NSAN MATEO 7

1Oguí 'yøhʉ ri miqu'eihʉ pa njabʉ hinto da 'yø'a'ihʉ nehe. 2Ngue'a̱ 'bʉ guí 'yøhʉ ri miqu'eihʉ, nu'bʉ́ Ajua̱ ma da hña̱p'ahʉ nguɛnda de gatho nú'a̱ ri 'ñøtehʉ ne hinda yo rá mʉi'a̱ de gue'ahʉ. 3Nu'ahʉ́ guí 'yøhʉ de nú'a̱ øt'a ri miqu'eihʉ, ¿hanja hingo guí jamasuhʉ nú'a̱ te guí øtqu'ehʉ? Nu'ahʉ́ go guí hanthʉ nura t'ʉca paxi o ja rá da ri miqu'eihʉ, ¿hanja hingo guí hanthʉ nú'a̱ ra xɛca za o ja ri dahʉ? 4¿Hanja da za gui 'ñemfʉ ri miqu'eihʉ: “Hoqui ga ha̱p'a ra paxi o ja ri da,” 'bʉ hingo xcá ha̱hʉ 'mɛt'o nú'a̱ ra xɛca za o ja ri dahʉ? 5Nu'ahʉ gyá 'ñets'ihʉ, go da hña̱ihʉ 'mɛt'o nú'a̱ ra xɛca za o ja ri dahʉ, pa njabʉ ma'na gui hyanthʉ xá hño pa gui hña̱mfʉ nú'a̱ ra paxi o ja rá da ri miqu'eihʉ. 6Oxqui umfʉ ra ma̱ca noya nú'ʉ ya ja̱'i hingui pa̱ da su, ngue'a̱ nu'ʉ́ nja ngu ya zate tsat'yo ne da 'yø't'ahʉ ra nts'o'mʉi, nehe nja ngu ya ts'ʉdi ts'ontho nú'a̱ t'umbi. 7'Yadihʉ ne da t'a'ahʉ. Hyonihʉ ne gui tsʉdihʉ. Oxqui tsaya gui 'yapabihʉ Ajua̱ y nu'á̱ ma da 'yøde ri nt'adihʉ. 8Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o adi da t'umbabi, ne nu'a̱ tó'o honi da zʉdi, y nu'a̱ tó'o apabi Ajua̱ da 'yøtua rá nt'adi. 9¿To'o 'na de gue'ahʉ nú'ahʉ gyá dadahʉ 'bʉ ri ba̱tsihʉ da 'ya'ahʉ 'nara thuhme y go gui umfʉ 'nara do? Jo'o. 10¿O 'bʉ da 'ya'ahʉ 'nara hua̱ y go gui umfʉ 'nara qu'eña̱? Hina ¿ngue ha̱? 11Tsatho nu'ahʉ́ xi gyá ts'o'mʉihʉ pe guí pa̱hʉ gui umfʉ te da zi xá hño ri ba̱tsihʉ, xihma̱ Ajua̱ ra Dada bí 'bʉi mahets'i, ¿ha gue hinda 'ra'ahʉ gatho nú'a̱ xá hño 'bʉ gui apabihʉ? 12Nu'a̱ guí nehʉ da 'yø't'ahʉ ya ja̱'i, 'yø'tuahʉ njabʉ nehe'ʉ. Guehna ma̱nga njabʉ nú'a̱ bi 'yofo ra Moise ne nú'a̱ bi 'yofo nú'ʉ ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱. 13Cʉthʉ ja ra gosthi nú'a̱ xá nts'i'mi pa grí maha habʉ ja ra te pa nza̱ntho. Ngue'a̱ nu'ʉ tó'o cʉt'a ja ra gosthi xá ngʉni gue'ʉ rí ma ja ra nidu, y nura 'ñu de nú'a̱ ra gosthi'a̱ xi rá ngʉni, y ndunthi to'o cʉt'a ja nura gosthi'a̱. 14Pe xi rá nts'i'mi nura gosthi habʉ cʉt'i nú'ʉ to'o rí ma ja ra te, y nura 'ñu de nú'a̱ ra gosthi'a̱ xi rá nts'i'mi, ha ts'ʉtho nú'ʉ to'o cʉt'a ja nura gosthi'a̱. 