RA ROMANU 11

1Nu'bʉ́, ¿ha gue ga beñhʉ gue Ajua̱ xa hyɛpʉ rá hnini? ¡Hina, hinhya'mʉ! Ngue'a̱ nequi drá me Israel stí 'ñehe de yá ja̱'i ra Benjami de rá ji ra Abrá. 2Ajua̱ hinxa zogui rá hnini nú'a̱ bi 'ñembi gue go rá hnini'a̱ de rá mʉdi. ¿Ha gue hinguí pa̱hʉ te ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo habʉ ma̱ de ra Elía, gue nu'á̱ mi ma̱nbabi ra hnini de Israel co Ajua̱? Ne bi 'ñena njaua: 3“Ma zi Hmu'i, nuna hninina̱ xa hyop'a'i gatho ri 'mɛhni, ne xa huata gatho ri ata. Y de gatho nú'ʉ to'o mi camfri'i hønsɛgui dí pongui, y nu'ʉ́ xi honi hanja da hyogaguihma̱.” 4Nu'bʉ́ Ajua̱ bi da̱tuabi njaua: “Dí pɛ'tsitho yoto 'mo ya 'ñøhø pa da nsundagui, nú'ʉ hinxa ndandiña̱hmu ja rá thandi ra c'oi Baal.” 5Nehe njabʉ nuya pabya xa gohi hønsɛ 'na zi tʉi ya me Israel nú'ʉ xa huahna Ajua̱ co rá hñoja̱'i. 6Y 'bʉ bi huahni co rá hñoja̱'i, nu'bʉ́ hingue po yá 'bɛfi øt'e'ʉ. 'Bʉ di gue'a̱ dega 'bɛfi hma̱, nu'bʉ́ Ajua̱ hindi øt'e co rá hñoja̱'i. 7Xibya ¿te ga beñhʉ de nú'a̱ thogui ya me Israel? Nu'ʉ ya me Israel mi ndunthi, himbi zʉdi hanja da za da 'mʉi xá hño co Ajua̱, pe nu'ʉ 'na tʉi xqui thahni, nu'ʉ́ ha̱, bi za bi 'mʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Y nu'ʉ ya me Israel mi ndunthi, bi meguibi yá mfeni, y himbi ne bi gamfri nú'a̱ bi ma̱nga Ajua̱. 8Ngu xa nt'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo: “Ajua̱ bi japi'ʉ bi mpumfri, bi japi bi ngoda pa hinda hyandi, nehe bi japi bi ngogu pa hinda 'yøde asta mapaya.” 9Y ra Davi bi ma̱ de ya ja̱pi xqui t'umba ya me Israel, bi t'ɛnts'ua ra 'ñʉ ne bi 'ñena njaua: Nuyá mexa da 'bø'tsuabi gue'a̱ da ngu 'nara xit'a̱ ne 'nara trampa habʉ da zo'ʉ, y ja da japini da gut'i nú'a̱ tu'ʉ. 10Dá njot'a yá da'ʉ pa hinda hyandi, y dá ndoqui nza̱ntho co yá 'bats'i ri du. 11Nu'bʉ́, xi nú'ʉ́, ¿ha gue xa 'bɛtuabi rá hma̱te Ajua̱ pa nza̱ntho po yá 'ña̱jamfri? ¡Hina, hinhya'mʉ! Pe po yá nts'o'yøde'ʉ bi zʉ ra mpøhø gatho ma'ra ya hnini, pa njabʉ da nuhu yá mfeni ya me Israel pa da yopa hña̱ni'ʉ ra ja̱pi ngu nú'a̱ xa hña̱nga ma'ra ya hnini hingyá xodyo. 12Ya gue po rá nts'o'yøde ra hnini Israel bi nja ra hño pa gatho ya meximhai, ne bi nja 'nara da̱nga ja̱pi pa nu ma'ra ya hnini hingyá xodyo, nu'bʉ́ ¡tengu hma̱ ra ja̱pi da hña̱nga nú'ʉ hingyá xodyo nú'a̱ ra pa ya xodyo da gamfri Ajua̱! 