RA APOCALIPSI 3

1Nehe 'yopabi nú'a̱ ra ɛnxɛ de ra nija̱ nuni Sardi, 'yopabi njaua: “Nú'a̱ to'o pɛ'tsua nú'ʉ yoto yá nda̱hi Ajua̱, ne nú'ʉ yoto ya tsø, ma̱nga njaua: Nuga dí pa̱di ri 'bɛfihʉ, ri hnequi gue guí tehʉ, pe xcá tuhʉ de ja ra ts'oqui. 2Nuhuhʉ pa gui nsuhʉ, ne 'uehʉ de ja ra ts'oqui, ne ma'na dá nja ri jamfrihʉ nú'a̱ ya mi ja pa xcá 'bɛhma̱hʉ, ngue'a̱ stá pa̱di gue hingui ho ri 'bɛfihʉ ja rá thandi ma Dada. 3Hangue beñhʉ de nú'a̱ xcá ha̱ñhʉ. Camfrihʉ'a̱ xá hño, ne ñobrihʉ. Nu'bʉ hingui nsuhʉ, xcrí da̱mfrihʉ ga tsømbʉ ngu ra ora tsønga 'nara be. 4Pe 'bʉi 'ra de gue'ahʉ núbʉ Sardi nú'ʉ to'o hinxa hopi da ts'oca yá jamfri co nú'ʉ ya ts'o'bɛfi guí øthʉ, nú'ʉ́ gue'ʉ xa su yá t'axa he nú'ʉ he pa hinxa nts'oni. Go gue'ʉ ma ga 'ño'be ne ga nhyehe mahyɛgui dega t'axa he ngue'a̱ dí 'ñepi da hñe njabʉ'ʉ. 5Y nu'ʉ tó'o da nta̱te de nú'a̱ hingui ho, ma da hñe dega t'axi, y hinga ma ga ha̱cuabi yá thuhu de ja ra libro habʉ huxa yá thuhu nú'ʉ to ma da mɛ'tsa ra te pa nza̱ntho, nehe ga xipa ma Dada ne yá ɛnxɛ'a̱ gue dí pa̱di'ʉ. 6Nu'a̱ tó'o ne da 'yøde, dá 'yøde nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi pa zofo ya nija̱.” 7Nehe 'yopabi nú'a̱ ra ɛnxɛ de ra nija̱ Filadelfia, 'yopabi njaua: “Nú'a̱ to'o gue'a̱ Ajua̱ xá nsunda ne hønsɛ go gue'a̱ øt'a gatho nú'a̱ majua̱ni, nú'a̱ to'o gue'a̱ ngu rá mpøte ndu ra Davi pa da nda̱, go gue'a̱ ha̱ ra nsoqui, hangue gatho nú'a̱ ra gosthi da xoqui'a̱, hinda za to da got'i, y gatho nú'a̱ ra gosthi da got'i, hinda za to da xoqui, nu'á̱ ena njaua: 8Nuga dí pa̱di ri 'bɛfihʉ, ne stá xoc'ahʉ 'nara gosthi pa gui zofohʉ ma'ra, y hinda za to da got'i. Ngue'a̱ masque hinguí pɛ'tshʉ ndunthi ra ts'ɛdi, pe xcá 'yøthʉ nú'a̱ ma̱nga ma noya, ne hinxcá ntsuhʉ xcá ma̱ñhʉ de gueque. 9'Bʉi 'ra ena gue ya xodyo, pe hinga majua̱ni, nu'ʉ́ hate, ngue'a̱ nu'ʉ́ go gue'ʉ yá ja̱'i ra Satá. Pa̱hʉ gue nuga ma ga ha̱cuabi'ʉ yá nt'ets'i pa da ndandiña̱hmu ja ri uahʉ, pa da ba̱di'ʉ gue drí ma̱'ahʉ. 10Ngue'a̱ nu'ahʉ́ xcá tsɛthʉ gatho nú'a̱ te xcá thohʉ ngu nú'a̱ dá xi'ahʉ, hangue nuga ma ga su'ahʉ pa hingui thohʉ nuya ts'othogui ma da nja maxøgue ja ra ximhai. Ma da 'ñehe nú'ʉ ya ts'othogui'ʉ pa dra