RA APOCALIPSI 21

1Nepʉ dá handi xqui nja ma'ra'yo ra ximhai ne mahets'i, nguetho nú'a̱ ra mʉdi ximhai mi ja ne nú'a̱ mahets'i bi 'mɛtho'ʉ. Nehe ya mi otho ra ndehe. 2Núga drá Xuua, dá handa ra ma̱ca hnini Jerusale nú'a̱ xqui nja ma'ra'yo. Dá handi bi ga̱i de mahets'i po rá ts'ɛdi Ajua̱ ne mi hnequi mahotho ngu 'nara na̱via ya xa hñe pa da ntha̱tui nú'a̱ ma drá da̱me. 3Ne dá øde 'nara noya de mahets'i mi ña̱ nts'ɛdi, mi ena: ―Ndi, Ajua̱ 'bʉhui ya ja̱'i, y ma da 'mʉi con gue'ʉ pa nza̱ntho, y nú'ʉ́ go gue'ʉ rá hnini'a̱. Ajua̱ go guesɛ'a̱ ma da 'mʉhui'ʉ ngue'a̱ go gue'a̱ yá Ajua̱'ʉ. 4Ne Ajua̱ ma da ducuabi gatho yá guida'ʉ. Ya hinda nja ra du, ni ya ts'oni, ni ya dumʉi, nixi ya ʉgui, ngue'a̱ nuya t'øt'e mi ja ma'mɛt'o, nubyá ya otho. 5Nepʉ nú'a̱ to'o bí hudi mahets'i ja rá hudi bi 'ñena: ―Pa̱di gue nuga dí japi gatho ya t'øt'e da nja ma'ra'yo. Nehe bi 'ñengagui: ―'Yofo nú'a̱ stá xi'i, ngue'a̱ nuya ya noya go guehya majua̱ni ne ma da nja ngu stá ma̱. 6Ne bi 'ñengagui: ―Ya xa t'øt'e. Nuga go gueque rá mʉdigui ne asta rá ga̱ts'i, ngu ya letra fʉdi desde ra A asta ra Zeta. Nu'a̱ tó'o da zʉ ra nduthe, ga umbi da zi nú'a̱ ra dehe dega te pøhø ja ra pøthe ne t'untho. 7Y gatho ya t'øt'e go dyá mɛti nú'ʉ to ma da nta̱te. Nú'ʉ́ go yá Ajua̱gui'ʉ, y nuga go ma ba̱tsi'ʉ. 8Pe nuya zusɛ, ya 'ña̱gamfri, ya ts'oja̱'i, ya hyote, ya 'ñeja̱'i, ya 'ñete, ne nú'ʉ to xøcambeni ya c'oi, ne gatho ya c'uamba, gatho'ʉ ma da t'ɛnt'a ja ra ndehe dega tsibi nú'a̱ faspi co ra asufre. Nú'á̱ go gue'a̱ rá ñoho ra du. 9Nepʉ bi 'ñe bi zʉcagui 'na de nú'ʉ yoto ya ɛnxɛ mi ha̱ 'ra 'nara 'bada habʉ mi 'bɛ'tsa nú'ʉ yoto yá nga̱ts'i yá mfɛi Ajua̱. Ne bi 'ñengagui: ―Bá ecua pa ga u't'a'i ra na̱via nú'a̱ ma da ntha̱tui ra T'ʉca Dɛti. 10Nepʉ ja nú'a̱ ra thedi bi 'ñutca ra Ma̱ca Nda̱hi, nú'a̱ ra ɛnxɛ xqui zocagui bi zixcagui ja 'nara da̱nga t'øhø xi xmá hñets'i, ne bi 'ñutcagui ra da̱nga ma̱ca hnini Jerusale mi ca̱i de mahets'i po rá ts'ɛdi Ajua̱. 11Nú'a̱ ra hnini'a̱ xi mri yot'i co rá nsunda Ajua̱, ne ngu 'nara hothodo xi mri huɛxqui, ngu nú'a̱ ra hoga do rá thuhu jaspe, ngu ra xito nú'a̱ di hya'tsi. 12Mi jot'i co 'nara da̱nga ja̱do xi xmá hñets'i, y mi pɛ'tsa 'rɛt'amayoho ya gosthi y mi 'ba 'nara ɛnxɛ cada ra gosthi. Ja nuya gosthi'ʉ xqui t'ofoni yá thuhu nú'ʉ 'rɛt'amayoho ya 'mʉi gá ja̱'i xqui 'ñehe de nú'ʉ 'rɛt'amayoho yá t'ʉ ra Israel. 13Mi ja hñu ya gosthi de bøxhyadi, y má hñu de yʉhyadi, má hñu de mahuifi, y má hñu de mac'angui. 