RA APOCALIPSI 17

1Nepʉ bi 'ñe bi zʉcagui 'na de nú'ʉ yoto ya ɛnxɛ mi ha̱ 'ra 'nara 'bada habʉ mi 'bɛ'tsa yá mfɛi Ajua̱, ne bi 'ñengagui: ―Bá ehe pa ga u't'a'i nú'a̱ ra castigo ma da t'umbabi nú'a̱ ra ts'o'bɛhña̱ bí hudi maña̱ de ya ndehe. 2Ya nda̱ de ra ximhai xa 'yøt'a ya ts'oqui co nú'a̱ ra ts'o'bɛhña̱, nehe xa cadi gatho ma'ra ya ja̱'i nú'a̱ ra ts'o'bɛhña̱ pa xi xa 'yøt'a ya ts'oqui'ʉ, nja ngu 'na to cadi ma'na pa da japi da zi ra vinu asta hinda nti. 3Nepʉ ja nú'a̱ ra thedi bi 'ñutca ra Ma̱ca Nda̱hi, nú'a̱ ra ɛnxɛ bi zixcagui ja 'nara mbonthi, y ja dá handini nú'a̱ ra ts'o'bɛhña̱ mi tøgue 'nara thɛnga zu'ue habʉ mi huxa ndunthi ya thuhu nú'ʉ mi ña̱ma'ñʉ de Ajua̱. Nú'a̱ ra zu'ue'a̱ mi ja yoto yá ña̱xu ne 'rɛt'a yá nda̱ni. 4Y nú'a̱ ra 'bɛhña̱ mi he 'nará he mi ntha̱nts'a morado co ra thɛni, y xqui tøtua ya oro, ne 'raya hothodo ne 'raya hoga t'axa do yá thuhu ya perhla. Nehe mi ha̱ ja rá 'yɛ 'nara 'bada dega oro mi ñuts'i de ya t'øt'e xá nts'o ne de yá ts'oqui nú'a̱ ra ts'o'bɛhña̱. 5Y ja rá de xqui t'opabi 'nara thuhu nú'a̱ hinto bi ba̱di te rí bøni, pe mi ena: “Ra da̱nga Babilonia, go gue'a̱ ra na̱na̱ de ya ts'o'bɛhña̱, go gue'a̱ bi 'ñudi da t'øt'e ja ra ximhai gatho nú'a̱ xá nts'o.” 6Nepʉ dá handa nú'a̱ ra 'bɛhña̱ ngu mri ti ngue'a̱ xqui hyo ndunthi yá mɛfi Ajua̱ ne nú'ʉ bi dɛna ra Zidada Jesucristo ne bi damajua̱ni de gue'a̱. Ne nu ndá handi'a̱ xi dá 'yø nts'ɛdi. 7Nu'bʉ́ ra ɛnxɛ bi 'ñengagui: ―¿Hanja guí 'yø? Nuga ma ga xi'i nú'a̱ hinto xa ba̱di de nú'a̱ ra ts'o'bɛhña̱ ne de nú'a̱ ra zu'ue ri tøgue'a̱, nú'a̱ pɛ'tsa yoto yá ña̱xu ne 'rɛt'a yá nda̱ni. 8Nú'a̱ ra zu'ue gá handi mi 'bʉi, pe nubyá ya jo'o, pe 'mɛfa ma da c'onts'i de ja ra o'tsi nú'a̱ otho habʉ bí c'a, nepʉ da ma habʉ da thogui ya ʉgui pa nza̱ntho, y nuni ja guehni rá ga̱ts'i. Ya meximhai nú'ʉ to'o desde ra mʉdi ra ximhai hinxqui t'opabi yá thuhu ja ra libro habʉ huxa yá thuhu nú'ʉ to'o ma da nte pa nza̱ntho, nuya ja̱'i'ʉ ma da 'yø nu stí hyandi'ʉ da bøts'e nú'a̱ ra zu'ue de ja nú'a̱ ra o'tsi'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ mi 'bʉi nepʉ bi njo'o, pe ma da 'mʉi ma'na'qui. 9Pa da za to da zo rá mfeni núna ma ga ma̱, mahyoni di ja rá mfa̱di. Nú'ʉ yoto ya ña̱xu, gue'ʉ ngu yoto ya t'øhø habʉ hudi nú'a̱ ra 'bɛhña̱. 10Nehe nú'ʉ yoto ya ña̱xu gue'ʉ ngu yoto ya nda̱. Cʉt'a de gue'ʉ ya xa tha̱cua yá ts'ɛdi. 'Na go gue'a̱ ra nda̱bya, ha nu ma'na hinxa t'umtho rá 'bɛfi, pe nu stí nda̱'a̱, 'na tʉi ya pa ma da nda̱. 11Nú'a̱ ra zu'ue mi 'bʉi ma'mɛt'o pe nubyá ya jo'o, go gue'a̱ ma da 'na de nú'ʉ yoto ya nda̱, pe ja ra uɛnda go gue'a̱ ma drá hña̱to ra nda̱, y 'mɛfa ma da ma habʉ ma dra huati pa nza̱ntho. 12Y nú'ʉ 'rɛt'a ya nda̱ni xcá hyandi gue'ʉ ngu 'rɛt'a ya nda̱ hinxa thuts'itho dega nda̱. Pe ma da t'umbabi'ʉ da nda̱ 'na ora mahyɛgui co ra mba̱nga zu'ue. 13Nú'ʉ 'rɛt'a ya nda̱ 'nadra mfeni ma da mɛ'tsi'ʉ, hangue ma da umba ra ts'ʉtbi nura mba̱nga zu'ue. 14Ne da ntuhni'ʉ co ra T'ʉca Dɛti, y nura T'ʉca Dɛti go gue'a̱ ma da nta̱te, ngue'a̱ go gue'a̱ ra Hmu de gatho ya hmu, ne ra Nda̱ de gatho ya nda̱. Y nú'ʉ to'o 'bʉi co ra T'ʉca Dɛti ma da nta̱te'ʉ, y nú'ʉ́ go gue'ʉ xa huahna Ajua̱ pa da gamfri, y nu'ʉ́ xa gamfri xá hño. 15Nehe bi 'ñengagui ra ɛnxɛ: ―Nú'ʉ ya dehe xcá hyandi habʉ hudi ra ts'o'bɛhña̱, go gue'ʉ ngu nuya ja̱'i de gatho ya hña̱qui 'bʉi ja gatho ya hnini ne ja gatho ya hai. 16Y nú'ʉ 'rɛt'a ya nda̱ xcá hyandi co ra mba̱nga zu'ue, nu'ʉ́ ma da ʉtsa ra ts'o'bɛhña̱, ne da hña̱cuabi gatho yá hño, ne da zogui sinque rá he, ne da zipa rá ngø, y nuyá ndo'yo da tsa̱'tuabi. 17Ngue'a̱ Ajua̱ xa umbabi yá mfeni'ʉ pa da 'yø'tua rá paha'a̱, hangue 'nat'a bi ma̱ñ'ʉ pa bi umba ra ts'ʉtbi nú'a̱ ra zu'ue asta hinda nja nú'a̱ xa ma̱ Ajua̱. 18Y nú'a̱ ra 'bɛhña̱ xcá hyandi gue'a̱ ra da̱nga hnini habʉ 'bʉi 'na to'o di manda ya nda̱ de ra ximhai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\