RA APOCALIPSI 19

1'Mɛfa dá øde mi ña̱ nts'ɛdi ndunthi ya ja̱'i nuni mahets'i, mi ena'ʉ: ¡Drá nsunda Ajua̱! Ngue'a̱ xá nsunda ne ja rá ts'ɛdi ne bi za bi pøhø ya ja̱'i. 2Ngue'a̱ nu'á̱ øt'a ra hoga ts'ʉtbi ne nú'a̱ majua̱ni. Nu'á̱ xa umba ra mfɛi nura ts'o'bɛhña̱ nú'a̱ mi japa ya ja̱'i da 'yøt'a ya ts'oqui. Ajua̱ bi co'tsuabi'a̱ nú'a̱ bi 'yøt'e gue bi hyo nú'ʉ to'o mi pɛpabi Ajua̱. 3Nepʉ bi yopa 'ñena'ʉ ma'na'qui: ―¡Drá nsunda Ajua̱! Ngue'a̱ hinhya'mʉ ma da ntsaya da bøxa rá 'bifi nú'a̱ ra hnini bi za̱t'i. 4Nu'bʉ́ nú'ʉ 'natemagoho ya nda̱ ne nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ bi ndandiña̱hmu'ʉ, ne bi xøcambeni Ajua̱ nú'a̱ bí hudi ja rá hudi, ne mi ena'ʉ: ―¡Njabʉ gue'a̱! ¡Drá nsunda Ajua̱! 5Nepʉ bi nt'øde ma'na ra noya de habʉ mi hudi Ajua̱, ne bi 'ñena: Nsundahʉ Ajua̱, gatho nú'ahʉ guí pɛphʉ ne guí tsuhʉ'a̱, ngu ya notsi ngu ya da̱ngui. 6Nepʉ dá øde 'nara ña̱hni de 'nara da̱nga hmunts'a ja̱'i, 'ñena mri nhyahni ndunthi ya dehe, ne 'ñena 'raya ngani, ne mi ena: ¡Drá nsunda Ajua̱! Ngue'a̱ nú'á̱ go gue'a̱ ma Hmuhʉ pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi, ne go gue'a̱ ra Nda̱ de gatho ra ximhai. 7Johyahʉ ne nsundahʉ'a̱, ngue'a̱ ya bi zø ra pa de rá ntha̱ti ra T'ʉca Dɛti. Ra na̱via ya xa nhyoqui, 8ya xa hye nú'a̱ ra hoga dutu xqui t'umbi xá nt'axi y ri huɛxqui. Nura t'axa dutu'a̱ gue'a̱ yá te xá nt'axi nú'ʉ to'o xa gamfri Ajua̱. 9Nepʉ ra ɛnxɛ bi 'ñengagui: ―'Yofo nuya ya noya: “Dá johya nú'ʉ to da sipabi pa da ma ra ngo de rá ntha̱ti ra T'ʉca Dɛti.” Nehe bi 'ñengagui: ―Nuya guehya yá noya Ajua̱, y guehya xi majua̱ni. 10Nepʉ nuga dá ndandiña̱hmu ja rá ua ra ɛnxɛ pa ga nsunda'a̱, pe nu'á̱ bi 'ñengagui: ―Oguí øt'a njabʉ, ngue'a̱ necagui ne ma'ra ri cu dyá 'bɛgohʉ mahyɛgui de Ajua̱, ne dí ma̱ñhʉ rá noya ra Zidada Jesu. Go da xøcambeni Ajua̱. Nu'ʉ tó'o ma̱mba rá noya Ajua̱ gue'ʉ damajua̱ni nehe de nú'a̱ xa ma̱ ra Zidada Jesucristo. 11Nepʉ dá handa mahets'i mi xogui, ne dá handa 'nara tøgue mri tø 'nara t'axfani, y nú'a̱ ra tøgue'a̱ xa thu'mbabi 'nara thuhu nú'a̱ rí bøni da 'ñena: Nú'a̱ xa ma̱, nza̱ntho da 'yøt'e. Ne ma'na ra thuhu rí bøni da 'ñena: Majua̱ni. Ngue'a̱ nu'á̱ xi ra hoga nda̱, øt'e xá hño, ne øt'a ya tuhni ngu rí 'ñepi. 12Yá da 'ñena mi zø ya tsibi, ne mi hu'tsa ndunthi ya corona, y nehe xqui t'opabi 'nara thuhu nú'a̱ hinto mi pa̱di te mi ne da ma̱, hønsɛ'a̱ go mi pa̱'a̱. 