RA ROMANU 16

1Ra Febe go gue'a̱ 'nara hoga nju, ne ja rá nsu, ngue'a̱ gue'a̱ 'nara maste de ya gamfri me Cencrea. 2Hangue umfʉ ntsaya co ra t'equ'ei ja ri hmunts'ihʉ, ngu rí 'ñep'a'ihʉ nú'ahʉ gyá gamfrihʉ, y faxhʉ'a̱ de nú'a̱ te da 'yø'tua ra 'bɛdi, ngue'a̱ nu'á̱ xa maxa ndunthi ya ja̱'i y necagui xa maxcagui nehe. 3Fat'ajua̱hʉbʉ ra zi nju Prisila ne ra zi cu Aquila. Nu'ʉ́ xi bi maxcagui ndunthi ja rá 'bɛfi ra Zidada Jesucristo. 4Nu'ʉ́ mi resga da unga yá te por guequi, hangue hingo sɛhɛgui dí jama̱dibi'ʉ, ne gatho nú'ʉ ya cu hingyá xodyo nehe'ʉ ri jama̱dibi'ʉ. 5Fat'ajua̱hʉbʉ nehe nuya zi cu ri munts'a ja rá ngu nú'a̱ ra nju Prisila y ra cu Aquila. Fat'ajua̱hʉbʉ nehe ma hma̱ca cuhʉ ra Epeneto, nú'á̱ go gue'a̱ ra mʉdi bi gamfri ra Zidada Jesucristo nuua Acaya. 6Fat'ajua̱hʉbʉ ra nju Mala, nú'á̱ xi xa max'a'ihʉ ndunthi. 7Fat'ajua̱hʉbʉ ra cu Andronico y ra cu Junio, nú'ʉ́ go gue'ʉ mengu ma hai, nehe go gue'ʉ ndí o'be fadi mahyɛgui'ʉ. Nu'ʉ́ ja yá nsu ja ya apostol, nehe gue'ʉ 'mɛt'o bi gamfri ra Zidada Jesucristo que guequi. 8Nehe fat'ajua̱hʉbʉ ra Amplia numa hma̱ca cu ja ra jamfri. 9Nehe fat'ajua̱hʉbʉ ra cu Banu nú'a̱ ma mfats'i ja rá 'bɛfi ra Zidada Jesucristo, nehe ma hma̱ca cu ra Estaqui. 10Fat'ajua̱hʉbʉ ra cu Apele, nú'á̱ xa bøni 'nara hoga gamfri de ra Zidada Jesucristo. Ne fat'ajua̱hʉbʉ nú'ʉ ya cu ya mengu rá ngu ra cu Aristobulo. 11Fat'ajua̱hʉbʉ nehe ra cu Erodio, nú'a̱ mengu ma hai. Nehe fat'ajua̱hʉbʉ nú'ʉ 'bʉ ja rá ngu ra cu Ciso nú'ʉ xa gamfri ra Zidada. 12Nehe fat'ajua̱hʉbʉ ma zi njuhʉ ra Trifena y ra Trifosa, nú'ʉ́ ri mpɛfi ja rá 'bɛfi ra Zidada, nehe ma zi njuhʉ ra Persida, nú'á̱ xa mpɛfi ndunthi ja rá 'bɛfi ra Zidada. 13Nehe fat'ajua̱hʉbʉ ra Rufo nú'a̱ xi ra hoga cu ja ra jamfri; nehe fat'ajua̱hʉbʉ rá na̱na̱'a̱, nú'a̱ dí øt'a ra uɛnda gue ma na̱na̱ nehe. 14Nehe fat'ajua̱hʉbʉ ra cu Asíncrito y ra cu Flegonte, y ra cu Erma, y ra cu Patroba, y ra cu Erme, y nehe nuya zi cu 'bʉi con gue'ʉ. 15Nehe fat'ajua̱hʉbʉ ra cu Filologo y ra nju Julia, y ra cu Nereo ne rá nju'a̱, y ra cu Olimpa, y nehe gatho ya zi cu nú'ʉ 'bʉi con gue'ʉ. 16Nehe fat'ajua̱hʉbʉ gatho nú'ʉ ma'ra ya cu co 'nara nthʉfi dega hma̱te. Ri fat'ajua̱'ihʉ gatho yá nija̱ ra Zidada Jesucristo. 