NSAN MATEO 23

1Nepʉ ra Jesu bi zofo yá nxadi ne ra hmuntsja̱'i ne bi 'ñembabi: 2―Nubya ya fariseo ne ya xahnate de ra ley u't'a'ihʉ te rí bøni da ma̱nga ra ley nú'a̱ bi 'yofo ra Moise. 3Hangue gatho nú'a̱ da xi'ahʉ'ʉ 'yøt'ehʉ, ne ostí ma da zabi'ihʉ gui 'yøthʉ. Pe nehe oxqui tɛnbahʉ yá ts'o'bɛfi'ʉ. Nu'a̱ udi'ʉ gue'a̱ xá hño, pe nu'ʉ́ hingo øt'e nú'a̱ udi'ʉ. 4Nu'ʉ́ tutua ya ja̱'i ya 'bats'i xi xá hñʉ, pe nu'ʉ́ ni ts'ʉ yá mfats'i. 5Nu'ʉ́ øt'a yá 'bɛfi ja yá thandi ya ja̱'i pa da pønga yá hmi, asta cueta ya t'ofo ja yá de ne tsʉta ya pants'a xifri ja yá 'yɛ y ja xa nt'ofoni 'raya xɛni de ra Ma̱ca T'ofo, ne nuyá he ma'na xá ma de yá he ma'ra ya ja̱'i pe yá nt'ets'itho. 6Nu'ʉ́ de ja 'nara ngo ri ho da hñudi ja ya mʉdi hudi pa da ñuni, ne ri ho da hñudi ja ya hoga hudi nuni ja yá nija̱ pa da t'e'tsua yá nsu. 7Nu'ʉ́ ri ho dra zɛnjua ja ra tai co ndunthi ra t'equ'ei, ne ri ho da t'embabi gue go gue'ʉ xi ya hoga xahnate. 8Pe nu'ahʉ́ oxqui hohʉ to'o da 'ñe'ts'a ri nsuhʉ da 'ñeñ'ahʉ gue go gyá xahnatehʉ, ngue'a̱ gatho'ihʉ grí ncuhʉ, ne 'natho ri xahnatehʉ 'bʉi, y nú'á̱ go gue'a̱ ra Cristo nú'a̱ to'o bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 9Y nixi nú'ʉ to'o xahn'a'ihʉ nuua ja ra ximhai, oxqui emfʉ gue go gue'ʉ ri dadahʉ, ngue'a̱ 'natho ri Dadahʉ 'bʉi, y nú'á̱ go gue'a̱ bí 'bʉi mahets'i. 10Y nixi oxqui ma gui hohʉ da t'eñ'ahʉ gue go gyá nda̱hʉ, ngue'a̱ 'natho ri nda̱hʉ 'bʉi, y nú'á̱ go gue'a̱ ra Cristo nú'a̱ to'o bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 11'Bʉ 'na de gue'ahʉ da ne to'o da nda̱ngui, mahyoni go gue'a̱ dri 'bɛgohʉ. 12Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o ri 'ñexasɛbya, 'mɛfa da ua rá nt'ets'i, pe nu'a̱ tó'o hingrá 'ñets'ibya, 'mɛfa go ma da t'e'tsua rá nsu ja rá thandi Ajua̱. 13¡Nú'ahʉ xahnatehʉ de ra ley ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, 'nagyá yohmihʉ, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Xcá co'thʉ ra gosthi pa hinto da yʉt'a ja rá hmanda Ajua̱, nixi guí cʉthʉ, ha nixi guí hophʉ to'o da yʉt'i. 14¡Nú'ahʉ xahnatehʉ de ra ley ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Xi grí xadihma̱hʉ ja ri nija̱hʉ ja yá thandi ya ja̱'i 'ñena hinte guí øthʉ, pe 'nagyá yohmihʉ ngue'a̱ guí ha̱nbahʉ yá ngu ya 'bɛnte viuda, hangue Ajua̱ ma'na ma da castiga'ihʉ. 15¡Nú'ahʉ xahnatehʉ de ra ley ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, 'nagyá yohmihʉ, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Nu'ahʉ grí mahʉua grí mahʉni guí hoñhʉ ya ja̱'i pa gui 'ñutuabihʉ nú'a̱ ri jamfrihʉ, y nu'bʉ ya bi gamfri'ihʉ, nu'bʉ́ ma'na guí ts'ocuahʉ yá mfeni, ne ma'na ya gá 'yɛnthʉ ja ra nidu ngu nú'a̱ habʉ grí maha nehe. 16¡Nu'ahʉ́ guí ne gui 'ñuhma̱hʉ ra 'ñu, pe nixi guí pa̱hʉ habʉ grí maha nehe, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Ngue'a̱ guí eñhʉ gue 'bʉ 'nara ja̱'i da jura po ra nija̱, hinte ri muui nú'a̱ bi jura. Pe 'bʉ da jura po ra oro nú'a̱ ja mbo ra nija̱, nu'bʉ́ ha̱, guí eñhʉ gue ri muui nú'a̱ bi jura. 17¡'Nagyá 'bɛmfenihʉ, ya xcá 'bɛhʉ ra 'ñu! ¿Nda'a̱ ma'na ri muui, ra nija̱ o nú'a̱ ra oro ja mbo ra nija̱? Ra nija̱ gue'a̱ ma'na ri muui, ngue'a̱ ja xra ja̱pini ra oro. 18Nehe guí eñhʉ gue 'bʉ to'o da jura po ra ata hinte ri muui nú'a̱ bi jura. Pe nu'bʉ da jura por nú'a̱ ra 'baha xa thuxa ja ra ata, nu'bʉ́ ha̱ guí eñhʉ gue ri muui nú'a̱ bi jura. 19¡'Nagyá 'bɛmfenihʉ, ya ma'na xcá 'bɛhʉ ra 'ñu! ¿Nda'a̱ ma'na ri muui, ra ata o nú'a̱ ra 'baha xa thuxni ja ra ata? Ra ata gue'a̱ ma'na ri muui ngue'a̱ ja bri ja̱pini nú'a̱ ra 'baha'a̱. 20Hangue nu'a̱ tó'o ri jura po ra ata, hingue hønsɛ po ra ata ri jura, nehe ri jura po gatho nú'a̱ ra 'baha xa thuxni nehe. 21Ne nu'a̱ tó'o ri jura po ra nija̱, hingue hønsɛ po ra nija̱ ri jura, nehe ri jura po Ajua̱ ngue'a̱ nu'á̱ ja 'bʉhni'a̱. 22Nu'a̱ tó'o ri jura po mahets'i, hingue hønsɛ po mahets'i ri jura, nehe ri jura po rá hudi Ajua̱ ne por guesɛ Ajua̱ ngue'a̱ go gue'a̱ rá hudi'a̱. 23¡Nú'ahʉ xahnatehʉ de ra ley ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, 'nagyá yohmihʉ, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Nu'ahʉ́ guí 'uecjʉ 'rɛt'a de ra bɛxo pa Ajua̱ de nú'a̱ guí ta̱hʉ 'bʉ guí pahʉ ra zi xa̱c'ri, o ra zi ani, o ra zi cominu. Pe hingo guí øthʉ nú'a̱ ma'na mahyoni ngu ma̱nga ra ley, hinguí udihʉ ra hoga'mʉi, nixi otho ri nthecatehʉ, ne hinguí øthʉ nú'a̱ guí ma̱ñhʉ. 24Nu'ahʉ́ guí ne gui 'ñuhma̱hʉ ra 'ñu, pe nixi guí pa̱hʉ habʉ grí maha nehe. Nu'ahʉ́ guí njahʉ ngu 'nara ja̱'i nú'a̱ faxa ra t'afi pa hinda tho ya t'ʉca zu'ue, pe sta zi, tut'atho ya da̱nga zu'ue, y nixi bi za te 'bɛ bi dut'i. 25¡Nú'ahʉ xahnatehʉ de ra ley ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, 'nagyá