RA ROMANU 9

1Nugui, nú'a̱ dí ma̱, dí ma̱nga majua̱ni ngu rí 'ñepcagui ngue'a̱ dí camfri ra Zidada Jesucristo. Hangue nú'a̱ ma ga ma̱ hingrá nc'uamba. Nu ja ma mfeni dí pa̱di xá hño gue dí ma̱nga majua̱ni ngue'a̱ go ra Ma̱ca Nda̱hi xicagui gue nú'a̱ dí ma̱ gue'a̱ majua̱ni. 2Xi 'raca 'nara ntsø'mi y nza̱ntho zonga ma mfeni. 3Nugui, ga nehma̱ gue masque go ga 'mɛdiga de rá thandi ra Zidada Jesucristo, qué pa da mpøhø ma'ra ma mixodyo'be nú'ʉ hinxa gamfritho ra Zidada Jesucristo. 4Nú'ʉ́ go gue'ʉ ya me Israel. Ajua̱ bi hñuts'i'ʉ pa dyá ba̱tsi'a̱, ne mi utuabi'ʉ rá ma̱ca nsunda'a̱ ja rá nda̱nija̱'ʉ, ne bi gohui'ʉ 'raya cohi. Nehe bi umbabi'ʉ ra ma̱ca ley, ne bi 'ñutui hanja da xøcambeni'a̱ ja rá nija̱'ʉ. Nehe Ajua̱ bi ña̱'tuabi'ʉ ya hña̱'ti. 5Nuyá xita'ʉ go gue'ʉ ra Abrá ne ra Isaac ne ra Cobo ne yá t'ʉ, y ja nuya ja̱'i'ʉ ja bi 'ñe bi nja̱'ini ra Cristo nú'a̱ bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱, y nu'á̱ go guesɛ'a̱ Ajua̱, y go gue'a̱ rá mɛti gatho nú'a̱ te ja ne 'bʉi. Drá nsunda'a̱ pa nza̱ntho. Njabʉ gue'a̱. 6Pe hiní 'ñepi ga beñhʉ gue Ajua̱ hinxa cumpli rá noya co ra hnini Israel, ngue'a̱ Ajua̱ xqui ña̱'tuabi da ja̱pi nura hnini'a̱, pe hingue gatho ya me Israel go gue'ʉ rá hnini Ajua̱. 7Masque bi 'mʉi ndunthi yá 'bɛto yá mbong'bɛto ra Abrá, pe hingue gatho'ʉ t'øt'a ra uɛnda gue yá ba̱tsi majua̱ni, hønsɛ nú'ʉ yá ba̱tsi ra Isaac. Ngue'a̱ ja ra Ma̱ca T'ofo ena gue Ajua̱ bi xipabi ra Abrá njaua: “Go dri 'bɛto yá ba̱tsi ra Isaac.” 8Nubyá ne da 'ñena gue hingo gatho nuya ba̱tsi de rá ji ra Abrá go gue'ʉ yá ba̱tsi Ajua̱, pe hønsɛ nú'ʉ bi 'mʉi dega hña̱'ti ngu bi 'mʉi ra Isaac. 9Guehna ra hña̱'ti bi ña̱'tuabi ra Abrá, bi 'ñembabi Ajua̱: “Rijɛya ngubya, ma ga yopa ehe ga c'a̱'ts'a'i, ha nura Sara ma da mɛ'tsa 'nará t'ʉ.” 10Y hingue hønsɛ ra Isaac bi huahna Ajua̱, nehe ra Rebeca bi 'mʉ yoho yá t'ʉ de 'nadra dada, go gue'a̱ ndu ma xitahʉ ra Isaac, y de nú'ʉ yoho ya t'ʉ'ʉ, 'natho bi huahna Ajua̱ nehe. 11Y nú'bʉ hinxqui 'mʉitho nú'ʉ ya t'ʉ ne hinte xqui 'yøt'atho nú'a̱ xá hño o nú'a̱ hinxá hño, Ajua̱ ya xqui huahna 'na de gue'ʉ, pa njabʉ da hnequi xá hño gue nu'á̱ huahna ya ja̱'i hingue po yá 'bɛfi'ʉ pe po nú'a̱ xa beni'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ zohni nú'a̱ to'o go da ne'a̱. 12Hangue ante da 'mʉi nú'ʉ yoho ya t'ʉ'ʉ, Ajua̱ ya xqui 'ñembabi yá na̱na̱ njaua: “Nura cu mada̱ ma da mɛpi nú'a̱ mba̱tsi.” 13Y ja ma'na ra xɛni de ra Ma̱ca T'ofo ma̱ mahyɛgui habʉ Ajua̱ ena njaua: “Dá ma̱di ra Cobo ha nura Esaú dá ʉtsa.” 14Nu'bʉ́ ¿xi te ga ma̱ñhʉbya? ¿Ha gue ga eñhʉ gue Ajua̱ hingui øt'a ra ts'ʉtbi xá hño? Hina, hinga beñhʉ njabʉ. 