RA APOCALIPSI 2

1'Yopabi njaua nú'a̱ ra ɛnxɛ de ra nija̱ nuni Efeso, ne 'ñembabi: “Nú'a̱ to'o ha̱ ja rá 'yɛ ra 'ñɛi nú'ʉ yoto ya tsø, go gue'a̱ nú'a̱ to'o 'bʉ madetho de nú'ʉ yoto ya mfoxyo dega oro, nu'á̱ bi ma̱nga njaua: 2Nuga dí pa̱di de gatho nú'a̱ guí øthʉ, xcá mpɛfihʉ ndunthi, ne xi xcá tsɛthʉ gatho ya ts'othogui, ne hinxcá ntsixhʉ ya ts'o'mʉi gá ja̱'i, ne nú'ʉ to'o ena gue go gue'ʉ yá 'mɛhni Ajua̱ pe hinga majua̱ni, xcá unga nguɛnda nú'a̱ te øt'e'ʉ gue hinga majua̱ni yá 'mɛhni Ajua̱, ngue'a̱ gue'ʉ 'raya c'uamba ja̱'i. 3Xcá sufrihʉ ne xcá tsɛthʉ ne xcá mpɛfihʉ ndunthi po rá ngueque ne hinxa zabi'ihʉ. 4Pe stá unga nguɛnda gue hingrí ma̱caguihʉ ngu gá ma̱caguihʉ rá mʉdi. 5Hangue beñhʉ hangu rá ndunthi gá ma̱caguihʉ rá mʉdi. Nubyá ñobrihʉ, ne pɛfihʉ ya hoga 'bɛfi ngu rá mʉdi. Nu'bʉ hingui ne gui ñobrihʉ, 'bestho ma ga mabʉ ne ga ha̱c'ahʉ ri mfoxyohʉ de habʉ ja'a̱, nú'á̱ gue'a̱ ga ha̱c'ahʉ nú'a̱ ra 'bɛfi stá 'ra'ahʉ. 6Xá hño gue xcá ʉtsahʉ yá ts'o'bɛfi ya nicolaita ngue'a̱ nequi drí ʉtsa'ʉ nehe. 7Nu'a̱ tó'o ne da 'yøde, dá 'yøde nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi pa zofo ya nija̱. Y nu'a̱ tó'o da nta̱te de nú'a̱ hingui ho, ga umba nsɛqui da zipabi rá fruta nú'a̱ ra 'bai gá za bí 'bai nuni mahets'i habʉ bí 'bʉ Ajua̱. Nura 'bai gá za'a̱ ri umba ra te pa nza̱ntho nú'a̱ to da zipa rá fruta.” 8Nehe 'yopabi nú'a̱ ra ɛnxɛ de ra nija̱ Esmirna, y xipabi njaua: “Nú'a̱ to'o gue'a̱ rá mʉdi ne asta rá ga̱ts'i, nú'a̱ to'o bi du pe bi yopa nte, go gue'a̱ bi xicagui gue ga xi'ahʉ njaua: 9Nuga dí pa̱di ri 'bɛfihʉ ne hanja xa t'ʉtsa'ihʉ. Gyá hyoyahʉ dega boja̱, pe gyá ricohʉ co Ajua̱. Nú'ʉ ya ja̱'i ri 'ñet'a xodyo, dí pa̱di gue nu'ʉ́ xa ña̱ma'ñʉ de gue'ahʉ, ngue'a̱ gue'ʉ 'raya ja̱'i de ra Satá. 10Oguí tsuhʉ de nú'a̱ te ma gui thoguihʉ. Pa̱hʉ gue ra ts'onda̱hi ma da got'ahʉ fadi 'ra de gue'ahʉ pa ja da hnecni ua xi ja ri jamfrihʉ. 'Rɛt'a ma pa ma gui thoguihʉ nú'ʉ ya ts'othogui'ʉ. Pe dá zɛdi ri jamfrihʉ asta ri duhʉ, y nuga ma ga 'ra'ahʉ ra te pa nza̱ntho ngu 'nara corona dega tha̱ha̱. 11Nu'a̱ tó'o ne da 'yøde, dá 'yøde nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi pa zofo ya nija̱. Y nu'a̱ tó'o da nta̱te de nú'a̱ hingui ho, hinda ma ja ra nidu habʉ bí ja rá ñoho ra du.” 12Nehe 'yopabi nú'a̱ ra ɛnxɛ de ra nija̱ nuni Pergamo, 'yopabi njaua: “Nú'a̱ to'o ha̱ ra mahuai dega yo filo, nú'á̱ gue'a̱ xi'ahʉ njaua: 13Nuga dí pa̱di ri 'bɛfihʉ ne dí pa̱di habʉ guí 'bʉhʉ. Guí 'bʉhʉ habʉ ri manda ra Satá, pe masque ja guí 'bʉhʉni, nu'ahʉ́ xcá camfriguihʉ xi xá hño, ne hinxcá cøngaguihʉ, nixi nu mi tho ra Antipa nú'a̱ bi damajua̱ni xá hño de gueque. Nu'á̱ bi tho nuni habʉ guí 'bʉhʉ, habʉ ri manda ra Satá. 14Pe nuga dí pa̱di gue 'bʉi 'ra de gue'ahʉ to'o camfri nú'a̱ te mi udi ra Balaam, y nuga hindrí ho njabʉ. Ra Balaam bi 'ñutua ra Balac hanja bi za bi japa ya me Israel da 'yøt'a ya ts'oqui. Bi 'ñutuabi'ʉ da zi nú'ʉ ya ngø t'umbi dega hña̱'ti nuya c'oi, nehe bi 'ñutuabi da hñuxui nu'a̱raza ra 'bɛhña̱. 