NSAN MATEO 25

1Nurá yo'ñehe ra Nda̱ de mahets'i ma ga hyɛcuahʉ ngu ra 'bede de 'nara ntha̱ti bi nja. 'Rɛt'a ya nxutsi bi hña̱xa yá ñot'i dega aceite pa bi ma bá tha̱di nú'a̱ ra 'ñøhø mi ma da ntha̱ti. 2Ha de nú'ʉ 'rɛt'a ya nxutsi, cʉt'a xqui hñoqui co yá ñot'i, pe nú'ʉ má cʉt'a hinxqui hñoqui. 3Ha nú'ʉ cʉt'a hinxqui hñoqui, himbi hña̱xa ndunthi ra aceite pa da xit'a ja yá ñot'i. 4Pe nu'ʉ má cʉt'a xqui hñoqui ha̱, bi ñu'tsa yá ñot'i co ra aceite, nehe bi hña̱xa 'nara xito mi ñuts'i pa sta thegue nú'a̱ mi po ja ra ñot'i da xit'a ma'na. 5Hinga 'me bi zøhø nú'a̱ mi ma da ntha̱ti, hangue gatho nú'ʉ 'rɛt'a ya nxutsi bi zʉ ra t'a̱ha̱ ne bi 'ña̱ha̱. 6Y ngu made ra xuui bi nt'øde 'nara hmafi ne bi t'emba ya nxutsi: “¡Ya xa 'ñecua núni ma da ntha̱ti, bá ehʉ gui tha̱dihʉ!” 7Nu'bʉ́ 'bestho bi nuhu gatho nú'ʉ 'rɛt'a ya nxutsi ne bi mʉdi bi tsøgue yá ñot'i. 8Ha nú'ʉ cʉt'a hinxqui hñoqui, 'bestho bi 'ñembabi nú'ʉ má cʉt'a xqui hñoqui: “Xɛcje ts'ʉ ri zi aceitehʉ ngue'a̱ ya huet'atho ma ñot'ihe.” 9Ne nú'ʉ ya nxutsi xqui hñoqui bi da̱tuabi nú'ʉ má cʉt'a ne bi 'ñembi: “Hina, hinga xɛ'ahe, xi'bʉ ga njahebʉ ngu'ahʉ. Ma'na xá hño grí maha gui tañhʉ habʉ bí 'ba. Bá tañhʉ pa gue'ahʉ.” 10Pe de bi ma'ʉ da danga ra aceite, nura ora'a̱ bi zøhø nú'a̱ mi ma da ntha̱ti. Nu'bʉ́ nú'ʉ cʉt'a ya nxutsi xqui hñoqui bi mɛui ne bi yʉt'ui'ʉ mbo habʉ mi ma da nja ra ngo dega ntha̱ti. Nepʉ 'bestho bi jot'a ra gosthi. 11Ha 'mɛfa bi zøhø nú'ʉ ma'ra ya nxutsi ne bi 'ñeñ'ʉ: “¡Xogaguihe ra gosthi, zi Hmu, xogaguihe!” 12Pe nú'a̱ to'o mi ma da ntha̱ti bi da̱tuabi'ʉ ne bi 'ñembi: “Xi majua̱ni dí xi'ahʉ gue hindí pa̱'ahʉ to'o'ihʉ.” 13Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñena: ―Hangue nu'ahʉ hñocjʉ ne xi da ndø'mhʉ, ngue'a̱ hinguí pa̱hʉ te ma pa ni te ma ora ma da zøhø Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i. 14Nehe rá yo'ñehe ra Nda̱ de mahets'i ma ga hyɛcuahʉ ngu rá 'bede 'nara hmu co yá 'bɛgo. Nú'a̱ ra hmu ya mi 'ba'ñu da ma ja ma'na ra hai yabʉ, ne bi zohna 'rayá nza̱i 'bɛgo pa bi zocuabi rá boja̱ pa da xu de da pengui. 15'Na de gue'ʉ bi zocuabi cʉt'a 'mo, ma'na bi zocuabi yo 'mo, ha nu'a̱ ma'na bi zocuabi 'na 'mo. Ngu rá nda̱ngui rá mfa̱di cada 'na, gue'a̱ rá ndunthi ra boja̱ bi ts'ocuabi. nepʉ ra hmu bi gʉ rá 'ñu bi ma. 16Nú'a̱ ra 'bɛgo xqui ts'ocuabi cʉt'a 'mo, nu'á̱ bi ma bi pʉnts'a nura boja̱'a̱ ne bi da̱ha̱ má cʉt'a 'mo. 17Ha nu'a̱ tó'o xqui ts'ocua yo 'mo mbɛxo, bi pʉnts'a nú'a̱ ra boja̱'a̱, ne bi da̱ha̱ má yo 'mo. 18Pe nu'a̱ tó'o xqui ts'ocua 'na 'mo mbɛxo, nu'á̱ bi ma bá xei 'nara o'tsi ne bi 'yagui nú'a̱ ra boja̱ xqui zocuabi rá hmu. 19Bi thogui ndunthi ya pa, nepʉ bi zøhø ra hmu bi 'ñʉt'uɛndaui yá 'bɛgo. 20Bi zøhø 'mɛt'o nú'a̱ xqui ts'ocua cʉt'a 'mo, ne bi umba rá hmu nú'a̱ má cʉt'a 'mo xqui da̱ha̱ de nú'a̱ xqui ts'ocuabi, ne bi 'ñembabi: “Gá tsogagui cʉt'a 'mo, pe nubyá jaua nuna má cʉt'a 'mo stá ta̱ha̱ de nú'a̱ gá tsogagui.” 21Nu'bʉ́ ra hmu bi da̱di ne bi 'ñena: “Xi xá hño ri 'bɛfi. Nu'i xi 'nagrá hoga 'bɛgo. Nubyá ma ga tsoc'a'i ma'na ndunthi ra boja̱ pa gui japi da xu, ngue'a̱ xi xcá pa̱di xcá japi da xu nú'a̱ 'na tʉi dá tsoc'a'i. Nubyá bá ehe pa ga johyahʉ.” 22'Mɛfa bi zøhø nú'a̱ to'o xqui ts'ocua yo 'mo, ne bi 'ñemba rá hmu: “Gá tsogagui yo 'mo, pe nubyá jaua nuna má yo 'mo stá ta̱ha̱ de nú'a̱ yo 'mo gá tsogagui.” 23Nu'bʉ́ ra hmu bi da̱di ne bi 'ñembabi: “Xi xá hño ri 'bɛfi. Nu'i xi 'nagrá hoga 'bɛgo. Nubyá ma ga tsoc'a'i ma'na ndunthi ra boja̱ pa gui japi da xu, ngue'a̱ xi xcá pa̱di xcá japi da xu nú'a̱ 'na tʉi dá tsoc'a'i. Nubyá bá ehe pa ga johyahʉ.” 24Pe nu mi zøhø nú'a̱ ra 'bɛgo xqui ts'ocua 'na 'mo, nu'á̱ bi 'ñembabi rá hmu: “Nuga dí pa̱di gue xi grí japa ri 'bɛgo da mpɛfi nts'ɛdi ne guí xofo habʉ hingo xcá pot'i, ne guí munts'a ra trigo habʉ hingo xcá piqui. 25Hangue nuga dá tsu'i, xi'bʉ ga tuxa ra thai, hangue dá ma dá agui ri boja̱ ja ra hai. Pe nubyá jaua núna gá tsogagui.” 26Bi da̱di ra hmu ne bi 'ñembabi: “Nu'i 'nagrá ts'o'mʉi ne 'nagrá da̱hñe 'bɛgo, 'bʉ guí beni gue dí xofo habʉ hingo stá pot'i ne dí munts'i habʉ hingo stá piqui, 27nu'bʉ́ ¿ha gue himi tsa xcá nu te xcá 'yøt'e pa xa xu ma boja̱ dá tsoc'a'i pa xa t'acagui rá tha̱ha̱ ma boja̱ núbya dá tsøhø?” 28Nepʉ ra hmu bi 'ñembabi nú'ʉ to'o mi 'ñoui: “Hña̱mbabihʉ nú'a̱ ra boja̱ dá tsocuabi nuni ra da̱hñe 'bɛgo, ne umfʉ nú'a̱ to'o pɛ'tsa 'rɛt'a 'mo. 29Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o pɛ'tsi, ma'na ma da t'umbabi pa asta da bonguabi. Pe nu'a̱ tó'o ts'ʉtho pɛ'tsi, nu'á̱ da tha̱mbabi nú'a̱ ts'ʉ pɛ'tsi pa ya hinte da mɛ'tsi. 30Hangue nú'a̱ ra 'bɛgo hinte rá 'bɛfi, ma'na xá hño jʉhʉ ne 'yɛnthʉ ja ra 'bɛxuui pa ja dí nzonini ne ja dí gustri yá ts'i.” 31Nu sta 'ñehe pa da nda̱ Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i, ma da 'ñoui gatho yá ɛnxɛ, ne ma da hñudi ja rá ma̱ca hudi con gatho rá nsunda. 