RA APOCALIPSI 15

1Nepʉbya, dá handa nuni mahets'i ma'na ra nt'udi xi mrá da̱ngui, y xi dá 'yø. Mi yoto ya ɛnxɛ mi ha̱ 'ra 'nara mfɛi pa da mfɛi ya meximhai, mi gue'ʉ yá nga̱ts'i ya ʉgui, ngue'a̱ ya gue'a̱ rá nga̱ts'i rá cuɛ Ajua̱. 2Nehe dá handa nú'a̱ ra ndehe dega xito mi ntha̱nts'i co ra tsibi, ne nú'ʉ to'o xqui nta̱te de ra mba̱nga zu'ue ne rá c'oi, ne himbi xøcambeni'ʉ nixi himbi hotho bi thu'tsua rá hmeya ni rá numero de rá thuhu nura zu'ue'a̱, mi 'bai'ʉ ja nú'a̱ ra ña̱nga ndehe dega xito, mi ha̱'ʉ ya arpa nú'ʉ xqui umbabi Ajua̱. 3Nehe mi tuti'ʉ nú'a̱ ra thuhu mi tuta ra Moise nú'a̱ mi pɛpabi Ajua̱, ne go guet'a̱ ra thuhu tuta ra T'ʉca Dɛti, ne mi ena'ʉ: Nu'i Ajua̱ ma Hmu'ihe, go gue'e guí pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi. Xi xá nsunda ne xi ya da̱ngui nú'ʉ ri 'bɛfi guí øt'e. Y guí øt'e gatho nú'a̱ majua̱ni ne nú'a̱ xá hño. Nu'i go gue'e grá nda̱ de gatho ya hai de ra ximhai. 4Ma zi Hmu'ihe, ¿to'o gue'a̱ hinda zu'a'i nú'bʉ hinda 'yøt'e nú'a̱ guí ma̱? Ne ¿to'o gue'a̱ hinda xøcambeni'i ri thuhu? Ngue'a̱ hønsɛ'i grá ma̱ca Ajua̱, hangue gatho ya ja̱'i de gatho ya hai de rá ngʉni ra ximhai da 'ñe da nsunda'i, ngue'a̱ xa hyandi'ʉ gue xi guí øt'e gatho nú'a̱ xá hño. 5'Mɛfa dá handa nuni mahets'i mi xogui nú'a̱ ra ma̱ca luga habʉ 'bɛ'tsa nuya xingdo habʉ xa t'ofo yá hmanda Ajua̱. 6Y nuni ra ma̱ca luga'a̱ ja bi bønini nú'ʉ yoto ya ɛnxɛ mi ha̱ nú'ʉ yoto ya mfɛi, ne mi hñe co ya dutu dega linu xi xmá nt'axi ne mi huɛxqui, ne mi ngʉt'a 'nara ngʉt'i dega oro asta mi tsøxa ja yá tiña̱. 7Nepʉ 'na de nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ bi umba gatho nú'ʉ yoto ya ɛnxɛ 'ra 'nara 'bada dega oro mi ñuts'i co ya ʉgui nú'ʉ ma da uni Ajua̱ co rá cuɛ, go gue'a̱ Ajua̱ to 'bʉi pa nza̱ntho. 8Nu'bʉ́ nuni ja ra ma̱ca luga bi ñuxa ra 'bifi nú'a̱ mi ehe de rá nsunda ne rá ts'ɛdi Ajua̱. Y himi tsa to da yʉt'ini asta himbi uadi nú'ʉ yoto ya ʉgui mri hña̱ nú'ʉ yoto ya ɛnxɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\