15Ne 'bʉi 'ra de gue'ahʉ nú'ʉ to'o camfribi yá nt'utuate ya nicolaita, nú'ʉ ya nt'utuate'ʉ gue'ʉ drí ʉtsa nehe. 16Hangue ñobrihʉ ne 'ueguehʉ de gue'ʉ. Nu'bʉ hina, 'bestho ma ga mabʉ pa nú'ʉ to'o øt'a njabʉ ma ga castiga co nú'ʉ ya noya pønga de ja ma ne, gue'a̱ ngu 'nara mahuai dega yo filo. 17Nu'a̱ tó'o ne da 'yøde, dá 'yøde nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi pa zofo ya nija̱. Y nu'a̱ tó'o da nta̱te de nú'a̱ hingui ho, ma ga umbi da zi nú'a̱ ra maná xa t'a̱gui, ne ga umba 'nara zi t'axa do, y de ja nú'a̱ ra t'axa do'a̱ xa t'ofo 'nara 'ra'yo thuhu, y hønsɛ nú'a̱ to'o ma da hña̱ni'a̱, go gue'a̱ ma da ba̱di te di bønga nú'a̱ ra thuhu di huxni.” 18Nehe 'yopabi nura ɛnxɛ de ra nija̱ nuni Tiatira, 'yopabi njaua: “Rá T'ʉ Ajua̱ nú'a̱ to'o zø yá da ngu 'nara tsibi ne di huɛxca yá ua ngu 'nara bronse xá coni, gue'a̱ ma̱ njaua: 19Nuga dí pa̱di te gatho guí øt'ehʉ, ne tengu rá nda̱ngui ri hma̱tehʉ ne ri jamfrihʉ, ne grí mfaxhʉ 'na ngu ma'na, ne hinxcá tsayahʉ guí øthʉ ya hoga 'bɛfi. Nehe dí pa̱di gue nú'a̱ ri 'bɛfihʉ ma'na xa ndunthibya que rá mʉdi. 20Pe dí pa̱di gue guí øt'ehʉ ma'ra ya t'øt'e nú'ʉ hindrí ho. Guí hoptahʉ nú'a̱ ra 'bɛhña̱ rá thuhu ra Jesabe da hyat'a nú'ʉ to pɛpcagui, ngue'a̱ nu'á̱ ena gue go gue'a̱ 'nara 'mɛhni de Ajua̱, pe hinga majua̱ni, ngue'a̱ nu'á̱ 'nara hyate. Nu'á̱ utuabi nú'ʉ to'o pɛpcagui gue da hñuxui nu'a̱raza ra 'bɛhña̱, nehe utuabi da zi nú'ʉ ya ngø t'umbi dega hña̱'ti nuya c'oi. 21Nú'a̱ ra 'bɛhña̱'a̱ stá tsocuabi 'raya pa pa da ñobri, pe hinxa ne xa ñobri de nú'a̱ ra ts'o'bɛfi pɛfi. 22Pa̱hʉ gue nú'a̱ ra 'bɛhña̱'a̱ ma ga japi da 'mɛnga ja ra mfidi co 'nara hñeni, pa da thogui ndunthi ya ʉgui. Nehe ma ga japi da thogui ya ts'othogui gatho nú'ʉ to'o xa hñuxui'a̱ 'bʉ hinda ñobri'ʉ nehe de yá ts'o'bɛfi'ʉ. 23Nura 'bɛhña̱'a̱ nehe ma ga japi da du yá ba̱tsi. Y njabʉ da ba̱di gatho ya nija̱ gue go gueque dí pa̱tuabi yá mfeni ne yá coraso gatho ya ja̱'i, hangue ngu rá 'bɛfi cada 'nara ja̱'i, gue'a̱ ma da njabʉ rá njut'i nehe. 24Ha nu'ahʉ guí 'bʉhʉbʉ Tiatira ne hinxcá camfrihʉ nuya ya ts'ont'utuate hinga majua̱ni, y nixi hinxcá ne xcá pa̱hʉ nú'a̱ ra nt'utuate'a̱, ngue'a̱ nú'ʉ to'o udi ma̱ñ'ʉ gue gue'a̱ rá nt'utuate ra Satá, y ma̱ñ'ʉ gue xi xá hñei pa to da ba̱di, dí xi'ahʉ gue oxqui øthʉ nú'ʉ ya ts'oqui stá xi'ahʉ; y hinte ma'na drí 'bɛp'ahʉ. 25Nu'a̱ gui 'yøthʉ, siguihʉ co nú'a̱ xcá camfrihʉ asta hinga yopa pengui. 26Y nu'ʉ tó'o da nta̱te de nú'a̱ hingui ho, ne da 'yøt'e nú'a̱ ra 'bɛfi stá manda asta rá ga̱ts'i, nuga ma ga umbabi ra ts'ɛdi pa da nda̱ ja gatho ya hai de ra ximhai, 27njabʉ ngu xa 'raca ra ts'ɛdi ma Dada pa ga nda̱. Ne nu'ʉ́ ma da nda̱ con gatho ra ts'ɛdi, ja ra uɛnda di ha̱ 'nara ts'ʉt'o dega bøja̱ pa da huata ya hnini de gatho ya hai de ra ximhai asta hinda gohi ngu 'raya dohmi xa dehmi. 28Y nuga ga umbabi'ʉ nú'a̱ ra hyats'i ngu rá hyats'i ra haxatsø. 29Nu'a̱ tó'o ne da 'yøde, dá 'yøde nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi pa zofo ya nija̱.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\