RA ROMANU 8

1Nubyá, Ajua̱ ya hinda ma da condenaguihʉ ni 'na de guecjʉ nújʉ drí 'nathohʉ co ra Zidada Jesucristo ne dí 'yohʉ ngu nú'a̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, y ya hindí ø'tuahʉ rá paha ma ndo'yohʉ. 2Ngue'a̱ Ajua̱ xa ña̱ngaguihʉ de rá ts'ɛdi ra ts'oqui nú'a̱ mi tsixcahʉ ja ra du, y nubyá ra Ma̱ca Nda̱hi go gue'a̱ ri mandaguihʉ ne tsixcahʉ ja ra 'ra'yo te ngue'a̱ drí 'nathohʉ co ra Zidada Jesucristo. 3Ra nda̱xjua ley mi xicjʉ ndunthi ya 'bɛfi pa stá øthʉ hma̱ha̱, pe himbi za bi maxcahʉ pa stá øthʉ ngue'a̱ ndí ø'tuahʉ rá paha ma ndo'yohʉ. Pe Ajua̱ ha̱, xa maxcahʉ ngue'a̱ bá pɛhna rá T'ʉ, bi 'ñe bi nja̱'i ngu nújʉ dyá 'yøt'ats'oquihʉ pa bi za bi unga rá ma̱ca ndo'yo po ma ts'oquihʉ, y njabʉ Ajua̱ bi hña̱cua rá ts'ɛdi ra ts'oqui pa hinda sigui da nda̱ ja ma ndo'yohʉ. 4Ajua̱ bi 'yøt'a njabʉ pa da za ga øthʉ ya hoga 'bɛfi ngu ri manda ra nda̱xjua ley, ngue'a̱ nubyá go dí øthʉ ngu nú'a̱ rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi, y ya hindí øthʉ nú'a̱ go rá paha ma ndo'yohʉ. 5Ne dí pa̱dihʉ nu'a̱ tó'o ø'tua rá paha rá ndo'yo, hønsɛ oda rá mfeni nú'a̱ go da ne rá ndo'yo, pe nu'a̱ tó'o ø'tua rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi, nu'á̱ ha̱, oda rá mfeni hanja da 'yø'tua nú'a̱ ri ho ra Ma̱ca Nda̱hi. 6Nguetho nu'a̱ tó'o hønsɛ oda rá mfeni ra nda̱xjua 'mʉi go gue'a̱ ma da 'mɛdi. Pe nuto oda rá mfeni da 'yøt'e ngu nú'a̱ ri ho ra Ma̱ca Nda̱hi, nu'á̱ pɛ'tsa ra te nza̱ntho ne 'bʉi te rá 'ñentho. 7Nguetho nu'a̱ tó'o oda rá mfeni ra nda̱xjua 'mʉi, go gue'a̱ ri ncontraui Ajua̱, nguetho hingui øte rá ley Ajua̱ ha nixi hinda za da 'yøt'e. 8Nu'a̱ tó'o ø'tua rá paha rá ndo'yo, hingui tsa da 'yøt'e ngu nú'a̱ ri ho Ajua̱. 9Pe nu'ahʉ ya xcá tsohʉbʉ nuri nda̱xjua 'mʉihʉ, ne ya hinguí ø'tuahʉ rá paha ri ndo'yohʉ. Nubyá guí ø'tuahʉ rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi ngue'a̱ nu'á̱ 'bʉi ja ri corasohʉ. Y nu'a̱ tó'o hingui pɛ'tsa ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ bá pɛhna ra Zidada Jesucristo, nura ja̱'i'a̱ hingo rá mɛti ra Zidada Jesucristo. 10Pe 'bʉ ra Zidada Jesucristo 'bʉi ja ri corasohʉ, masque ri ndo'yohʉ xa t'ɛ'mbi da du po rá ngue ra ts'oqui, pe nuri nda̱hihʉ ma da 'mʉi pa nza̱ntho ngue'a̱ ya hinte ma ts'oqui guí tuhʉ. 11Ajua̱ to'o bi japi bi yopa nte ra Zidada Jesucristo, go gue'a̱ ma da japi da yopa nte ri ndo'yohʉ nehe ngue'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi 'bʉi ja ri corasohʉ. Nú'a̱ ri ndo'yohʉ xa du, Ajua̱ ma da japi da yopa nte po ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ 'bʉi ja ri corasohʉ. 