tsapi gatho ya ja̱'i 'bʉ ja ra ximhai, pa ja da hnecni to'o nú'ʉ ma da zɛti, to'o hina. 11Beñhʉ gue nuga ma ga ehe 'bestho. Siguihʉ gui camfriguihʉ xá hño, pa ni 'na hinda za to da hña̱n'a ri tha̱ha̱hʉ. 12Y nu'ʉ tó'o da nta̱te de nú'a̱ hingui ho, ga japi da nja ngu 'nara 'røts'e de ja ra ma̱ca luga habʉ 'bʉ ma Dada, y hinhya'mʉ da bøni de guehni. Nehe ga opabi rá thuhu Ajua̱ ma Dada ja gue'ʉ, ne rá thuhu de rá hnini'a̱. Nura hnini'a̱ go gue'a̱ ra 'ra'yo hnini de Jerusale nú'a̱ dua ca̱i de mahets'i po rá ts'ɛdi'a̱. Nehe ja ga ofo ma 'ra'yo thuhu ja nuto xa nta̱te, ngue'a̱ go dua mɛti'ʉ. 13Nu'a̱ tó'o ne da 'yøde, dá 'yøde nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi pa zofo ya nija̱.” 14Nehe 'yopabi nú'a̱ ra ɛnxɛ de ra nija̱ Laodicea, 'yopabi njaua: “Go gueque dí ma̱nga nú'a̱ majua̱ni y nixi drí mpadi, go gueque rá mʉdigui de gatho nú'a̱ bi hyoca Ajua̱ ma Dada, dí xi'ahʉ njaua: 15Nuga dí pa̱di ri 'bɛfihʉ gue hingrí ʉtsaguihʉ y nixi grí ma̱caguihʉ. ¡Dí ne gue strá tsɛ'ahʉ o strá pa'ahʉ! 16Ngue'a̱ guí njahʉ ngu ra dehe nú'a̱ hinxá pa nixi xá tsɛ pe xá ndumapa, hangue dá gohi njabʉ. 17Ngue'a̱ nu'ahʉ́ guí eñhʉ gue gyá ricohʉ, ja ri boja̱hʉ, ne hinte ø't'ahʉ ra 'bɛdi. Pe huecate'ihʉ ngue'a̱ hinte guí pɛ'tshʉ, gyá hyoyahʉ, hinguí pa̱hʉ gue de ja rá thandi Ajua̱ ngu gyá godahʉ ne gyá c'axfanihʉ. 18Hangue dí xi'ahʉ tamgahʉ ra oro nú'a̱ xa 'ranga ja ra tsibi, pa njabʉ gui nricohʉ. Tamgahʉ ya he dega t'axi pa gui hñehʉ ne hingui ntsahʉ ngue'a̱ gyá c'axfanihʉ. Nehe tamgahʉ ra 'ñethi pa gui coxa ja ri dahʉ pa njabʉ gui hyanthʉ. 19Nuga dí tsʉi ne dí japi da tho ya ʉgui gatho nú'ʉ to drí ma̱di. Hangue beñhʉ hanja gui 'yøthʉ ra hño, ne ñobrihʉ. 20Nehe pa̱hʉ gue nuga dí 'ba ja ra gosthi dí zote. Nu'a̱ tó'o da 'yøtca ma noya ne da xoga ra gosthi, nuga ga cʉt'i ne ga nt'oxi con gue'a̱, ha nu'á̱ con gueque. 21Nu'a̱ tó'o da nta̱te de nú'a̱ hingui ho, ga umba nsɛqui da hñudi con gueque habʉ gra hudi, njabʉ ngu stá nta̱te nehe, ne dí hu'be ma Dada habʉ bí hudi. 22Nu'a̱ tó'o ne da 'yøde, dá 'yøde nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi pa zofo ya nija̱.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\