NSAN MATEO 14

1Ha nuya pa'ʉ ra nda̱ Erode bi 'yøde de gatho nú'a̱ te mi øt'a ra Jesu. 2Ne bi 'ñembabi yá mfats'i: ―Nura 'ñøhø'a̱ go gue'a̱ ra Xuua Xi'tsate xa yopa nte, hangue pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa da 'yøt'a nuya ya nt'udi. 3Ra Erode bi benga njabʉ ngue'a̱ 'na'qui bi gʉ ra Xuua bi du'ti ne bi got'a fadi ngue'a̱ ra Xuua mi ha̱cua hma̱ha̱ ra Erode gue hinda zimba rá 'bɛhña̱ rá cu nú'a̱ rá thuhu ra Lipe, ha nura 'bɛhña̱ rá thuhu ra Erodía. 4Ngue'a̱ ra Xuua xqui 'ñemba ra Erode: ―Hindí 'ñepi gui 'bʉhui ra Erodía. 5Hangue ra Erode bi bø rá cuɛ ne mi nehma̱ da hyo ra Xuua, pe himbi za bi hyo'a̱ ngue'a̱ mi tsu ya ja̱'i ngue'a̱ mi camfri'ʉ gue ra Xuua go 'nara hoga ba̱di. 6Pe 'na'qui bi t'umba rá pa ra Erode, ne nurá t'ixu ra Erodía bi nei ja yá thandi gatho nú'ʉ mi 'bʉhni, y ra Erode xi bi hopa rá hnei. 7Hangue bi ña̱tuabi da umbabi gatho nú'a̱ go da 'yadi. 8Nu'bʉ́ nú'a̱ ra nxutsi bi 'ñembabi ra Erode: ―Dí ne gui 'racagui rá ña̱xu ra Xuua Xi'tsate ja 'nara manza. Gue'a̱ bi 'yadi'a̱ ngue'a̱ njabʉ ya xqui xipabi rá na̱na̱ nú'a̱ ra nxutsi. 9Nu'bʉ́ ra Erode xi bi du rá mʉi, pe himbi za bi gømbi ngue'a̱ njabʉ xqui ña̱tuabi ne xqui 'yøde nú'ʉ mi huhuini ja ra mexa. 10Nu'bʉ́ bi manda da thɛcua rá ña̱xu ra Xuua nú'a̱ mi jot'a fadi. 11Nepʉ bá tha̱ ra ña̱xu ja 'nara manza pa bi t'umbabi nú'a̱ ra nxutsi, ne nu'á̱ bi hña̱'tsuabi rá na̱na̱. 12Nepʉ yá nxadi ra Xuua bi ma ja ra fadi habʉ mi jot'i hma̱ha̱'a̱ pa bi du'tsuabi rá ngøqu'ei pa bi ma bá agui. Nepʉ bi ma'ʉ bá xipa ra Jesu. 13Ha nu mi 'yøde ra Jesu de nú'a̱ xqui nja, nu'á̱ bi bøxa ja 'nara motsa bi 'ranga ja ra ndehe pa gá ma ja 'nara mbonthi habʉ mi jo'o ra ja̱'i. Pe ya ja̱'i bi 'yøde gue xqui ma ra Jesu, hangue nu'ʉ́ bi ma 'ñoua desde ja ya hnini pa bi ma bá c'a̱'tsi'a̱. 14Ha mi zønga ja ra mbonthi ra Jesu bi hyanda xica ja̱'i ya mi 'bʉhni, hangue nu'á̱ bi huequi'ʉ ne bi 'yøthe gatho nú'ʉ mi hñeni. 15Y nu mi nde bi joni yá nxadi ra Jesu habʉ mi 'bai'a̱ ne bi 'ñembabi: ―Pɛhna nuyʉ ya ja̱'i da ma ja ya hnini pa da dai te da zi, ngue'a̱ nuua habʉ dí 'bʉhʉ go ra mbonthi, ¿te ga umfʉ da ziyʉ? ne ya 'yo rí nde nehe. 16Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱tuabi'ʉ ne bi 'ñembi: ―Hingo mahyoni ga pɛhni da dai te da ziyʉ. Go da umfʉ te da zi. 17Nu'bʉ́ nuya nxadi bi da̱di ne bi 'ñena: ―Hønsɛ cʉt'a ya thuhme ne yoho ya hua̱ dí ha̱he, hinda uadi pa gathoyʉ. 18Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembi'ʉ: ―Bá ha̱ncahʉua. 19Nepʉ bi japabi ya ja̱'i da hñudi ja ya zi 'bot'ɛi. Ne mri hña̱ nú'ʉ cʉt'a ya thuhme ne nú'ʉ yoho ya hua̱, bi nøts'e pa mahets'i bi 'yapabi Ajua̱ da ja̱pi. Ne bi hyeca ya thuhme, ne bi umba yá nxadi pa bi hyecua ya ja̱'i. 20Gatho ya ja̱'i bi ñuni ne bi niña̱'ʉ. Y gatho nuya zi xɛni bi bongui bi hmunts'i ne bi ñuxa 'rɛt'amayoho ya 'bøts'e. 21Mi ngu cʉt'a 'mo ya 'ñøhø nú'ʉ bi ñuni, y nuya 'bɛhña̱ ne ya ba̱tsi himbi ma 'mede. 22Nepʉ ra Jesu bi 'bɛpa yá nxadi da yʉt'a ja ra motsa pa da 'mɛt'o'ʉ pa ri'nandi, ha nu'á̱ bi gohni pa bi 'ñedi ya ja̱'i. 23Y nu mi uadi bi 'ñehui ya ja̱'i bi bøxa ja ra t'øhø pa bá apabi Ajua̱ 'nambʉsɛ. Y ya bi nxuui mi 'bʉhnitho sɛhɛ'a̱. 24Ha nura motsa habʉ mi pa yá nxadi ya mi pa madetho ra ndehe, ne xi mi fɛt'a nts'ɛdi ra bʉnthi ja ra ndehe, ne mi ne da mpʉnts'i'ʉ. 25Ne himi hats'itho ra Jesu mi 'yo maña̱ ja ra dehe pa bi ma bá tsʉdi yá nxadi. 26Ne nu mi hyanda ya nxadi ra Jesu mi 'yo maña̱ ja ra dehe, nu'ʉ́ xi bi ntsu ne bi 'ñena: ―¡Ay! ¡Ndi hyanthʉ 'nara pite! 27Pe ra Jesu 'bestho bi 'ñembabi'ʉ: ―Oguí tsuhʉ, go guecagui. 28Nu'bʉ́ ra Pedro bi da̱di ne bi 'ñembi: ―Ma zi Hmu'i, nu'bʉ xi go gue'a'i, 'bɛpcagui ga 'yo maña̱ ja ra dehe pa ga mabʉ habʉ guí 'yo. 29Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi: ―Bá ehe 'bʉ. Ra Pedro bi ga̱i de ra motsa ne bi mʉdi bi 'ño maña̱ ja ra dehe pa bi ma hma̱ha̱ habʉ mi 'yo ra Jesu. 30Pe nu mi hyanda ra bʉnthi bi ntsu, nepʉ bi mʉdi bi yʉi ja ra dehe, nu'bʉ́ bi mafi ne bi 'ñena: ―Ma zi Hmu'i, faxcagui pa hinga ja̱t'i. 31Nu'bʉ́ ra Jesu 'bestho bi mipa rá 'yɛ ne bi 'ñembabi: ―Xi ts'ʉtho ri jamfri. ¿Pa te gá ntsu? 32Nepʉ nu'ʉ́ bi bøxa ja ra motsa ne 'bestho bi tsaya ra bʉnthi. 33Ne de ya mi 'bʉi mbo ra motsa, ya nxadi bi nsunda ra Jesu, bi ndandiña̱hmu ne bi 'ñena'ʉ: ―Xi majua̱ni go gue'i rá T'ʉ'i Ajua̱. 34Nepʉ bi zøñ'ʉ ja ra hai Genesare ri'nandi de ra ndehe. 35Ha nu mi hyanda ya mengu de guehni gue bi zønga ra Jesu ja yá hai'ʉ, nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi da̱ma xanga ra noya pa bi sipa gatho ya ja̱'i de nú'a̱ ra hai'a̱. Nepʉ bá ts'impabi ra Jesu ndunthi ya da'thi. 36Ne nuya da'thi mi adi hønsɛ qué da danbabi rá he, y gatho nú'ʉ to'o bi 'yøt'a njabʉ 'bestho bi ña̱ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\