RA FILEMÓN 1

1Núga drá Pablo dí jot'ua ja ra fadi po rá ngue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Zi cu Fili, ma zi hma̱ca cu'ihe ne ma compa'ihe de ja rá 'bɛfi Ajua̱, núga ne ra cu Timu dí op'a'ihe nuna carta. 2Dí pɛmpabihe ra nzɛngua gatho ya cu nú'ʉ ri munts'ibʉ ja ri ngu. Nehe dí pɛmpahe ra nzɛngua ra nju Apia, ne ra cu Arquipo, go gue'a̱ faxcahe pa dí ña̱mbahe rá noya Ajua̱. 3Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱p'a'ihʉ ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho. 4Ora dí apa Ajua̱, nza̱ntho dí beñ'a'i nehe, ne dí umba njama̱di'a̱ 5ngue'a̱ dí øde de nú'a̱ ra hma̱te ne ra jamfri guí pɛ'tsua ma Zidadahʉ ra Jesu, ne de ra hma̱te guí pɛ'tsua gatho nú'ʉ xa gamfri Ajua̱. 6Nehe dí apabi Ajua̱ por nú'ʉ to'o xa gamfri ngue'a̱ xa hyant'a'i ri jamfri, pa da hña̱ni'ʉ gatho nú'ʉ ya ja̱pi ri 'racjʉ ra Zidada Jesucristo. 7Nu'i ma zi cu'i, xi xcá jaqui ga johya ne xcá hubga ma mʉi, ngue'a̱ dí øde tengu ri hma̱te, asta ma'ra ya cu xcá nupa yá mfeni. 8Núga rá apostolgui ra Zidada Jesucristo, hangue dí ha̱ ra ts'ɛdi pa ga 'bɛp'a'ihma̱ gui 'yøt'e nú'a̱ rí 'ñep'a'i, 9pe nu'a̱ ga øt'e, ma'na xá hño ga a'a'i 'nara favo co ra hma̱te. Núga drá Pablo ya drá da̱qu'ei y dí jot'ua ja ra fadi po rá ngue ra Zidada Jesucristo, 10dí ba̱nte'i po ra cu Onesimo, núni ri 'bɛgohma̱, ya bi gamfri Ajua̱ ngue'a̱ dá zofo de guecua ja ra fadi, y dí øt'a ra uɛnda gue ma t'ʉ ngue'a̱ bi gamfri nú'a̱ dá xipi. 11Ya pa xa thogui, nuni ra Onesimo himrá hoga 'bɛgo himi pɛp'a'i ngu rí 'ñehe, pe nubyá ha̱, go 'nara hoga 'bɛgo pa gue'e ne pa gueque nehe. 12Dí pɛn'a'ibʉ pa da yopa 'mʉpʉ ma'na'qui, hangue numahño, ja ra uɛnda go gueque dá tsømbʉ, ngue'a̱ xi drí ma̱dini. 13Nuga ga nehma̱ ga tsa̱mi pa da mɛpcaguiua ja ra fadi, pa nú'a̱ go gui pɛpcahma̱, go da mɛpcani núbya de dí oua fadi po rá ngue ra ma̱ca noya. 14Pe hindí ne ga øt'a njabʉ nsinque ri nsɛqui, ngue'a̱ hindí ja'i gui faxqui, pe 'bʉ gui faxqui, dí ne gue de ri pahasɛ. 15Pøde Ajua̱ bi 'yøt'e pa bi 'ba't'a'i 'raya pa ra Onesimo, pa njabʉ da yo menga ja ri ngu pa gui 'bʉhui pa nza̱ntho, 16ya hingue ngu 'nadra 'bɛgotho, nubyá ya go 'nara hma̱ca cu. Nugá xi dí ma̱dini, pe nu'í ma'na rí 'ñep'a'i gui ma̱di ngue'a̱ nubyá hingo hønsɛ ri 'bɛgotho, nehe go ri cu de ja ma Zidadahʉ. 17Nu'bʉ grí ma̱cagui ngu 'nara hoga compa ja rá 'bɛfi Ajua̱, nu'bʉ́ nu sta zømbʉ ra cu Onesimo, xi da numahño, 'yøt'a ra uɛnda gue go guecagui dá tsømbʉ. 18'Bʉ xa 'yø't'a'i 'nara nts'o'mʉi, o 'bʉ tu'a̱ 'nara thai, go da tsogagui de ma uɛnda. 19Núga drá Pablo dí huxa ma thuhu co ma 'yɛsɛ gue go ma ga ju't'a'i. Nugá hinga ma ga eñ'a'i gue go guí tucagui ngue'a̱ go dá xi'a'i rá noya Ajua̱. 20Hangue dí ba̱nte'i gui 'yøt'a núna dí xi'i, ngue'a̱ guí camfri ra Zidada Jesucristo, pa njabʉ gui jaqui ga johya, ngue'a̱ dí ncuhʉ ja ra Zidada Jesu. 21Dí op'a'i ngue'a̱ dí pa̱di xá hño gue xi grá hoga'yøde, ne dí pa̱di gue ma'na ndunthi ma gui 'yøt'e que núna dí xi'a'i. 22Y nehe dí ne ga xi'a'i gui hoqui habʉ ga tsaya, ngue'a̱ dí tø'mi gue nú'a̱ xcá 'yaphʉ Ajua̱ ma da 'yøt'e pa ga mabʉ ga tsøñ'ahʉ. 23Pɛñ'a'i ra nzɛngua ra cu Epafra núni jot'ua fadi nehe mahyɛgui con gueque po rá ngue ra Zidada Jesucristo. 24Nehe pɛñ'a'i ra nzɛngua ra cu Aristarco, ne ra cu Dema, ne ra cu Luca, nuyʉ go guehyʉ faxcagui ja rá 'bɛfi Ajua̱. 25Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da ja̱p'a'ihʉ guí gathohʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\