RA APOCALIPSI 16

1Nepʉ dá øde bi ña̱ 'nara noya xi nts'ɛdi mbo ra ma̱ca luga, ne bi 'ñemba nú'ʉ yoto ya ɛnxɛ: ―Grí maha gui xañhʉ ja ra ximhai nú'ʉ yá mfɛi Ajua̱ xa mɛ'tsa ja nú'ʉ yoto ya 'bada. 2Nu'bʉ́ bi ma nú'a̱ ra mʉdi ɛnxɛ bá xanga ja ra ximhai nú'a̱ mi 'bɛ'tsa ja nú'a̱ ra 'bada mi ha̱, hangue nú'ʉ ya ja̱'i to mi pɛ'tsa ra hmeya de ra mba̱nga zu'ue ne mi xøcambeni rá c'oi'a̱, bi c'onts'a ja yá ndo'yo 'raya sa̱si xi xmá nts'o ne xi xmá 'ñʉ. 3Nepʉ rá ñoho ra ɛnxɛ bá xanga ja ra ndehe nú'a̱ mi 'bɛ'tsa ja nú'a̱ ra 'bada mi ha̱, y nura ndehe'a̱ bi nji ngu rá ji 'na nú'a̱ xa tho, ne bi du gatho nú'ʉ mi 'bʉ mbo ra ndehe. 4Y rá hñu ra ɛnxɛ bá xanga ja ya da̱the ne ya pøthe nú'a̱ mi 'bɛ'tsa ja nú'a̱ ra 'bada mi ha̱, nepʉ nu'ʉ́ bi nji'ʉ. 5Nepʉ dá øde nú'a̱ ra ɛnxɛ mi su ya dehe, mi ena: ―Nu'i ma ma̱ca Ajua̱'i ne ma zi Hmu'i, go gue'e gá 'bʉi desde ra mʉdi ne asta nubya guí 'bʉi. Nu'i hinte guí tugue ngue'a̱ xcá 'yøt'a ra ts'ʉtbi xá hño. 6Ngue'a̱ xcá castiga núyʉ to bi mamba yá ji nú'ʉ bi gamfri'i, ne nú'ʉ bi ma̱nga ri noya. Hangue ngu bi 'yøt'e'ʉ njabʉ gá ø'tuabi nehe. Y dí 'ñepi da njabʉ'ʉ. 7Nehe dá øde ma'na ra ɛnxɛ mi ña̱ mbo ja ra ma̱ca luga habʉ ja ra ata, ne mi ena: ―Nu'i Ajua̱ ma zi Hmu'i, go gue'e guí pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi. Guí øt'a ra hoga ts'ʉtbi ne nú'a̱ majua̱ni. 8Nepʉ rá ngoho ra ɛnxɛ bi xanga ja ra hyadi nú'a̱ mi 'bɛ'tsa ja nú'a̱ ra 'bada mi ha̱, y co rá ts'ɛdi ra hyadi bi za̱t'a ya ja̱'i. 9Pe masque xi bi za̱t'a ya ja̱'i, nu'ʉ́ himbi ne bi ntsø'mi de yá ts'oqui, nixi bi nsunda Ajua̱. Nu'a̱ bi 'yøt'e'ʉ, bi ña̱ma'ñʉ de rá thuhu Ajua̱ nú'a̱ ja rá ts'ɛdi pa bi mɛhna nuya ya mfɛi. 10Nepʉ rá ncʉt'a ra ɛnxɛ bá xanga nú'a̱ mi 'bɛ'tsa ja nú'a̱ ra 'bada mi ha̱, bá xanga ja rá hudi nú'a̱ ra mba̱nga zu'ue, ne bi 'mɛxuui habʉ gatho mi nda̱'a̱. Y nuya ja̱'i mi 'bʉ ja rá hmanda'a̱ asta mi tsa yá ja̱ne co ya da̱nga ʉgui mi thogui. 11Pe himbi ne bi ntsø'mi'ʉ de yá ts'oqui. Nu'a̱ mi øt'e'ʉ, mi tsani Ajua̱ nú'a̱ bí 'bʉ mahets'i, ngue'a̱ mi tsama'ñʉ ya da̱nga ʉgui. 12Nepʉ rá 'rato ra ɛnxɛ bá xanga ja ra da̱nga da̱the Eufrate nú'a̱ mi 'bɛ'tsa ja nú'a̱ ra 'bada mi ha̱, y nura da̱the'a̱ bi 'yot'i pa bi nja ra 'ñu pa bá ehe ya nda̱ me bøxhyadi. 13Nehe dá handa hñu ya ts'onda̱hi nú'ʉ mi hnequi ngu 'nara tsa̱n'uɛ. 'Na bi bøni de ja rá ne ra mba̱nga zu'ue nú'a̱ ngu 'nara qu'eña̱, nu'a̱ ma'na bi bøni de ja rá ne nú'a̱ ma'na ra zu'ue mi ja yoto yá ña̱xu ne 'rɛt'a yá nda̱ni, ha nu'a̱ ma'na bi bøni de ja rá ne ra hyate ba̱di. 14Nú'ʉ́ go gue'ʉ ya ts'onda̱hi mi øt'a ya nt'udi, ne mi pa'ʉ ja ya nda̱ de gatho ra ximhai pa da munts'i'ʉ mahyɛgui co yá soldado pa da 'ñøt'a tuhni'ʉ nú'a̱ ra pa da hña̱nga nguɛnda Ajua̱ nú'a̱ to pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi. 15Ra Zidada Jesu bi 'ñena: “Pa̱hʉ gue nuga sta da̱mfri ya ja̱'i ga tsøhø ngu 'nara be. Xi da johya nú'a̱ to ga tsʉdi di ndø'mi ne di he yá he pa hinda 'ño nsinque yá he, nixi hinda ntsa ja rá thandi Ajua̱.” 16Y gatho nú'ʉ ya nda̱ bi munts'i'ʉ ja nú'a̱ ra luga rá thuhu Armagedo de ra hña̱qui ebreo. 17Nepʉ rá yoto ra ɛnxɛ bá xanga ja ra nda̱hi nú'a̱ mi 'bɛ'tsa ja nú'a̱ ra 'bada mi ha̱, ne bi nt'øde 'nara noya de mbo ra ma̱ca luga nuni mahets'i habʉ mi hudi Ajua̱, ne bi 'ñena: ―Nubyá ha̱, ya xa uadi. 18Nu'bʉ́ bi nja ya huɛi ne ya ngani ne 'nara da̱nga mbimhai. Y de gatho ya pa xa 'mʉ ya ja̱'i ja ra ximhai hinhya'mʉ xa nja 'nara da̱nga mbimhai ngu nú'a̱ bi nja nura pa'a̱, ngue'a̱ xi bi nja nts'ɛdi. 19Y nura da̱nga hnini bi 'yøt'a hñu hegue, y gatho ma'ra ya hnini de gatho ra ximhai bi ñunt'i'ʉ, y Ajua̱ bi beni de ra da̱nga hnini Babilonia gue mi pɛ'tsi da zʉdi rá cuɛ'a̱. 20Y gatho nuya hai mi o madetho de ra ndehe bi go'ma ra dehe, ne ya t'øhø bi 'mɛdi. 21Nehe bi dagui ya da̱nga ndo de mahets'i ne bi zʉdi ya ja̱'i. Xi myá da̱ta'ʉ, y xi xmá hñʉ, mi pɛ'tsa ngu ñote kilo. Ya ja̱'i mi tsani Ajua̱ po nuya ndo bá pɛhni'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ mi gue'a̱ 'nara da̱nga ʉgui pa gue'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\