RA APOCALIPSI 10

1Nepʉ dá handa ma'na ra ɛnxɛ mi pɛ'tsa ndunthi rá ts'ɛdi bi ga̱i de mahets'i, ne mi pa madetho ja 'nara guui, ne mi ja 'nara 'bɛjri ja rá ña̱xu. Rá hmi xi mri yot'i nts'ɛdi ngu ra hyadi, y nuyá ua mi zø ngu ra faspi. 2Ne mi ha̱ 'nara zi t'ʉca libro y bi xo'tsi. De guehni bi 'ba'ma rá ua ra 'ñɛi ja ra ndehe, ha nurá ua ra nga̱ha̱ bi 'ba'ma ja ra hai. 3Nepʉ bi dø 'nara hmafi xi nts'ɛdi ngu rá hmafi 'nara zate ora mafi, y nu mi mafi'a̱ bi nt'øde yoto ya ngani. 4Y nu ndá øde nuya ngani'ʉ, ndí ma ga ofo nú'a̱ te mi ma̱ñ'ʉ. Pe dá øde 'nara noya de mahets'i, bi 'ñengagui: ―Dá gohitho njabʉ nú'a̱ bi ma̱nga nú'ʉ yoto ya ngani, oguí ofo pa hinda fa̱di. 5Nepʉ 'mɛfa, nú'a̱ ra ɛnxɛ dá handi xqui 'ba'ma rá ua ja ra ndehe ne ja ra hai, bi gʉxa rá 'yɛ ra 'ñɛi pa mahets'i, 6ne bi jura de rá thuhu nú'a̱ to'o 'bʉi pa nza̱ntho, nú'a̱ bi hyoca mahets'i ne ra ximhai ne gatho ra ndehe ne gatho nú'a̱ te ja, ne bi 'ñena: ―Ya ts'ʉtho ya pa di 'bɛdi pa da uadi gatho. 7Pe nu stí mʉdi da mist'a rá trompeta rá yoto ra ɛnxɛ, nuya pa'ʉ ma da uadi nú'a̱ bi beni da 'yøt'a Ajua̱ ne himi fa̱di, nú'a̱ bi xipabi yá 'mɛhni'a̱ nú'ʉ to'o bi mɛpabi. 8Y nú'a̱ ra noya dá øde de mahets'i bi zocagui ma'na'qui ne bi 'ñengagui: ―Grí ma ne gui jʉ nú'a̱ ra t'ʉca libro xa xo'tsa ja rá 'yɛ ra ɛnxɛ nú'a̱ 'bai ja ra ndehe ne ja ra hai. 9Nepʉ dá ma habʉ mi 'ba ra ɛnxɛ ne dá embabi: ―'Racagui ra t'ʉca libro. Ne nu'á̱ bi 'ñengagui: ―Na̱, ne tsi. Ja ri ne ma gui tsa strá 'ñu ngu ra t'afi, pe nu ja ri mʉi ma gui tsa strá nju. 10Nu'bʉ́ dá ha̱nga ra t'ʉca libro de rá 'yɛ ra ɛnxɛ, ne dá tsi. Ne dá tsa ja ma ne xi xmá 'ñu ngu ra t'afi, pe nu ndá tsi xi xmá nju de mbo ma mʉi. 11Y nu'á̱ bi 'ñengagui: ―Mahyoni gui yopa ma̱nga ma'na'qui nú'a̱ te ma da t'ø'tuabi ya ja̱'i de gatho ya hña̱qui ja gatho ya hai, ne ja gatho ya hnini, ne yá nda̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\