RA ROMANU 15

1Nújʉ dí zɛdihʉ ja ma jamfrihʉ, rí 'ñepi ga pa̱hʉ hanja ga tsɛtuahʉ ya mfeni xa gʉ nú'ʉ ts'ʉtho yá jamfri, y hinga øthʉ nú'a̱ go dí nesɛhʉ. 2Cada 'na de guecjʉ ga øthʉ nú'a̱ da ho ma miqu'eihʉ pa yá hño'ʉ ne pa da te yá jamfri. 3Ngue'a̱ nehe sɛhɛ ra Zidada Jesucristo himbi 'yøt'e nú'a̱ go rá paha sɛhɛ. Nu'á̱ bi zɛtuatho yá 'mʉi nú'ʉ to'o mi ʉtsa'a̱, ngu enga ja ra Ma̱ca T'ofo habʉ bi sipa Ajua̱ ne ena: “Stá tsɛtuatho yá nt'ʉtsate nú'ʉ to'o ri ʉtsa'i.” 4Ngue'a̱ gatho nú'a̱ bi t'ofo maya'bʉ ja ra Ma̱ca T'ofo, bi t'ofo pa ma nt'utuatehʉ, pa njabʉ ngu nú'ʉ bi zɛta maya'bʉ y ngu bi thu'mba yá mʉi'ʉ, njabʉ ma da thubga ma mʉihʉ nehe pa ma'na da nda̱ngui ma nthø'matehʉ. 5Nubyá nu Ajua̱ to'o faxcahʉ pa ga ntsɛtuahʉ ne 'racjʉ ra humʉi, dá 'yøt'e pa gui 'bʉhʉ co 'nada ra mfeni ngu bi 'ñutcahʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, 6pa njabʉ co 'nadra mfeni ne 'nadra ja̱hña̱ gui nsundahʉ Ajua̱ ra Dada nurá Dada ma Zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 7Hangue numahñohʉ 'na ngu ma'na, ngu bi núgaguihʉ ra Zidada Jesucristo pa rá nsunda Ajua̱. 8Dí ma̱ gue ra Zidada Jesucristo bi 'ñe bi mɛpabi ya xodyo pa bi cumpli yá hña̱'ti Ajua̱ nú'ʉ xqui ña̱'tuabi ndu yá xita'ʉ, y njabʉ ra Zidada Jesu bi 'ñudi gue Ajua̱ øt'a gatho ngu nú'a̱ ma̱. 9Nehe bi 'ñehe pa ya ja̱'i hingyá xodyo da nsunda Ajua̱ po rá nthecate, ngu xa t'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena: Ja ya ja̱'i hingyá xodyo nugui ma ga ma̱nga tengu rá nda̱ngui ri thuhu, y ja ga tu't'a'ini ya ja̱hña̱. 10Nehe enga ja ra Ma̱ca T'ofo: Nú'ahʉ hingyá xodyohʉ, johyahʉ mahyɛgui co rá hnini Ajua̱. 11Nehe ena: Nsundahʉ Ajua̱ gatho nú'ahʉ hingyá xodyohʉ guí 'bʉhʉ ja gatho rá ngʉni ra ximhai. ne xøcambenihʉ'a̱ po yá da̱nga t'øt'e. 12Nehe ra ba̱di Isaía bi 'yofo ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena njaua: Ma da 'mʉ 'nara t'ʉ de yá ja̱'i ra Isaí rá dada ra Davi, y nura t'ʉ'a̱ ma da nda̱ ja ya ja̱'i nú'ʉ hingyá xodyo, y nu'ʉ́ ma da gamfri'a̱. 13Ajua̱ nú'a̱ to'o 'racjʉ ra hoga nthø'mate, dá 'ra'ahʉ ndunthi ra johya ne ra hmetho ja ri corasohʉ po ri jamfrihʉ, pa njabʉ ma'na da nda̱ngui ri nthø'matehʉ po rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 14Ma zi cu'ihʉ, dí camfri gue xi ja ndunthi ri hñoja̱'ihʉ ne ja ndunthi ri mfa̱dihʉ y tsa gui nzofohʉ 'na ngu ma'na. 15Masque njabʉ, pe nugui dí resga dí op'a'ihʉ pa ga yopa ben'ahʉ 'raya t'øt'e ngu nú'a̱ ya xcá pa̱dihʉ. Dí øt'a njabʉ pa ga cumpli nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'racagui Ajua̱ po rá hma̱te'a̱. 