NSAN MATEO 12

1'Nara pa ra Jesu co yá nxadi bi 'ranga ja 'nara ua̱trigo. Y nura pa'a̱ mi nsabdo, y gue'a̱ ra pa dega tsaya. Ne nuya nxadi mi tsʉ ra thuhu hangue bi mʉdi bi docua yá nga̱ha̱ ya trigo pa bi zi'ʉ. 2Y mi hyanda njabʉ ya fariseo bi 'ñemba ra Jesu: ―¿Hanja øt'a njabʉ ri nxadi? Nuyʉ́ hindí 'ñepi da 'yøt'a njabʉ nú'a̱ ra pa dega tsaya. 3Pe ra Jesu bi da̱tuabi'ʉ bi 'ñembi: ―¿Ha hinxcá hñe'thʉ habʉ ma̱ de nú'a̱ bi 'yøt'a ra Davi nú'bʉ mi tsʉ ra thuhu co nú'ʉ mri 'ñoui? 4Nu'á̱ bi yʉt'a mbo rá nija̱ Ajua̱ ne bi zi nú'ʉ ya thuhme xqui nja̱pi. Ha nú'á̱ ne nú'ʉ mri 'ñoui hingo mri 'ñepa hma̱ha̱ xa zi nura thuhme'a̱, hønsɛ ya macja̱ ha̱. 5¿Ha hinxcá hñe'tihʉ nehe ja rá ley ra Moise gue nuya macja̱ di mpɛfi ja ra nda̱nija̱ masque ya pa dega tsaya pe hinte ma ts'oqui øt'e? 6Ha nuga dí xi'ahʉ gue 'bʉcua nú'a̱ to'o ma'na ja rá nsu que ra nda̱nija̱. 7Mahyoni gui pa̱hʉ te rí bønga nuya ya noya bi ma̱nga Ajua̱ ma Dada ja ra Ma̱ca T'ofo ne bi 'ñena: “Nuga ma'na dí ne gui mpɛ'tsuahʉ ra nthecate 'na ngu 'na que gui tsincahʉ ya mbo'oni pa gui hyohʉ gui 'bahaguihʉ.” 'Bʉ gri pa̱hma̱hʉ te rí bønga nuya ya noya, nu'bʉ́ hinxcá ña̱pahma̱hʉ nú'ʉ hinte ma ts'oqui tu. 8Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i go gue'a̱ pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa da manda masque ra pa dega tsaya. 9Y ra Jesu bi thogui de guehni ne bi ma bá cʉt'a ja ra nija̱. 10Y ja mi 'bʉhni 'nara 'ñøhø xqui 'yot'a 'nará 'yɛ. Y nuya fariseo mi 'bʉhni bi 'yamba ra Jesu ne bi 'ñembi: ―¿Ha gue rí 'ñepi gui 'yøthe 'nara ja̱'i nura pa dega tsaya? Nu'ʉ́ mi ambabi njabʉ pa da ña̱pahma̱'a̱. 11Pe ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―¿To'o 'na de gue'ahʉ gri pɛ'tshʉ 'nara zi dɛti, nepʉ da zo ja 'nara o'tsi ne hingui hña̱ihʉ ngue'a̱ ra pa dega tsaya? Pɛ'tsi gui hña̱ihʉ. 12¿Ha gue hingue ma'na di muui 'nara ja̱'i que 'nara dɛti? Hangue mahyoni ga øthʉ ya hoga 'bɛfi masque ra pa dega tsaya. 13Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi nú'a̱ ra 'ñøhø to'o xqui 'yot'a rá 'yɛ: ―Ha̱ua ri 'yɛ. Nu'bʉ́ nu'á̱ bi tʉnga rá 'yɛ, nepʉ 'bestho bi ña̱ni ne bi gohi ngu mi nja nú'a̱ ma'na rá 'yɛ. 14Nu'bʉ́ ya fariseo bi bøni de guehni pa bi 'ñʉ'ti hanja da za da hyohma̱ ra Jesu. 15Pe nu'á̱ bi ba̱tho te mi beni'ʉ ne bi ma de guehni y bi dɛna ndunthi ya ja̱'i. Y mi øthebi gatho nú'ʉ to'o mi hñeni. 16Ne bi hñu'mba ra hña̱ ya da'thi nú'ʉ xqui 'yøthe gue hinto da xipabi de nú'a̱ xqui 'yø'tuabi'ʉ. 17Bi ma̱nga ra Jesu njabʉ pa bi nja ngu nú'a̱ xqui ma̱nga ra ba̱di Isaía gue Ajua̱ bi 'ñena: 18Guehna ma hoga 'mɛhni stá pɛhni ne guehna ma hma̱di ne xi dí hopa rá 'mʉi. Ga umbabi ma Ma̱ca Nda̱hi pa da zofo gatho ya ja̱'i 'bʉ ja rá ngʉni ra ximhai, pa da ba̱di'ʉ gue ma ga ha̱'mba nguɛnda. 