32Nuni ja ma da munts'ini gatho ya ja̱'i de gatho rá ngʉni ra ximhai, y nura Nda̱ ma da 'ueca 'na ngu 'na, ngu øt'a ya ma'yo co ya zi dɛti ne ya t'a̱xi. 33Nu'á̱ ma da 'ba'ma ja rá 'ñɛi gatho ya zi dɛti, ne nu ja rá nga̱ha̱ ja ma da 'bam'ni gatho ya t'a̱xi. 34Nu'bʉ́ ma da 'ñembabi nú'ʉ di 'bai ja rá 'ñɛi: “Bá ehʉ nu'ahʉ xa ja̱p'ahʉ ma Dada. Ma gui cʉthʉbya nuni mahets'i habʉ bí manda ma Dada nuni habʉ xqui thoqui pa gue'ahʉ de ante da thoca ra ximhai. 35Dí 'ñepi gui cʉthʉni ngue'a̱ nú'bʉ mi tsʉca ra thuhu, go gue'ahʉ gá 'racjʉ te dá tsi. Ne nú'bʉ mi tsʉca ra nduthe, go gue'ahʉ gá 'racjʉ ra dehe dá tsi. Ne nú'bʉ ndí ne'ñu, go gue'ahʉ gá 'racjʉ ntsaya dá oxi. 36Ne nú'bʉ mi otho te ga he, go gue'ahʉ gá 'racjʉ te dá he. Ne nú'bʉ ndrí hñeni ne dá ofadi, go gue'ahʉ gá ma gá c'a̱scahʉ.” 37Nu'bʉ́ nú'ʉ to'o xa 'yøt'e xá hño ma da da̱di ne da 'ñena: “Ma zi Hmu'ihe, ¿ha'mʉ dá hant'ahe gue mi tsʉ'a ra thuhu nepʉ dá 'ra'ahe te gá tsi? O ¿ha'mʉ dá hant'ahe gue mi tsʉ'a ra nduthe nepʉ dá 'ra'ahe ra dehe? 38O ¿ha'mʉ dá hant'ahe gue ngrí ne'ñu nepʉ dá 'ra'ahe ntsaya gá oxi? O ¿ha'mʉ dá hant'ahe gue mi otho te gui hye, nepʉ dá 'ra'ahe te gui hye? 39O ¿ha'mʉ dá hant'ahe ngrí hñeni o nguí ofadi nepʉ dá ma dá c'a̱'ts'ahe?” 40Nu'bʉ́ ra Nda̱ da da̱tuabi ne da 'ñena: “Xi majua̱ni dí xi'ahʉ gue nu'bʉ gá faxhʉ 'na de guehyʉ ma cu hinte mri muui ja yá thandi ya ja̱'i, pa̱hʉ gue go guecagui gá faxcahʉ.” 41Nepʉ ra Nda̱ da 'ñembabi nú'ʉ di 'bai ja rá nga̱ha̱: “Nu'ahʉ 'uehʉ de gueque. Nu'ahʉ xa zʉ'ahʉ rá cuɛ Ajua̱, grí maha pa ja ra nidu habʉ zø ra tsibi pa nza̱ntho, nuni habʉ xa thoqui pa ra ts'onda̱hi ne yá ts'o'ɛnxɛ. 42Ngue'a̱ mi tsʉca ra thuhu pe nu'ahʉ́ hingá 'racjʉ te dá tsi. Ne mi tsʉca ra nduthe pe nu'ahʉ́ hingá 'racjʉ ra dehe dá tsi. 43Ne nú'bʉ ndí ne'ñu, nu'ahʉ́ hingá 'racjʉ ntsaya dá oxi. Ne mi otho te ga he pe nu'ahʉ́ hingá 'racjʉ te dá he. Ne nú'bʉ ndí hñeni ne ndí ofadi, nu'ahʉ́ hingá ma gá c'a̱scahʉ.” 44Nu'bʉ́ nú'ʉ ya ts'oja̱'i ma da da̱di ne ma da 'ñena: “Ma zi Hmu'i, ¿ha'mʉ dá hant'ahe mi tsʉ'a ra thuhu o ra nduthe, o ngrá ne'ñu, o bi 'ñotho te gui hye o gá hñeni o gá ofadi, nepʉ hindá fax'ahe?” 45Nepʉ ra Nda̱ da da̱tuabi ne da 'ñembi: “Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, nu'bʉ hingá faxhʉ 'na de nuyʉ ma zi cu hinte mri muui pa ja ri thandihʉ, pa̱hʉ gue go guecagui hingo gá faxcahʉ.” 46Nu'bʉ́ nuya ts'oja̱'i ma da ma pa ja ra nidu habʉ da 'mʉi pa nza̱ntho. Ha nu'ʉ tó'o xa 'yøt'e xá hño ma da yʉt'a mahets'i habʉ bí ja ra te pa nza̱ntho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\