RA FILIPENSE 4

1Hangue por gue'a̱ ma zi hma̱ca cu'ihʉ, xi da sigui gui 'bʉhʉ xá hño co nú'a̱ ra jamfri xcá hña̱ñhʉ de ma Zidadahʉ. Nu'ahʉ xi dí ma̱'ahʉ ne dí ne ga hant'ahʉ ma'na'qui, ngue'a̱ por gue'ahʉ xi drí johya, ne po ri jamfrihʉ ma ga ha̱nga 'nara tha̱ha̱. 2Dí ba̱ntebi ra nju Evodia ne ra nju Sintique da mpumbabi pa da 'mʉi'ʉ co 'nada ra mfeni ngue'a̱ ri 'natho'ʉ co ra Zidada. 3Y nú'i ma hoga mfats'i'i de ja rá 'bɛfi Ajua̱, dí ba̱nte'i gui faxa nú'ʉ ya nju pa da mpumbabi, ngue'a̱ go gue'ʉ bi maxcagui ndunthi de ndí 'yobʉ ndí ma̱nga ra ma̱ca noya co ra cu Mente ne gatho nú'ʉ ma'ra ya cu mri mpɛfi con guecagui. Nú'ʉ́ ya xpá t'opa yá thuhu'ʉ nuni mahets'i ja ra libro dega te. 4Xi da johyahʉ nza̱ntho ja rá thuhu ra Zidada, ne dí xi'ahʉ ma'na'qui: ¡Xi da johyahʉ! 5'Bʉhʉ nza̱ntho co ra hñoja̱'i pa da ba̱di gatho ya ja̱'i gue nu'ahʉ xi gyá hoja̱'ihʉ. Ma Zidadahʉ ya ma dua yo pengui 'bestho. 6Ne ote guí tu ri mʉihʉ. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, xipabihʉ gatho Ajua̱, ne 'yapabihʉ te gatho ø't'ahʉ ra 'bɛdi, nehe umfʉ njama̱di de gatho nú'a̱ te da 'ñe'ahʉ. 7Nu'bʉ gui 'yøthʉ njabʉ, Ajua̱ da 'ra'ahʉ 'nara humʉi nú'a̱ xi ra da̱ngui asta hingui tsa to da ba̱di, y nuna humʉina̱ da sup'a ri corasohʉ ne ri mfenihʉ ngue'a̱ guí 'bʉhʉ co ra Zidada Jesucristo. 8Nubyá ma zi cu'ihʉ, dá 'yoda ri mfenihʉ gatho nú'a̱ majua̱ni, ne nú'a̱ xá nsunda, ne nú'a̱ xá hño, ne gatho nú'a̱ xá nt'axi, ne ra hñogaja̱'i, ne nú'ʉ ya t'øt'e hma̱ gue xá hño. Dá 'yoda ri mfenihʉ nú'a̱ guí pa̱hʉ gue xá hño, ne nú'a̱ rí 'ñep'ahʉ. 9'Yøthʉ ngu nú'a̱ dá u't'ahʉ ne nú'a̱ gá pa̱hʉ ndí øt'e, ne nú'a̱ gá 'yøhʉ dá xi'ahʉ, ne nú'a̱ gá hyanthʉ ndí øt'e. 'Yøt'ehʉ njabʉ y nu Ajua̱ da 'mʉi con gue'ahʉ ne da 'ra'ahʉ ra humʉi. 10Drí johya ndunthi ja ra Zidada ngue'a̱ nubyá ya xcá yopa benjʉ, ne xcá faxcahʉ. Hingue xqui pumfriguihʉ, hønsɛ ngue'a̱ himi tsa hanja gui faxcahʉ. 11Nuga hindí ma̱nga njabʉ ngue'a̱ te øtca ra 'bɛdi, nuga stá pa̱di ga johya co nú'a̱ dí pɛ'tsi. 12Stá pa̱di ga tsɛta ra hñoya, ne stá pa̱di ga 'bʉi co ra hño. Stá pa̱di de gatho, ra hniña̱ o ra thuhu, ne 'bʉ di ja o di otho. 13Co nú'a̱ ra ts'ɛdi di 'racagui ra Zidada Jesucristo, nuga gatho da za ga tsɛti nú'a̱ da 'ñepqui. 14Pe xi xcá øtcahʉ ra hño ngue'a̱ gá faxcaguihʉ ja ma ts'othogui. 15Ngu guí pa̱hʉ nú'ahʉ guí 'bʉhʉbʉ Filipo, nu de ndá fʉdi da ma̱nga ra ma̱ca noya, ne de ndá pømbʉ Macedonia, bi njo'o ma'ra to'o bi 'racagui ra mfats'i, hønsɛ nuri nija̱hʉ nguí pɛncahʉ ra mfats'i dega jama̱di ngue'a̱ stí xi'ahʉ rá noya Ajua̱. 16Ne de nduí 'bʉ ja ra hnini Tesalononica, hingue 'na'quitho gá pɛncahʉ ra mfats'i pa nú'a̱ te ndí honi. 17Nuga hindí ja po nú'a̱ ra mfats'i gá 'racjʉ. Nuga dí ja pa gui ha̱ñhʉ nú'a̱ ra tha̱ha̱ da 'ra'ahʉ Ajua̱. 18Nuga ya stá ha̱ni nú'a̱ ri mfats'ihʉ asta ma'na ndunthi de nú'a̱ ndí honi, nú'a̱ gá pɛncahʉ co ra cu Epafrodito, y con gue'a̱ asta pongui. Nú'a̱ gá pɛncahʉ gue'a̱ ngu 'nara 'baha yʉni xá cʉhi nú'a̱ xcá umfʉ Ajua̱, ne nu'á̱ ri ho'a̱. 19Ajua̱ ma Dadahʉ da 'ra'ahʉ gatho nú'a̱ gui hyoñhʉ, ngue'a̱ go gue'a̱ tsa da 'racjʉ gatho ya hño xá nsunda por nú'a̱ bi 'yøt'a ra Zidada Jesucristo. 20¡Drá nsunda pa nza̱ntho Ajua̱ ma Dadahʉ! Njabʉ gue'a̱. 21Dí pɛñ'ahʉbʉ ra nzɛngua de rá thuhu ra Zidada Jesucristo gatho nú'ahʉ gyá gamfrihʉ me Filipo. Nehe pɛñ'ahʉbʉ ra nzɛngua gatho nuya cu dí 'bʉ'beua. 22Nehe pɛñ'a'ihʉbʉ ra nzɛngua nuya gamfri pɛpabi ra Cesa ra da̱nga nda̱ de guecua Nroma, ne gatho ma'ra ya cu 'bʉi de guecua. 23Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da ja̱p'ahʉ gatho'ihʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\