RA APOCALIPSI 18

1'Mɛfa de guehna dá handa ma'na ra ɛnxɛ bi ga̱i de mahets'i, xi mi ja rá ts'ɛdi, ne bi yot'a ra ximhai co rá nsunda. 2Ne bi ña̱ nts'ɛdi, bi 'ñena: ―Ra da̱nga hnini Babilonia ya xa 'bɛdi rá nsu, nubyá ja 'bʉhni gatho 'rama'na'ño ya ts'onda̱hi, nehe ja jani yá 'bafi nú'ʉ ya ts'ints'ʉ xá nts'o ne xi t'ʉtsa. 3Ra Babilonia bi cadi ya ja̱'i de gatho ya hai de ra ximhai pa bi nts'oqui'ʉ, nehe gatho ya nda̱ de ra ximhai xa nts'oqui'ʉ con gue'a̱, y gatho ya ma ne ya duqui xa nrico'ʉ co yá ts'ot'øt'e øt'a nura hnini'a̱. 4Ne dá øde ma'na ra noya de mahets'i mi ena: ―Nú'ahʉ ma hnini'ihʉ, pøñhʉ de nura ts'ohnini'a̱ pa hingui 'yøthʉ ya ts'oqui ngu øt'e'ʉ, ne pa hinda zʉ'ahʉ nú'ʉ ya mfɛi ma da zʉdi'ʉ. 5Ngue'a̱ xi xa nda̱ngui yá ts'oqui'ʉ y co yá nda̱ngui asta ya xa zøxa nuua mahets'i, y Ajua̱ hinxa pumfri de ya ts'ot'øt'e øt'e'ʉ. 6'Yø'tuabihʉ nura hnini'a̱ ngu nú'a̱ xa 'yøt'e'a̱ pa ma'ra, ne co'tsuahʉ yo'qui rá ndunthi de nú'a̱ xa 'yøt'e. Tha̱ntshʉ yo'qui nú'a̱ ma da t'umbi'a̱ ngu nú'a̱ xi xa 'yøt'e'a̱ co ma'ra. 7Japhʉ da zama'ñʉ ne da tho ya ts'othogui ngu nú'a̱ xa 'yøt'e'a̱ co rá nt'ets'i ngue'a̱ xi pɛ'tsa ndunthi ya hño, ngue'a̱ nu'á̱ nja ngu 'nara 'bɛhña̱ ri nda̱, hangue ena: “Nuga dí hucua drá 'bɛhña̱ dí nda̱, hinxa du ma da̱me, nixi hinga ma ga thogui ya dumʉi.” 8Por gue'a̱ 'na patho ma da t'umba ya mfɛi, y nuya mfɛi'ʉ go gue'a̱ ra du ne ya dumʉi ne ra thuhu, ne da za̱t'a nura hnini'a̱, ngue'a̱ xi ja rá ts'ɛdi Ajua̱ ma Hmuhʉ nú'a̱ to'o da hña̱'mba nguɛnda'a̱. 9Ne ya nda̱ de ra ximhai nú'ʉ to'o xa 'yøt'a ya ts'oqui co ra hnini'a̱ ne xa johyaui ja ya ts'ot'øt'e øt'e'ʉ, nú'ʉ ya nda̱'ʉ ma xi da nzoni ne ma da du yá mʉi nu sta hyandua rá 'bifi nú'a̱ ra ts'ohnini ma da za̱t'i. 10Nú'ʉ ya nda̱ ma da 'mai yabʉ ngue'a̱ da ntsu de nú'a̱ ma da nja, ne ma da 'ñena'ʉ: ―¡A, huecate'ihʉ nú'ahʉ guí 'bʉhʉbʉ ja ra da̱nga hnini Babilonia! Nu'ahʉ́ mi ja ri ts'ɛdihʉ, pe 'na oratho xa zʉ'ahʉ rá castigo Ajua̱. 11Ya ma ne ya duqui de ra ximhai ma da nzoni'ʉ ne da du yá mʉi de nú'a̱ bi nja co ra hnini'a̱ ngue'a̱ ya ma da njo'o to da dambi nú'a̱ da pa'ʉ. 12Mi ha̱ts'i'ʉ da pa ja ra hnini'a̱ ya t'øt'e dega oro ne dega t'axi, ne ya hoga do ne ya perhla, ne ya hoga dutu dega linu ne dega seda, ne nú'ʉ ya hoga dutu dega morado ne dega thɛni. Nehe mi ha̱ts'i 'rama'na'ño ya za nú'ʉ yʉni xá cʉhi, ne ya hoga t'øt'e xa thoqui dega marfi, ya hoga za, ra marmo, ne ya bøja̱, 'na rá thuhu ra bronse, ha nu ma'na ra yerro. 