RA ROMANU 1

1Núgui drá Pablo, rá 'bɛgogui ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Ajua̱ ra Dada bi zoncagui pa ga 'ñapostol, ne xa hñuxcagui pa ga ma̱mba rá ma̱ca hoga noya'a̱. 2Nuna ma̱ca hoga noyana̱, guehna bi ña̱gui maya'bʉ Ajua̱ ja ra Ma̱ca T'ofo nú'a̱ bi 'yofo yá 'mɛhni'a̱. 3Y nuna ma̱ca hoga noyana̱ xicjʉ de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nú'a̱ to'o rá T'ʉ Ajua̱, ne utcaguihʉ gue nú'a̱ ra T'ʉ'a̱, de rá ndo'yo, bá ehe de rá ji ra nda̱ Davi, 4pe de rá nda̱hi xá nt'axi bi fa̱di gue go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱, ngue'a̱ co rá da̱nga ts'ɛdi bi yopa nte de ja ya du. 5Po rá ngue'a̱, Ajua̱ xa 'racagui ra 'bɛfi dega apostol pa ga ma̱nga ra ma̱ca hoga noya gatho ja ya hnini, pa da gamfri'ʉ ne da 'yøte Ajua̱. Guehna ra 'bɛfi dí pɛfi pa nuya ja̱'i da nsundabi rá ma̱ca thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 6Hangue nehe nu'ahʉ, Ajua̱ xa zohn'a'ihʉ pa gui tɛnhʉ ra Zidada Jesucristo. 7Hangue dí op'ahʉ gatho'ihʉ zi cuhʉ guí 'bʉhʉbʉ Nroma, nú'ahʉ xi ri ma̱'ahʉ Ajua̱ ne xa zohn'a'ihʉ pa gui nt'axquihʉ. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱p'a'ihʉ ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho. 8Nuya ya mʉdi noya dí op'ahʉ ja ma carta, dí xi'ahʉ gue dí umba njama̱di Ajua̱ ma Dadahʉ por gatho'ihʉ de rá thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ngue'a̱ habʉraza ja ra ximhai hma̱ gue xi xcá camfrihʉ xá hño. 9Ajua̱ dí pɛpabi con gatho ma coraso pa da ntʉnga nú'a̱ ra ma̱ca hoga noya nú'a̱ habʉ xicjʉ de rá ma̱ca T'ʉ'a̱, y nu'á̱ go gue'a̱ pa̱di gue nza̱ntho dí apabi'a̱ por gue'ahʉ. 10Masque stá tø'ma ndunthi ya pa pa ga mabʉ ga tsøñ'ahʉ, pe hinstá tsaya ga apa Ajua̱ pa da xoga ra gosthi pa da za ga mabʉ 'nitho. Hønsɛ go dí tø'ma nú'a̱ ra pa da ma̱ñ'a̱ Ajua̱ pa ga mabʉ. 11Ngue'a̱ xi dí ne ga mabʉ ga 'bʉi con gue'ahʉ pa da za ga u't'a'ihʉ ra mfa̱di nú'a̱ xa 'ñutcagui ra Ma̱ca Nda̱hi, pa ma'na da nja ri jamfrihʉ. 12Y dí ma̱ gue numa jamfrihʉ da 'racjʉ ra ts'ɛdi 'na ngu ma'na. Nuri jamfrihʉ da jaqui ma'na da zɛ ma jamfri, ha numa jamfriga da ja'ahʉ ma'na da zɛ ri jamfrihʉ nehe, ngue'a̱ 'nat'a ma jamfrihʉ. 13Ne dí ne gui pa̱dihʉ, ma zi cu'ihʉ, gue ndunthi ya i'qui stá huts'i ga mabʉ ga tsøñ'a'ihʉ, pe tobya hinxa za. Dí ne ga mabʉ pa ga fax'ahʉ ngu stá faxa ma'ra ya cu ja ma'ra ya hnini. 14Ngue'a̱ xuá 'bɛncagui ga xipa gatho ya ja̱'i nuna ma̱ca hoga t'øde de ra mpøhø, hangue mahyoni gatho ga zofo, ngu nú'ʉ ña̱ griego ne ngu nú'ʉ ña̱ ma'ra ya hña̱qui, ngu nú'ʉ ya ba̱mhya̱ ne ngu nú'ʉ hinte yá fa̱di. 15Hangue nú'a̱ ra pa go da ne Ajua̱, nugui xi dí ne ga mabʉ pa ga ma̱nga ra ma̱ca hoga t'øde nehe nubʉ Nroma. 