19Nu'á̱ hinto ma da ntsanoyaui, nixi to'o ma da ma'tiui ja ya 'ñu. 20Ma hoga 'mɛhni ma da nupa yá mfeni nú'ʉ to'o hints'ʉ tsɛdi yá jamfri, ngu 'ñena 'nara dox'o xa dehmi, ne ma da mɛ'tsua ra nthecate nú'ʉ to'o ja xa gamfri, ngu 'ñena 'nara t'ʉca ñot'i hints'ʉ di yot'atho. Ne ma da 'ñudi ra hoga'mʉi asta hinda 'mɛdi ra nts'o'mʉi. 21Y ya ja̱'i de gatho rá ngʉni ra ximhai ma da gamfribi rá noya'a̱. 22Nepʉ ra Jesu bá ts'impabi 'nara ja̱'i mrá gone ne mrá goda ngue'a̱ mi pɛ'tsa 'nara ts'onda̱hi, y nu'á̱ bi 'yɛmbabi. Y 'bestho ra ora'a̱ bi za bi ña̱ ne bi hyandi. 23Hangue gatho ya ja̱'i mi 'bahni xi bi 'yø ne bi 'ñémbabi'ʉ 'na ngu ma'na: ―¿Ha go guehni rá t'ʉ ra nda̱ Davi nú'a̱ to'o xqui mɛhni Ajua̱ pa da nda̱ 'bʉ? 24Y nu mi 'yøde ya fariseo bi ma̱nga ya ja̱'i njabʉ, nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi 'ñémsɛ'ʉ: ―Nuní hingue co rá ts'ɛdisɛ ɛnga ya ts'onda̱hi, nuní ha̱npa rá ts'ɛdi ra Beelsebú nú'a̱ ra nda̱ de ya ts'onda̱hi. 25Pe ra Jesu bi ba̱tuatho yá mfeni'ʉ ne bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ 'nara hnini da hyegue ne da ntunsɛhɛ, nu'bʉ́ da 'mɛtho nú'a̱ xa mɛfi'ʉ. Ha nu'bʉ 'nara 'mʉi da ntunsɛhɛ, hinda za da 'mʉi xá hño, da nhuata ra 'mʉi. 26Xi ra ts'onda̱hi, ¿hanja da za da 'yɛnga rá mits'onda̱hiui? Hinda za, ngue'a̱ nu'bʉ njabʉ da 'ñotho yá ts'ɛdi 'na ngu 'na ne da nhuati gatho. 27Guí eñhʉ gue nuga dí ɛnga ya ts'onda̱hi co rá ts'ɛdi ra nda̱ de ya ts'onda̱hi. Xi ri 'mɛhnihʉ, ¿con to'o rá ts'ɛdi ɛnga ya ts'onda̱hi 'bʉ? Go dá xi'ahʉ'ʉ. 28Nuga dí ɛnga ya ts'onda̱hi co rá ts'ɛdi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ ma Dada, hangue njabʉ pa̱hʉ gue ya xa zøhø ra Nda̱ de mahets'i pa da nda̱. 29Hinda za da yʉt'a 'nara be ja rá ngu 'nara ja̱'i nú'a̱ xi di o rá ts'ɛdi 'bʉ hingue 'mɛt'o da mihi ne da du'ti pa da bepi nú'a̱ te pɛ'tsi. 30Nu'ʉ tó'o hingui 'yo con gueque, nú'ʉ́ di ʉtsagui. Nehe nu'ʉ tó'o hingui faxqui ga munts'a ma sofo, nú'ʉ́ go xantho. 31Dí xi'ahʉ gue gatho ya ts'oqui øt'a ya ja̱'i ne gatho ya ts'one ma̱ñ'ʉ, ma dra pumbabi'ʉ. Pe nu'a̱ tó'o da zamba rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱, nura ja̱'i'a̱ hindra pumbabi. 32Nu'a̱ tó'o da zani Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i, nu'á̱ dra pumbabi, pe nu'a̱ tó'o da zanga ra Ma̱ca Nda̱hi hindra pumbabi nixi nubya ni pa nza̱ntho. 33'Nara hoga 'bai gá za unga ya hoga fruta, ha 'nara ts'o 'bai gá za unga ya ts'o fruta. Hangue njabʉ da za gui pa̱dihʉ nda'a̱ ra hoga 'bai gá za y nda'a̱ hingrá hoga 'bai gá za. 34Nu'ahʉ xi gyá ts'o'mʉihʉ guí njahʉ ngu ya qu'eña̱ tsate. ¿Hanja da za gui ma̱ñhʉ ya hoga noya 'bʉ guí beñhʉ ya ts'omfeni? Ngue'a̱ nú'a̱ guí beñhʉ ja ri mfenihʉ go gue'a̱ guí ma̱ñhʉ nehe. 35Nu'a̱ tó'o benga ya hoga mfeni ma̱nga ya hoga noya, ha nu'a̱ tó'o benga ya ts'omfeni ma̱nga ya ts'onoya. 36Nuga dí xi'ahʉ gue gatho nú'a̱ te gui ma̱ñhʉ ne hingui jamasuhʉ, pɛ'tsi te gui tha̱dihʉ nura pa'a̱ ma da tha̱p'ahʉ nguɛnda. 