yohmihʉ, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Guí njahʉ ngu ra xʉt'a vaso ne ra xʉt'a manza, xʉqui hønsɛ de thi ha nu de mbo xi rá nts'o. Njabʉ mbo ri mfenihʉ nehe hinxá nt'axi ngue'a̱ gyá ndustehʉ ne gyá ts'o'yohʉ. 26'Nagyá godahʉ. Hyɛhʉbʉ 'mɛt'o ya ts'omfeni pa njabʉ strá nt'axi'ihʉ ne pa da za gui 'yøthʉ nú'a̱ xá hño. 27¡Nú'ahʉ xahnatehʉ de ra ley ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, 'nagyá yohmihʉ, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Guí njahʉ ngu ya pantyo xi xá nt'axi de thi ne ri hnequi mahotho, pe mbo xi rá da̱ma nts'o. 28Hangue nu'ahʉ́ guí njahʉbʉ nehe ngue'a̱ guí 'ñet'a hoja̱'ihʉ pe guí beñhʉ ya ts'omfeni ne gyá yohmihʉ. 29¡Nú'ahʉ xahnatehʉ de ra ley ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, 'nagyá yohmihʉ, huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Guí jamasubihʉ yá pantyo nú'ʉ yá 'mɛhni Ajua̱ xa du, ne guí ca̱thʉ mahotho nuyá pantyo nu ma'ra ya hoja̱'i xa du. 30Ne guí eñhʉ: “Nu'bʉ ya gra 'bʉhma̱he nuya pa'ʉ, nu'bʉ́ hinstá faxhe ndu ma xitahe pa xa hyopa nú'ʉ yá 'mɛhni Ajua̱.” 31Hangue nu'ahʉ́ guí ma̱nsɛhʉ gue go gue'a'ihʉ gyá t'ʉhʉ de nú'ʉ to'o bi hyopa yá 'mɛhni Ajua̱. 32Hangue nú'a̱ hingo bi juata ndu ri xitahʉ, ma go gui juadi gui 'yøthʉbya. 33¡Nu'ahʉ́ guí njahʉ ngu ya qu'eña̱, hingui ma gui c'othʉ de ya da̱nga ʉgui nú'ʉ ma gui thohʉ ja ra nidu! 34Ma ga pɛhn'ahʉ ma'ra ya 'mɛhni ne ma'ra ya ba̱mhya̱ ne ma'ra ya xahnate. 'Ra de gue'ʉ ma gui hyohʉ, nu ma'ra ma gui tsʉthʉ ja ra pont'i, ha nu ma'ra ma gui na'mbabihʉ ja ri nija̱hʉ, ne hinhyabʉ ma gui hophʉ da 'mʉi'ʉ. 35Y njabʉ ma go gui juthʉ nehe de nú'ʉ ya hoja̱'i xa tho, bi mʉdi co ra Abé asta ra Sacaría nú'a̱ mrá t'ʉ ra Berequía. Nura Sacaría go gue'a̱ gá hyohʉ mbo ri nija̱hʉ guetbʉ ja ra ata. 36Xi majua̱ni dí xi'ahʉ gue nu'ahʉ́ ma go gui tuxhʉ gatho nuya thaiya. 37Nu'ahʉ me Jerusale, guí tɛdohʉ ne guí hophʉ yá 'mɛhni Ajua̱ nú'ʉ bí pɛhn'ahʉ. ¡Hangu ya i'qui dá ne ga munts'ahma̱'ihʉ ngu 'nara zi øni huixa yá zi t'ʉ'ni, pe nu'ahʉ́ hingá nehʉ! 38Nu'bʉ́ nuri nguhʉ ma da gosɛ. 39Ngue'a̱ dí xi'ahʉ gue ya hingui ma gui yopa hyandgaguihʉ asta hinga yopa pengui. Nu'bʉ́ ha̱, nu'ahʉ́ ma gui 'ñeñhʉ: “Xá nsunda nú'a̱ to'o bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱ ja guecjʉ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\