NSAN MATEO 6

1'Yøthʉ ya hoga 'bɛfi, pe oguí øthʉ pa gui pønga ri hmihʉ, ngue'a̱ 'bʉ gui øthʉ njabʉ, hinte ma tha̱ha̱ da 'ra'ahʉ Ajua̱ ra Dada nú'a̱ bí 'bʉi mahets'i. 2Hangue ora guí uñhʉ 'nara mfats'i pa ya hyoya, oguí xiphʉ ma'ra te xcá øthʉ ngu øt'a ya 'ñets'i. Nú'ʉ́ ne dra zʉnt'ua ra trompeta ja yá thandi, ja ya nija̱ ne ja ya tai pa da pønga yá hmi. Xi majua̱ni dí xi'ahʉ gue nu'ʉ øt'a njabʉ ya bi hña̱nga yá tha̱ha̱, hangue ya hinte ma tha̱ha̱ tø'mi. 3Pe nu'ahʉ́, 'bʉ gui uñhʉ 'nara mfats'i pa ya hyoya, osti pa̱di ri 'yɛhʉ ra nga̱ha̱ te pɛ ri 'ñɛihʉ. Pa̱sɛhɛhʉ, oto xqui petuahʉ. 4Ha masque mant'a̱gui gui unga ri mfats'ihʉ, pa̱hʉ gue Ajua̱ ra Dada handi te xcá øt'ehʉ mant'a̱gui, y nu'á̱ ma da gu't'ahʉ, pe hinda gu't'ahʉ mant'a̱gui. 5Ora guí aphʉ Ajua̱, oxqui 'yaphʉ ja yá thandi ya ja̱'i ngu øt'a ya 'ñets'i pa da pønga yá hmi. Nu'ʉ́ ri ho da 'yapa Ajua̱ má 'bai ja ya nija̱ ne ja ya tai. Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, ya bi hña̱nga yá tha̱ha̱, hangue ya hinte ma tha̱ha̱ tø'mi. 6Pe nu'ahʉ́, ora guí aphʉ Ajua̱, cʉthʉ mbo ri nguhʉ ne gui cot'a ri gosthihʉ, ne njabʉ ha̱, gui 'yaphʉ Ajua̱ ra Dada nú'a̱ 'bʉi habʉ hindi hnequi. Y nu'á̱ da 'yøde nú'a̱ guí aphʉ mant'a̱gui, ne ma da gu't'ahʉ, pe hinda ma da gu't'ahʉ mant'a̱gui. 7Ora guí aphʉ Ajua̱, oxi xqui yoptahʉ ya noya ngu øt'a nú'ʉ ma'ra ya ja̱'i hingyá gamfri, ngue'a̱ nu'ʉ́ hu yá mʉi gue 'bʉ da 'yøt'a njabʉ, Ajua̱ da 'yøde ne da umbabi nú'a̱ adi'ʉ. 8Pe nu'ahʉ́ oxqui ma gui njahʉbʉ ngu øt'e'ʉ, ngue'a̱ Ajua̱ ra Dada ya pa̱di te ø't'ahʉ ra 'bɛdi. 9Nu'ahʉ́ 'yaphʉ Ajua̱ njaua: Ma zi Dada'ihe guí 'bʉi mahets'i, drá nsunda ri ma̱ca thuhu. 10Bá ehe gui nda̱, ne dá t'øt'a ri paha nuua ja ra ximhai ngu bí t'øt'e nubʉ mahets'i. 11'Racje te ga tsihe nubya rapaya. 12Ne pungaguihe ma thaihe ngu dí pumbahe nehe nú'ʉ to'o tucje. 13Ne oxqui hocje ga øthe ya ts'oqui. Ña̱ngaguihe de ra nts'o, ngue'a̱ go gue'e grá nda̱, ne ja ri ts'ɛdi ne ri nsunda pa nza̱ntho. Njabʉ gue'a̱. 14Nu'bʉ gui pumbahʉ nú'ʉ to'o ø't'ahʉ ra nts'o'mʉi, Ajua̱ ra Dada bí 'bʉi mahets'i nehe ma da pun'a ri ts'oquihʉ. 15Pe 'bʉ hingui pumbahʉ nú'ʉ to'o ø't'ahʉ ra nts'o'mʉi, nu'bʉ́ nixi Ajua̱ ra Dada hinda pun'a'ihʉ ri ts'oquihʉ nehe. 16Ora grí ayunahʉ, oguí øt'ehʉ co ra dumʉi ngu øt'a ya 'ñets'i pa da fa̱di gue ri ayuna. Majua̱ni dí xi'ahʉ gue ya bi hña̱nga yá tha̱ha̱, hangue ya hinte ma tha̱ha̱ tø'mi. 17Pe nu'ahʉ́, ora grí ayunahʉ, eca ri ña̱xuhʉ ne xʉca ri hmihʉ ngu xcá nza̱ihʉ, 18pa hinda fa̱di ua grí ayunahʉ. Hønsɛ Ajua̱ ra Dada nú'a̱ 'bʉi habʉ hindi hnequi, go gue'a̱ da ba̱di nú'a̱ guí øt'asɛhɛhʉ. Nu'á̱ go handi nú'a̱ guí øthʉ mant'a̱gui, y ma da gu't'ahʉ, pe hinda ma da gu't'ahʉ mant'a̱gui. 19Oguí nehʉ gui pɛ'tshʉ ndunthi ya hño nuua ja ra ximhai habʉ da zip'ahʉ ya zu'ue ne da dec'ahʉ ra mboxcua ne da bep'ahʉ ya be. 20Pɛ'tsa ri hñohʉ nuni mahets'i habʉ bí jo'o ya zu'ue, ne otho ra mboxcua, nixi ya be hinda za da yʉt'ini da bep'ahʉ. 21Ngue'a̱ habʉ guí pɛ'tsa ri hñohʉ, ja guehni oda ri mfenihʉ. 22Nuri dahʉ go gue'ʉ di yot'a gatho ri ndo'yohʉ. Hangue nu'bʉ ri dahʉ 'bʉi xá hño, nu'bʉ́ di yot'a xá hño gatho ri ndo'yohʉ. 23Pe nu'bʉ ri dahʉ hingui 'bʉi xá hño, nu'bʉ́ gatho ri ndo'yohʉ 'bʉi ja ra 'bɛxuui. Nehe guí njahʉbʉ guí 'bʉhʉ ja ra 'bɛxuui 'bʉ hinguí huxa ri thandihʉ xá hño ja Ajua̱. 24Hinda za gui pɛphʉ yoho ya hmu, ngue'a̱ njabʉ 'na grí ʉtsahʉ ha nu ma'na guí ma̱dihʉ, y 'na de gue'ʉ guí pɛphʉ xá hño ha nu ma'na hina. Njabʉ nehe hinda za gui pɛphʉ Ajua̱ 'bʉ hønsɛ oda ri mfenihʉ ya hño de ra ximhai. 25Hangue dí xi'ahʉ oguí tu ri mʉihʉ 'bʉ otho te gui tsihʉ ne 'bʉ otho te gui hyehʉ, ngue'a̱ ma'na ri muui da 'yoda ri mfenihʉ Ajua̱ que da 'yoda ri mfenihʉ nú'a̱ te gui tsihʉ ne nú'a̱ te gui hyehʉ. 26Hyanthma̱hʉ ya zi ts'ints'ʉ, nu'ʉ́ hingui pot'i nixi xofo ni pɛ'tsa yá 'mɛ'tsi, pe Ajua̱ ra Dada go gue'a̱ umbi te da zi'ʉ. Xihma̱'ihʉ, ¿ha gue hingue ma'na gyá hma̱dihʉ que gue'ʉ? 27¿To'o 'na de gue'ahʉ tsa gui japhʉ ma'na strá hñets'i ri ndo'yohʉ co ri mfenisɛhɛhʉ? Jo'o ni 'na. 28Nu'bʉ́, ¿hanja guí tu ri mʉihʉ 'bʉ otho te gui hyehʉ? Hyanthʉ hanja gra nhye ya zi døni 'bai ja ra mbonthi y jo'o to'o ri jamasu. Nu'ʉ́ hindi mpɛfi nixi tu yá mʉi. 29Dí xi'ahʉ gue nixi ra nda̱ Salomó masque mi he ya hoga he ne xi mi jababi, pe hints'ʉ mi hnequi mahotho'a̱ ngu ya zi døni. 30'Bʉ Ajua̱ heta ya døni de ra mbonthi nú'ʉ xá nc'amibya pe dixudi ya da 'yot'i nepʉ da ts'a̱t'i, xi nu'ahʉ, ¿hanja hinguí camfrihʉ gue Ajua̱ ma'na da jamasu'ihʉ que ya døni? 31Hangue odi tu ri mʉihʉ gui 'ñeñhʉ: “¿Te ga tsihʉbya? o ¿te ga hehʉbya?” 32Ngue'a̱ nuya 'ña̱gamfri nza̱ntho tu yá mʉi 'bʉ othobi te da zi ne te da hye. Pe nu'ahʉ odi tu ri mʉihʉ, ngue'a̱ Ajua̱ ra Dada bí 'bʉ mahets'i ya go pa̱'a̱ te gatho ø't'ahʉ ra 'bɛdi. 33Hyoñhʉ 'mɛt'o hanja da za gui 'bʉhʉ xá hño ja rá hmanda Ajua̱ ne gui 'yohʉ ngu nú'a̱ ri ho'a̱, y njabʉ Ajua̱ hinda 'bɛ't'ahʉ gatho nú'a̱ te guí hoñhʉ. 34Hangue oguí tu ri mʉihʉ de nú'a̱ te da 'ñe'ahʉ dixudi, nguetho nu'bʉ gui pa̱hma̱hʉ te 'bɛ gui thohʉ dixudi, nu'bʉ́ ma'na da du ri mʉihʉ, ngue'a̱ hyastho dí thohʉ te dí thohʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\