13Ne mi he 'nara dutu xqui 'bobo co ra ji, y rá thuhu gue'a̱ Rá Noya Ajua̱. 14Ne mri dɛni'a̱ ndunthi ya memahets'i nú'ʉ øt'a ya tuhni, mri hñe'ʉ dega hoga linu xi xmá nt'axi, ne mri tøgue ya t'axfani nehe. 15Nu'a̱ ra mʉdi tøgue mi pøni de rá ne 'nara mahuai dega yo filo. Con gue'a̱ ma da na'mbabi ya ja̱'i de gatho ya hai de ra ximhai, ne ma da nda̱ de gue'ʉ con gatho rá ts'ɛdi, ja ra uɛnda di ha̱ 'nara ts'ʉt'o dega bøja̱. Ne ngu 'nara ja̱'i net'a ya obxi pa da thɛ'mi, njabʉ'a̱ ma da huata ya ja̱'i nuto yá ncontra Ajua̱ nú'a̱ to pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi ne pø rá cuɛ con gue'ʉ. 16Ne ja rá he de ja rá xinthe xqui t'ofo 'nara thuhu ena: “Ra Nda̱ de gatho ya nda̱ ne ra Hmu de gatho ya hmu.” 17Nepʉ dá handa 'nara ɛnxɛ mi 'bai ja ra hyadi, ne bi mafi nts'ɛdi pa bi ma'ta gatho ya ts'ints'ʉ di nhyats'i, ne bi 'ñembi'ʉ: ―Bá ehʉ gui munts'ihʉ pa gui tsihʉ nú'a̱ ra da̱nga hñuni ma da 'ra'ahʉ Ajua̱. 18Ma da t'a'ahʉ gui tsihʉ yá ngø ya da̱nga nda̱ ne ya nda̱ gá soldado, ne yá ngø nú'ʉ to xi mi jahma̱ yá ts'ɛdi. Ma gui tsiphʉ yá ngø ya fani ne nú'ʉ to mi tøgue'ʉ. Xi ma gui tsiphʉ yá ngø gatho ya ja̱'i, ngu ya 'bɛgo ne nú'ʉ hingyá 'bɛgo, ngu ya notsi ne ya da̱ngui. 19Nepʉ dá handa ra mba̱nga zu'ue ne ya nda̱ de ra ximhai xqui munts'i'ʉ co yá soldado pa da ntunhui nú'a̱ to mi tøgue ra t'axfani ne nú'ʉ to mi dɛni'a̱. 20Nú'a̱ ra mba̱nga zu'ue bri jʉ co nú'a̱ ra hyate ba̱di to xqui 'yøt'a ya nt'udi ja rá thandi nú'a̱ ra mba̱nga zu'ue. Co nuyá nt'udi ra hyate ba̱di xqui hyat'a ya ja̱'i nú'ʉ xqui thu'tsua rá hmeya nú'a̱ ra mba̱nga zu'ue ne xqui xøcambeni'ʉ rá c'oi'a̱. Nú'ʉ ri yoho bi t'ɛnt'a ma tetho ja ra ndehe dega tsibi nú'a̱ faspi co ra asufre. 21Y nú'a̱ to mi tøgue ra t'axfani bi hyo nú'ʉ ma'ra to mri dɛna ra mba̱nga zu'ue ne ra hyate ba̱di. Bi hyo'ʉ co nú'a̱ ra mahuai mi pøni de rá ne, y gatho ya ts'ints'ʉ xi bi niña̱ co yá ngø'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\