RA ROMANU 7

1Zi cuhʉ, nu'ahʉ guí pa̱dihʉ ya ley, gue mientra ra ja̱'i te, pɛ'tsi da 'yøt'e ngu ma̱nga ra ley, pe 'bʉ da du, ya hina. 2Nja ngu 'nara 'bɛhña̱ ra medintha̱ti, mientra te rá da̱me pɛ'tsi da 'yøt'e nú'a̱ ma̱nga ra ley dega ntha̱ti, pe nu'bʉ ya xa du rá da̱me, nura 'bɛhña̱'a̱ ya hingui 'bʉi ja nura ley'a̱. 3Pe nu'bʉ te rá da̱me, ne da mɛui ma'na ra 'ñøhø, nura 'bɛhña̱'a̱ da thu'mbabi ra zinga medintha̱ti; pe nu'bʉ xa du rá da̱me, nura 'bɛhña̱'a̱ ya hingui 'bʉi ja nura ley'a̱, ne hinda ma da thu'mbabi ra zinga medintha̱ti masque da ntha̱tui ma'na ra 'ñøhø. 4Njabʉ necaguihʉ ndí 'bʉhʉhma̱ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. Pe nubyá ja ra uɛnda stá tuhʉ mahyɛgui co ra Zidada Jesucristo nu mi du'a̱, ne ya hindí 'bʉhʉ ja nura ley'a̱. Dá njahʉ ngu nú'a̱ ra 'bɛhña̱ bi du rá da̱me ne bi ntha̱tui ma'na, ngue'a̱ nujʉ ya hindí 'bʉhʉ ja ra nda̱xjua ley, ngue'a̱ ya dá 'nathohʉ co ra Zidada Jesucristo nú'a̱ to'o bi yopa nte de ra du. Y stá njahʉbʉ pa da za ga øthʉ ya hoga 'bɛfi pa rá nsunda Ajua̱. 5Ngue'a̱ nú'bʉ ndí 'bʉhʉ ja ma nda̱xjua 'mʉihʉ xá nts'o, nura ley ma'na bi nupca ma mfenihʉ pa dá øthʉ nú'ʉ ya ts'onc'at'i ndí pɛ'tshʉ, y nu'ʉ́ mri mpɛfi ja gatho ma ndo'yohʉ pa dá øthʉ ya ts'oqui ne pa xa zixcahma̱hʉ ja ra du. 6Pe nubyá ja ra uɛnda stá tuhʉ de ja ra nda̱xjua ley, ngue'a̱ ya hindí 'bʉhʉ ja rá hmanda nú'a̱ ra ley'a̱. Ya hindí ohʉ ja rá 'yɛ ra ley, hangue nubyá da za ga pɛphʉ Ajua̱ co 'nara 'ra'yo mfeni nú'a̱ bi 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, ne hingue ngu ma'mɛt'o nú'bʉ ndí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley ne ndí pɛphʉ ngu nú'a̱ xqui t'ofo. 7¿Te ga beñhʉbya? ¿Ha gue ra nda̱xjua ley tu ra thai de ra ts'oqui? ¡Hina! ¡Hinda za! Ngue'a̱ go gue'a̱ bi 'ñutcagui te rá 'bɛ'a̱ ya ts'oqui. Ngue'a̱ hinduí pa̱di hma̱ha̱ ua ra ts'oqui pa dra hyøcua nú'a̱ te pɛ'tsi ma'na. Dá pa̱di asta nu mi 'ñengagui ra ley: “Oxqui hyøca nú'a̱ hinga ri mɛti.” 8Pe nu ndá øde nura hmanda'a̱, nuya ts'onc'at'i bi mpɛfi ja ma ndo'yo pa dá hyøque ndunthi ya t'øt'e, y njabʉ dá tu ra ts'oqui ngue'a̱ hindá øt'e ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley, ngue'a̱ nsi ra ley hingui tsa to da du ra ts'oqui. 9Ma'mɛt'o hinduí pa̱hma̱ ra ley, y ndí beni gue nduí 'bʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Pe nu ndá pa̱di ra ley, gue'bʉ dá pa̱di tengu rá nda̱ngui ra thai ndí tu, ha nura ts'oqui ma'na bi nja rá ts'ɛdi pa bi cacagui ga pɛpi. 10Njabʉ ra ley