RA FILIPENSE 2

1Nu'ahʉ xa nup'a ri mfenihʉ numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne xa hup'a ri mʉihʉ co rá hma̱te'a̱, ne ra Ma̱ca Nda̱hi 'bʉi con gue'ahʉ, ne xa t'a'ahʉ ra hma̱te ne ra huecate. 2Hangue 'bʉhʉ co 'nada ra mfeni ne co 'nada ra hma̱te, pa njabʉ ha̱, gui hubgahʉ ma mʉi pa ga johya. 3Ote guí øthʉ pa ri hñosɛhʉ, nixi pa gui pønga ri hmihʉ. Ne ogrí 'ñexasɛhʉ. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, 'ñe'tsuahʉ yá nsu ma'ra. 4Oguí hoñhʉ ra hño pa gue'asɛhʉ, hyoñhʉ pa ma'ra nehe. 5Beñhʉ ngu bi benga ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo himbi 'ñets'i. 6Ngue'a̱ nu'á̱ masque go guesɛ'a̱ Ajua̱, pe bá tsopʉ rá nsu nú'a̱ mbi pɛ'tsa nuni mahets'i masque mri mandani'a̱ mahyɛgui co rá Dada. 7Pe bá tsogui rá nsu pa bi e bi nja̱'i nuua ja ra ximhai, ne asta bi nja ngu 'nara 'bɛgo, ne bi mɛ'tsa rá 'bai ngu rá 'bai 'nara ja̱'i. 8Y ya de mi 'bʉcua, bi 'mʉi ngu himri 'ñepi da 'mʉhma̱, y bi 'yø'tua nú'a̱ go rá paha rá Dada asta xi bi du, ne nurá du'a̱ xi xmá nts'o, ngue'a̱ bi du ja 'nara pont'i. 9Hangue Ajua̱ bi umba 'nara nsu xi ra da̱ngui, ne bi hñu'mba 'nará thuhu nú'a̱ ma'na ja rá nsu de gatho ya thuhu. 10Pa njabʉ ma da ndandiña̱hmu ne da xøcambenibi rá thuhu ra Zidada Jesu maxøgue gatho nú'ʉ bí 'bʉi mahets'i ne nú'ʉ 'bʉcua ja ra ximhai ne nú'ʉ 'bʉi rí nga'ti de ra ximhai. 11Y gatho'ʉ ma da 'ñena gue ra Jesucristo go gue'a̱ ma zi Hmuhʉ pa ma'na dra nsunda Ajua̱ ra Dada. 12Ma zi cu'ihʉ, ngu gá nhyoga'yødehʉ nu ndá 'bʉi con gue'ahʉ, dí ne nehe núbya dí 'bʉi yabʉ de gue'ahʉ gue ma'na gui 'ramanuhʉ gui nhyoga'yødehʉ. 'Yøthʉ xá hño gatho nú'a̱ rí 'ñepi gui 'yøthʉ ngue'a̱ xcá mpøhøhʉ, ne nsuhʉ ja rá thandi Ajua̱. 13Ngue'a̱ Ajua̱ go gue'a̱ ri 'ra'ahʉ ra ts'ɛdi ne ya hoga mfeni pa gui 'yøthʉ nú'a̱ xá hño, ngu nú'a̱ ne'a̱. 14Gatho nú'a̱ gui 'yøthʉ, 'yøthʉ nsinque gui nøntehʉ ne nsinque gui ntsanoyahʉ, 15pa hinto da zʉ't'ahʉ ni 'nara ts'oqui. 