NSAN MATEO 28

1Rá hyax'a̱ de ya xqui thogui ra pa dega tsaya ne ya mi fʉdi da hyats'i de ra mʉdi pa de ra semana, ra Maria Magdalena ne ma'na ra Maria bi ma da c'a̱'tsa ra nt'agui. 2Y nura ora'a̱ bi nja 'nara da̱nga mbimhai, ngue'a̱ bá ca̱i 'nara ɛnxɛ de mahets'i, ne ngu bi zøhø habʉ xqui t'agui ra Jesu, bi 'yent'a nú'a̱ ra do xqui jot'a ra nt'agui, nepʉ bi hñudi'a̱ maña̱ de nura do'a̱. 3Nura ɛnxɛ'a̱ xi mri yot'i ngu 'nara huɛi, ne nurá he xi xmá nt'axi ngu ra tsɛ. 4Y nu mi hyanda ya soldado njabʉ, nu'ʉ́ bi umba ra nhua̱t'i co ra ntsu ne bi dagui bi hødu. 5Nu'bʉ́ ra ɛnxɛ bi zofo nú'ʉ ya 'bɛhña̱ ne bi 'ñembi: ―Oguí tsuhʉ. Nuga dí pa̱di gue guí hoñhʉ ra Jesu nú'a̱ bi tho ja ra pont'i. 6Nu'á̱ ya jo'oua, ngue'a̱ ya bi yopa nte ngu nú'a̱ xqui ma̱ñ'a̱. Bá ehʉ gui hyanthʉ habʉ mi t'agui. 7Nepʉ grí maha 'bestho bá xiphʉ yá nxadi'a̱ gue nu'á̱ ya bi yopa nte, ne nubyá ya bi 'mɛt'o'a̱ pa Galilea, nuni ja ma grí hyanthʉni ma'na'qui. Pa gue'a̱ dá ehe ga xi'ahʉ. 8Nu'bʉ́ bi ma hnest'ihi nú'ʉ yoho ya Maria, ngu ts'ʉ mi tsu y ngu ts'ʉ mi johya. Bi ma'ʉ pa bá xipa ya nxadi nú'a̱ bi ma̱nga ra ɛnxɛ. 9Ne nura ora mi 'yo ra 'ñu'ʉ mi da̱mfri bi nthɛui ra Jesu ne nu'á̱ bi zɛngua'ʉ. Nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi joni habʉ mi 'bai pa bi nsunda'ʉ, ne bi hyʉpabi yá ua. 10Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi: ―Oguí tsuhʉ. Grí maha gui xiphʉ nú'ʉ ma cu da ma pa Galilea ne ja grá nthɛ'beni'ʉ ma'na'qui. 11De ya xqui ma nú'ʉ ya 'bɛhña̱, 'ra de gue nú'ʉ ya soldado mri su ra nt'agui bi ma pa ja ra hnini pa bá xipa ya nda̱ gá macja̱ de gatho nú'a̱ te xqui nja. 12Nu'bʉ́ ya nda̱ gá macja̱ bi 'ñʉ'tiui ya nda̱xjua nda̱ pa da umbabi'ʉ ndunthi ra boja̱ ya soldado pa da ma̱nga 'nara nc'uamba, 13ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu'ahʉ pɛ'tsi te gui ma̱ñhʉ gue de mi nxuui gá a̱ha̱hʉ, hangue nura ora'a̱ nuyá nxadi ra Jesu bi zøhø ne bi du'tsua'ʉ rá ndo'yo. 14Ha nu'bʉ da nja ra pa da ba̱di ra nda̱ de núna xa nja, odi tu ri mʉihʉ, ngue'a̱ nuje go ma ga ña̱he con gue'a̱. 15Nu'bʉ́ ya soldado bi hña̱nga ra boja̱, nepʉ bi ma'ʉ bi 'yøt'e ngu nú'a̱ xqui sipabi. Hangue asta mapaya nuya xodyo camfri gue xi bi njabʉ ngu nú'a̱ ra nc'uamba bi ma̱nga ya soldado. 16Nu'bʉ́ nú'ʉ 'rɛt'ama'ra ya nxadi bi ma pa Galilea nuni ja ra t'øhø habʉ xqui xipabi ra Jesu da nthɛui. 17Y ngu bi hyant'ʉ ra Jesu xi bi nsunda, masque 'ra de gue'ʉ hints'ʉ mi camfri. 18Nu'bʉ́ ra Jesu bi joni pa habʉ mi 'bʉi'ʉ ne bi 'ñembi: ―Gatho ra ts'ʉtbi xa t'ɛndgagui ja ma 'yɛ pa ga nda̱ nuni mahets'i ne nuua ja ra ximhai. 19Hangue grí maha bá zofohʉ gatho ya ja̱'i nú'ʉ 'bʉi ja rá ngʉni ra ximhai pa dua nxadi nehe'ʉ, ne xi'tshʉ'ʉ de rá thuhu ra Dada, ne de ra T'ʉ, ne de ra Ma̱ca Nda̱hi. 20Nehe 'ñutuabihʉ'ʉ da 'yøt'e gatho ngu nú'a̱ stá 'bɛp'a'ihʉ. Y nuga nza̱ntho ma ga 'bʉi con gue'ahʉ asta rá uadi ra ximhai. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\