RA APOCALIPSI 12

1'Mɛfa bi hnequi ja mahets'i 'nara da̱nga nt'udi, y nú'á̱ mi 'nara 'bɛhña̱ mri hñe co ra hyadi ne mi 'bai ja ra za̱na̱ y mi hu'tsa 'nara corona mi tøgue 'rɛt'amayoho ya tsø. 2Mi da'thi ne mi zoni nts'ɛdi co ya ʉgui ngue'a̱ mi ma da 'mʉi rá ba̱tsi. 3Nepʉ bi hnequi ma'na ra nt'udi ja mahets'i, y nú'á̱ mi 'nara da̱nga thɛnga zu'ue mi ngu 'nara qu'eña̱. Y mi pɛ'tsa yoto yá ña̱xu ne 'rɛt'a yá nda̱ni y cada 'nará ña̱xu mi hu'tsa 'nara corona. 4Y co rá cola bi gʉt'a 'na de hñu parte ya tsø de mahets'i, nepʉ bi føte pa ja ra ximhai. Nepʉ nura zu'ue'a̱ bi 'mai ja rá thandi nú'a̱ ra 'bɛhña̱, pa ngu da 'mʉi rá ba̱tsi, da zipabi. 5Nepʉ bi 'mʉi rá ba̱tsi mrá ts'ʉnt'ʉ, y nú'á̱ con gatho rá ts'ɛdi ma da nda̱ de gatho ya hai, ja ra uɛnda di ha̱ 'nara ts'ʉt'o dega bøja̱, y 'bestho bi ts'its'i pa habʉ bí hudi Ajua̱. 6Y ra 'bɛhña̱ bi ma bi 'bat'i pa ja 'nara mbonthi habʉ xqui hyoca Ajua̱ pa gue'a̱, pa ja da 'mʉhni ne ja da t'inini pa 'rɛt'amayoho nthebe hñu'rate ma pa. 7'Mɛfa bi nja 'nara da̱nga tuhni nuni mahets'i, y ra nda̱ gá ɛnxɛ nú'a̱ rá thuhu ra Migue, mahyɛgui co yá ɛnxɛ'a̱ bi ntunhui ra da̱nga mba̱nga zu'ue ne yá ts'o'ɛnxɛ. 8Y nura da̱nga mba̱nga zu'ue ne yá ɛnxɛ himbi nta̱te'ʉ y nixi ya himbi thopi dua 'bʉhni mahets'i. 9Hangue brá juui ne brá føte de mahets'i pa ja ra ximhai con gatho yá ts'o'ɛnxɛ. Nú'a̱ ra da̱nga mba̱nga zu'ue'a̱ go gue'a̱ ra nda̱xjua qu'eña̱ xa thu'mbabi ra ts'onda̱hi ne ra Satá, ne go gue'a̱ hat'a gatho ya ja̱'i de ra ximhai. 10Nepʉ dá øde 'nara noya nuni mahets'i mi ena: ―Nubyá ha̱, ya bi zø ra ora de ra mpøhø, ngue'a̱ ya bi nta̱te Ajua̱ nú'a̱ to'o ra nda̱ ne ja rá ts'ɛdi, y nehe ya bi umba rá nsu ma Zidadahʉ ra Jesucristo pa da nda̱, ngue'a̱ ya xra juui ne xra føte de mahets'i pa ja ra ximhai nú'a̱ to'o mi ma̱mbabi ya cu ma pa ra xuui ja rá thandi Ajua̱. 11Nehe ya cu ya xa nta̱te de ra ts'onda̱hi ngue'a̱ bi mani rá ji ra T'ʉca Dɛti, nehe xa nta̱te'ʉ ngue'a̱ xa damajua̱ni de rá noya Ajua̱, y himi tsu da du, ne himbi 'uegue de nú'a̱ bi gamfri. 12Hangue johyahʉ nú'ahʉ ya guí 'bʉhʉua mahets'i. Pe huecate'ihʉ nú'ahʉ guí 'bʉthʉbʉ ja ra ximhai ne ja ra ndehe, ngue'a̱ ra ts'onda̱hi xa juui xqui mabʉ habʉ guí 'bʉhʉ, ne xi ja rá cuɛ ngue'a̱ pa̱di gue ts'ʉtho ya pa ri 'bɛdi pa dra huati'a̱. 13Y nu mbrá føte de mahets'i pa ja ra ximhai nú'a̱ ra da̱nga mba̱nga zu'ue, nu'bʉ́ nu'á̱ bi hyonga nú'a̱ ra 'bɛhña̱ xqui 'mʉi rá t'ʉ pa xa 'yø'tua ra nts'o'mʉi. 14Pe ra 'bɛhña̱ bi t'umbabi yoho ya hua dega nxʉni pa bi za bi nhyats'i, ne bi 'ba'tuabi nú'a̱ ra da̱nga mba̱nga zu'ue, nepʉ bi ma bá 'bʉ ja nú'a̱ ra mbonthi habʉ bi t'ini'a̱ hñu njɛya made. 15Nepʉ nura da̱nga mba̱nga zu'ue bi zogui ra dehe de ja rá ne pa bi nja ngu 'nara da̱the. Bi 'yøt'a njabʉ'a̱ pa nura dehe'a̱ bi dɛna nú'a̱ ra 'bɛhña̱ pa xa duts'i hma̱ha̱. 16Pe ra hai bi xogui pa bi yʉi nú'a̱ ra da̱the xqui zogui de ja rá ne nú'a̱ ra da̱nga mba̱nga zu'ue, y njabʉ ra hai bi mats'i ra 'bɛhña̱. 17Nepʉ nú'a̱ ra da̱nga mba̱nga zu'ue xi bi bø rá cuɛ co nú'a̱ ra 'bɛhña̱, ne bi ma pa da ntunhui nú'ʉ yá 'bɛto yá mbong'bɛto nú'a̱ ra 'bɛhña̱, nú'ʉ to'o ø'tuabi yá hmanda Ajua̱ ne camfri ra Zidada Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\