RA FILIPENSE 1

1Núga drá Pablo ne ra cu Timu, yá 'bɛgoguihe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, dí op'a'ihe nuna carta gatho'ihʉ zi cuhʉ guí 'bʉhʉbʉ ja ra hnini Filipo, ne guí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne gatho'ihʉ gyá nda̱hʉ de ra nija̱ ne nú'ahʉ gyá mastehʉ. 2Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱p'a'ihʉ ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho. 3Ora dí beni de gue'ahʉ dí umba njama̱di Ajua̱ por gue'ahʉ. 4Y ora dí apabi Ajua̱, dí apabi co ndunthi ra johya pa cada 'na de gue'ahʉ, 5ngue'a̱ desde gá camfrihʉ rá ma̱ca noya Ajua̱ asta nubya, xcá faxcahʉ pa xa ntʉnga nura ma̱ca noya'a̱. 6Nuga dí camfri gue nu Ajua̱ to'o xa mʉdi xa pa't'a ri 'mʉihʉ, ma da sigui da 'yøt'a njabʉ pa sta yopa penga ma Zidadahʉ ra Jesucristo ya gri 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱. 7Y xá hño nú'a̱ stá beni de gue'ahʉ, ngue'a̱ xi dí pɛ'ts'ahʉ ndunthi ra hma̱te, y ngue'a̱ xi guí faxcahʉ co nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'racagui Ajua̱ pa dí ña̱nga ra ma̱ca noya ne pa dí ma̱ gue go gue'a̱ majua̱ni, masque dí ofadi o dí 'bai ja yá thandi ya nda̱. 8Ajua̱ pa̱di xá hño gue nuga nts'ɛdi dí beñ'ahʉ co nuna hoga hma̱te xa 'racjʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 9Dí apabi Ajua̱ pa ma'na da zi'ta ri hma̱tehʉ, ne ma'na gui pɛ'tshʉ ra hoga mfa̱di pa gui pa̱hʉ ma'na xá hño nda'a̱ gue'a̱ ri ho Ajua̱. 10Njabʉ da za gui pa̱hʉ gui huanhʉ nza̱ntho nú'a̱ xá hño, ne gui pɛ'tshʉ 'nara te strá nt'axi, y njabʉ hinto da za te da ma̱ de gue'ahʉ nu stí yopa menga ma Zidadahʉ ra Jesucristo nuua ja ra ximhai. 11Njabʉ dí tø'mi gue ra Zidada Jesucristo da 'yøt'e pa da hneca ya hoga 'bɛfi ja ri tehʉ. Y nú'a̱ ra hoga 'bɛfi da hnequi ja gue'ahʉ go gue'a̱ ngu 'nara hoga sofo pa rá nsunda Ajua̱, pa njabʉ ma'na da t'e'tsua rá nsu'a̱. 12Ma zi cu'ihʉ dí ne gui pa̱hʉ xá hño gue gatho nú'a̱ xa t'øtcagui gue'a̱ ma'na xa umba ra ts'ɛdi ra ma̱ca noya. 13Hangue gatho nuya soldado 'bʉcua habʉ ja ra ts'ʉtbi, ne gatho ma'ra ya ja̱'i, pa̱di gue nuga xa jocagui fadi po rá ngue ra Zidada Jesucristo. 14Y hangue por guehna ndunthi ya cu ma'na xa gʉ ra ts'ɛdi pa xa ma̱mbabi rá noya Ajua̱ nsinque ra ntsu, ne ma'na xa nja yá jamfri ja ra Zidada. 15Nuga dí pa̱di xá hño gue 'ra de gue'ʉ ña̱ de ra Zidada Jesucristo ngue'a̱ ri hyøca nú'a̱ dí pɛfi, ngue'a̱ nu'ʉ́ ne go da uadi nú'a̱ da ma̱ñ'ʉ. Pe nú'ʉ ma'ra ha̱, ma̱mbabi rá noya Ajua̱ co yá mfeni xá nt'axi. 16Pe nu'ʉ tó'o ri hyøca nú'a̱ dí pɛfi, ma̱mba rá noya ra Zidada Jesucristo pa yá hñosɛ'ʉ ne pa da t'embi gue go ma'na ri mpɛfi'ʉ. Nu'ʉ́ øt'a njabʉ hønsɛ pa ma'na da hyondga ra 'ñʉ núbya de dí oua ja ra fadi. 17Pe nu'ʉ ma'ra ha̱, ma̱mba rá noya Ajua̱ co ndunthi ra hma̱te ngue'a̱ pa̱di'ʉ gue nuga dí 'bʉcua pa ga ña̱mbabi rá ma̱ca noya Ajua̱. 