NSAN MATEO 11

1Nu mi uadi ra Jesu bi xipabi te ma da mɛfi nú'ʉ 'rɛt'amayoho yá nxadi, nú'á̱ bi ma ja ya hnini de nú'a̱ ra hai'a̱ pa da ma̱nga ra ma̱ca noya. 2Y de mi ofadi nura Xuua Xi'tsate bi 'yøde de nú'a̱ mi øt'a ra Jesu. Nu'bʉ́ bi mɛhna yoho yá nxadi nú'ʉ mri 'ñoui pa da 'yambabi'a̱, 3ne bi 'ñembi: ―¿Ha go gue'i rá 'mɛhni'i Ajua̱ nú'a̱ dí tø'mhe, o ga tø'mhe ma'na da 'ñepʉ? 4Ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembi: ―Rí maha gui xiphʉ ra Xuua de nú'a̱ guí ødehʉ ne nú'a̱ guí hanthʉ. 5Bá xiphʉ gue ya goda xo yá da, ya doua ri 'yo, ya gogu øde, nu'ʉ tsʉ ra lepra ña̱ni, nu'ʉ xa du ri yopa nte, ha nuya zi hyoya nehe øde ra ma̱ca noya. 6Nja̱pi nú'a̱ to'o camfri gue go guecagui rá 'mɛhnigui Ajua̱. 7De mi menga yá nxadi ra Xuua Xi'tsate, ra Jesu bi mʉdi bi xipa ya ja̱'i de rá 'bɛfi ra Xuua, ne bi 'yø'tua ya nt'ani bi 'ñembabi: ―Xi de gá maha ja ra mbonthi, ¿te rá 'bɛ uá hanthʉni? ¿Ha gue uá hanthʉ 'nara 'ñøhø mi otho rá ts'ɛdi 'ñena 'nara dox'o ri ndudetho ra nda̱hi? Hina ¿ngue ha̱? 8Nu'bʉ́, ¿te rá 'bɛ ma uá hanthʉ? ¿Ha gue uá hanthʉ 'nara 'ñøhø xqui hye 'raya dutu mahotho? Hina ¿ngue ha̱? Ngue'a̱ nu'ʉ tó'o pɛpa ya nda̱ nuua ja ra ximhai, go gue'ʉ 'bʉi ja yá da̱nga ngu ya nda̱ ne go gue'ʉ ri nhye xi xá hño. 9Nu'bʉ́, ¿te rá 'bɛ gá ma uá hanthʉ? ¿Ha gue hingue 'nará 'mɛhni Ajua̱? Ha̱ha̱, 'nará 'mɛhni Ajua̱. Y hingue hønsɛ gue'a̱ rá 'bɛfi'a̱. 10Nura Xuua Xi'tsate go gue'a̱ bá ehe bá 'bɛt'o de guequi, ne gue'a̱ xqui ma̱ Ajua̱ ma Dada ja ra Ma̱ca T'ofo ne bi 'ñena: Nugui dí pɛhna 'na to'o ri 'bɛt'o de gue'i pa da hyoc'a ri 'ñu. 11Xi majua̱ni dí xi'ahʉ de gatho nuya ja̱'i xa 'mʉiua ja ra ximhai xa njo'o ni 'na di ja rá nsu ngu ra Xuua Xi'tsate, pe nu'a̱ tó'o xa yʉt'a ja rá hmanda Ajua̱, ma'na xa nja̱pi que ra Xuua. 12Nu mi mʉdi bi nxi'tsate ra Xuua, nú'á̱ bi da̱ma nupa yá mfeni ya ja̱'i pa da da̱ma ñobri pa da yʉthma̱'ʉ ja rá hmanda Ajua̱. Y nu'ʉ tó'o øt'a ra ts'ɛdi pa da yʉt'i, cʉt'i ja rá hmanda Ajua̱. 13Ngue'a̱ nu mi zøhø ra Xuua, gue'bʉ bi nja ngu nú'a̱ xqui ma̱nga ra Moise ne ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱ nú'bʉ mi ma̱ gue da 'ñehe ra Nda̱ de mahets'i pa da nda̱. 14Nehe bi ma̱ñ'ʉ gue ra ba̱di Elía mi pɛ'tsi da yopa mengui, y ya bi njabʉ ngu nú'a̱ xqui ma̱ñ'ʉ ngue'a̱ ra Xuua go gue'a̱ rá mpøte ra Elía. Camfrihʉ nú'a̱ dí xi'ahʉ. 15Nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra paha da gamfri nuya ya noya dí xi'ahʉ, dá gamfri. 16¿Ngu to'o ga hyɛcuabihʉ nú'ʉ ya ja̱'i hingui camfrigui? Nu'ʉ́ ri nhyɛcuaui ya ba̱tsi nú'ʉ hu ja ra tai 'ñeni ne pɛ'mda, ne ri ntsʉhui ma'ra yá miba̱tsiui. 17Ne embabi: “Nuje dá mpɛ'mdahe ne hingá ne gá neihʉ. Dá maha ja ra nt'agui dá nzonihe, pe nu'ahʉ nixi himbi du ri mʉihʉ. Nu'bʉ́ ¿te guí nehʉ?” Njabʉtho nehe nú'ʉ ya da̱nga ja̱'ibya, nú'ʉ́ ni 'nara t'øt'e hingui ho. 18Nura Xuua Xi'tsate mi t'embi gue mi pɛ'tsa ra ts'onda̱hi ngue'a̱ hinto mri ñuniui nixi mri ntsiui ya tixfani. 