12Hangue ringue'a̱ zi cuhʉ, hinga mahyoni ga ø'tuabihʉ rá paha ma ndo'yohʉ ngue'a̱ ya hindí 'bʉhʉ ja rá hmanda'a̱. 13'Bʉ go gui ø'tuahʉ rá paha ri ndo'yohʉ, nu'bʉ́ ma gui tuhʉ. Pe nu'bʉ co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi gui hña̱cjʉ ya ts'ot'øt'e de ri ndo'yohʉ, nu'bʉ́ hingui ma gui tuhʉ. 14Nguetho gatho nú'ʉ to'o øt'e ngu nú'a̱ utuabi ra Ma̱ca Nda̱hi, go gue'ʉ yá ba̱tsi Ajua̱. 15Nura Ma̱ca Nda̱hi bi t'acjʉ pa ya hinga 'mɛgohʉ ja ra ts'oqui, hangue njabʉ ya hinga yopa ntsuhʉ. Nura Ma̱ca Nda̱hi bi t'acjʉ go gue'a̱ bi 'yøt'e pa dyá ba̱tsiguihʉ Ajua̱. Hangue po rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi dí emfʉ Ajua̱: “¡Ma hma̱ca Dada'ihe!” 16Nguetho ra Ma̱ca Nda̱hi gue'a̱ damajua̱ni ja ma nda̱hihʉ gue yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱. 17Y dí pa̱hʉ gue nuya ba̱tsi gatho nú'a̱ te pɛ'tsa yá dada go yá mɛti nehe. Hangue necjʉ nehe ma mɛtihʉ nú'a̱ te pɛ'tsa Ajua̱, y mahyɛgui co ra Zidada Jesucristo ma ga ha̱ñhʉ nú'a̱ ma da 'racjʉ Ajua̱ ngu 'nara tsogui, pe mahyoni ga tsɛthʉ ya thogui ngu bi zɛta ra Zidada Jesu, pa nehe da za ga 'bʉhʉ ja rá nsunda con gue'a̱. 18Dí pa̱di gue nuya ts'othogui dí thohʉ nuya pabya ni ts'ʉ ri nhyɛcuaui rá nda̱ngui de nú'a̱ ra nsunda ma ga hanthʉ 'mɛfa. 19Gatho nú'a̱ xa hyoca Ajua̱, ja ra uɛnda ngu tøbgahʉ co ndunthi ra johya nu xcrá hnequihʉ ja rá nsunda Ajua̱ nújʉ yá ba̱tsiguihʉ'a̱. 20Gatho nú'a̱ te xa hyoca Ajua̱ xmá hñohma̱ pe 'mɛfa bi ts'oqui. Pe hingo de yá pahasɛhɛ'ʉ, go rá paha Ajua̱ pa bi njabʉ, pe nu'á̱ bi 'yɛ'mbi gue da yopa hogui 'mɛfa. 21Y nura pa'a̱ ma da uadi yá nzabi de gatho nú'a̱ te xa hyoca Ajua̱, ngue'a̱ ma da yopa hogui ma'ra'yo. Hangue gatho nuya t'øt'e ja, ya hinda ma da 'yo ja rá 'yɛ ra ts'oqui nu sta zixcaguihʉ Ajua̱ de nuna ra ts'oximhai pa grá 'bʉhʉ ja rá nsunda nújʉ yá ba̱tsiguihʉ'a̱. 22Dí pa̱hʉ gue gatho nú'a̱ bi hyoca Ajua̱, astabya ri sufri ngu ri sufri 'nara 'bɛhña̱ ma da 'mʉ rá zi ba̱tsi, pe nu sta thogui yá ʉgui'a̱, ma da haxamahai. 23Y hingue hønsɛ nú'ʉ ya t'øt'e bi hyoca Ajua̱, necjʉ nehe drí tsahʉ ya ʉgui, ne dí ga̱'tsihʉ, pe Ajua̱ xa 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi ngu 'nara seña de ra johya ma ga pɛ'tshʉ, hangue dí tø'mhʉ gue nu xcrá 'bʉhʉ ja rá nsunda Ajua̱ ma da 'ñudiguihʉ gue yá ba̱tsiguihʉ'a̱ co ma ndo'yohʉ strá nsunda nsi ra nzabi ni ra ʉgui. 24Nu ndá mpøhøhʉ bi t'acjʉ ra nthø'mate gue ma ga 'bʉhʉ habʉ xá nsunda. Pe nu'bʉ ya dí hanthʉ nú'a̱ xa sicjʉ ga tø'mhʉ, nu'bʉ́ ya hinga mahyoni ga ndø'mhʉ ngue'a̱ ya dí hanthʉ. 