RA APOCALIPSI 4

1'Mɛfa de dá handa nú'ʉ ya t'øt'e, dá handi nuni mahets'i 'nara gosthi mi xogui. Ne dá yopa øde nú'a̱ ra noya xqui zocagui desde rá mʉdi, y nu mi ña̱ bi nt'øde ngu mrá nzʉni 'nara trompeta, y bi 'ñengagui: ― Bá pøts'e grí 'ñecua pa ga u't'a'i núyʉ te ma da nja 'mɛfa. 2Y 'bestho nura ora'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi bi 'ñutqui dega thedi 'na mi hudi ja 'nara hudi nuni mahets'i, 3y nú'a̱ to mi huhni mri hnequi ngu 'nara t'axa do nú'a̱ t'embi ra jaspe, nehe mri hnequi ngu 'nara thɛnga do rá thuhu ra cornalina, xi mi huɛxqui nts'ɛdi. Y de ja rá nthets'i nú'a̱ ra hudi'a̱ mi 'bahni 'nara 'bɛjri asta mi huɛxqui, ne mi hnequi ngu 'ñena 'nara c'angdo rá thuhu esmeralda. 4Nuni thoho ja rá nthets'i nú'a̱ ra hudi dá handi mi jani má 'natemagoho ya hudi, y de ja nuya hudi'ʉ dá handi mi huhni 'natemagoho ya nda̱ mri hñe dega t'axi ne mi hu'tsa yá corona dega oro. 5Y nú'a̱ ra hudi mi ja madetho, ja mi pønini ya huɛi, ne ja mri nt'ødeni ya ñʉni ne ya ngani. Nehe mi zøni yoto ya ñot'i dega tsibi, gue'ʉ yoto yá nda̱hi Ajua̱. Nuya ñot'i'ʉ mi nhyandui nú'a̱ ra hudi mi ja madetho. 6Nura hudi'a̱ mri nhyandui nehe ngu 'nara ndehe dega xito mi hnequitho nú'a̱ te mi ja mbo. Nehe guetbʉ de nura hudi'a̱ ne ja rá nthets'i mi 'bahni goho ya da̱'ɛnxɛ xi mi pɛ'tsa ndunthi yá da ja yá hmi ne de rí møte. 7Nu'a̱ rá mʉdi ra da̱'ɛnxɛ mri hnequi ngu 'ñena 'nara zate. Nu'a̱ rá ñoho ra da̱'ɛnxɛ mri hnequi ngu 'nara nda̱mfri. Nu'a̱ rá hñu ra da̱'ɛnxɛ mri hnequi rá hmi ngu rá hmi 'nara ja̱'i. Ha nu'a̱ rá ngoho ra da̱'ɛnxɛ mi ngu 'nara nxʉni ri nhyats'i. 8Y gatho nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ, mi pɛ'tsa 'rato yá hua cada 'na de gue'ʉ, y de mbo yá hua ne de møte mi pɛ'tsa ndunthi yá da. Y ma pa ra xuui himi tsaya mi ena'ʉ: Xá nsunda'i, ma ma̱ca Ajua̱'ihe ne ma Hmu'ihe, nu'i guí pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi, nu'i go gue'e guí 'bʉi, ne nza̱ntho xcá 'bʉi, ne ma gui 'bʉi pa nza̱ntho. 9Y nú'ʉ ya da̱'ɛnxɛ'ʉ ngu da nsunda ne da 'ñe'tsua rá nsu ne da umba njama̱di nú'a̱ to'o mi hudi ja rá hudi, nú'a̱ to'o 'bʉi pa nza̱ntho, 10nehe nú'ʉ 'natemagoho ya nda̱ mi huhni mi ndandiña̱hmu'ʉ ne mri xøcambeni nú'a̱ mi hudi ja nú'a̱ ra hudi mi ja madetho, nú'a̱ to'o 'bʉi pa nza̱ntho, ne mi ha̱ca yá corona ne mi huxa ja rá ua nú'a̱ to mi hudi ja nura hudi'a̱, ne mi ena'ʉ: 11Ma Hmu'ihe ne ma Ajua̱'ihe, rí 'ñepi dra nsunda'i, ne da t'e'ts'a ri nsu, ne da hma̱ gue go grá nda̱, ngue'a̱ go gue'e gá hoca gatho nú'a̱ te ja, y po ri paha bi njabʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\