RA ROMANU 12

1Nubyá, ma zi cu'ihʉ, xcá hyanthʉ rá nda̱ngui rá nthecate Ajua̱ xa 'yøtcahʉ. Hangue dí ba̱nte'ihʉ gue gui daphʉ Ajua̱ gatho ri tehʉ. Gue'a̱ 'nara hña̱'ti strá nt'axi ngu nú'a̱ ri ho'a̱, ngue'a̱ nu'bʉ guí øthʉ njabʉ, guí xøcambenihʉ Ajua̱ co ri corasohʉ. 2Oxqui tɛnbahʉ yá 'mʉi nú'ʉ ya ja̱'i 'yo ja ra ts'oqui. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, tɛnda ri 'ra'yo mfenihʉ pa njabʉ xi gui 'bʉhʉ 'nara 'ra'yo 'mʉi, y 'bʉ gui njahʉbʉ ma gui pa̱tuahʉ nda'a̱ rá paha Ajua̱ gui 'yøthʉ, y nú'a̱ rá paha'a̱ gue'a̱ nú'a̱ gui 'yøthʉ nú'a̱ xá hño ne nú'a̱ ri ho'a̱, ne gui 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱. 3Ajua̱ xa 'racagui nuna ra nsu dega apostol po rá hñoja̱'i, hangue ma ga xi'ahʉ nda'a̱ rí 'ñepi gui 'yøthʉ. Oxqui ma gui beñhʉ gue gyá da̱nguihʉ y masque hina. Benihʉ xá hño ne hyandasɛhʉ hangu rá ndunthi ri jamfrihʉ nú'a̱ xa 'ra'ahʉ Ajua̱ cada 'na de gue'ahʉ. 4Ngue'a̱ nja ngu ma ndo'yohʉ dí pɛ'tshʉ ndunthi ya xɛni pe gatho ya xɛni hingue 'nada yá 'bɛfi pɛfi. 5Njabʉ nehe masque dí ndunthihʉ, pe dí 'nada ra ndo'yohʉ co ra Zidada Jesucristo, y gatho nújʉ ngu dyá xɛnihʉ de 'nada ra ndo'yo. 6Ne 'rama'na'ño ya mfa̱di ne ra ts'ɛdi xa 'racaguihʉ Ajua̱ po rá hñoja̱'i'a̱ pa ga pɛfihʉ nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'racaguihʉ. 'Bʉ 'nara cu xa t'umbabi 'nara ts'ɛdi pa da ma̱nba rá noya Ajua̱, dá ma̱ñ'a̱ ngu rá ndunthi ra jamfri pɛ'tsi'a̱. 7Nu'a̱ tó'o xa t'umba ra ts'ɛdi pa da mfaste, dá mfaste. Ha nu'a̱ tó'o xa t'umba ra ts'ɛdi pa da nxahnate, dá nxahnate. 8Nu'a̱ tó'o xa t'umba ra mfa̱di pa da unga ra ts'ofo, dá nzote'a̱, ha nu'a̱ tó'o xa t'umba ra ts'ɛdi pa da unga 'nara mfats'i, dá uni con gatho rá mʉi. Nu'a̱ tó'o xa t'umba ra ts'ɛdi pa da nda̱, dá nda̱ con gatho rá mfeni, ha nu'a̱ tó'o xa t'umba ra ts'ɛdi pa da mats'i nú'ʉ to'o othobi, dá mats'i con gatho rá mʉi. 9Dá nja ri hma̱tehʉ pa gatho ya ja̱'i, pe hingue de maxøts'etho. Ʉtsahʉ nú'a̱ xá nts'o, y tɛnhʉ nú'a̱ xá hño. 10Má̱dihʉ 'na ngu 'na co ra hma̱te nú'a̱ xa 'ra'ahʉ Ajua̱ ngue'a̱ gyá cuhʉ, ne 'ñumbahʉ ra t'equ'ei 'na ngu ma'na. 11'Yøthʉ ri 'bɛfihʉ con gatho ri ts'ɛdihʉ. Ostí ma da zʉ'ahʉ ra nda̱hñei. Pɛpabihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo con gatho ri mʉihʉ. 12Johyahʉ ngue'a̱ guí tø'mhʉ ma gui 'bʉhʉ ja rá nsunda Ajua̱. Tsɛthʉ gatho ya ts'othogui, ne oguí tsayahʉ gui 'yaphʉ Ajua̱. 13Faxhʉ ya cu nú'ʉ hingui tsʉpi, ne umfʉ ntsaya nú'ʉ to'o tsøñ'a'ihʉ. 14'Yaphʉ Ajua̱ da mats'i nú'ʉ to'o ø't'ahʉ ra nts'o'mʉi, oxqui tsañhʉ'ʉ. 15Johyahʉ co nú'ʉ to'o ri johya, ne nzonihʉ co nú'ʉ to'o zoni. 16'Bʉhʉ mahyɛgui co 'nadra hma̱te, oxqui 'ñets'ihʉ nixi gui 'ueguehʉ de ya zi hyoya cu. 'Yohʉ mahyɛgui con gue'ʉ. Oxqui beñhʉ de ri mfenisɛhɛhʉ gue gyá ba̱mhya̱hʉ. 17Oxqui ø'tuahʉ ra nts'o'mʉi nú'a̱ to'o da 'yø't'ahʉ ra nts'o'mʉi. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, gui jamasuhʉ gui 'yohʉ xá hño ja yá thandi gatho ya ja̱'i. 18'Yøthʉ 'nara ts'ɛdi asta habʉ da za pa gui 'bʉhʉ 'nara hoga'mʉi con gatho ya ja̱'i. 19Ma zi hma̱di cu'ihʉ, oxqui co'tsuahʉ nú'a̱ da 'yø't'ahʉ ya ts'o'mʉi, tsocuathohʉ Ajua̱, ngue'a̱ Ajua̱ ma̱ ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena: “Nugui hønsɛgui tsa ga co'tsuabi nú'ʉ to'o øt'a ra nts'o'mʉi, nugui go ga unga ra njut'i.” 20Nehe ena njaua: “Nu'bʉ ri ncontra tsʉ ra thuhu, umbabi te da zi, ha nu'bʉ tsʉ ra nduthe, umba ra dehe da zi. Nu'bʉ gui 'yøt'e njabʉ, nu'bʉ́ nu'á̱ da ntsø'mi ndunthi.” 21Oxqui hoñhʉ hanja gui 'yøthʉ 'nara 'ñʉ. Gatho nú'a̱ to'o da 'yø't'ahʉ 'nara 'ñʉ, co'tsuabi co 'nara hño, y njabʉ ma gui nta̱tehʉ de ra 'ñʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\