RA ROMANU 4

1Xi ra Abrá nú'a̱ ma mʉdi dadahʉ nújʉ dyá xodyohʉ, ¿te rá 'bɛ da za ga beñhʉ 'bʉ de gue'a̱? 2Nu'bʉ Ajua̱ xa ma̱hma̱ gue ra Abrá ya hinte ma ts'oqui mi tu por yá hoga 'bɛfi mi øt'e, nu'bʉ́ nu'á̱ xa zahma̱ xa 'ñets'i. Pe hina, himbi za bi 'ñets'i ja rá thandi Ajua̱. 3Ngue'a̱ ra Ma̱ca T'ofo enga njaua: “Ra Abrá bi gamfri gue mi ma da hña̱ni nú'a̱ bi ña̱'tuabi Ajua̱, hangue Ajua̱ bi ma̱ gue ra Abrá ya hinte ma ts'oqui mi tu.” 4Nu'bʉ 'nara ja̱'i øt'a 'nara 'bɛfi, nurá tha̱ha̱ da t'umbi hingui t'umtho co ra hñoja̱'i; t'umbabi ngue'a̱ xa mpɛfi ne thupi. 5Pe nura ja̱'i to'o camfri Ajua̱ ne camfri gue hingue po yá hoga 'bɛfi da za da ma̱ Ajua̱ gue ya hinte ma ts'oqui tu, nura ja̱'i'a̱, Ajua̱ da ma̱ gue ya hinte tu ngue'a̱ bi gamfri'a̱. 6Nehe ra Davi xicjʉ gue Ajua̱ ma̱nga nuna noyana̱ dega ja̱pi. Nu'á̱ ena gue Ajua̱ ma̱ gue 'nara ja̱'i ya hinte ma ts'oqui tu nsinque da 'yʉ'tua nguɛnda de yá 'bɛfi. 7Ra Davi bi 'yofo njaua: Nja̱pi ndunthi nú'a̱ to'o xra pumba yá ts'oqui. 8Ha̱ha̱, nja̱pi ndunthi nú'a̱ hingui ma̱ Ajua̱ te xa 'yøt'e. 9Xi nuna ra noya dega ja̱pi ma̱nga Ajua̱, ¿ha gue ma̱ pa gatho ya ja̱'i, o hønsɛ pa nú'ʉ pɛ'tsa ra seña de ra cohi bi gohi Ajua̱ co ya xodyo? Hina, nu'á̱ ma̱ pa gatho. Dí pa̱dihʉ gue Ajua̱ bi ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui mi tu ra Abrá ngue'a̱ bi gamfri'a̱. 10¿Ha gue ra Abrá mi pɛ'tsa ra seña ja rá ndo'yo nura ora'a̱ o hina? Hina, himi pɛ'tsta nú'a̱ ra seña'a̱, mi 'bʉtho njabʉ. 11Nura seña de ra cohi bi thu'tsua ja rá ndo'yo pe asta 'mɛfa; y nura seña'a̱ gue'a̱ ngu 'nara seyo bi hñu'tsuabi Ajua̱ pa da fa̱di gue ri muui nú'a̱ xqui ma̱ñ'a̱ gue ra Abrá hinte ma ts'oqui mi tu ngue'a̱ bi gamfri. Ajua̱ bi ma̱ gue ra Abrá ya hinte mi tu ante da thu'tsuabi nura seña, y njabʉ ra Abrá bi ndada de gatho nú'ʉ to'o camfri masque nu'ʉ́ hinxa mɛ'tsa nú'a̱ ra seña, pa njabʉ nehe'ʉ Ajua̱ bi ma̱ gue ya hinte tu'ʉ. 12Nehe ra Abrá bi ndada de ya ja̱'i to'o pɛ'tsa ra seña de ra cohi ne camfri, nú'ʉ to'o hingue hønsɛ pɛ'tsa ra seña pe nehe tɛnba rá jamfri ma dadahʉ ra Abrá nú'a̱ to'o bi gamfri ante da thu'tsua ra seña. 13Ajua̱ bi ña̱'tua ra Abrá da umbabi ra ximhai ngu 'nara tsogui pa gue'a̱ ne pa yá ja̱'i 'mɛfa de gue'a̱. Bi ña̱'tuabi pe hingue ngue'a̱ xqui 'yøta ra nda̱xjua ley; nu'á̱ bi ña̱'tuabi njabʉ ngue'a̱ mi camfri ne ya hinte ma ts'oqui mi tu. 14'Bʉ nú'ʉ to'o ri dɛna ra nda̱xjua ley da gohui nú'a̱ ra tsogui, nu'bʉ́ ra jamfri da bøni gue hinte ri muui, ne nú'a̱ ra hña̱'ti'a̱ ma da njabʉtho. 