19Nepʉ 'mɛfa de ra Xuua bi zø Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i, nu'á̱ ha̱, to'oraza ri ñuniui ne ri ntsiui, hangue ya ja̱'i bi 'ñena: “Ndi, nuni ra 'ñøhø xi ra ts'o'yo y ra tixfani, xi ri ñuniui ne xi ri ntsiui ya tixfani ne ya ts'oja̱'i.” Pe nugui dí xi'ahʉ gue nuya ja̱'i beni njabʉ, hinte yá fa̱di'ʉ, ngue'a̱ ri hnequitho nú'ʉ to'o pɛ'tsa ra mfa̱di, ngue'a̱ ri hnequitho ja yá 'bɛfi. 20Nepʉ ra Jesu bi ma̱ nehe de nú'ʉ ya hnini habʉ xqui thogui xqui 'yøt'a ya da̱nga nt'udi. Y bi zʉi nú'ʉ ya ja̱'i de nuya hnini'ʉ ngue'a̱ himbi ntsø'mi de yá ts'oqui masque bi hyanthma̱'ʉ rá ts'ɛdi Ajua̱. Bi 'ñembi: 21―¡Huecate'ihʉ nú'ahʉ gyá menguhʉ Corasí ne gyá me Betsaidahʉ! Ma xi dra castiga'ihʉ ngue'a̱ masque xcá hyanduahʉ rá ts'ɛdi Ajua̱ pe hinxcá ñobrihʉ de ri ts'oquihʉ. 'Bʉ nuya me Tiro ne ya me Sidó xqui hyanthma̱ha̱'ʉ gatho nú'a̱ xcá hyanthʉbya, nú'ʉ́ xa ntsø'ma hma̱ha̱ de yá ts'oqui, ne xa hñehma̱'ʉ dega dumʉi ne xa ncoxa ra 'bospi. 22Hangue dí xi'ahʉ gue nú'a̱ ra pa de ra nga̱xhmai ma'na dya da̱ngui ri ts'oquihʉ que ra hnini Tiro ne ra hnini Sidó. 23¡Huecate'ihʉ nú'ahʉ gyá menguhʉ Ncapernau! Guí hu ri mʉihʉ gue ra da̱ngui ri nsuhʉ, pe hina, ngue'a̱ ma gui nhuatihʉ ngue'a̱ hinxcá ñobrihʉ de ri ts'oquihʉ. 'Bʉ nuya me Sodoma xqui hyanthma̱ha̱ nuya ya da̱nga nt'udi ngu nú'a̱ xcá hyanthʉbya, nu'bʉ́ hinxra huatihma̱, di jatho nú'a̱ ra hninihma̱. 24Hangue dí xi'ahʉ gue nú'a̱ ra pa yá nga̱ts'i ya pa ma'na dya da̱ngui ri ts'oquihʉ que ra hnini Sodoma. 25Nepʉ ra Jesu bi 'yapa Ajua̱ rá Dada ne bi 'ñena: ―Dí xøcambeni'i ma Dada'i nú'i grá Nda̱ de mahets'i ne de ra ximhai. Dí 'ra'a njama̱di ngue'a̱ xcá utua ri noya nú'ʉ to'o hingyá ba̱mhya̱, y nu'ʉ tó'o ya ba̱mhya̱ ne ya 'ñets'i himbi zo yá mfeni. 26Y gatho nú'a̱ xcá øt'e go gue'a̱ ri paha, ma Dada'i. 27'Mɛfa ra Jesu bi 'ñemba yá nxadi: ―Ma Dada bi 'racagui gatho ra mfa̱di. Jo'o to'o pa̱tca ma mfeni, hønsɛ ma Dada bí 'bʉi mahets'i, nú'á̱ ha̱, go gue'a̱ pa̱tca ma mfeni. Nehe jo'o to'o xa ba̱tua rá mfeni ma Dada, hønsɛ nuga ha̱, ngue'a̱ go gueque rá T'ʉgui, nehe nú'ʉ to'o stá huahni, ne'ʉ pa̱tuabi rá mfeni ma Dada ngue'a̱ go stá utuabi'ʉ. 28Bá ehʉ gatho nú'ahʉ grí mpɛfihʉ ne xi grí nduhʉ pa ga tsʉc'a ri 'bats'ihʉ pa gui tsayahʉ. 29Ngu 'nara nt'ɛi dega nda̱mfri thu'tsua ra yugo pa da t'ɛi, njabʉ nehe nu'ahʉ gui hña̱ñhʉ nú'a̱ ra yugo ga hu'ts'ahʉ pa da za ga u't'ahʉ ma hoga'mʉi, pa da za gui nhyoja̱'ihʉ nehe ngugui, ngue'a̱ nuga drá hoja̱'i y hindrá 'ñets'i, y njabʉ ya hinda zabi'ihʉ nixi da du ri mʉihʉ. 30Ngue'a̱ nura yugo dí hu'ts'ahʉ hinda ʉñ'ahʉ, y nú'a̱ ra 'bats'i dí tu't'ahʉ hingui ma gui tsamahñʉhʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\