nú'a̱ ña̱'tui ra te pa nza̱ntho pa to'o da cumplibi, bi 'ñutcagui gue ya dí nehi ra 'ñu pa ja ra du. 11Ngue'a̱ ra ts'oqui mi cacagui ga øt'a nú'a̱ mi ha̱gahma̱ ra ley pa hinga øt'e, hangue ra ley bi condenagui ga tu po rá ngue ra ts'oqui. 12Hangue ra ma̱ca ley xá nt'axi y nú'a̱ ri manda'a̱ go gue'a̱ xá nt'axi ne xá hño y øt'a ra hoga ts'ʉtbi. 13Nu'bʉ́, ¿ha gue nú'a̱ ra hoga ley go gue'a̱ bi 'yøtca 'nara 'ñʉ pa xa zixca ja ra du? ¡Hina! ¡Hinga beñhʉ njabʉ! Ngue'a̱ nuya ts'oqui stá øt'e go gue'ʉ bi 'yøtcagui nura 'ñʉ pa xa zixcahma̱ ja ra du. Y njabʉ xa fa̱di que nura ts'oqui xi ra cate, ngue'a̱ por nú'a̱ ra hoga ley, ra ts'oqui bi jaqui dá 'mɛdihma̱. Hangue po ra ley bi hnequi gue ra ts'oqui nts'ɛdi xá nts'o. 14Dí pa̱dihʉ gue ra ley bá ehe de mahets'i. Pe nugui drá ja̱'i dega ximhai, ne dí o ja rá 'yɛ ra ts'oqui, hangue otho ma ts'ɛdi pa ga øt'a ngu nú'a̱ ri manda ra ley. 15Nugui hindí pa̱di nú'a̱ dí pɛfi, ngue'a̱ hingo xi ma paha nú'a̱ dí pɛfi, pe nú'ʉ ya 'bɛfi dí ʉtsa xcá tha̱mfri ya dá øt'e. 16Y nu'bʉ dí øt'e nú'a̱ hingui ho ne hingo ma pahaga, nu'bʉ́ numa pahaga ri nthɛ ngu ma̱nga ra ley, ngue'a̱ ra ley ma̱ gue hinxá hño nú'a̱ dá øt'e, hangue dí handi gue ra ley xá hño. 17Hangue njabʉ hingo de guecsɛ dí pɛfi nuya t'øt'e. Nuya ts'onc'at'i dí pɛ'tsi ja ma ndo'yo, go gue'ʉ ri jaqui dí øt'a njabʉ. 18Y nugui dí pa̱di gue hinte ma t'øt'e xá hño dí øt'e ja ma nda̱xjua 'mʉi, ngue'a̱ ga nehma̱ ga øt'e nú'a̱ xá hño pe hingui tsa ga øt'e. 19Nguetho nura hño dí ne ga øt'e, hindí øt'e, pe nú'a̱ xá nts'o ne nú'a̱ hingo ma paha pa ga øt'e, nu'á̱ go gue'a̱ dí øt'e. 20Pe nu'bʉ nugui ga øt'e nú'a̱ hingo dí ne, nu'bʉ́ ha̱, hingo dí pɛfi nura 'bɛfi'a̱, nuya ts'onc'at'i dí pɛ'tsa ja ma ndo'yo go gue'ʉ ri jaqui dí øt'a njabʉ. 21Hangue dí pa̱di gue nza̱ntho ri nda̱ 'nara ts'ɛdi ja ma ndo'yo, y ri mpɛfi njaua: 'bʉ dí ne ga øt'a nú'a̱ xá hño, hingui tsa ngue'a̱ nza̱ntho go dí øt'a nú'a̱ hingui ho. 22Ngue'a̱ nugui de ja ma mfeni dí ho rá ley Ajua̱, 23pe ja 'nara ts'ɛdi ma'na'ño nú'a̱ ri nda̱ ja ma ndo'yo. Nura ts'ɛdi'a̱ ri ntuncui ma paha, ne nza̱ntho jaqui ga øt'a ya ts'oqui pa ma'na rí da̱tc'agui'a̱. 24¡Huecategui! Xibya, ¿to da ña̱ngagui de nuna ts'ɛdi ri nda̱ ja ma ndo'yo nú'a̱ tsixcagui pa ja ra du? 25Jama̱di Ajua̱ gue ya bi ña̱ngagui'a̱ po ra Zidada Jesucristo. Guehna nú'a̱ dí ma̱: nugui de ma paha dí ne ga pɛpabi rá ley Ajua̱, pe rá ts'ɛdi ra ts'oqui ri nda̱ ja ma ndo'yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\