25Pe nu'bʉ dí tø'mhʉ nú'a̱ hindí handathohʉ, nu'bʉ́ pɛ'tsi te ga tø'mhʉ asta hinga hanthʉ. 26Nehe ra Ma̱ca Nda̱hi 'bʉi pa da maxcahʉ, ngue'a̱ de guecsɛguihʉ otho ma ts'ɛdihʉ pa ga tsɛthʉ. Ngue'a̱ nujʉ́ hindí pa̱hʉ te ga aphʉ Ajua̱ nixi hanja ga ña̱hʉ con gue'a̱. Pe ra Ma̱ca Nda̱hi ri jacjʉ ga nga̱'tsihʉ masque hinda za ga ma̱ñhʉ te ga ma̱ñhʉ, nu'bʉ́ ra Ma̱ca Nda̱hi ri ba̱ntebi Ajua̱ por guecjʉ. 27Y Ajua̱ nú'a̱ pa̱tca ma mfenihʉ, pa̱di nú'a̱ adi ra Ma̱ca Nda̱hi ngue'a̱ adi ngu nú'a̱ rá ma̱ca paha Ajua̱ y ri ba̱ntebi Ajua̱ pa yá gamfri'a̱. 28Nújʉ xa zoncaguihʉ Ajua̱ ngu nú'a̱ xqui beni maya'bʉ, ne dí ma̱dihʉ'a̱, dí pa̱dihʉ gue nu'á̱ ri supca ma tehʉ pa gatho nú'a̱ da 'ñepcaguihʉ go pa ma hñohʉ. 29Ngue'a̱ Ajua̱ ya mi pa̱caguihʉ desde ra mʉdi, hangue nu'á̱ bi huancahʉ ne bi hñuxcahʉ pa ga 'bʉhʉ ngu gra 'mʉ rá T'ʉ, pa njabʉ nura T'ʉ'a̱ dra cu mada̱ de gathoguihʉ dyá cuhʉ. 30Nujʉ́ bi hñuxcahʉ Ajua̱ pa ga 'bʉhʉ ngu gra 'mʉ rá T'ʉ, y hingue hønsɛ'a̱, nehe bi zocjʉ pa dá camfrihʉ'a̱. Y hingue hønsɛ'a̱, nehe bi xicjʉ gue ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ. Y hingue hønsɛ'a̱, nehe ma da zixcaguihʉ ja rá nsunda. 31Nubyá, ya dí pa̱hʉ gue Ajua̱ 'bʉi con guecjʉ, nu'bʉ́ ¿hanja da za to da da̱caguihʉ? Hinda za. 32Ajua̱ bi unga rá 'ra T'ʉ pa bi du po rá nguecjʉ. Nu'bʉ́ ¿ha gue hinda 'racjʉ nehe mahyɛgui con gue'a̱ gatho ma'ra te dí hoñhʉ? 33¿To'o da za da ma̱mbgahʉ nújʉ yá hma̱diguihʉ Ajua̱? Jo'o, ngue'a̱ Ajua̱ go guesɛ'a̱ xa ma̱ gue ya hinte dí tuhʉ. 34¿To'o tsa da condenaguihʉ? Jo'o, ngue'a̱ ra Zidada Jesucristo go gue'a̱ bi du por guecjʉ, y 'mɛfa bi yopa nte, y nubya bí 'bʉi ja rá nsu ja rá 'ñɛi Ajua̱, y ja guehni brí ba̱ntebi Ajua̱ por guecjʉ. 35¿Nda'a̱ gue'a̱ tsa da 'uegaguihʉ de rá hma̱te ra Zidada Jesucristo? ¿Ha gue ya ts'othogui, o ya dumʉi, o ya njute, o ra thuhu, o ra 'ña̱he, o ra ntsu, o ra du? Hina, ni 'na. 36Ngu ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo habʉ ena njaua: Nuje stá camfri'ihe, hangue nza̱ntho t'ɛbgaguihe da thoje ngu 'nara zi dɛti ho ra hyomgø. 37Pe de gatho nú'a̱ dí thohʉ, xi dí ta̱tehʉ po nú'a̱ to'o ri ma̱caguihʉ. 38Hangue dí pa̱hʉ gue jo'o ni 'na to'o da za da 'uegaguihʉ de rá hma̱te Ajua̱, nixi nú'bʉ ga tuhʉ, nixi núbya dí tehʉ, nixi ya ɛnxɛ, nixi ya nda̱ gá ɛnxɛ, nixi nú'a̱ jabya mapaya, nixi nú'a̱ ma da nja 'mɛfa, 39nixi nú'a̱ ja maña̱ de mahets'i, nixi nú'a̱ ja ri ga'ti de ra ximhai; ni 'na de nú'ʉ xa hyoca Ajua̱, hinda za da 'uegaguihʉ de rá hma̱te'a̱ nú'a̱ pɛscahʉ ngue'a̱ dí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\