RA APOCALIPSI 14

1'Mɛfa dá handa ra T'ʉca Dɛti mi 'bai ja ra t'øhø nuni Sion, y mi 'bahuini'a̱ 'na nthebe ne ñotemagoho 'mo ya ja̱'i nú'ʉ xqui t'opabi ja yá de rá thuhu ra T'ʉca Dɛti ne rá thuhu Ajua̱ rá Dada. 2Nepʉ dá øde 'nara noya nuni mahets'i. Nura noya'a̱ bi nt'øde ngu yá nhyahni ndunthi ya da̱the ne ngu 'nara ngani xi nts'ɛdi, ne ngu 'ra to'o mi pɛi ya arpa. 3Ne mi tuti'ʉ 'nara 'ra'yo thuhu ja rá thandi Ajua̱ habʉ bí hudi'a̱, ne ja yá thandi nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ ne nú'ʉ ya nda̱. Pe hønsɛ nú'ʉ 'na nthebe ne ñotemagoho 'mo nú'ʉ to bi mpøhø ja ra ximhai bi za bi ba̱di nú'a̱ ra thuhu bi nt'øde, ma'ra hina. 4Nú'ʉ 'na nthebe ne ñotemagoho 'mo gue'ʉ hinxa 'mʉhui ni 'nara 'bɛhña̱, y nixi mi jo'o yá 'bɛhña̱. Nu'ʉ́ di dɛna ra T'ʉca Dɛti, y pɛui habʉraza pa'a̱. Nú'ʉ́ gue'ʉ bi mpøhø de gatho ma'ra ya ja̱'i pa ra mʉdi sofo pa Ajua̱ ne pa ra T'ʉca Dɛti. 5Ne nu'ʉ́ hinxa ma̱nga ya nc'uamba nixi hinte ma ts'oqui pɛ'tsi ja rá thandi Ajua̱. 6Nepʉ dá handa ma'na ra ɛnxɛ mi nhyats'i madetho mahets'i, ne mi xipabi ya ja̱'i de rá noya Ajua̱ nú'a̱ ma da nja pa nza̱ntho y ma̱ hanja da za da mpøhø 'na. Bá ehe'a̱ pa bi zofo gatho ya 'mʉi gá ja̱'i ja yá hña̱qui, ja gatho ya hnini ne gatho ya hai maxøgue ra ximhai. 7Ne bi 'ñena nts'ɛdi: ―Tsuhʉ Ajua̱ ne nsundahʉ'a̱ ngue'a̱ ya bi zø ra ora pa da hña̱'mba nguɛnda ya ja̱'i. Xøcambenihʉ nú'a̱ to bi hyoca mahets'i ne ra ximhai, ra ndehe ne ya pøthe. 8Nepʉ bi sigui ma'na ra ɛnxɛ bi 'ñena: ―Ya bi 'mɛdi ya me Babilonia nú'a̱ ra da̱nga hnini, ngue'a̱ xa japabi gatho ya ja̱'i de ra ximhai da nts'oqui ngu xa nts'oqui'ʉ, nja ngu 'na to japa ma'na da zi ra vinu asta hinda nti. 9Nepʉ bi sigui rá hñu ra ɛnxɛ bi ña̱ nts'ɛdi ne bi 'ñena: ―Nu'a̱ tó'o da xøcambeni ra mba̱nga zu'ue o nú'a̱ rá c'oi, ne da hotho da thu'tsua rá seña ja rá de o ja rá 'yɛ, 10hinda za da mpont'ui rá cuɛ Ajua̱ nú'a̱ tø'mi, y yá mfɛi'a̱ xi xá nts'o. Nehe ja rá thandi ra T'ʉca Dɛti, ne ja yá thandi ya ma̱ca ɛnxɛ, ma da ntsaui ya ʉgui ja ra tsibi faspi co ra asufre. 11Y ma da c'onts'i pa nza̱ntho nurá 'bifi nú'a̱ ra tsibi'a̱ habʉ ma da nzø'ʉ, y hinda mɛ'tsa ra tsaya ma pa ra xuui nú'ʉ to da xøcambeni ra mba̱nga zu'ue o rá c'oi y da hotho da thu'tsua rá hmeya. 12Hangue nu'ʉ tó'o yá mɛti Ajua̱, ne ø'tuabi yá hmanda'a̱, ne camfri xá hño ra Zidada Jesucristo, mahyoni da zɛdi yá jamfri pa da zɛta gatho nú'a̱ da 'ñehe. 13Nepʉ dá øde 'nara noya de mahets'i bi 'ñengagui: ―'Yofo njaua: “Nja̱pi nú'ʉ to tu ne xa gamfri ra Zidada Jesucristo.” Ra Ma̱ca Nda̱hi ena, ha̱ha̱ xi majua̱ni nja̱pi ngue'a̱ ma da ntsaya'ʉ de yá 'bɛfi, ne yá hoga 'bɛfi ma da fa̱di nuni mahets'i. 14'Mɛfa dá handa 'nara t'axa guui, y ja nura guui'a̱ mi hudini 'na 'ñena nú'a̱ e bi nja̱'i, ne mi hu'tsa 'nara corona dega oro, ne mi ha̱ 'nara t'ɛxʉ xi xmá hño yá ts'i. 15Nepʉ bi bøni de ja ra ma̱ca luga habʉ bí 'bʉ Ajua̱ ma'na ra ɛnxɛ bi ña̱ nts'ɛdi ne bi 'ñembabi nú'a̱ to mi hudi ja ra guui: ―Jʉ ri t'ɛxʉ bá xa ra trigo ngue'a̱ ya bi zø ra ora de ra sofo ja ra ximhai ne ya bi ña̱ts'i. 16Nepʉ nú'a̱ to mi hudi ja ra guui bi ga'tsa rá t'ɛxʉ ja ra ximhai pa bi nja ra sofo ja ra ximhai. 17'Mɛfa bi bøni ma'na ra ɛnxɛ de ja ra ma̱ca luga nuni mahets'i habʉ bí 'bʉ Ajua̱, mi ha̱ nehe 'nara t'ɛxʉ xi xmá hño yá ts'i. 18Nepʉ bi bøni ma'na ra ɛnxɛ de ra ata, nú'a̱ to mi su ra tsibi, ne bi zofo nts'ɛdi nú'a̱ ra ɛnxɛ to mi ha̱ ra t'ɛxʉ, ne bi 'ñembabi: ―Jʉ ri t'ɛxʉ, bá hɛca ya nzʉdi gá obxi ja ra ximhai, ngue'a̱ ya bi da̱. 19Nu'bʉ́ ra ɛnxɛ bi ga'tsa rá t'ɛxʉ ja ra ximhai, ne bi hyɛca ya obxi, nepʉ bi 'yʉt'a ja ra da̱nga nthɛ'ma'obxi. Bi 'yøt'a njabʉ ngue'a̱ gue'a̱ 'nara nt'udi de nú'a̱ ma da 'yøt'a Ajua̱ co nú'ʉ ma da mfɛi co rá da̱nga cuɛ'a̱. 20Nura nthɛ'ma'obxi'a̱ mi ja møte de ra hnini, y nu mi thɛ'ma ya obxi bi bøni ngu yá ji ya ja̱'i, y co rá ndunthi ra ji bi 'ño hñu nthebe kilometro rá yabʉ y asta bi zøxa ja yá frenu ya fani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\