RA ROMANU 6

1Xibya, ¿te ga ma̱ñhʉ? ¿Ha gue ga sigui ga øthʉ ya ts'oqui pa ma'na da nda̱ngui rá hñoja̱'i Ajua̱ pa guecjʉ? 2¡Hina! ¡Hinda za ga beñhʉ njabʉ! Nujʉ ma'mɛt'o ndí ohʉ ja rá 'yɛ ra ts'oqui, pe nubyá ya stá pøñhʉ, ya hindí ohʉ ja rá 'yɛ, ja ra uɛnda ya stá tuhʉ. Nu'bʉ́ ¿hanja da za ga sigui ga øthʉ ya ts'oqui? 3¿Ha gue hinguí pa̱dihʉ gue nújʉ stá nxistehehʉ stá 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne nura ora dá nxistehehʉ ja ra uɛnda dá tuhʉ con gue'a̱? 4Nehe nú'a̱ ra ora dá nxistehehʉ, ja ra uɛnda dá nt'aguihʉ ngu bi nt'agui'a̱ ngu 'ñena stí tuhʉ nehe, pa ngu bi yopa nte'a̱ de ja ra du po rá ma̱ca ts'ɛdi Ajua̱ rá Dada, njabʉ necaguihʉ stá yopa ntehʉ ma'ra'yo pa ga 'bʉhʉ 'nara 'ra'yo 'mʉi. 5Ngue'a̱ nu'bʉ stá 'nathohʉ con gue'a̱ ngue'a̱ ja ra uɛnda stá tuhʉ ngu bi du'a̱, nu'bʉ́ ma ga 'bʉhʉ 'nara 'ra'yo 'mʉi ngu gra 'mʉ'a̱, ngue'a̱ ja ra uɛnda dá yopa ntehʉ ngu bi yopa nte'a̱ de ja ra du. 6Dí pa̱dihʉ gue ma nda̱xjua 'mʉihʉ bi mpont'i mahyɛgui con gue'a̱, pa gue numa nda̱xjua 'mʉihʉ nú'a̱ mi pɛpa ra ts'oqui, ngu ya xra huati pa ya hinga 'mɛgohʉ de ra ts'oqui. 7Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o ya xa du, ya hingui o ja rá 'yɛ ra ts'oqui. 8'Bʉ stá tuhʉ mahyɛgui co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, dí camfrihʉ gue ga 'bʉhʉ con gue'a̱. 9Ngue'a̱ dí pa̱hʉ gue ma zi Hmuhʉ to'o bi yopa nte de ja ya du, ya hingui pɛ'tsi te da yopa du'a̱, ne ra du hinda ma da yopa nta̱te de gue'a̱. 10Ngue'a̱ nu mi du'a̱, bi du 'na'quitho pa bi gutca gatho ma ts'oquihʉ, y ya hingui pɛ'tsi te da nu co ra ts'oqui. Y nubyá nu'á̱ bi yopa nte y 'bʉi pa rá nsunda Ajua̱. 11Njabʉ necjʉ ga øthʉ ra uɛnda gue ya stá tuhʉ ne ya hindí pɛ'tshʉ te ga nuhʉ co ra ts'oqui, ne ya dí 'bʉhʉ pa rá nsunda Ajua̱ ngue'a̱ dí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 12Hangue ya oxqui hophʉ ra ts'oqui da sigui da manda ja ri ndo'yohʉ nú'ʉ ma da du. Oxqui hophʉ da ja'ahʉ gui 'yøthʉ nú'a̱ go da ne ri ndo'yohʉ. 13Oxqui sigui gui pɛphʉ ra ts'oqui nú'a̱ ja'ahʉ gui 'yøthʉ nú'a̱ hingui ho. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, daphʉ ri tehʉ ja rá 'yɛ Ajua̱ pa gui 'yø'tuahʉ rá paha'a̱, ngue'a̱ nu'ahʉ ja ra uɛnda ya xcá tuhʉ de ra ts'oqui ne xcá yopa ntehʉ ma'ra'yo. Hangue daphʉ ri ndo'yohʉ ne ri ts'ɛdihʉ Ajua̱ pa gui pɛphʉ rá 'bɛfi'a̱. 14Ngue'a̱ nura ts'oqui ya hinda ma da nda̱ de guecjʉ, ngue'a̱ ya hindí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley, nubyá dí 'bʉhʉ ja rá hñoja̱'i Ajua̱. 15Nde'bʉ, ¿ha gue ga øthʉ ya ts'oqui ngue'a̱ dí 'bʉhʉ ja rá hñoja̱'i Ajua̱ ne ya hindí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley? ¡Hina! ¡Hinda za ga beñhʉ njabʉ! 16Dí pa̱dihʉ gue dyá 'bɛgohʉ de nú'a̱ to'o dí øtehʉ. Nu'bʉ guí øtehʉ ra ts'oqui go rá 'bɛgo'ihʉ'a̱ ne go gue'a̱ da ja'ahʉ gui 'mɛdihʉ. Ha nu'bʉ guí øthʉ Ajua̱ go rá 'bɛgo'ihʉ'a̱ y nu'á̱ da 'yøt'e pa gui 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱. 17Pe jama̱di Ajua̱ gue masque gá 'mɛgohʉ de ra ts'oqui, pe nubyá ya xcá ndahʉ pa gui 'yøtehʉ con gatho ri mʉihʉ ra nt'utuate xa t'u't'ahʉ. 18Ajua̱ bi zin'ahʉ de rá 'yɛ ra ts'oqui nú'a̱ nguí pɛphʉ, pa go gui pɛphʉ'a̱ ne gui 'yøthʉ xá hño ngu ri ho'a̱. 19Núna dí xi'ahʉ, dí hɛc'ahʉ ngu ya 'bɛgo pa da zo ri mfenihʉ. Njabʉ ngu xcá ndahʉ pa gá 'mɛgohʉ ja ra ts'oqui ne nguí nts'o'yødehʉ, njabʉtho nehe ndahʉ ja rá 'yɛ Ajua̱ pa gui 'yøthʉ nú'a̱ xá hño, ne gui 'bʉhʉ xá nt'axi. 20Nguetho nú'bʉ nguí 'mɛgohʉ ja ra ts'oqui, himi tsa gui 'yøthʉ nú'a̱ xá hño. 21¿Te ma tha̱ha̱ gá ha̱ñhʉ de nú'ʉ ya t'øt'e xmá nts'o nguí øthʉ? Ha nubyá grí ntsahʉ de gue'ʉ. Ngue'a̱ nú'a̱ ra tha̱ha̱ ri uni nú'ʉ ya t'øt'e xá nts'o, go gue'a̱ ra du. 22Pe nubyá ya hingyá 'bɛgohʉ de ra ts'oqui, ya gyá 'bɛgohʉ de Ajua̱, hangue ya xcá ha̱ñhʉ 'nara da̱nga tha̱ha̱, y nura tha̱ha̱'a̱ go gue'a̱ gui 'bʉhʉ xá nt'axi y rá nga̱ts'i 'nara te pa nza̱ntho. 23Nguetho nurá njut'i ra ts'oqui go gue'a̱ ra du, pe nurá 'baha Ajua̱ go gue'a̱ 'nara te pa nza̱ntho nú'a̱ da 'racjʉ ngue'a̱ drí 'nathohʉ co ma Zidadahʉ ra Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\