NSAN MATEO 3

1'Mɛfa bi mʉdi ra Xuua Xi'tsate bi zofo ya ja̱'i ja 'nara mbonthi nuni Judea. 2Ne mi xipa ya ja̱'i mi ena: ―Ntsø'mhʉ ne ñobrihʉ ngue'a̱ ra nda̱ de mahets'i ya 'bestho xa 'ñepʉ pa da nda̱. 3Nura Xuua go gue'a̱ ra ja̱'i xqui ma̱nga ra ba̱di Isaía maya'bʉ gue ma da 'ñehe, ne bi 'ñena: 'Nara ja̱'i ma da ña̱ nts'ɛdi ja ra mbonthi ne ma da 'ñena: “Hocuahʉ xá hño rá 'ñu ra zi Hmu, jua̱nhʉ gatho ya ts'aca'ñu.” 4Y nu'a̱ mrá he ra Xuua, mri hñe dega xicameyo, ne mri ngʉt'a 'nara ngʉt'i dega xifri. Y numrá hñuni'a̱, mi tsi ya hoga nc'oto ne ya t'afi dega sefi. 5Y xi mi tsøni ndunthi ya ja̱'i habʉ mi 'bʉ'a̱ pa da 'yøde nú'a̱ mi ma̱ñ'a̱, nuya me Jerusale ne gatho ya me Judea, ne gatho nuya ja̱'i mi 'bʉi ja rá nthets'i ra da̱the Jordá. 6Nepʉ ra Xuua mi xi'tsa ya ja̱'i ja ra da̱the Jordá nú'ʉ mi njua̱ni de yá ts'oqui. 7Y ndunthi ya fariseo ne ya saduceo mi tsøni habʉ mi xi'tsate ra Xuua. Nu'ʉ́ mi t'embi gue ya fariseo ne ya saduceo po nú'a̱ ra jamfri mi pɛ'tsi'ʉ. Ora bi hyanda ra Xuua mi tsønini'ʉ bi 'ñembabi: ―¡Nú'ahʉ gyá ts'o'mʉihʉ guí njahʉ ngu ya zate qu'eña̱! ¿Hanja xcá ehehʉua? ¿Ha guí ne gui 'ba'tuabihʉ hma̱ha̱ rá cuɛ Ajua̱ xa 'ñepʉ? 8Mahyoni gui 'yøthʉ nú'a̱ xá hño pa da hnequi gue xi majua̱ni ya xcá ntsø'mhʉ de ri ts'oquihʉ. 9Ogrí 'ñets'ihʉ gui 'ñeñhʉ gue ngue'a̱ yá t'ʉ'a'ihʉ ra Abrá hinda ma da zʉ'ahʉ rá cuɛ Ajua̱. Ngue'a̱ nuga dí xi'ahʉ gue Ajua̱ tsa da 'yøt'e asta nuya ya do nehe da nja̱'i y da nt'ʉ de ra Abrá. 10Y dí xi'ahʉ gue nubya ya 'bʉi 'na to'o ha̱ ra t'ɛ́gui pa da zɛcua yá 'yʉ ya za. Gatho nú'ʉ ya za hingui unga yá hoga fruta da ts'ɛqui pa da thøt'a ja ra tsibi. 11Nuga dí xi'ts'a'ihʉ co ra dehe ngue'a̱ ya gá ntsø'mhʉ de ri ts'oquihʉ, pe xa 'ñepʉ ma'na bra 'bɛfa de gueque nú'a̱ to'o ma da xi'ts'a'ihʉ co ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ ma da 'mʉi ja ri corasohʉ ne xi di ja rá ts'ɛdi ngu ra tsibi. Nú'a̱ bra 'bɛfa de guecagui xi ma'na ja rá ts'ɛdi y hindí 'ñepcagui nixi ga ha̱'tsuabi yá thiza. 12Y nu'á̱ ha̱, go gue'a̱ tsa da mica ra trigo ne da munts'a nú'a̱ xá hño pa da mɛ'tsi, y nura paha da 'ueque pa da tsa̱t'a ja ra tsibi nú'a̱ hinhya'mʉ ma da huet'i. 13'Mɛfa ra Jesu xqui 'ñehe de Galilea pa mri ma ja ra da̱the Jordá habʉ mi 'bʉ ra Xuua pa da nxistehe'a̱. 14Pe ra Xuua himi ne da xi'tsa ra Jesu, ne bi 'ñembi: ―¿Ha xcá ehe pa go ga xi'ts'a'i? Nu'i go rí 'ñepi gui xiscagui. 15Nepʉ ra Jesu bi da̱di bi 'ñembi: ―Go da xiscaguigue pa njabʉ ga ø'tuabihʉ gatho yá hmanda Ajua̱. Nu'bʉ́ ra Xuua bi xi'tsa ra Jesu. 16Y nu mi uadi bi nxistehe, bi bøts'e de ja ra dehe, nepʉ bi xogui mahets'i ne bi hyanda rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ bá ca̱i ngu 'nara zi domitsu ne bi 'ñe bi zøhø ja gue'a̱. 17Y bi nt'øde 'nara noya de mahets'i ne bi 'ñena: ―Nuni go guehni ma hma̱ca T'ʉ, ne xi dí hopa rá 'mʉi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\