RA ROMANU 2

1Hangue dá ngu'a̱ dá ngu, otho te grí ncøni nú'i guí 'yø de nú'a̱ te øt'a ma'ra, ngue'a̱ nú'a̱ ra ora guí 'yø de nú'a̱ te øt'a ma'ra, nu'í guí ncondena sɛhɛ, ngue'a̱ guí øt'a nehe ngu øt'a nú'ʉ ma'ra. 2Dí pa̱dihʉ gue Ajua̱ ma da hña̱'mba nguɛnda co ra hoga ts'ʉtbi nú'ʉ to'o øt'a ya ts'oqui. 3Hangue 'bʉ nú'i guí 'yø de ma'ra ne guí øt'a nehe ngu øt'e'ʉ, oguí beni gue ma gui mpont'ui rá cuɛ Ajua̱ nú'a̱ ra pa da hña̱p'a nguɛnda. 4Oxqui beni gue ngue'a̱ Ajua̱ xi ra hoja̱'i con gue'i ne xa zɛ't'a ri nts'o'mʉi ne astabya hinxa castiga'i, gue nu'i da za gui sigui gui 'yøt'a ya ts'oqui. Pa̱di gue Ajua̱ ra hoja̱'i con gue'i pa gui ñobri. 5Pe nu'í hinguí ne, ngue'a̱ xi rá me ri coraso ne hinguí øde ne hinguí ñobri, hangue ma'na ma da castiga'i nú'a̱ ra pa da hnequi rá cuɛ Ajua̱ pa da 'yøt'a rá hoga ts'ʉtbi'a̱. 6Y nu'á̱ ma da umbabi nú'a̱ rí 'ñepabi cada 'na ngu nú'a̱ xa mɛfi. 7Nu'á̱ ma da umba ra te pa nza̱ntho nú'ʉ to'o xa hyomba rá nsunda ne xa hyoni pa Ajua̱ da 'ñe'tsua yá nsu ne xa hyonga ra te pa nza̱ntho, ne hinxa zabi xa 'yøt'a ya hoga 'bɛfi. 8Pe pa ya ts'o'yøde nú'ʉ 'mɛt'o go øt'a nú'a̱ hingui ho, ne hingo ne da 'yøt'a nú'a̱ xá hño, Ajua̱ ma da umbabi'ʉ 'nara castigo con gatho rá cuɛ. 9Ma da nja ya da̱nga ʉgui ne ya dumʉi pa gatho nú'ʉ ya ja̱'i øt'a ya ts'oqui, rá mʉdi pa ya xodyo, nepʉ pa gatho ma'ra ya ja̱'i. 10Pe Ajua̱ ma da cʉ'ta ja rá nsunda gatho nú'ʉ to'o xa mɛfi ya hoga 'bɛfi. Nehe ma da 'ñe'tsua yá nsu ne da umba ra hoga'mʉi, rá mʉdi pa ya xodyo, nepʉ pa gatho ma'ra ya ja̱'i. 11Ngue'a̱ Ajua̱ hinda ma da huahnitho ya ja̱'i nura ora da hña̱'mba nguɛnda'ʉ. 12Ajua̱ ma da hña̱'mba nguɛnda gatho ya ja̱'i mahyɛgui, ngue'a̱ gatho nú'ʉ to'o xa 'yøt'a ya ts'oqui masque hinxa ba̱tua rá ley ra Moise, nu'ʉ́ ma dra tha̱'mba nguɛnda ne dra castiga nsinque da the'ta ra ley; ha gatho nú'ʉ bi ba̱di ra ley ne himbi 'yøt'a nú'a̱ ma̱, nu'ʉ́ ma da tha̱'mba nguɛnda ngu nú'a̱ ma̱nga nú'a̱ ra ley'a̱. 13Ngue'a̱ hingue nú'ʉ xa 'yødetho rá ley ra Moise gue go gue'ʉ 'bʉi xá hño co Ajua̱, hina, pe nú'ʉ to'o øte ra ley ha̱, go gue'ʉ ma da hma̱ gue hinte ma ts'oqui tu. 14Ne nú'a̱ ra ora nuya ja̱'i hingyá xodyo øt'a sɛhɛ'ʉ nú'a̱ xá hño ngu nú'a̱ ma̱nga rá ley ra Moise, njabʉ ri hnequi gue pɛ'tsa sɛhɛ 'nayá ley, masque hinxa ba̱di rá ley ra Moise. 15Ja gue'ʉ ri hnequini 'nara ley ngu xa nt'ofo ja yá coraso. Nehe nu'ʉ́ pɛ'tsa 'nayá ts'ɛdisɛ pa da ba̱di ua xá hño nú'a̱ øt'e'ʉ ua hina; nehe yá mfeni xipabi gue hingui ho nú'a̱ øt'e, o ja ra ora xipabi gue xa 'yøt'a xá hño. 16Nehe ma da njabʉ nú'a̱ ra pa'a̱ sta 'yøt'a ra nsʉca uɛnda Ajua̱ ngu nú'a̱ gra 'mʉi yá mfeni ya ja̱'i, masque nú'a̱ xqui beni mant'a̱gui'ʉ. Ne nú'a̱ to'o ma da hña̱ nguɛnda go ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Njabʉ udi ra ma̱ca hoga noya nú'a̱ xa 'bɛncagui ga ma̱. 