RA APOCALIPSI 22

1Nepʉ ra ɛnxɛ bi 'ñutcagui 'nara da̱the xi xá nt'axi y nura dehe'a̱ gue'a̱ ra dehe dega te. Mi hnequitho nú'a̱ te mi ja mbo ngu nja ra xito, ne mi pøni de habʉ mi hudi Ajua̱ ne ra T'ʉca Dɛti. 2Madetho de rá 'ñu ra hnini ne ja yá ña̱ni ra da̱the mi 'bahni nú'a̱ ra za dega te, ne ri unga yá fruta 'rɛt'amayoho 'mi'qui ra jɛya, tat'a za̱na̱ uni yá fruta, y nuyá xi ra 'ñethi pa bi ña̱ni nú'ʉ ya ja̱'i xqui 'ñe de gatho rá ngʉni ra ximhai. 3Nehe da 'ñothoni ni 'nara t'øt'e xá nts'o. Nuni ja ma da njani ra hudi habʉ hudi Ajua̱ ne ra T'ʉca Dɛti, y nu'ʉ tó'o pɛpabi Ajua̱ ma da xøcambeni'a̱. 4Nu'ʉ́ ma da hyanduabi rá hmi Ajua̱, y rá thuhu'a̱ ma da t'ofo ja yá de'ʉ. 5Nuni ma da 'ñothoni ra 'bɛxuui, nixi hinga mahyoni rá ñot'i ra hyadi nixi ma'na ra ñot'i pa da yot'i nuto gatho ma da 'mʉhni, ngue'a̱ Ajua̱ go gue'a̱ ma da yot'i'ʉ, y nú'ʉ́ ma da nda̱ pa nza̱ntho. 6Nepʉ ra ɛnxɛ bi 'ñengagui: ―Nuya ya noya go guehya xi majua̱ni, ne ma da nja ngu xa hma̱. Ajua̱ ma Hmuhʉ nú'a̱ ri umba ra mfa̱di yá 'mɛhni, go gue'a̱ bi mɛhna rá ɛnxɛ pa da 'ñutuabi nú'ʉ to pɛpabi de nuya t'øt'e ma da nja 'bestho. 7―¡Beñhʉ gue nuga ma ga ehe 'bestho! Dá johya nú'a̱ to da hñuxa nt'øde nuna rá noya Ajua̱ xa t'ofo ja nuna libro. 8Nuga go gueque drá Xuua, dá øde ne dá handi gatho nuya t'øt'eya. Y ngu dá juadi dá øde ne dá handi dá ndandiña̱hmu ja rá ua nú'a̱ ra ɛnxɛ xqui 'ñutcagui gatho nuya ya t'øt'e pa ga nsunda'a̱. 9Pe nu'á̱ bi 'ñengagui: ―Oguí øt'a njabʉ, dyá 'bɛgohʉ mahyɛgui co nú'ʉ ma'ra ri cu ma̱mba rá noya Ajua̱ ne nú'ʉ to'o huxa nt'øde nú'a̱ xa t'ofo ja nuna ra libro. Go da xøcambeni Ajua̱. 10Nehe bi 'ñengagui: ―Oxqui a̱gui nuya ya t'øt'e xcá 'yofo ja nuna ra libro, ngue'a̱ ya ma da zøhø ra pa pa da nja nuya ya t'øt'eya. 11Ya ts'o'mʉi dá sigui da nts'o'mʉi, nu'ʉ xá nts'o dá sigui da nts'oni, ha nu'ʉ to ya hoja̱'i, dá sigui da hñoja̱'i, y nu'ʉ tó'o øte Ajua̱, dá sigui da 'yøte. 12―Xi majua̱ni, ma ga ehe 'bestho ne ga ju'tuabi cada 'na ngu nú'a̱ xa mɛfi. 13Nuga go gueque rá mʉdigui ne asta rá ga̱ts'i, ngu ya letra fʉdi desde ra A asta ra Zeta. 14Nja̱pi nú'ʉ to'o xa t'axca yá dutu pa da t'umba nsɛqui da yʉt'a ja ra ma̱ca hnini ne da zipa rá fruta nú'a̱ ra za dega te. 15Pe ma da gohi rí møte de ra ma̱ca hnini nú'ʉ ya 'ña̱gamfri, ya 'ñete, ya 'ñeja̱'i, ya hyote, ne nú'ʉ to'o xøcambeni ya c'oi, ne gatho nú'ʉ to'o di ho da ma̱nga ya nc'uamba. 16―Núga drá Jesu, stá pɛhn'ahʉbʉ ma ɛnxɛ pa da xi'ahʉ gatho nuya ya noya nú'ahʉ guí camfriguihʉ. Núga drá Hmu de ra nda̱ Davi, y stí 'ñehe de yá ja̱'i'a̱. Go gueque dí ngu nú'a̱ ra haxatsø ri huɛxqui. 17Ra Ma̱ca Nda̱hi ne ra na̱via nú'a̱ ma da ntha̱tui ra T'ʉca Dɛti eñ'ʉ: ―Bá ehe. Nehe nu'ʉ tó'o øde nuna ra noyana̱ dá 'ñena nehe'ʉ: ―Bá ehe. Nu'ʉ tó'o tsʉ ra nduthe ne ne da ntsithe, dá 'ñehe da zi ra dehe dega te nú'a̱ t'untho. 18Gatho'ihʉ dí xi'ahʉ gue nu'ʉ tó'o da 'yøde nuya ya noya xa t'ofoua ja nuna ra libro, ne da hñu'tsa ma'ra ya noya nú'ʉ hinxa t'ofoua, pa̱hʉ gue Ajua̱ ma da umba ya mfɛi nuya ja̱'i'ʉ, ngu nú'ʉ xa t'ofoua. 19Nehe nu'ʉ tó'o da hña̱ca 'raya noya de nú'ʉ xa t'ofo ja nuna ra libro, Ajua̱ ma da hña̱cuabi nehe yá thuhu nuya ja̱'i'ʉ de ja ra libro habʉ huxa yá thuhu nú'ʉ ma da nte pa nza̱ntho, nehe nuya ja̱'i'ʉ hinda yʉt'a ja ra ma̱ca hnini, nixi da hña̱nga nú'ʉ ya ja̱pi xa t'ofoua. 20Go ra Zidada Jesucristo nú'a̱ to'o bi ma̱nga nuya ya noya, ne bi 'ñena: ―Xi majua̱ni ma ga ehe 'bestho. Y nujʉ́ dí tha̱dihʉ ne dí eñhʉ: ―Njabʉ gue'a̱. ¡Bá ehe, ma Zidada'ihe! 21Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da max'ahʉ grí gathohʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\