RA APOCALIPSI 5

1Nepʉ dá handa 'nara 'bants'a hɛ'mi mi ha̱ ja rá 'yɛ ra 'ñɛi nú'a̱ to hudi ja rá hudi, ne xqui t'ofo de mbo ne de møte, ne xqui seyo co yoto ya seyo. 2De guehni dá handa 'nara ɛnxɛ xi mi ja rá ts'ɛdi ne mi ña̱ nts'ɛdi mi ena: ―¿Ha gue di 'bʉi to'o di pɛ'tsa ra nsɛqui da xø'tsa ya seyo ne da tʉnts'a ra 'bants'a hɛ'mi? 3Pe mi jo'o ni 'na de gue nú'ʉ bí 'bʉ mahets'i nixi de nú'ʉ mi 'bʉcua ja ra ximhai, nixi de nú'ʉ xa du, himbi za to bi tʉnts'a nú'a̱ ra 'bants'a hɛ'mi, nixi himbi za to bi hyandi'a̱. 4Nuga xi dá nzoni ngue'a̱ himbi ts'ʉdi ni 'na nú'a̱ to'o mri 'ñepi da tʉnts'a nú'a̱ ra 'bants'a hɛ'mi'a̱ pa da hñe'ti y nixi pa da hyandi. 5Nepʉ 'na de nú'ʉ ya nda̱ bi 'ñengagui: ―Oguí zoni, 'bʉi 'na xi ja rá ts'ɛdi ngu 'nara zate, nú'á̱ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Judá ne de ra nda̱ Davi. Nú'á̱ ha̱, go gue'a̱ xa nta̱te, hangue nú'á̱ go dí 'ñepabi da xø'tsa nú'ʉ yoto ya seyo pa da za da tʉnts'a nú'a̱ ra 'bants'a hɛ'mi. 6Nepʉ de guehni dá handi madetho de nú'a̱ ra hudi 'nara T'ʉca Dɛti nú'a̱ rá T'ʉ Ajua̱, mi hnequi ngu xqui tho, mi 'bahni madetho de nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ ne de nú'ʉ ya nda̱. Y nú'a̱ ra T'ʉca Dɛti'a̱ mi pɛ'tsa yoto yá nda̱ni ne yoto yá da. Y nú'ʉ yoto yá da mi pɛ'tsi, gue'ʉ nú'ʉ yoto yá nda̱hi Ajua̱ nú'ʉ xa mɛhni ja gatho rá ngʉni ra ximhai. 7Nú'a̱ ra T'ʉca Dɛti'a̱ bi joni pa bi hña̱nga nú'a̱ ra 'bants'a hɛ'mi mi ha̱ ja rá 'yɛ ra 'ñɛi nú'a̱ to'o mi hudi ja rá hudi. 8Y nu mi hña̱nga nú'a̱ ra hɛ'mi'a̱, nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ ne nú'ʉ 'natemagoho ya nda̱, bi ndandiña̱hmu'ʉ ja rá thandi ra T'ʉca Dɛti. Gatho nú'ʉ ya nda̱ mi ha̱ ya arpa ne ya njʉspi dega oro mi ñuts'i co ra t'uts'i; nura t'uts'i'a̱ gue'a̱ yá søcambeni ya gamfri. 9Nehe mi tuti'ʉ 'nara 'ra'yo thuhu mi ena: Nu'i go dí 'ñep'a'i gui hña̱nga ra 'bants'a hɛ'mi, ne gui xø'tsa nú'ʉ yoto ya seyo pɛ'tsi, ngue'a̱ nu'i go bi tho'a'i ne xcá tangaguihe co ri ma̱ca ji, pa njabʉ bi za gue Ajua̱ bi 'yøtc'aguihe yá mɛtiguihe'a̱ núje stí 'ñehehe de gatho ya 'mʉi gá ja̱'i, ne de gatho ya hña̱qui, ne de gatho ya hnini, ne de gatho ya hai de maxøgue ra ximhai. 10Ne xcá hñuxcahe dega nda̱ ne dega macja̱ de ja rá 'bɛfi Ajua̱, nehe ma ga nda̱he ja ra ximhai. 11Nepʉ dá øde 'ra mi ña̱, y de guehni dá handa ya 'motho ya ɛnxɛ, ya 'mo dega 'motho, ne xqui got'atho de habʉ mi hudi Ajua̱, ne habʉ mi 'bʉ nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ ne nú'ʉ ya nda̱, 12ne mi ña̱'ʉ nts'ɛdi, ne mi ena: Ra T'ʉca Dɛti nú'a̱ bi tho, dí 'ñepi da nda̱, ne dí 'ñepi da hña̱ni gatho ya hño, ne ra mfa̱di, ne ra ts'ʉtbi, ne dí 'ñepi'a̱ dra t'e'tsua rá nsu, ne dra nsunda, ne dra søcambeni. 13Nehe dá øde bi ña̱ gatho nú'ʉ to bí 'bʉ mahets'i ne ja ra ximhai, ne de nja'ti ra ximhai, ne de ja ra ndehe, ne de mbo ra ndehe, gatho mi ena'ʉ: Drá søcambeni Ajua̱ nú'a̱ to'o hudi ja rá hudi, nehe drá søcambeni ra T'ʉca Dɛti. Drá t'e'tsua rá nsu, ne drá nsunda, ne dá hma̱ gue pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa nza̱ntho ne pa nza̱ntho. 14Nepʉ nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ mi ena: ―¡Njabʉ gue'a̱! Y nú'ʉ 'natemagoho ya nda̱ bi ndandiña̱hmu ne bi xøcambeni'ʉ nú'a̱ to'o 'bʉi pa nza̱ntho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\