16Ngue'a̱ nu'á̱ bi hñuxcagui pa ga pɛpabi ra Zidada Jesucristo pa ga zo ya ja̱'i hingyá xodyo, pa ga xipabi'ʉ rá hoga noya Ajua̱, pa njabʉ nugui da za ga udi'ʉ ja rá thandi Ajua̱ ngu 'nara hña̱'ti xá nt'axi ngu ri ho'a̱ nú'a̱ xa xʉca ra Ma̱ca Nda̱hi. 17Hangue po ra Zidada Jesucristo da za ga 'ñets'i de nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'racagui Ajua̱. 18Hiní 'ñepcagui ga 'ñets'i de nú'a̱ xa 'yøt'a ma'ra pa bi gamfri ya ja̱'i hingyá xodyo. Pe dí pa̱di gue ra Zidada Jesucristo xa mpɛfi ja ma noya ne ja ma 'bɛfi pa bi gamfri ndunthi de gue'ʉ. 19Ra Zidada Jesucristo xa 'raca ra ts'ɛdi pa stá øt'a ndunthi ya milagro, ne stá ha̱npa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, hangue xa za stá ma̱nga ra ma̱ca hoga t'øde de ra Zidada Jesucristo maxøgue ja gatho ya hai desde Jerusale asta ra hai Ilirico. 20Hangue njabʉ nugui stá øt'a ra ts'ɛdi pa ga ma ga ma̱nga ra ma̱ca hoga t'øde habʉ hinxa t'ødetho de ra Zidada Jesucristo pa hinga mpɛfi habʉ ya xa mpɛ ma'ra. 21Guet'a̱ nehe ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo ne ena: Nú'ʉ hinxqui siptho de Ajua̱, y nú'ʉ hinhya'mʉ xqui 'yøde, go gue'ʉ ma da 'yøde ne da ba̱di. 22Hangue njabʉ astabya hinxa za stá mabʉ. 23Pe núbya nguetho ya dá juadi ma 'bɛfi ja nuya hnini de guecua, y ngue'a̱ pɛ'tsa ndunthi ya jɛya stá ne ga mabʉ ga tsøñ'ahʉ, 24hangue dí tø'mi gue 'nitho ga thogui ga tsøñ'ahʉbʉ má 'ñu nu grá ma Spaña, y ga johya ndunthi ga 'bʉi con gue'ahʉ. Nepʉ de gue'a̱ dí tø'mi gue gui nexcaguihʉ de guepʉ pa ga thogui grá ma Spaña. 25Pe nubyá ma ga ma pa Jerusale pa ga ha̱'tsuabi 'nara mfats'i nuya zi cu de guehni. 26Ngue'a̱ nuya zi cu de guehni Macedonia ne de guecua Acaya co 'nara paha bi unga 'nará mfats'i'ʉ pa ga ha̱'tsuabi nuya zi hyoya cu bí 'bʉhni Jerusale. 27Nuya cu me Macedonia ne ya cu me Acaya bi beni gue mri 'ñepi'ʉ da 'yø'tuabi njabʉ'ʉ, ngue'a̱ nu'ʉ́ hingyá xodyo ne xqui hña̱ni ra mpøhø po yá noya ya xodyo, hangue rí 'ñepi'ʉ da maxa ya xodyo nehe co ya hño de ra ximhai. 28Hangue nu xcrá juadi ga pɛ nuna 'bɛfina̱ pa ga tsocuabi nuna mfats'i ya cu me Jerusale, ja grá thopʉ ga tsøñ'ahʉ má 'ñu nu xcrá ma Spaña. 29Y dí pa̱di gue nú'bʉ xcrá tsøñ'a'ihʉbʉ, ra Zidada Jesucristo ma da ja̱p'a'ihʉ ndunthi ngue'a̱ ma ga zo'ahʉ de rá noya'a̱. 30Nubyá, zi cuhʉ, dí ba̱nte'ihʉ de rá thuhu ma Zidadahʉ ra Jesucristo y po rá hma̱te ra Ma̱ca Nda̱hi ri 'racjʉ 'na ngu ma'na, gue gatho'ihʉ gui faxcaguihʉ gui 'yaphʉ Ajua̱ por guequi. 31'Yaphʉ Ajua̱ pa nu'á̱ da ña̱ngagui de ya me Judea nú'ʉ hingyá gamfri, gue ya zi cu nuni Jerusale da hña̱ni co 'nara johya nura mfats'i ma ga tsocuabi, 32pa njabʉ 'bʉ gue'a̱ rá paha Ajua̱ ga tsøñ'a'ihʉ co 'nara johya, ne ga tsaya ts'ʉ con gue'ahʉ. 33Ajua̱ nú'a̱ faxcahʉ pa ga 'bʉhʉ te rá entho, dá 'mʉi con gatho'ihʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\