangue ya fariseo bi 'ñemba ra Jesu: ―Ndi, ri nxadi thoca ya nga̱ha̱ gá trigo, y nubyá go ra pa dega tsaya, y ra ley ma̱ gue hinda t'øt'e njabʉ. 25Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―¿Ha hinxcá hñe'thʉ nú'a̱ bi 'yøt'a ra Davi ne nú'ʉ mi 'ñoui nú'bʉ mi zʉ ra thuhu y mi otho te da zi'ʉ? 26Nu'á̱ bi yʉt'a ja rá nija̱ Ajua̱ ne bi zi nuya thuhme xqui thuxni ja rá thandi Ajua̱, ne bi umba nú'ʉ to'o mi 'ñoui pa da ziui. Y nuya thuhme'ʉ himrí 'ñepi to'oraza da zi, hønsɛ ya macja̱. Bi t'øt'a njabʉ nuya pa'ʉ nú'bʉ mrá nda̱macja̱ ra Abiatar. Y hingrá ts'oqui nú'a̱ bi 'yøt'a ra Davi. 27Nehe ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Ra pa dega tsaya bi thuts'i pa rá hño ya ja̱'i, hingo bi thoca ya ja̱'i pa da 'mʉi ja rá hmanda ra pa dega tsaya. 28Hangue Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i ha̱ ra ts'ɛdi pa da manda masque ra pa dega tsaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\