13Mi ha̱ts'i nehe ya canela, ya hoga nda̱po yʉni xá cʉhi, ra t'uts'i, ra mirra, ne ya dehe nú'ʉ xi yʉni xá cʉhi, ra vinu, ra aceite, ra hoga arina, ne ra trigo. Nehe mi tsixa ya mbo'oni, ngu ya dɛti ne ya fani. Nehe mi tsixa ya carro, ne asta ya 'bɛgo, y gue'ʉ ya ja̱'i mi pa'ʉ ngu ya mbo'oni. 14Ya ma ne ya duqui ma da 'ñembabi nú'a̱ ra hnini: ―¡Ya otho'i nú'ʉ ya hoga fruta ngrí ho, y ya gá 'bɛdi pa nza̱ntho gatho nú'ʉ ya hño ne ya nt'ets'i nguí pɛ'tshma̱! 15Nú'ʉ ya ma ne ya duqui xa nrico ngue'a̱ xa pa yá t'øt'e ja nura da̱nga hnini, ma da 'mai yabʉ ngue'a̱ ma da zu nú'a̱ ra castigo ma da nja. Ma da nzoni'ʉ ne da du yá mʉi, 16ne da 'ñena'ʉ: ―¡A, hyøctho nuni ra da̱hni! Ngue'a̱ mi ngu 'nara 'bɛhña̱ mi he ya hoga dutu dega linu ne dega morado ne dega thɛni, nehe xqui nhyoqui dega oro ne dega hoga do ne dega perhla. 17¡'Na oratho bi uadi gatho yá ndunthi nuyá hño mi pɛ'tsi! Nehe gatho nú'ʉ to'o mi manda ya motsa, ne nú'ʉ to'o mi ɛt'i, ne nú'ʉ ma'ra mri mpɛfini, ne nú'ʉ to'o mi pani, gatho'ʉ ma da 'mai yabʉ, 18y nu sta hyandua rá 'bifi nú'a̱ ra da̱nga hnini ma da za̱t'i, da ña̱ nts'ɛdi'ʉ ne da 'ñena: ―Mi otho ma'na ra hnini xi mrá da̱ngui ngu nuni. 19Nehe da hyøxa ya hai ja yá ña̱xu ngue'a̱ da du yá mʉi'ʉ, ne da nzoni'ʉ co ra dumʉi, ne da ña̱ nts'ɛdi ne da 'ñena: ―¡A, hyøctho nuni ra da̱nga hnini! Ngue'a̱ xi mrá da̱ngui rá tai, y ja xqui nriconi gatho nú'ʉ to mi pɛ'tsa yá motsa ja ra ndehe. ¡Pe 'na oratho bi za̱t'a gatho nuni ra hninini! 20Pe nú'ahʉ gyá gamfrihʉ ne gatho nú'ahʉ yá 'mɛhni'ihʉ Ajua̱, ne gatho nú'ahʉ ma'ra guí 'bʉhʉ mahets'i, johyahʉ de nú'a̱ bi nja ja nú'a̱ ra da̱nga hnini, ngue'a̱ Ajua̱ xa hña̱'mba nguɛnda nuya ja̱'i mi 'bʉhni, ne xa t'ø'tuabi'ʉ ngu nú'a̱ xqui 'yø't'a'ihʉ nehe. 21Nepʉ 'nara ɛnxɛ xi mi ja rá ts'ɛdi bi gʉ 'nara da̱nga do nú'a̱ ma'na xmá hñʉ que 'nara da̱nga jʉni, ne bi 'yɛnt'a ja ra ndehe ne bi 'ñena: ―Njaua ma da yʉi nehe ra Babilonia nú'a̱ ra da̱nga hnini, ne ya hinhya'mʉ ma da hnequi ma'na'qui. 22Nixi ya hinhya'mʉ ma da yopa nt'øde ma'na'qui ya nzʉni de ya arpa, nixi de ya thʉza, nixi de ya trompeta ja nura hnini'a̱. Ni 'nara mɛfi de nu'a̱raza ra 'bɛfi hinda yopa 'mʉi ja nura hnini'a̱, nixi da yopa mpɛfi 'nara jʉni. 23Ni 'nara ñot'i ya hinda hnequini, nixi hinhya'mʉ da nja ma'na'qui ya ngo dega ntha̱ti. Nú'ʉ ya ma ne ya duqui to mi mpa ne mi ntai ja nura hnini'a̱, xi bi nja yá ts'ɛdi ja ra ximhai, y co yá nt'ete nuya mengu de guehni mi hat'a ya ja̱'i de gatho ya hai de ra ximhai, pe ya bi uadi yá ts'ɛdi'ʉ. 24Nura hnini'a̱ ya bi hnequi gue go xi tu ra ts'oqui'a̱ de nú'ʉ ya gamfri ne yá 'mɛhni Ajua̱ xa tho, ne de gatho nú'ʉ ma'ra xa tho ja ra ximhai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\