16Hindí ntsa pa ga ma̱nga ra ma̱ca hoga t'øde, ngue'a̱ go gue'a̱ 'nara noya dega ts'ɛdi nú'a̱ xuá pɛhna Ajua̱ pa da pøhø gatho nú'ʉ to'o da gamfri, ra mʉdi ya xodyo, nepʉ gatho nu ma'ra ya ja̱'i. 17Nuna ma̱ca hoga t'ødena̱ udi gue Ajua̱ ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui tu nú'ʉ to'o camfri, y nu'ʉ́ 'bʉi xá hño co Ajua̱ hønsɛ po yá jamfri. Ma̱ njabʉ nehe ra Nda̱xjua T'ofo habʉ ena: “Nu'a̱ tó'o xa gamfri, ya hinte ma ts'oqui tu, nú'á̱ pɛ'tsa 'nara 'ra'yo te.” 18Ajua̱ utuabi ya meximhai tengu rá nda̱ngui rá cuɛ'a̱, ne brí nhyoqui'a̱ pa dua pɛhna ra castigo de mahets'i pa da zʉdi nú'ʉ ya ts'o'yøde hingui ne da 'yøt'e xá hño. Ajua̱ ri ncuɛ ngue'a̱ nuya ja̱'i masque pa̱di gue 'bʉi Ajua̱ ne pa̱di te rí 'ñepi da 'yøt'e'ʉ, pe hingui øt'e, nu'ʉ́ ri sigui co yá 'ña̱qu'equ'ei ne yá ts'oqui. 19Gatho nú'a̱ te da za da fa̱di de Ajua̱, nu'ʉ́ xa t'utuabi xá hño, y nu Ajua̱ go guesɛ xa 'ñutuabi'ʉ. 20Desde nú'bʉ Ajua̱ bi hyoca ra ximhai, desde gue'bʉ, Ajua̱ bi 'ñutuabi'ʉ tengu rá 'mʉi'a̱. Gatho nú'ʉ ya t'øt'e ri hnequi, gue'ʉ utuabi ya ja̱'i tengu rá 'mʉi Ajua̱ nú'a̱ hini hnequi, y njabʉ ri hnequi gue Ajua̱ 'bʉi ne ja rá ts'ɛdi pa nza̱ntho. Hangue ya ja̱'i hingui tsa te da da̱di de nú'a̱ te xa 'yøt'e'ʉ. 21Nu'ʉ́, masque bi ba̱di Ajua̱, pe himbi ne bi nsunda'ʉ ngu rí 'ñepi, nixi bi umba njama̱di de gatho ya hño xa hña̱ni'ʉ. Nu'a̱ bi 'yøt'e, bi ts'oca yá mfeni ne bi megui yá coraso pa himbi za bi ba̱di nda'a̱ ra hño nda'a̱ ra 'ñʉ. 22Masque mi eñ'ʉ gue xi myá ba̱mhya̱, pe hinte myá fa̱di. 23Hangue bi zogui nú'a̱ ra søcambeni mi 'ñepi da umbabi Ajua̱ nú'a̱ xá nsunda ne pɛ'tsa ra te nza̱ntho, pa go bi xøcambeni ya c'oi nú'ʉ xa thoqui ngu yá 'bai ya ja̱'i nú'ʉ pɛ'tsi da du, nehe ya c'oi nú'ʉ xa thoqui ngu rá 'bai 'nara ts'ints'ʉ, ne nú'ʉ ngu rá 'bai 'nara mbo'ni, ne nú'ʉ ya c'oi dega qu'eña̱. 24Hangue Ajua̱ bi hyɛtho ya meximhai pa bi 'yøt'a gatho nuya ts'onc'at'i mi beni ja yá mfeni, y njabʉ bi 'bɛtua sɛhɛ yá tsa yá ndo'yo'ʉ. 25Ngue'a̱ nuya meximhai'ʉ bi zogui nú'a̱ Ajua̱ majua̱ni pa go bi dɛna nú'ʉ t'embabi gue go gue'ʉ Ajua̱; y nuya ja̱'i'ʉ go bi nsunda nuya t'øt'e nú'ʉ xa hyoca Ajua̱, hingo bi nsunda Ajua̱ to'o bi hyoca gatho, ne xá nsunda rá thuhu'a̱ pa nza̱ntho. 26Hangue Ajua̱ bi hyɛtho'ʉ pa bi 'ño ja yá hne dega 'bɛtsa, asta ya 'bɛhña̱ bi hñuxui yá mi'bɛhña̱ui hingo hønsɛ co ya 'ñøhø ngu nú'a̱ xqui manda Ajua̱. 27Nehe ya 'ñøhø bi mɛ'tsa 'nara ts'onc'at'i pa da hñuxui yá mi'ñøhøui hingo hønsɛ co ya 'bɛhña̱, y njabʉ 'ñøhø co 'ñøhø bi 'yøt'a ra t'øt'e xi xá nts'o. Hangue ja guesɛ'ʉ bi hña̱ni nú'a̱ mi 'ñepi da hña̱ni'ʉ por yá ts'ot'øt'e. 28Nehe nguetho himbi ho da beni'ʉ de Ajua̱, hangue nu Ajua̱ bi hyɛtho'ʉ pa bi beni ya mfeni xá nts'o ne pa bi 'yøt'e nú'a̱ himri 'ñepi'ʉ, 29ne bi 'yøt'e'ʉ ya t'øt'e hingui ho, ne bi mɛ'tsa ndunthi ya ts'onc'at'i ne ya ts'omfeni. Myá nduste, myá hyote, myá 'yøt'atuhni, myá hyate, myá ts'o'mʉi, myá nønte, 30mi jʉ'tsua ya nc'uamba ma'ra, mi ʉtsa Ajua̱, myá 'ña̱qu'equ'ei, mri 'ñexa sɛhɛ, mi beni hanja da za da 'yøt'a ya t'øt'e xá nts'o, myá ts'o'yøde co yá dada yá na̱na̱. 31Bi ts'oca yá mfeni hangue himi pa̱di nda'a̱ ra hño nda'a̱ ra 'ñʉ, ne himbi cumpli yá noya. Ne himbi mɛ'tsa ra hma̱te co yá ja̱'i, ne himbi mɛ'tsa ra huecate. 32Nehe nubya njabʉ, masque pa̱di ya ja̱'i nú'a̱ te xa ma̱ Ajua̱, gue nu'ʉ tó'o øt'a nuya t'øt'e'ʉ rí 'ñepi da du, pe masque pa̱di njabʉ, pe nu'ʉ́ øt'e nuya ya ts'ot'øt'e, y hingue hønsɛ øt'e, nehe ri johyaui nú'ʉ ma'ra to'o handi'ʉ øt'a njabʉ nehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\