RA APOCALIPSI 7

1'Mɛfa de gue'a̱ dá handa goho ya ɛnxɛ mi 'bai 'na cada rá ña̱ni ra ximhai pa mi tsa̱mi nú'ʉ goho ya nda̱hi pa hinda mbʉ ja ra hai nixi ja ra ndehe y nixi da hma̱na ni 'nara 'bai gá za. 2Nehe dá handa ma'na ra ɛnxɛ xqui 'ñe de bøxhyadi, ne mi ha̱mpa rá seyo Ajua̱ nú'a̱ te, ne bi 'ñembabi nts'ɛdi nú'ʉ goho ya ɛnxɛ to xqui t'umba ra ts'ɛdi pa da japi da nja ya ts'othogui ja ra hai ne ja ra ndehe, ne bi 'ñembabi'a̱: 3―Ote xqui ø'tuahma̱ ra hai ne ra ndehe nixi ya 'bai gá za ngue'a̱ ri 'bɛdi ga seyohe nú'ʉ to pɛpabi ma Ajua̱hʉ. 4Ne bi sicagui hangu yá ndunthi nú'ʉ xcrí seyo, mi tsøxa 'na nthebe ne ñotemagoho 'mo de gatho nú'ʉ ya ja̱'i xqui 'ñehe de ya ja̱'i de Israel. 5De nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Judá, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo nú'ʉ xcrí seyo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Rubé, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Gad, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, 6y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Aser, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Neftalí, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Manase, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, 7y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Simiu, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Leví, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Isacar, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, 8y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Sabuló, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Jose, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo, y de nú'ʉ xqui 'ñehe de yá ja̱'i ra Benjami, mi tsøxa 'rɛt'amayoho 'mo. 9'Mɛfa de guehna dá handa 'nara da̱nga hmunts'a ja̱'i nixi himi tsa to da mede. Nuya ja̱'i'ʉ xqui 'ñehe de gatho ya hnini, ne de gatho ya hai, ne de gatho ya hña̱qui, ne de gatho ya 'mʉi gá ja̱'i. Mi 'bai'ʉ ja rá thandi Ajua̱ habʉ mi hudi'a̱ ne ja rá thandi ra T'ʉca Dɛti, mi hñe'ʉ dega t'axi, ne mi ha̱ ya dɛnthi. 10Ne mi ña̱ nts'ɛdi, mi ena'ʉ: Ajua̱ ma Dadahʉ nú'a̱ to'o hudi ja rá hudi, ne ra T'ʉca Dɛti, go guesɛ'ʉ bi za bi pøhø ya ja̱'i. 11Nehe gatho nú'ʉ ya ɛnxɛ mi 'bai ja rá nthets'i ra hudi ne habʉ 'bʉ nú'ʉ ya nda̱ ne nú'ʉ goho ya da̱'ɛnxɛ, bi ndandiña̱hmu asta bi mɛgui yá hmi manjua̱ntho ja ra hudi ne mi xøcambeni Ajua̱, 12ne mi eñ'ʉ: ¡Njabʉ gue'a̱! Drá søcambeni Ajua̱ ma Dadahʉ, ne drá nsunda, ngue'a̱ go gue'a̱ ja rá mfa̱di. Nehe dá t'umba ra jama̱di ne dá t'e'tsua rá nsu, ngue'a̱ nu'á̱ ja rá ts'ɛdi, ne go gue'a̱ ra nda̱. Dá njabʉ pa nza̱ntho ne pa nza̱ntho. Njabʉ gue'a̱. 13Nepʉ 'na de nú'ʉ ya nda̱ bi 'yangagui ne bi 'ñengui: ―Xi núyʉ 'bahni ri hñe dega t'axi, ¿to'oyʉ ne habʉ xqui 'ñeheyʉ? 14Nuga dá tha̱di ne dá embabi: ―Nuga hindí pa̱di, nu'i go guí pa̱di. Nu'bʉ́ nu'á̱ bi 'ñengagui: ―Nuyʉ go guehyʉ xqui 'ñehe de nuni habʉ mbi ja ya ts'othogui ne xuá t'axca yá he co rá ji ra T'ʉca Dɛti. 15Hangue nubyá nuyʉ́ 'bai ja rá thandi Ajua̱ habʉ hudi'a̱, ne pɛpabi ma pa ra xuui nuua ja ra ma̱ca luga habʉ 'bʉ'a̱. Y nu Ajua̱ hudi ja rá hudi 'bʉi con guehyʉ ne ri suyʉ. 16Y ya hinhya'mʉ ma da zʉ ra thuhuyʉ ngu nú'bʉ mbá 'bʉ ja ra ximhai, nixi ra nduthe, nixi ra pahyadi, nixi ma'ra ya ts'othogui. 17Ngue'a̱ nuni ra T'ʉca Dɛti 'bai habʉ hudi Ajua̱, go guehni ra ma'yo pa da suyʉ ne da 'ñutuabiyʉ habʉ ja ya pøthe de ra dehe dega te. Y nu Ajua̱ ma da hñu'mba yá mʉi ne da ducuabi yá guida de ja yá da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\