RA FILIPENSE 3

1Y nubyá zi cuhʉ, johyahʉ ja rá thuhu ra Zidada. Pa gueque hingui tsabigui ga xi'ahʉ ma'na'qui de nú'a̱ ya stá op'ahʉ, y xá hño ga ben'ahʉ ngue'a̱ go pa ri hñohʉ. 2Nsuhʉ de nú'ʉ ya ts'oja̱'i hingui øt'e nú'a̱ xá hño ne ri manda da thu'tsua ra seña ja rá ndo'yo 'na, ngu ma̱nga ra nda̱xjua ley. 3Ngue'a̱ nujʉ́ go guecaguihʉ dí pɛ'tshʉ ra seña xi majua̱ni ja ma corasohʉ ngue'a̱ stá camfrihʉ Ajua̱ ne dí nsundahʉ'a̱ po rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi ne drí johyahʉ ngue'a̱ yá mɛtiguihʉ ra Zidada Jesucristo. Hindí camfrihʉ gue nú'a̱ ra seña thu'tsua ja rá ndo'yo 'na gue por gue'a̱ ma da mpøhø 'na. 4Nuga da zahma̱ ga beni gue ma ga mpøhø co ma hoga 'bɛfi ne ma hñoja̱'i stá øt'e de ma ts'ɛdi sɛhɛ, asta ma'na da za ga beni ndunthi que ma'ra ya ja̱'i. 5Ngue'a̱ rá hña̱to ma pa de stí 'bʉi, bi thusca nú'a̱ ra seña ja ma ndo'yo ngue'a̱ drá me Israel, stí 'ñehe de yá ja̱'i ndu ra Benjami, drá xodyo ngue'a̱ ma dada ma na̱na̱ myá xodyo. Y nuga ndí øt'a gatho ngu nú'a̱ ma̱nga ja rá ley ya xodyo, ngue'a̱ ndrá fariseo. 6Xi ndí øt'a gatho yá ley ya xodyo, hangue xi ndí ø'tua ra nts'o'mʉi nú'ʉ ya cu xqui gamfri ra Zidada Jesucristo. Y mi jo'o to'o da 'ñena gue hinduí øt'a gatho ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley. 7Gatho nuya ya t'øt'e ndí øt'a ma'mɛt'o, pa guecagui xi mri muui ndunthi, pe núbya ndá camfri ra Zidada Jesucristo, dá pa̱di gue nú'a̱ ndí øt'a ma'mɛt'o hinte ri muui. 8Y xi majua̱ni gatho ya t'øt'e nú'ʉ ja ja ra ximhai, pa guecagui hinte ri muui'ʉ, dí ʉt'a ra uɛnda ngu ya paxi dá føtbʉ pa go dá pa̱di ra Zidada Jesucristo. Stá tsopʉ gatho pa go dá pa̱di ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, 9ne pa bi za dá 'natho'be'a̱, y njabʉ dí 'bʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Y hingue ngue'a̱ dí øt'a ngu nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley dí 'bʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱, nuga dí 'bʉi xá hño ja rá thandi'a̱ ngue'a̱ dí camfri ra Zidada Jesucristo. Hangue por gue'a̱ Ajua̱ handgagui gue xá nt'axigui ngue'a̱ stá camfri. 10Nubyá nu'a̱ dí ne, dí ne ma'na ga pa̱di ra Zidada Jesucristo. Dí ne ga pa̱tua rá ts'ɛdi de nú'a̱ ra 'ra'yo te bi mɛ'tsi de mi yopa nte'a̱ de ja ya du, ne dí ne ga nja ngu bi nja'a̱ himbi ma̱di rá te, bi thogui ya ts'othogui ne asta bi du. 11Dí ne ga njabʉ masque ga tu, pa njabʉ ga pɛ'tsa 'nara 'ra'yo te nehe ngu nú'a̱ ra te bi mɛ'tsi nu mi yopa nte de ja ya du'a̱. 12Pe hindí ena gue ya xi dí 'bʉi xá hño ngu núna dí ma̱, dí pa̱di gue drí 'bɛtho pa ga 'bʉi xi xá hño, pe nuga dí sigui dí øt'a ra ts'ɛdi pa ga tsʉdi nú'a̱ ra hoga'mʉi xi xá hño ngu nú'a̱ bi ne ra Zidada Jesucristo ga tsʉdi nu mi zʉcagui ra mʉdi'a̱. 13Zi cuhʉ, nuga hindí ena gue ya dí pɛ'tsa nú'a̱ ra hoga'mʉi'a̱, pe nu'a̱ dí ne, ga pumfri gatho nú'a̱ ya stá øt'e, ne ga øt'a ra ts'ɛdi ga sigui ga honga nú'a̱ ra hoga'mʉi asta hinga tsʉdi. 14Ne dí øt'a ra ts'ɛdi pa ga tsøni asta rá ña̱ni nuna ra 'ñu drí nehi asta hinga ha̱nga nú'a̱ ra tha̱ha̱ xpá mɛscaguihʉ Ajua̱ nuni mahets'i, nú'a̱ xa ña̱tcahʉ da 'racjʉ ngue'a̱ dí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 15Gathoguihʉ nújʉ xa zɛ ma jamfrihʉ, mahyoni ga beñhʉ ngu nú'a̱ ja juadi dá ma̱. Pe 'bʉ hinguí beñhʉ ngu dí bengá, Ajua̱ da 'ñu't'ahʉ pa gui beñhʉ ngu dí bengá. 16Pe nu'a̱ mahyoni ga øthʉ, ga tɛñhʉ nú'a̱ ya stá pa̱hʉ. 17Ma zi cu'ihʉ, 'yøthʉ ngu nú'a̱ xcá hyanthʉ dí øt'e, ne hyanthʉ nú'ʉ ma'ra to'o øt'e ngu nú'a̱ dí øt'e, pa njabʉ gui 'yøthʉ ngu øt'ʉ nehe. 18Ngue'a̱ ngu stá xi'ahʉ ndunthi ya 'mi'qui ne dí xi'ahʉ ma'na'qui co ndunthi ra dumʉi asta ta̱qui dí zoni, xi 'bʉi ndunthi nú'ʉ ri 'ñet'a gamfri, pe co yá ts'o'bɛfi ri hnequi gue ri ʉtsabi rá du ra Zidada Jesucristo. 19Pe nú'ʉ ya ja̱'i'ʉ hinda ma da mpont'ui rá cuɛ Ajua̱. Nuyá ts'onc'at'i'ʉ go gue'ʉ ja ra uɛnda ngu yá zidada'ʉ, ne ri johyatho'ʉ da 'yøt'a ya ts'ot'øt'e nú'ʉ ri japi da 'bɛ yá tsa. Nu'ʉ́ oda yá mfeni ya t'øt'e de guecua ja ra ximhai. 20Pe nujʉ́ oda ma mfenihʉ ya t'øt'e de mahets'i ngue'a̱ ya dyá menguhʉ de guehni, ne dí tø'mhʉ nehe gue ja dí 'ñehni ma zi Pøhøtehʉ, y nú'á̱ go gue'a̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 21Nú'á̱ go gue'a̱ ma da patca nuna ma 'baihʉ dí ha̱hʉbya pa da za ga 'bahʉ ngu rá 'bai'a̱ xá nsunda. Nu'á̱ ma da patca ma 'baihʉ co nú'a̱ ra da̱nga ts'ɛdi pɛ'tsi pa ri manda gatho ya t'øt'e de guecua ja ra ximhai ne mahets'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\