'Bʉhʉ xá hño co ri mfenihʉ strá nt'axi, ngue'a̱ yá ba̱tsi'ihʉ Ajua̱, masque guí 'bʉhʉ madetho de ya ts'o'mʉi gá ja̱'i nú'ʉ hinxá nt'axi yá mfeni. Nuni ja da hnecni ri hoga'mʉihʉ ngue'a̱ nu'ahʉ guí njahʉ ngu ya tsø ri yot'a ja ra 'bɛxuui, 16ne guí ma̱ñhʉ ra hoga noya dega te pa nza̱ntho. Nu'bʉ gui 'bʉhʉ xá hño ngu núna dí xi'ahʉ, ma ga johya ndunthi nu stua yopa penga ra Zidada Jesucristo, ngue'a̱ gue'bʉ ma ga pa̱di gue gatho nú'a̱ stá pɛfi hinxa ma 'mɛdi, ma da hneca ra hoga sofo nú'a̱ stá pɛfi ja gue'ahʉ. 17Ha nu'bʉ ga tu po rá ngue'ahʉ, guehna ngu 'nara hña̱'ti dí umbabi Ajua̱ mahyɛgui co ri jamfrihʉ. Nu'bʉ́ ga johya ngue'a̱ dí pa̱di gue dí uñhʉ mahyɛgui ma hña̱'tihʉ, y njabʉ ga johyahʉ mahyɛgui. 18Hangue johyahʉ nehe, pa ga pɛ'tshʉ 'nada ra johya. 19Dí beni ga pɛmpʉ 'bestho ra cu Timu dua c'a̱'ts'ahʉ 'bʉ njabʉ rá paha ma Zidadahʉ, pa nu stua pengui'a̱ da xicagui de gue'ahʉ, pa njabʉ da hñu ma mʉi, ne ga johya. 20Ngue'a̱ hønsɛ ra cu Timu go gue'a̱ 'nada ra mfeni dí pɛ'tshe, ne dí tagui dí tuhe por gue'ahʉ. 21Ngue'a̱ gatho nú'ʉ ma'ra ya cu oda yá mfeni de yá 'bɛfi pa yá hñosɛ'ʉ, hingo oda yá mfeni de rá 'bɛfi ra Zidada Jesucristo. 22Y nu'ahʉ guí pa̱tuahʉ rá 'mʉi ra cu Timu. Nú'á̱ xi faxcagui pa dí ma̱mba rá noya Ajua̱, nja ngu 'nara t'ʉ faxa rá dada ja rá 'bɛfi. 23Hangue dí beni ga pɛmpʉ pa dua c'a̱'ts'ahʉ, hønsɛ dí tø'mi ga pa̱di te grá ma de núna dí thoguiua. 24Dí camfri gue co rá mfats'i Ajua̱ necagui ga mabʉ 'bestho ga c'a̱'ts'ahʉ. 25Nehe dí beni gue mahyoni ga pɛmpʉ nehe ra cu Epafrodito, guehni 'nama hoga compa de ja ra 'bɛfi pa dí ña̱mbaheua rá noya Ajua̱. Nuni ra cuni go guehni uá pɛnhʉ pa e bi maxcagui. 26Y xa beni ndunthi de gue'ahʉ pa da mabʉ, ne xi tu rá mʉi ngue'a̱ bi ba̱di gue gá pa̱hʉ bi hñeni. 27Xi majua̱ni bi hñeni nts'ɛdi asta ya mi ma xa duhma̱, pe Ajua̱ bi mɛ'tsa ra huecate de guehni, y hinga hønsɛni, necagui nehe, bi mɛsca ra huecate, ngue'a̱ 'bʉ xa duhma̱ni, nu'bʉ́ ma'na xa du ma mʉi. 28Hangue por gue'a̱ xi dí ne ga pɛmpʉ pa gui johyahʉ nu xcrí hyanthʉ ma'na'qui, y necá ga johya nehe. 29Nu xcrí hyanthʉ da zømbʉni, xi da johyahʉ ndunthi, ngue'a̱ guehni 'nama cuhʉ de ja rá thuhu ma Zidadahʉ, ne xi da umfʉ ra hma̱te, ne numahñobihʉ gatho ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱ di nguni. 30Ngue'a̱ nuní ya mi ma da du hma̱ha̱ po rá 'bɛfi ra Zidada Jesucristo. Nuni himbi jamasu de ya ts'othogui, hangue e bi mɛfi 'nara 'bɛfi nú'a̱ himbi za go gá pɛfihʉ ngue'a̱ guí 'bʉhʉ yabʉ de guecua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\