RA ROMANU 10

1Zi cuhʉ, xi dí ne con gatho ma coraso gue da mpøhø ra hnini Israel, y gue'a̱ dí apabi Ajua̱. 2Dí damajua̱ni de gue'ʉ gue xi øt'a ra ts'ɛdi pa da dɛni Ajua̱, pe hingui øt'e'ʉ co ra mfa̱di. 3Ngue'a̱ nu'ʉ́ hingui tso yá mfeni nú'a̱ xa ma̱nga Ajua̱ de hanja da za da 'mʉi xá hño ja rá thandi'a̱, ne nu'ʉ́ ri 'ramanu de guesɛ'ʉ pa da 'mʉi xá hño hma̱ha̱ ja rá thandi'a̱, hangue nu'ʉ́ fɛ'tsuabi nú'a̱ ma̱ Ajua̱. 4Ngue'a̱ pa nú'ʉ to'o camfri ra Zidada Jesucristo ya hinte ri muui ra nda̱xjua ley pa da za da 'mʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. 5Ra Moise bi ma̱ de nú'ʉ to'o da dɛmba ra nda̱xjua ley pa da 'mʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱, ne bi 'ñena gue nu'a̱ tó'o da 'yøt'e gatho ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley, go gue'a̱ da zʉdi ra te ngue'a̱ xa 'yøt'e gatho ngu ri manda. 6Pe nu'a̱ tó'o da gamfri ra Zidada Jesucristo pa da 'mʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱, ja ra Ma̱ca T'ofo ma̱nga njaua: “Oxqui bensɛhɛ njaua ja ri coraso ne gui 'ñena: ¿To'o da za da bøxa ja mahets'i? ―nuna guehna pa da tsincahʉ ra Zidada Jesucristo. 7Nixi oxqui bensɛhɛ njaua ja ri coraso gui 'ñena: ¿To'o da za da ga̱i asta habʉ bí 'bʉ nú'ʉ xa du?” ―nuna guehna pa da yopa tsi ra Zidada Jesucristo de ja ya du. 8Nu'a̱ xá hño gui beni, ngu nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo ne ena: “Ya xcá 'yøde nú'a̱ xa ma̱nga Ajua̱, y nú'a̱ xa ma̱ñ'a̱ xa zo ja ri mfeni, y nu'á̱ go gue'a̱ ya xcá ma̱.” Njabʉ ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo. Y nú'a̱ xa ma̱nga Ajua̱ go guehna ra noya dega jamfri dí ma̱ñhʉ, ne ena njaua: 9Nu'bʉ gui ma̱ gue ra zi Hmu Jesu go gue'a̱ ri Hmu, ne 'bʉ gui camfri ja ri coraso gue Ajua̱ ra Dada bi 'yøt'e pa bi yopa nte'a̱ de ra du, nu'bʉ́ ma gui mpøhø. 10Ngue'a̱ nu'bʉ ga camfrihʉ ja ma corasohʉ, nu'bʉ́ Ajua̱ ma da ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ, y nu'bʉ ga ma̱ñhʉ gue dí camfrihʉ ra zi Hmu Jesucristo, nu'bʉ́ ga mpøhøhʉ. 11Ngue'a̱ enga ja ra Ma̱ca T'ofo njaua: “Nu'a̱ tó'o da gamfri'a̱ hinda ma da 'bɛ rá tsa, ngue'a̱ nú'a̱ camfri gue'a̱ majua̱ni.” 12Ra Ma̱ca T'ofo bi 'ñena gue nu'a̱ tó'o da ne da gamfri, dá gamfri, ngue'a̱ otho ni 'nara nthahni dega xodyo ni nú'ʉ hingyá xodyo, ngue'a̱ ra Zidada go gue'a̱ ra Zidada pa gatho, nehe ra memati'a̱ pa gatho nuto da hyomba rá mfats'i'a̱. 13Ngue'a̱ ra Ma̱ca T'ofo ena gue gatho nuto da 'yapa ra Zidada da mpøhø, da pøhø'a̱. 14Pe ¿hanja da za da 'yapabi 'na gue da pøhø 'bʉ hingui camfri gue 'bʉi? Y ¿hanja da za da gamfri 'bʉ hinxa 'yøde de gue'a̱? Y ¿hanja da 'yøde 'bʉ jo'o to'o da xipabi? 15Y ¿hanja da za to'o da ma da ma̱nba rá noya Ajua̱ 'bʉ hinto xa mɛhni? Y ya xa 'bɛhni nú'ʉ to'o ma̱nba rá noya Ajua̱, ngue'a̱ enga ja ra Ma̱ca T'ofo: “¡Hangu ra johya dí pɛ'tshʉ ngue'a̱ xa zøhø nú'ʉ to'o bra hña̱ 'nara hoga t'øde gue gatho ma da 'mʉi te rá 'ñentho!” 16Pe hingue gatho ya ja̱'i xa ne xa 'yøde ra ma̱ca hoga t'øde. Ngu xqui ma̱nga ra ba̱di Isaía maya'bʉ, ne bi 'ñena: “Zi Hmu, hinxa ne to xa gamfri numa noyahʉ.” 17Hangue pa da za da gamfri 'na, mahyoni da 'yøde 'na, y mahyoni dra hma̱ de ra Zidada Jesucristo pa njabʉ da nt'øde de gue'a̱. 18Pe dí ena: ¿Ha gue hinxa 'yøde'ʉ? ¡Ha̱ha̱, xi majua̱ni ya xa 'yøde'ʉ! Ngue'a̱ enga ja ra Ma̱ca T'ofo: Gatho ja ra ximhai xa nt'øde yá noya'ʉ. Ha̱ha̱ gatho maxøgue ra ximhai xa njabʉ. 19Ma'na'qui dí ma̱: ¿Ha gue himbi unga nguɛnda ya me Israel? Ha̱ha̱, bi unga nguɛnda, ngue'a̱ ra Moise bi ma̱ rá mʉdi gue Ajua̱ bi 'ñena: Nugui ma ga ja̱pi nú'ʉ ya ja̱'i hingo ma hnini hma̱, y nu'ahʉ ma da zøt'a ri mʉihʉ por gue'a̱. Por nuya ja̱pi ma ga umba ya 'ña̱mfa̱di gá ja̱'i, nu'ahʉ ma da bø ri cuɛhʉ. 20Nepʉ ra ba̱di Isaía himbi ntsu bi ma̱ gue Ajua̱ bi 'ñena njaua: Nu'ʉ himi hongagui go gue'ʉ bi zʉcagui, ha nu'ʉ himri 'ñanigui dá ma dá tsʉdiga'ʉ. 21Nehe bi 'ñena de ya me Israel gue Ajua̱ bi 'ñena njaua: “Nugui hindá tsaya dá zofo nuya ja̱'i pa xa ñobrihma̱, pe nu'ʉ́ himbi ne bi 'yøde ngue'a̱ xi ya ts'o'yøde ne ya nøt'e.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\