RA ROMANU 13

1Gatho ya ja̱'i rí 'ñepi da 'yøte nú'ʉ to'o ha̱ ra ts'ʉtbi, ngue'a̱ go Ajua̱ xa hñuxa gatho ya ts'ʉtbi ja ra ximhai. Nehe go gue'a̱ xa hñuts'i nú'ʉ to'o ha̱ ra ts'ʉtbi. 2Hangue nu'ʉ tó'o nø'tua ra ts'ʉtbi, go gue'ʉ nø'tua nú'a̱ xa manda Ajua̱ nehe. Y nu'ʉ tó'o nø'tua ra ts'ʉtbi, go honsɛ ra castigo. 3Ya nda̱ hinxa thuts'i pa da zu nú'ʉ to'o øt'e xá hño, nu'ʉ́ xa thuts'i pa da zu nú'ʉ to'o hingui øt'e xá hño. Hangue nu'bʉ hinguí nehʉ te da xi'ahʉ nú'ʉ to'o ha̱ ra ts'ʉtbi, nu'bʉ́ 'yøthʉ gatho nú'a̱ xá hño, y njabʉ nu'ʉ́ da ña̱mañho de gue'ahʉ. 4Nu'ʉ́ go gue'ʉ yá 'bɛgo Ajua̱ pa ri hñohʉ. Pe 'bʉ gui 'yøthʉ nú'a̱ hingui ho, rí 'ñepi gui tsuhʉ'ʉ, ngue'a̱ nu'ʉ́ ha̱ ra ts'ɛdi pa da castiga'ihʉ, ngue'a̱ Ajua̱ go gue'a̱ xa hñuts'i'ʉ pa da castiga gatho nú'ʉ to'o hingui øt'e xá hño. 5Hangue mathoni gui 'yøtehʉ'ʉ, ne hingue hønsɛ pa hinda castiga'ihʉ, nehe pa gui 'yøtehʉ nú'a̱ xi'ahʉ ri mfenihʉ. 6Hangue nehe dí juthʉ ya njut'i ja ra gobierhnu, ngue'a̱ nu to'o ha̱ ra ts'ʉtbi go yá mɛfi Ajua̱, ne nu'ʉ́ xi ri 'ramanu da mɛfi nuna 'bɛfina̱. 7Ju'tuabihʉ gatho nú'ʉ to'o guí tuphʉ. Jut'a ri cotahʉ, jut'a ri rentahʉ. Nu'ʉ tó'o rí 'ñepi gui umfʉ ra t'equ'ei, umfʉ, ha nu'ʉ tó'o rí 'ñepi gui numansuhʉ, numansuhʉ. 8Oto guí tuphʉ ni 'nara thai, hønsɛ gui beñhʉ gue rí 'ñepi gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o ma̱di rá miqu'eiui ya bi cumpli ra ley. 9Nu'ahʉ guí pa̱hʉ ya hmanda nú'ʉ ma̱nga ra ley ne ena: “Oxqui ntsinga medintha̱ti, oxqui hñote, oxqui mpe, oxqui jʉ'tsua ya nc'uamba ri miqu'eiui, oxqui hyøcua nú'a̱ pɛ'tsa ri miqu'eiui.” Pe nuya ya hmandaya ne nú'ʉ ma'ra ya hmanda, gue'a̱ mahyɛgui nú'a̱ ra hmanda ena: “Ma̱di ri miqu'eiui ne su ngu grí nsu sɛhɛ.” 10Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra hma̱te, hingui ø'tua ra nts'o'mʉi rá miqu'eiui, hangue nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra hma̱te go gue'a̱ ri cumpli ra ley. 11De dí øthʉ gatho núya ngu dí xi'ahʉ, ga beñhʉ de nuya ya pa dí 'bʉhʉ ne ga japhʉ da nu ma mfenihʉ, ngue'a̱ ma Zidadahʉ ya ma'na 'bʉi guetbʉ de nú'a̱ ndá camfrihʉ pa e da ña̱ngaguihʉ de nuya ts'othogui dí thohʉua ja ra ximhai. 12Ya 'yo rí thogui ra 'bɛxuui, 'yo rí møca ra xudi. Hangue mathoni ga tsoguihʉ ya ts'o'bɛfi dega 'bɛtsa ngu nú'ʉ øt'a ya ja̱'i dega xuui. Ya ga hñocjʉ pa ga øthʉ ya hoga 'bɛfi dega pa, ngu ri hñoca 'nara soldado pa da ma ja ra tuhni. 13Ga 'yohʉ ngu rí 'ñehe ngu nú'ʉ 'yo dega pa, hinga maha habʉ ja ya ngo dega tixfani, nixi ga ntixfanihʉ. Hinga hñuxhʉ co nú'ʉ to'o hingue xi ma 'bɛhña̱hʉ, nixi ga 'yohʉ ja ma'ra ya ts'ot'øt'e. Hinga 'ñøt'atuhnihʉ, y nixi ga ne ga nsɛhɛhʉ. 14Nu'a̱ ga øthʉ ha̱, ma ga honbahʉ rá mfats'i ra Zidada Jesucristo pa ga 'yohʉ ngu bi 'ño'a̱, y hinga hoñhʉ hanja ga øthʉ yá hne ma nda̱xjua 'mʉihʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\