15Jamasuhʉ hinda ts'oc'a ri mfenihʉ nú'ʉ ri 'ñet'a mɛfi de Ajua̱, nú'ʉ ma da 'ñepʉ pa da ne da hya'ahʉ, ngue'a̱ nu'ʉ́ ri 'ñet'a hoja̱'i ne ri 'yo ngu ya zi dɛti, pe de mbo yá mfeni nja ngu ra dumanthuhu gá mi'ño. 16Nu'ahʉ ma gui pa̱hʉ to'o'ʉ ngue'a̱ da hnequi ja yá ts'o'bɛfi øt'e'ʉ. Ngue'a̱ nuya ts'o'mʉi hingui tsa da 'ñudi ya hoga 'bɛfi, nja ngu ya xin'mini hingui tsa da unga ya obxi, ne ya 'bint'o hingui tsa da unga ya igo. 17Gatho ya hoga 'bai gá za unga ya hoga fruta, pe nuya ts'o 'bai gá za hingui tsa da unga ya hoga fruta. 18Y 'nara hoga 'bai gá za hingui tsa da unga nú'a̱ hingrá hoga fruta, nixi nú'a̱ hingrá hoga 'bai gá za hingui tsa da unga ya hoga fruta. 19Y gatho nuya 'bai gá za hingui unga ya hoga fruta ma da ts'ɛt'i ne da ts'a̱t'i. 20Y njabʉ ma gui pa̱hʉ to'o gue'ʉ ri 'ñet'a mɛfi de Ajua̱ co nuyá ts'o'bɛfi di øt'e'ʉ. 21'Bʉi ndunthi to'o engagui: “Ma zi Hmu'i, ma zi Hmu'i”, pe nu'ʉ́ hinda za da yʉt'a mahets'i habʉ bí manda Ajua̱ ma Dada 'bʉ hinda 'yø'tua rá paha'a̱. 22Nu sta zø rá nga̱ts'i ra pa ndunthi ma da 'ñengagui: “Ma zi Hmu'ihe, ma zi Hmu'ihe, nuje dá xañhe ri noya, ne co ri ts'ɛdigue dá ɛñhe ya ts'onda̱hi, ne co ri ts'ɛdigue dá øthe ndunthi ya da̱nga nt'udi.” 23Pe nuga ma ga tha̱tuabi'ʉ ne ga embabi: “Hinstá pa̱'agahʉ, 'uehʉ de gueque nú'ahʉ gyá ts'oja̱'ihʉ.” 24Nu'a̱ tó'o da 'yøde nuya ya noya dí xi'ahʉ ne da 'yøt'e njabʉ, nú'á̱ ri nhyɛcuaui 'nara ja̱'i xi bi nja rá mfeni bi hyoca rá ngu ja ra medo. 25Ne 'mɛfa bi da ndunthi ya da̱'ye, bi zø ya nzøthe, bi nja ndunthi ya bʉnthi, pe nurá ngu'a̱ himbi yøt'e ngue'a̱ xqui hyoca ja ra medo. 26Pe nu'a̱ tó'o da 'yøde nuya ya noya ne hinda 'yøt'e, nú'á̱ ri nhyɛcuaui 'nara ja̱'i nú'a̱ bi 'ñotho rá mfeni bi hyoca rá ngu ja ra 'bomu. 27Ne 'mɛfa bi da ndunthi ya da̱'ye, bi zø ya nzøthe, bi nja ndunthi ya bʉnthi, nepʉ nurá ngu'a̱ bi yøt'e ne bi 'mɛdi gatho. 28Ha nu mi uadi ra Jesu bi ma̱nga nuya ya noya, nuya ja̱'i xi bi 'yø nts'ɛdi de nú'a̱ xqui xipabi'ʉ, 29ngue'a̱ mi zofo'ʉ co rá ts'ɛdi Ajua̱, hingue ngu mi øt'a ya xahnate de ra ley.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\