17Nu'i xodyo, guí beni gue ja ri nsu ngue'a̱ grá xodyo, ne guí camfri gue guí 'bʉi xá hño ngue'a̱ guí pɛ'tsua rá ley ra Moise, ne grí 'ñets'i ngue'a̱ guí nsunda nú'a̱ ra Ajua̱ majua̱ni, 18ne guí pa̱tua rá paha'a̱, ne guí pa̱di gui huahna nú'a̱ xá hño ngue'a̱ njabʉ u't'a'i ra ley. 19Ne nu'i guí camfri gue da za gui cʉhna ma'ra ya ja̱'i ja ra uɛnda ya goda, y guí ngu 'nara ñot'i pa nú'ʉ 'bʉi ja ra 'bɛxuui. 20Y guí camfri gue da za gui utui ma'ra ya ja̱'i nú'ʉ 'ñena ya t'ʉba̱tsitho hinte yá fa̱di, ngue'a̱ nú'a̱ ra ley guí pɛ'tsi ja xcá tsʉhni ra hoga mfa̱di ne nú'a̱ majua̱ni. 21Nú'i guí utui ma'ra, ¿hanja hingo guí øt'e nehe nú'a̱ guí udi? Y nú'i guí ma̱ gue hinda mpe 'na, ¿ha gue nu'i hinguí mpe? 22Nú'i guí ma̱ gue hingui tsa da ts'inga 'nara medintha̱ti, ¿ha gue nu'i hinguí øt'a njabʉ? Nú'i guí ʉtsa ya c'oi, pe ¿ha gue hinguí mpe ja yá nija̱'ʉ? 23Nú'i grí 'ñets'i ngue'a̱ guí pɛ'tsua rá ley ra Moise, ¿ha gue hinguí 'bɛtua rá tsa Ajua̱ ngue'a̱ hinguí øt'a nú'a̱ ma̱nga nú'a̱ ra ley'a̱? 24Hangue ja ra Ma̱ca T'ofo 'nará 'mɛhni Ajua̱ bi xipa ya xodyo ne bi 'ñembi: “Ya ja̱'i nú'ʉ hingyá xodyo ña̱ma'ñʉ de Ajua̱ po rá ngue'ahʉ.” 25Nubyá nura circuncisio go gue'a̱ ngu 'nara seña nú'a̱ xa thuts'i ja ri ndo'yohʉ ne go gue'a̱ ra nt'udi de ra cohi nú'a̱ bi gohi Ajua̱ co ndu ri dadahʉ ra Abrá. Nú'a̱ ra seña'a̱ da max'ahʉ ndunthi 'bʉ gui 'yøthʉ nú'a̱ ma̱nga ra ley. Pe nu'bʉ hingui øthʉ ngu ma̱nga ra ley, nu'bʉ́ ra nt'udi de ra cohi ja ra uɛnda hinga ra nt'udi. 26Nehe nu'bʉ nú'ʉ ya ja̱'i hingyá xodyo nú'ʉ to'o hingui pɛ'tsa nuna seña, nu'bʉ nú'ʉ pɛfi ya hoga 'bɛfi ngu nú'ʉ ma̱nga ra ley, nu'bʉ́ nehe'ʉ Ajua̱ ma da hyandi gue ja ra uɛnda pɛ'tsa nú'a̱ ra seña de ra cohi. 27Ne njabʉ nú'a̱ to'o hingrá xodyo, ma da 'ñudi gue nu'i grá 'yøt'ats'oqui, ngue'a̱ nu'á̱ desde bi 'mʉi xa gohi rá ndo'yo ngu bi hyoca Ajua̱ nsi ra seña pe xa 'yøt'a ya hoga 'bɛfi ngu nú'ʉ ma̱nga ra ley, ha nu'i guí pɛ'tsa ra seña de ra cohi ne guí pɛ'tsa rá ley Ajua̱ nt'ofo, pe hinguí øte nura ley'a̱. 28Hangue ra xodyo xi majua̱ni hingo nú'a̱ de rá 'baitho, ne ra seña xi majua̱ni hingo nú'a̱ hnequi de thi ja rá ndo'yo. 29Pe nu'a̱ xi majua̱ni ra xodyo, gue'a̱ nú'a̱ to'o øta Ajua̱ ja rá coraso, ha nu'a̱ ra seña xi majua̱ni, gue'a̱ nú'a̱ ja mbo ja rá coraso 'na, nú'a̱ ra seña xa 'yøt'a Ajua̱ ja rá te 'na, hingue nú'a̱ t'øt'e ja rá ndo'yo ngu xa nt'ofo ja ra ley. Y nú'ʉ to'o xi majua̱ni ya xodyo ngue'a̱ øta Ajua̱ ja yá coraso, go gue'ʉ ma da 'ñe'tsua yá nsu Ajua̱, hingo ya ja̱'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\