RA APOCALIPSI 20

1Nepʉ dá handa 'nara ɛnxɛ bi ga̱i de mahets'i mi ha̱ ra nsoqui de ra o'tsi nú'a̱ otho habʉ bí c'a, nehe mi ha̱ 'nara da̱nga cadena. 2Ne bi gʉ ra da̱nga zu'ue nú'á̱ go gue'a̱ ra nda̱xjua qu'eña̱ mi 'bʉi desde maya'bʉ, nú'a̱ rá thuhu ra ts'onda̱hi ne ra Satá. Ne bi da̱t'i pa 'na 'mo njɛya, 3y ngu bi da̱t'i bi 'yɛnt'a mbo ja nú'a̱ ra o'tsi'a̱, ne bi got'i ne bi hñu'tsua 'nara seyo pa ya hinda za da hyat'a ma'ra ya ja̱'i asta hinda uadi nú'ʉ 'na 'mo njɛya. 'Mɛfa ma dra thøgue pa 'raya patho. 4Nepʉ dá handa 'raya hudi, y ja mi huhni nú'ʉ to'o xqui t'umba ra ts'ɛdi pa da 'yøt'a ra ts'ʉtbi. Nehe dá handa nú'ʉ xqui thɛcua yá 'yʉga ngue'a̱ xqui damajua̱ni de ra Zidada Jesucristo ne xqui ma̱mba rá noya Ajua̱, ne hinxqui xøcambeni ra mba̱nga zu'ue nixi rá c'oi'a̱, nixi hinxqui hopi to da meya'ʉ ja yá de o ja yá 'yɛ co rá hmeya ra zu'ue. Dá handi bi yopa nte'ʉ ne bi nda̱ co ra Zidada Jesucristo pa nú'ʉ 'na 'mo njɛya. 5Nú'ʉ́ go gue'ʉ xi ya mʉdi bi yopa nte de nú'ʉ xqui du. Y nu'ʉ ma'ra himbi yopa nte'ʉ asta himbi zøxa nú'ʉ 'na 'mo njɛya. 6Nja̱pi ne xá nt'axi nú'ʉ to xa yopa nte ra mʉdi. Y rá ñoho ra du nú'a̱ ma da nja ja ra nidu, hinda za te da 'yø'tuabi'ʉ. Gatho'ʉ da macja̱ ja rá thandi Ajua̱ ne ra Zidada Jesucristo, ne da nda̱'ʉ co ra Zidada Jesucristo pa nú'ʉ 'na 'mo njɛya. 7Y nu sta uadi nú'ʉ 'na 'mo njɛya, ra Satá ma dra thøgue de habʉ xa jot'i. 8Nu'á̱ ma da bøni pa da hyat'a ya ja̱'i 'bʉ ja gatho ya hai de ra ximhai. Da ma pa da hyat'a ra Gog ne ra Magog, nú'ʉ́ gue'ʉ yá ncontra ra Zidada Jesucristo, ne da hyat'i'ʉ pa da munts'i pa da 'ñøt'a tuhni, y nuyá ndunthi'ʉ ngu rá ndunthi ra 'bomu ja ja ra ña̱nthe. 9Gatho nuya ja̱'i'ʉ dá handi bi ma'ʉ ja rá ngʉni ra ximhai pa bá thets'i'ʉ habʉ mi ja rá hma̱ca hnini Ajua̱ ne mi 'bʉ ya gamfri. Pe Ajua̱ bi mɛhna ra tsibi de mahets'i pa bi za̱t'i'ʉ. 10Ne ra ts'onda̱hi nú'a̱ to mi hat'a ya ja̱'i bi t'ɛnt'a ja ra ndehe dega tsibi nú'a̱ faspi co ra asufre, habʉ xqui t'ɛnt'i nehe ra mba̱nga zu'ue ne nú'a̱ ra hyate ba̱di. Nuni ja guehni ma pa ra xuui da zama'ñʉ'ʉ ya ʉgui pa nza̱ntho. 11Nepʉ dá handa 'na mi hudi ja 'nara da̱nga hudi xmá nt'axi. Y ngu bi hnequi'a̱, 'bestho bi 'mɛtho mahets'i ne ra ximhai, y nixi bi fa̱di habʉ bi ma. 12Nehe dá handi nú'ʉ xqui du, gue notsi nda̱ngui mi 'bahni ja rá thandi Ajua̱. Nepʉ bi so'tsa ya libro, y nehe bi so'tsa nú'a̱ ra libro habʉ huxa yá thuhu nú'ʉ to'o ma da nte pa nza̱ntho. Y nú'ʉ to xqui du bi tha̱'mba nguɛnda de nuya t'øt'e xqui 'yøt'a ja ra ximhai, y nuya t'øt'e'ʉ xqui t'ofo ja nuya libro'ʉ. 13Nú'a̱ ra luga habʉ mi 'bʉ nú'ʉ xqui du, nura luga'a̱ xqui da nú'ʉ mi 'bʉhni, ra ndehe xqui da nuya ja̱'i xqui zo de guehni, y ra nt'agui xqui da nú'ʉ xqui nt'aguini, y cada 'na de nuya ja̱'i'ʉ bi tha̱'mba nguɛnda de nuya t'øt'e xqui 'yøt'e'ʉ. 14Nepʉ ra nt'agui ne ra luga habʉ mi 'bʉ nú'ʉ xqui du ya bi 'ñotho, ngue'a̱ bi t'ɛnt'a ja ra ndehe dega tsibi faspi. Y ra castigo ja nuna ndehe dega tsibi go gue'a̱ rá ñoho ra du. 15Hangue bi t'ɛnt'a ja ra ndehe dega tsibi nú'ʉ to'o hinxqui t'opabi yá thuhu ja nú'a̱ ra libro habʉ xqui thu'tsua yá thuhu nú'ʉ to'o ma da nte pa nza̱ntho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\