18Pe hinte rí 'yø'tuabi de nú'a̱ gra ña̱'ʉ. 'Bʉ ma̱ñ'ʉ con gatho yá mʉi o hina, pe xi drí johya ngue'a̱ ma'na rí ntʉnga rá noya ra Zidada Jesucristo. Ne ma xi ga johya ndunthi, 19ngue'a̱ nuga dí pa̱di gue núna dí thogui ma ga pøni xá hño, ngue'a̱ guí faxcahʉ guí aphʉ Ajua̱ por gueque, y nurá Ma̱ca Nda̱hi ma Zidadahʉ ra Jesucristo ri 'racagui ra ts'ɛdi. 20Nuga hindí ne ga ntsa, dí ne ga ña̱ con gatho ma jamfri, ngu xi stá nja nza̱ntho. Ne dí ne ma'na da hnequi rá ts'ɛdi ra Zidada Jesucristo ja ma 'mʉi, hinte rí 'yø'tuabi 'bʉ ga tu o ga sigui ga nte. 21Ngue'a̱ nuga 'bʉ ga sigui ga 'bʉcua ja ra ximhai, gue'a̱ pa ga øt'e nú'a̱ go rá paha ra Zidada Jesucristo, y nu'bʉ ga tu, ma grá ha̱nga ma tha̱ha̱. 22Pe nu'bʉ ga sigui ga 'bʉcua ja ra ximhai, ga mpɛfi pa da gamfri ma'ra ya ja̱'i, hangue hindí pa̱di nda'a̱ ga beni, ua ma'na xá hño ga sigui ga nte, o ma'na xá hño ga tu. 23De ri yoho hindí pa̱di nda'a̱ ga beni. Nu'a̱ dí nehma̱, ga ma de guecua pa ma ga 'bʉ'be ra Zidada Jesucristo nuni mahets'i, ngue'a̱ pa gueque gue'a̱ ma'na xá hño de gatho. 24Pe dí pa̱di gue ma'na xá hño pa gue'ahʉ ga sigui ga 'bʉcua. 25Hangue dí pa̱di gue ma ga sigui ga 'bʉcua con gue'ahʉ pa da za ga fax'ahʉ pa ma'na da nte ri jamfrihʉ ne ma'na gui johyahʉ. 26Hangue nu xcrí yopa hyandgaguihʉ ga yopa 'bʉi con gue'ahʉ, ma xi gui xøcambenihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo ngue'a̱ ma ga 'bʉi ma'na'qui con gue'ahʉ. 27'Yøthʉ ra ts'ɛdi gui 'yohʉ xá hño ngu nú'a̱ ma̱nga rá noya ra Zidada Jesucristo. Y njabʉ tsa ga mabʉ ga c'a̱'ts'ahʉ o hina, pe ya ga øde gue gri 'bʉhʉ xá hño co 'nada ra mfeni ne gri mpɛfihʉ mahyɛgui co ndunthi ra ts'ɛdi pa gui ña̱ñhʉ nú'a̱ ra jamfri xcá hña̱nihʉ de ra ma̱ca hoga noya. 28Ne oxquí hophʉ da pi'ahʉ nú'ʉ to'o ri ʉtsa'ihʉ, ngue'a̱ nu stí hyandi'ʉ gue hingri tsuhʉ, njabʉ da ba̱di'ʉ gue ma da 'mɛdi'ʉ, pe nu'ahʉ gui pa̱hʉ gue co rá ts'ɛdi Ajua̱ xa pøhø'ihʉ. 29Ngue'a̱ Ajua̱ bi hñux'ahʉ hingue hønsɛ pa gui camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nehe pa gui thohʉ ya nt'ʉtsate po rá ngue'a̱, y nú'a̱ guí thohʉ gue'a̱ 'nara da̱nga hño pa gue'ahʉ. 30Guí pa̱hʉ gue nuga ne nu'ahʉ mahyɛgui drí ña̱mbahʉ rá noya Ajua̱, y ya gá pa̱hʉ xá hño gatho nú'a̱ stá thogui pa dá ña̱ni'a̱, ne ya xcá øhʉ te gatho dí thoguibya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\