14Ra ja̱do de nura hnini'a̱ mi pɛ'tsa 'rɛt'amayoho ya mʉdi do, y ja nuya do'ʉ xqui t'ofoni yá thuhu nú'ʉ 'rɛt'amayoho yá apostol ra T'ʉca Dɛti. 15Nú'a̱ ra ɛnxɛ to'o ndí ña̱'be mi ha̱ 'nara t'ɛni dega oro mri hnequi ngu 'nara xithi pa mi ɛnga nura hnini'a̱ ne rá ja̱do ne yá gosthi. 16Ra hnini mi mahyɛgui rá ma ne rá nxidi ne rá hñets'i. Ra ɛnxɛ bi 'yɛni ra hnini co nú'a̱ ra t'ɛni mi ha̱, rá ma bi zʉdi 'natemagoho nthebe kilometro, nehe rá hñets'i ne rá nxidi bi zʉdi mahyɛgui. 17Ne bi 'yɛni ra ja̱do y bi zʉdi hñu'rate ne goho metro, go gue'a̱ ra t'ɛni pa̱di ya ja̱'i, hangue bi cupa ra ɛnxɛ. 18Ra ja̱do xqui thoqui dega jaspe, ne ra hnini xqui thoqui 'ra'tho dega oro, y mi hya'tsi ngu ra xito. 19Nehe ya mʉdi do de rá ja̱do ra hnini gatho mi tu ya hoga do. Rá mʉdi ra do mi tu nú'a̱ ra t'axa do rá thuhu ra jaspe, rá ñoho mi tu nú'a̱ ra ixca do rá thuhu ra safiro, rá hñu mi tu nú'a̱ ra c'anga do rá thuhu ra agate, rá ngoho mi tu nú'a̱ ra cʉhʉ do rá thuhu ra esmeralda. 20Rá ncʉt'a do mi tu nú'a̱ ra do ntha̱nts'i ra t'axi co ra thɛni rá thuhu ra onice. Rá 'rato mi tu nú'a̱ ra do xá nthɛni rá thuhu ra coralina. Rá yoto ra do mi tu nú'a̱ ra do xá nc'ast'i rá thuhu ra crisolito. Rá hña̱to mi tu nú'a̱ ma'na ra c'anga do rá thuhu ra berilo. Rá gʉto mi tu nú'a̱ ra do xá nc'ast'i ntha̱nts'i ra c'angui rá thuhu ra topacio. Rá 'rɛt'a mi tu nú'a̱ ma'na ra c'anga do rá thuhu ra crisoprasa. Rá 'rɛt'ama'ra mi tu nú'a̱ ra do ra 'bothɛni rá thuhu ra jacinto. Ne rá 'rɛt'amayoho mi tu nú'a̱ ra do ra nza̱t'a thɛni rá thuhu ra amatista. 21Nú'ʉ 'rɛt'amayoho ya gosthi xqui thoqui co nú'a̱ ra t'axa do rá thuhu ra perhla. Cada 'nara gosthi mi gue'a̱ 'nara perhla. Y nura 'ñu de mbo ra hnini mi 'ra'tho dega oro ne mri hya'tsi ngu ra xito. 22Nuni ja ra ma̱ca hnini hindá handini ni 'nara nija̱, ngue'a̱ go guesɛ Ajua̱ ma Hmuhʉ 'bʉhni nú'a̱ to pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi. Nehe ja 'bʉhni ra T'ʉca Dɛti. 23Nehe hinga mahyonini ra hyadi nixi ra za̱na̱ pa da yot'a ra hnini, ngue'a̱ rá nsunda Ajua̱ ne ra T'ʉca Dɛti go guesɛ'ʉ ri yot'a nura hnini'a̱. 24Y gatho ya gamfri de maxøgue rá ngʉni ra ximhai ma da 'ño'ʉ ja ra ñot'i'a̱, nehe ya nda̱ de ra ximhai nú'ʉ xa gamfri ma da zøni ja nura hnini'a̱, ne da hña̱xa yá nsu pa da zogui ja nura hnini'a̱. 25Ne ya gosthi hinhya'mʉ jot'i, nehe hinhya'mʉ ja ra 'bɛxuui. 26Nehe ya gamfri de maxøgue rá ngʉni ra ximhai ma da hña̱xa yá nsu ja nura hnini'a̱. 27Pe hinda ma da yʉt'ini nú'ʉ to'o hinxá nt'axi, nixi nú'ʉ to'o øt'e xá nts'o, nixi nú'ʉ ma̱nga ya nc'uamba. Nuni ma da yʉt'ini hønsɛ nú'ʉ to'o xa t'opabi yá thuhu ja rá libro ra T'ʉca Dɛti, habʉ huxa yá thuhu nú'ʉ to'o ma da nte pa nza̱ntho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\