RA ROMANU 3

1Nu'bʉ́, ¿te ma'na ra mfats'i pɛ'tsa ra xodyo? O ¿te ma mfats'i ha̱ni de ja ra seña de ra cohi? 2Ndunthi ya mfats'i pɛ'tsa ya xodyo nú'a̱ hingui pɛ'tsa nú'ʉ ma'ra ya ja̱'i. 'Na de nuya mfats'i'ʉ gue'a̱ gue Ajua̱ bi umba rá noya'a̱ pa go bi su'ʉ. 3'Ra de gue'ʉ himbi gamfri nú'a̱ bi ña̱'tuabi'ʉ Ajua̱, pe nu'á̱ hingui ne da 'ñena gue Ajua̱ hinda ma da cumpli nú'a̱ xa ña̱gui. 4Hanja hina, nu'á̱ ma da cumpli nú'a̱ xa ña̱gui. Ajua̱ hinga ma ga ec'uambahʉ, ma'na xá hño ga beñhʉ gue gatho ya ja̱'i go ya c'uamba y hingo Ajua̱. Ngu ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo habʉ sipa Ajua̱ njaua ne ena: Ma da fa̱di gue go gue'i guí ma̱nga majua̱ni, y ma gui nta̱te nú'a̱ ra pa da 'ñec'uamba'i ya ja̱'i. 5'Nara ja̱'i tsa da 'ñena njaua: “Nu'bʉ ma ts'oquihʉ japi da hnequi tengu rá hoga'mʉi Ajua̱, nu'bʉ́ ¿ha gue ra hoga ts'ʉtbi da castigaguihʉ?” Njabʉ ma̱nga nú'ʉ ma'ra ya ja̱'i, hingo dí ma̱ngá. 6Hina, nujʉ́ hinda za ga beñhʉ ngu beñ'ʉ. Ngue'a̱ nu'bʉ di njabʉ ngu nú'a̱ ma̱ñ'ʉ, nu'bʉ́ ¿hanja da za da 'yøt'a ra ts'ʉtbi'a̱ co ra ximhai? 7'Nara ja̱'i tsa da 'ñena njaua: “Nu'bʉ por 'nara nc'uamba ga ma̱ ga japi da hnequi rá nsunda Ajua̱ ngue'a̱ ja ri hnecni gue Ajua̱ cumpli rá noya, nu'bʉ́ ¿ha gue rí 'ñepabi da castigagui?” 8Ne asta da za da 'ñena 'nara ja̱'i gue 'na da za da 'yøt'a nú'a̱ xá nts'o pa da nja ra hño. 'Ra xa gʉscagui ra nc'uamba y 'bai ma̱ñ'ʉ gue guehna dí udi. Nuya ja̱'i'ʉ rí 'ñepabi da sɛcuabi 'nara castigo. 9Hangue ¿te ga beñhʉ? ¿Ha gue ga beñhʉ gue nújʉ dyá xodyohʉ ma'na dí 'bʉhʉ xá hño que ma'ra ya ja̱'i? Hina, hingui tsa; ngue'a̱ ya stá ma̱ gue gathoguihʉ, ngu ya xodyo ngu nú'ʉ hingyá xodyo, gathoguihʉ dí ohʉ ja rá 'yɛ ra ts'oqui. 10Hangue ra Ma̱ca T'ofo enga njaua: Jo'o ni 'na nú'a̱ hindi tu ya ts'oqui. Ha̱ha̱, jo'o ni 'na. 11Jo'o ni 'nara ja̱'i nú'a̱ strá nt'axi rá mfeni, ne jo'o ni 'na to'o di honi Ajua̱. 12Gatho'ʉ ya ts'o'yøde, gatho'ʉ xa nts'oqui. Ni 'na hingui øt'a xá hño, ha̱ha̱ ni 'na. 13Yá ne'ʉ xá nts'o, nja ngu 'nara nt'agui xots'i; ne nza̱ntho hate'ʉ. Nehe xá nts'uni yá ne, nja ngu rá ne ra qu'eña̱ nú'a̱ hote. 14Pøni ya ts'one de yá ne, ne ya noya dega cuɛ. 15Co 'na tʉi nu'ʉ́ da ma hnest'ihi pa da hyo yá miqu'eiui. 16Habʉraza 'yo'ʉ øt'a ya nhuati ne tsogui ya ʉgui, 17y hinxa ba̱di'ʉ hanja da 'mʉi'ʉ te rá 'ñentho. 18Y nu'ʉ́ ni ts'ʉ hingui tsupabi rá cuɛ Ajua̱. 19Nubyá dí pa̱dihʉ gue nú'a̱ ma̱nga ja rá ley ra Moise, ma̱ pa nú'ʉ to'o 'bʉ ja nú'a̱ ra ley'a̱ pa da mɛ'tsa yá tsa y da go'ta yá ne, pa njabʉ nu'ʉ́ ne gatho ma'ra ya ja̱'i de ra ximhai da dø'ma nú'a̱ ra castigo ma da hña̱ni de Ajua̱. 