37Ngue'a̱ Ajua̱ go gue'a̱ ma da hña̱p'ahʉ nguɛnda de gatho nú'a̱ guí ma̱ñhʉ, ne ja ma da hnequini tengu ri hñoja̱'ihʉ ne tengu ri nts'o'mʉihʉ. 38Nepʉ 'raya xahnate de ra ley ne ya fariseo mi 'bʉhni bi 'ñembabi ra Jesu: ―Xahnate, dí nehe gui 'ñutcahe 'raya nt'udi pa ga pa̱he ua xi majua̱ni go xpá mɛñ'a'i Ajua̱. 39Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱tuabi ne bi 'ñembi: ―Nu'ahʉ́ gyá ts'oja̱'ihʉ ne gyá 'ña̱gamfrihʉ hangue guí adihʉ 'nara nt'udi gui hyanthʉ pa gui camfrihʉ. Pe nuga, hinga ma ga u't'a'ihʉ ni 'nara nt'udi. Hønsɛ nda'a̱ da t'u't'ahʉ, nú'a̱ ra nt'udi de ra Joná rá 'mɛhni Ajua̱. 40Nu'á̱ bi 'yo hñu pa ne hñu xuui mbo rá mʉi 'nara da̱nga hua̱. Njabʉ nehe Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i ma da 'mʉi hñu pa ne hñu xuui mbo ra hai. 41Ha 'mɛfa bi ma ra Joná bá zofo ya ja̱'i de ra hnini Ninive, ha nu'ʉ́ 'bestho bi ntsø'mi de yá ts'oqui. Ha nubyá 'bʉcua 'na to'o ma'na xi ja rá nsu que ra Joná, pe nu'ahʉ hinxcá camfrihʉ. Hangue ja rá nga̱ts'i ra pa ma xi da ña̱p'a'ihʉ ya me Ninive, ngue'a̱ masque xcá hyanduabihʉ rá ts'ɛdi Ajua̱ pe hinxcá camfrihʉ. 42Nehe nú'a̱ ra 'bɛhña̱ mrá nda̱ de ra hai Arabia mi 'yøde gue ra Salomó xi mi ja ndunthi rá mfa̱di. Nú'á̱ bá ehe bi c'a̱'tsi'a̱ masque xi nts'ɛdi mi yabʉ rá hai, pa da 'yøde nú'a̱ mi ma̱ñ'a̱. Pe nubyá 'bʉcua 'na to'o ma'na xi ja rá nsu que ra Salomó, pe nu'ahʉ hinxcá camfrihʉ. Hangue ja rá nga̱ts'i ra pa ma da ña̱p'ahʉ nú'a̱ ra 'bɛhña̱'a̱ ngue'a̱ masque xcá hyanduabihʉ rá ts'ɛdi Ajua̱ pe hinxcá camfrihʉ. 43Nepʉ ra Jesu bi 'ñena: ―Nu'bʉ 'nara ts'onda̱hi da bønga de ja 'nara ja̱'i, nura ts'onda̱hi'a̱ 'yo habʉraza ja ya mbonthi honi hma̱ha̱ habʉ da 'mʉi, pe hingui tsʉdi. Nu'bʉ́ ma da ma̱nsɛ'a̱ ne da 'ñena: 44“Pøde ma ga pengui habʉ dá pøni pa ja ga yopa 'bʉhni.” Ha nu stí mengui'a̱ da zʉdi nú'a̱ ra 'ñøhø ne guet'atho rá mfeni ngu bi zogui ra ts'onda̱hi, nu'bʉ́ nja ngu 'nara ngu xa 'bast'i ne xá nt'axi pe hinto 'bʉi. 45Nu'bʉ́ nú'a̱ ra ts'onda̱hi'a̱ da ma da tsi má yoto ya ts'onda̱hi nú'ʉ ma'na xi strá nts'o que gue'a̱, nepʉ da yʉt'a ja nú'a̱ ra 'ñøhø nú'a̱ mi guet'atho rá mfeni. Nu'bʉ́ nu'á̱ ma'na strá nts'o rá mfeni que rá mʉdi. Hangue nú'ahʉ gyá ts'oja̱'ihʉ ma gui njahʉbʉ nehe 'bʉ hingui ñobrihʉ. 46Y de mi utuate ra Jesu, bi zøhø rá na̱na̱ ne yá cu mi 'bai møte ra ngu habʉ mi utuate'a̱ ne mi ne da ña̱ui'a̱. 47Nu'bʉ́ 'nara ja̱'i bi 'ñemba ra Jesu: ―'Bacua møte ri na̱na̱ co ri cu hoñ'i gui ña̱ui 'na̱. 48Pe nura Jesu bi da̱tuabi nú'a̱ to'o bi xipabi njabʉ ne bi 'ñembi: ―¿To'o ma na̱na̱ga, ne to'o ma cuga? 49Nepʉ co rá 'yɛ bi 'ñudi yá nxadi ne bi 'ñena: ―Nuya go guehya ma na̱na̱ ne ma cu. 50Nu'a̱ tó'o ø'tua rá paha ma Dada bí 'bʉi mahets'i, go gue'a̱ ma cu ne ma nju ne ma na̱na̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\