15Pe ra ley ri japi da hnequi rá cuɛ Ajua̱ ngue'a̱ dyá ts'o'yødehʉ, pe 'bʉ di otho 'nara ley, nu'bʉ́ ¿hanja gra ts'o'yødehʉ? 16Hangue nura hña̱'ti de ra tsogui ja pa nú'ʉ to'o camfri, pa njabʉ Ajua̱ da za da unga ra tsogui po rá hñoja̱'i. Ma dra t'umbi pa gatho yá ja̱'i ra Abrá, hingue hønsɛ pa nú'ʉ to'o bi nte ja ra ley nepʉ bi gamfri, pe nehe pa nú'ʉ to'o hinxa te ja ra ley ne bi gamfri ngu bi gamfri ra Abrá nú'a̱ to'o go ra dada de gathoguihʉ nújʉ dyá gamfrihʉ. 17Ngu ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo gue Ajua̱ bi xipa ra Abrá ne bi 'ñembi: “Stá hux'a'i pa gui ndada de ndunthi ya hnini.” Hangue ja rá thandi Ajua̱ ra Abrá bi ndada de gatho nú'ʉ to'o camfri. Y nu'á̱ mi camfri gue Ajua̱ tsa da japi da yopa nte nú'ʉ xa du, y ri manda nú'a̱ hingui 'bʉitho, pa gue'a̱ ja ra uɛnda ya 'bʉi. 18Ne masque ngu xmá hñei, pe ra Abrá mi camfri gue da zøhø nú'a̱ xqui xipabi Ajua̱ ne bi sigui bi dø'mi. Hangue njabʉ nu'á̱ bi ndada de ndunthi ya hnini ngu nú'a̱ xqui xipabi Ajua̱ ne bi 'ñembabi: “Ma da ndunthi ri ba̱tsi da 'mʉi.” 19Ra Abrá xi mi ja rá jamfri gue da mɛ'tsa 'nará t'ʉ. Nu'á̱ himi jamasu ua ya mrá da̱qu'ei, masque mi ma da got'a 'na nthebe njɛya. Nixi himi jamasu gue ra Sara nurá 'bɛhña̱'a̱ ya mrá da̱qu'ei nehe ne hinxqui mɛ'tsa ni 'nara ba̱tsi. 20Pe de nú'a̱ xqui hña̱'tuabi ni ts'ʉ himbi 'bɛ rá jamfri, nu'á̱ ma'na bi nja rá jamfri, ne bi nsunda Ajua̱. 21Ngue'a̱ mi pa̱di xá hño gue Ajua̱ mi ja rá ts'ɛdi pa da 'yøt'e ngu nú'a̱ xqui ña̱'tui. 22Hangue por gue'a̱ Ajua̱ bi ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui mi tu ra Abrá, ngue'a̱ ra Abrá bi gamfri'a̱. 23Pe nuya noya nú'ʉ ena gue Ajua̱ bi ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui mi tu ra Abrá, himbi t'ofo hønsɛ pa ra Abrá; 24bi t'ofo pa guecaguihʉ nehe, ngue'a̱ Ajua̱ ma̱ mahyɛgui de guecjʉ nújʉ dí camfrihʉ'a̱. Dí camfrihʉ gue nu'á̱ pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa bi 'yøt'e bi yopa nte ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 25Nu'á̱ bri da pa bi du po rá ngue ma ts'oquihʉ, ne bi t'øt'e pa bi yopa nte pa bi t'udi gue ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\