13Nú'ahʉ hingyá xodyohʉ, ja'a̱ dí ne ga xi'ahʉ. Ajua̱ bi hñuxcagui dega apostol pa gue'ahʉ nú'ahʉ hingyá xodyohʉ, hangue dí e'tsua rá nsu ma 'bɛfi 14pa xahma̱ da za ga nupa yá mfeni 'ra de nú'ʉ ma mixodyo'be da ne da hña̱nga nehe nú'a̱ ra ja̱pi xcá ha̱ñhʉ, ne da mpøhø'ʉ. 15Ya gue Ajua̱ bi hyɛpʉ ya xodyo ne go bi ja̱pi gatho ya meximhai ngue'a̱ bi 'yøt'e pa bi za bi 'mʉi xá hño con gue'a̱, nu'bʉ́ ¡tengu ra ja̱pi ma da umbabi'ʉ nu sta yopa munts'a ya xodyo ma'na'qui! Ne nura ja̱pi'a̱ go gue'a̱ 'nara 'ra'yo te. 16Nu'bʉ Ajua̱ bi huahna ya mʉdi xita de ra hnini Israel pa dyá mɛti'a̱, nu'bʉ́ gatho ra hnini Israel go rá mɛtitho Ajua̱, nja ngu 'nara 'bai gá za, 'bʉ Ajua̱ ri ja̱pa yá 'yʉ, nehe yá 'yɛza nja̱pi, y nehe nja ngu ya hme, 'bʉ ra mʉdi hme nja̱pi, nu'bʉ́ gatho ra bola jʉni nja̱pi. 17Ngu 'nara 'bai gá hoga olivo da ts'ɛcua 'nará 'yɛza ne da cueta 'nará 'yɛza ra mba̱nga olivo pa nu'á̱ da zipa rá ngui rá 'yʉ nú'a̱ ra hoga olivo, njabʉ nehe 'raya xodyo bri t'eque de Ajua̱ ne nú'ahʉ hingyá xodyohʉ go xra hmunts'a'ihʉ pa dyá hnini'ihʉ Ajua̱ nehe, ne xcá hña̱nihʉ yá ja̱pi Ajua̱. 18Masque'a̱ oxqui nda̱nguihʉ de ya xodyo, ngue'a̱ guí pa̱dihʉ gue hingo ya 'yɛza ri umba ra te yá 'yʉ ra za, nuya 'yʉ go gue'ʉ ri umba ra te ya 'yɛza. 19Nu'ahʉ ma gui 'ñenahʉ: “Ya 'yɛza bri ts'ɛqui pa bi za bri juetcahʉ.” 20Majua̱ni, bri t'eque'ʉ, pe bri t'eque ngue'a̱ himbi ne bi gamfri'ʉ. Ha nu'ahʉ ya rá hnini'ihʉ Ajua̱ ngue'a̱ guí camfrihʉ. Hangue oxqui nda̱nguihʉ. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, tsuhʉ Ajua̱. 21Nu'bʉ Ajua̱ xa castiga ya xodyo nú'ʉ to'o ngu ya 'yɛza hingá njuete, nehe nú'ahʉ hingyá xodyohʉ y guí njahʉ ngu ya 'yɛza xa njuete, da za da castiga'ihʉ nehe. 22Hangue dá zo ri mfenihʉ nú'a̱ bi 'yøt'e Ajua̱, njabʉ ngu ra hoja̱'i, njabʉ ra zʉte nehe. Bi nhyoja̱'i con gue'ahʉ, ha nu'ʉ ya xodyo bi nts'o'yøde, bi 'ueque'ʉ. Hangue nu'a̱ mahyoni gui 'yøthʉ, sigui gui 'bʉhʉ ja rá hñoja̱'i, ngue'a̱ nu'bʉ hina, da 'uec'a'ihʉ nehe. 23Y nehe nuya xodyo nu'bʉ hinda sigui yá 'ña̱jamfri, nu'bʉ́ dra yopa cuete ja ra 'bai gá olivo habʉ mi tøgue'ʉ, ngue'a̱ Ajua̱ ja rá ts'ɛdi pa da yopa cuete'ʉ. 24Ngue'a̱ 'bʉ nú'ahʉ hingyá xodyohʉ ngu gyá 'yɛzahʉ de 'nara mba̱nga olivo, xa ts'ɛc'ahʉ de ri 'baihʉ, y bi za bri juet'ahʉ ja ra hoga olivo masque nu'ahʉ grá mba̱nga olivohʉ, ¡xihma̱ ya xodyo gue go gue'ʉ ya 'yɛza yá mɛti ra hoga 'bai gá olivo, ma'na da za da ncuete ma'na'qui ja rá 'bai! 25Zi cuhʉ, dí ne gui pa̱dihʉ nuna mfa̱di xqui nt'a̱gui hma̱ha̱. Dí ne gui pa̱dihʉ pa hingui beñhʉ gue hønsɛ'ihʉ xa huahn'ahʉ Ajua̱. Pa̱hʉ gue masque Ajua̱ xa japi xa megui yá mfeni ndunthi ya me Israel, pe 'ra de gue'ʉ xa mɛ'tsitho ja rá hnini'a̱. Pe hingue pa nza̱ntho ma da megui yá mfeni, hønsɛ asta hinda zøxa ra 'bede de nuya ja̱'i hingyá xodyo nú'ʉ ma da mpøhø. 26Nepʉ de gue'a̱ gatho ya me Israel ma da mpøhø. Ma da nja ngu xa t'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena: Nuni Sión nú'a̱ rá hnini Ajua̱ ja ma drí 'ñehni ra Ña̱nte nú'a̱ ma da xʉcuabi yá ts'ot'øt'e ya me Israel nú'ʉ yá ja̱'i ra Cobo. 27Y nu xcrá xʉcuabi yá ts'oqui'ʉ, ya stá cumpli ma cohi nú'a̱ stá cohi con gue'ʉ. 28Pa da za da ntʉnga ra ma̱ca hoga t'øde ja ma'ra ya hnini ngu xa beni Ajua̱, nu'á̱ xa hyanda ya xodyo ngu yá ncontra'a̱, pa go da ja̱p'a'ihʉ nú'ahʉ hingyá xodyohʉ. Pe Ajua̱ ma̱ditho ya xodyo po rá ngue yá xita'ʉ nú'ʉ bi huahni'a̱. 29Ajua̱ hingui pata rá mfeni. Nú'a̱ da uni, hinda ma da hña̱qui, ne hinda ma da hyɛpʉ nú'ʉ to'o xa huahni'a̱. 30Nú'ahʉ hingyá xodyohʉ hingüí camfrihma̱hʉ Ajua̱, pe nubyá co rá nthecate Ajua̱ bi ja̱p'a'ihʉ ngue'a̱ ya xodyo himbi ne bi gamfri ra zi Hmu Jesucristo. 31Nubyá nuya xodyo bi 'ña̱gamfri, pe bi njabʉ pa 'mɛfa, co rá nthecate Ajua̱ da ja̱pi'ʉ ngu bi ja̱p'a'ihʉ. 32Njabʉ Ajua̱ bi zotho gatho co yá 'ña̱jamfri, gue dya xodyo gue hindya xodyo, pa 'mɛfa da huequi'ʉ mahyɛgui. 33¡Xi ra da̱ngui rá mfa̱di Ajua̱, ngue'a̱ pa̱di gatho nú'a̱ t'øt'e, y pa̱di hanja da 'yøt'e gatho nú'a̱ go da ne! Hinda za to da ba̱di gatho nú'a̱ te beni Ajua̱, ne hinda za to da ba̱di hanja øt'e nú'ʉ ya da̱nga 'bɛfi øt'e'a̱. 34“¿To'o gue'a̱ pa̱tuabi rá mfeni Ajua̱? y ¿to'o gue'a̱ xa 'yo'mbabi rá 'ñu'a̱? 35Y ¿to'o 'mɛt'o xa nja te xa umbabi Ajua̱, pa njabʉ Ajua̱ da co'tsuabi'a̱?” 36Nguetho go guesɛ'a̱ bi hoqui gatho nú'a̱ te ja, y gatho o ja rá 'yɛ'a̱, y gatho'ʉ pa rá nsunda'a̱. Y nu'á̱ drá nsunda pa nza̱ntho. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\