17Nehe dí ba̱nte'ihʉ zi cuhʉ, gue gui thamfrihʉ ndunthi de nú'ʉ ne da heca ya cu y japi'ʉ da 'yøt'a ya ts'oqui. Nu'ʉ́ hingui udi ngu nú'a̱ ya xa t'u't'ahʉ, hangue 'ueguehʉ de gue'ʉ. 18Nuya ja̱'i'ʉ ri mpɛfi hønsɛ pa yá hñosɛ'ʉ; hingue pɛpabi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Nu'ʉ́ ma̱nga 'raya noya xi ri nt'øde gue xi xá hño, pe hina, hingo gue'a̱ majua̱ni. Nu'ʉ́ hat'a nuya zi ja̱'i hinte yá fa̱di. 19Gatho ya ja̱'i pa̱di gue xi gyá hoga 'yødehʉ, hangue njabʉ nugui xi drí johya de gue'ahʉ. Pe nehe, nu'a̱ dí ne, dí ne gue da nja ri mfa̱dihʉ pa gui 'yøthʉ ra hño, hingue pa gui 'yøthʉ ra 'ñʉ. 20Y Ajua̱ nú'a̱ to'o faxcahʉ pa ga 'bʉhʉ te rá entho, go gue'a̱ da 'yøt'e 'bestho pa gui nta̱tehʉ de ra ts'onda̱hi. Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da max'a'ihʉ co rá hma̱te'a̱. 21Nehe fat'ajua̱'ihʉ ma mfats'i ra cu Timu, nehe fat'ajua̱'ihʉ ra cu Lucio, ra cu Jaso y ra cu Sosipate nú'ʉ ya mengu ma hai. 22Nugui drá Tercio, dí ofo nuna cartana̱, dí fat'ajua̱'ihʉ de rá thuhu ra Zidada Jesucristo. 23Nehe ra cu Gayo pɛhna'ihʉ ra nzɛnjua, nú'a̱ to'o xa 'raca nsɛqui ja rá ngu. Nehe xa umba nsɛqui gatho ya cu pa ja ri munts'iua. Nehe fat'ajua̱'ihʉ ra cu Erasto, nú'á̱ go gue'a̱ ra mɛ'tsboja̱ de ra hnini. Nehe fat'ajua̱'ihʉ ra cu Cuarto. 24Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da max'a'ihʉ gatho'ihʉ co rá hma̱te'a̱. Njabʉ gue'a̱. 25Drá nsunda Ajua̱ nú'a̱ ja rá ts'ɛdi pa da ja'ahʉ gui zɛ ri jamfrihʉ ngu nú'a̱ ri udi ra ma̱ca hoga noya dí ma̱. Y nuna ra ma̱ca hoga noyana̱ go gue'a̱ ra ma̱ca noya nú'a̱ hma̱mbya de ra Zidada Jesucristo. Y por nuna noyana̱ Ajua̱ bi 'ñutcahʉ nú'a̱ xqui beni'a̱ desde rá mʉdi ne xqui mɛ'tsa nt'a̱gui, gue da unga ra mpøhø pa ya ja̱'i ja gatho ya hai. 26Y nubyá po ra ma̱ca hoga noya dí ma̱, ya xa 'ñutcahʉ Ajua̱ nú'a̱ xqui beni. Nehe njabʉ bi 'yofo maya'bʉ ja yá t'ofo yá 'mɛhni Ajua̱ nú'ʉ bi 'yofo gue da mpøhø ya ja̱'i hingyá xodyo. Ngue'a̱ Ajua̱ nú'a̱ 'bʉi pa nza̱ntho xa manda da ts'ofo ya ja̱'i ja gatho ya hai pa da gamfri'ʉ ne da 'yøte'a̱. 27¡Ajua̱ go guesɛ'a̱ ja rá mfa̱di, ga nsundahʉ pa nza̱ntho po ra Zidada Jesucristo! Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\