20Ngue'a̱ ni 'nara ja̱'i hinxa 'yøt'e gatho nú'a̱ manda ja ra ley. Hangue enga ja ra Ma̱ca T'ofo gue Ajua̱ hinda ma da ma̱ gue ni 'nara ja̱'i hingui tu ra ts'oqui, masque da 'mʉi 'ra da 'ñena gue xa 'yøt'a ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley. Ngue'a̱ nu'a̱raza ra ley xo'tsuabi yá ts'oqui ya ja̱'i. 21Pe nubya Ajua̱ xa 'ñudi 'nara hño pa ra meximhai, y nura hño'a̱, nú'a̱ hanja grá 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱. Pe nura hño'a̱ hingui pɛ'tsi te da nu ni co ni 'nara ley, masque ja dí ma̱hma̱ ja rá ley ra Moise ne ja nú'a̱ bi 'yofo ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱. 22Nuna da̱nga hñona̱ ma̱ gue nu'a̱ tó'o camfri ra Zidada Jesucristo ya 'bʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Y nuna hñona̱ ja pa gatho nuto da gamfri'a̱, ngue'a̱ gatho ya ja̱'i mahyɛgui, gue dra xodyo gue hindra xodyo. 23Y gathoguihʉ dyá 'yøt'ats'oquihʉ, ne ni 'na de guecjʉ hingui tsa ga 'yohʉ xá hño ngu ri ho Ajua̱. 24Pe nu'á̱ xi ra hoja̱'i, hangue ma̱ de rá pahasɛ gue ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. Ajua̱ tsa da ma̱ njabʉ ngue'a̱ ra Zidada Jesucristo ya bi gutca ma thaihʉ. 25Ajua̱ bá pɛhna ra Zidada Jesucristo pa bi du ja ra pont'i ngu 'nara hña̱'ti, pa bi hña̱ga ma ts'oquihʉ po rá ma̱ca ji bi mani, pa njabʉ nu'a̱ tó'o da gamfri'a̱ ya hinda ma da zʉtua rá cuɛ Ajua̱. Njabʉ bi 'yøt'a Ajua̱ pa bi 'ñudi rá hoga ts'ʉtbi, masque himi hnequihma̱ ngue'a̱ po rá ma̱ca pasencia hinxqui castiga ya ja̱'i nuya pa xqui thogui. 26Ha nubyá, po rá du rá T'ʉ, Ajua̱ bi 'ñudi rá hoga ts'ʉtbi, ne nu'á̱ ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui tu nú'ʉ to'o camfri ra Zidada Jesu. 27Hangue nubya hingui tsa to da 'ñets'i. 'Bʉ xa za 'na xa mɛ ya hoga 'bɛfi ngu nú'ʉ ma̱nga rá ley ra Moise pa xa mpøhøhma̱, nu'bʉ́ xa zahma̱ xa 'ñets'i. Pe nuto ya hinte ma ts'oqui tu ngue'a̱ xa gamfri ra Zidada Jesucristo, nu'á̱ hingui tsa da 'ñets'i. 28Ngue'a̱ dí pa̱hʉ xá hño gue Ajua̱ ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui tu nú'a̱ to'o camfri ra Zidada Jesu nsinque te da nu co ya 'bɛfi de ra ley. 29¿Xi ha gue Ajua̱ go ra Ajua̱ nsøctho pa ya xodyo? ¿Ha hingrá Ajua̱ nehe pa nuya ja̱'i hingyá xodyo? Ha̱ha̱, go gue'a̱ ra Ajua̱ nehe pa gue'ʉ. 30Ngue'a̱ 'nat'a Ajua̱ 'bʉi, y nú'á̱ ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui tu ya xodyo nú'ʉ pɛ'tsa ra seña de ra cohi ja yá ndo'yo nú'bʉ camfri ra Zidada Jesucristo. Nehe go guet'a̱ Ajua̱ ma̱ gue nehe nú'ʉ hingui pɛ'tsa ra seña ja yá ndo'yo ya hinte tu nú'bʉ camfri'ʉ ra Zidada Jesucristo. 31¿Ha gue dí puthʉ rá ley ra Moise ngue'a̱ dí udihʉ ra jamfri de ra Zidada Jesucristo? Hina, hinda za da feni njabʉ, ngue'a̱ nujʉ́ ma'na dí umfʉ rá ts'ɛdi nura ley'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\