15Ngue'a̱ go guesɛ'a̱ pɛ'tsa ra nsɛqui, hangue bi 'ñemba ra Moise njaua: “Nugui dí huequi nú'a̱ go ga ne ga huequi.” 16Hangue dí pa̱hʉ gue 'nara ja̱'i hingui tsʉtua rá hma̱te Ajua̱ ngue'a̱ go da nesɛ ra ja̱'i, nixi ngue'a̱ da 'yøt'asɛ ra ts'ɛdi. Hina, go Ajua̱ beni sɛhɛ to'o gue'a̱ ma da huequi'a̱. 17Nehe ja ra Ma̱ca T'ofo xa t'ofo gue Ajua̱ bi xipabi ra Faraó nú'a̱ mrá nda̱ Egipto, y bi 'ñena njaua: “Stá hux'a'i pa gui nda̱, ngue'a̱ dí ne da hneca ma ts'ɛdi ja gue'i pa da fa̱di to'ogui ne tengu ma ts'ɛdi ja gatho ra ximhai.” 18Hangue ringue'a̱ dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ri huequi nú'a̱ go da ne'a̱ y ri japi da necio nú'a̱ go da ne'a̱. 19Nu'bʉ́, da ne 'nara ja̱'i da 'ñengui: “Nu'bʉ́ ¿hanja Ajua̱ ri condena ya ja̱'i? ¿To'o gue'a̱ xa c'a'tsuabi nú'a̱ rá paha'a̱?” 20Pe nugui ga tha̱tuabi'a̱ ne ga embi: “¿To'o'igue pa guí nø'tua Ajua̱? 'Nandi gue ra ts'e dega dohmi ma da nø'tuabi nú'a̱ to'o bi hyoqui ne da 'ñembi: ‘¿Pa te xcá hogagui njaua?’ 21Nura hyocatraste tsa da hyoca nú'a̱ go da ne. Nu'á̱ ha̱ ra ts'ɛdi pa da hyoca de 'nadra bøhai 'nara ts'e dega nsu y nu ma'na pa ra 'bɛfi hingue dega nsu.” 22Njabʉ nehe Ajua̱ masque mi ne xa 'ñudi gue ja rá ts'ɛdi'a̱ ne nu'á̱ ri castiga ya ts'o'mʉi gá ja̱'i, pe nu'á̱ desde maya'bʉ xa mɛ'tsuabi ndunthi ra pasencia ya ts'o'mʉi gá ja̱'i, pe 'mɛfa ma da castiga'ʉ ngu xa beni y ngu nú'a̱ rí 'ñepabi'ʉ. 23Nu'á̱ bi 'yøt'a njabʉ pa bi 'ñudi tengu rá nda̱ngui rá nsunda ja guecjʉ, ngue'a̱ xi xa mɛscaguihʉ ra nthecate nújʉ to'o xa beni desde maya'bʉ ma ga 'bʉhʉ 'nadbʉ ja rá nsunda'a̱. 24Nu'á̱ xa zoncahʉ pa ga 'bʉhʉ con gue'a̱, masque dyá xodyohʉ o hindyá xodyohʉ. 25Ra ba̱di Osea bi 'yofo de guehna ja ra Ma̱ca T'ofo gue Ajua̱ bi 'ñena njaua: Ma ga hu'mbabi gue ma hnini nú'ʉ hingue ma hninihma̱, y nú'ʉ hinduí ma̱dihma̱, go gue'ʉ ma ga ma̱di. 26Nu habʉ bi t'embabi ya ja̱'i njaua: “Nu'ahʉ hingo ma hninihʉ”, nuni ja guehni ma da thu'mbabi gue go gue'ʉ yá t'ʉ Ajua̱ nú'a̱ te. 27Nehe ra ba̱di Isaía bi ma̱ de ra hnini Israel, y bi 'ñena: “Masque ya me Israel da ndunthi ngu rá ndunthi ra 'bomu ja ra ña̱nga ndehe, pe husthoho to'o ma da mpøhø de gue'ʉ. 28Ngue'a̱ Ajua̱ masɛctho da huata ndunthi de gue'ʉ ngu nú'a̱ xqui 'yɛ'mbi asta hinda gohi 'na zi tʉitho.” 29Nehe go guet'a̱ ra Isaía bi 'yofo 'mɛt'o ja ma'na ra xɛni de rá t'ofo'a̱, ne bi 'ñena: 'Bʉ Ajua̱ nú'a̱ ri nda̱ de ya mundo ɛnxɛ mahets'i hinxa huegaguihʉ ne hinxa zogaguihʉ hma̱ha̱ 'raya ja̱'i, nu'bʉ́ stá njahʉ ngu bi nja ra hnini Sodoma ne Gomorra nú'ʉ bi nhuati gatho. 30Nu'bʉ́ dí pa̱hʉbya gue ya ja̱'i hingyá me Israel nú'ʉ himbi 'yøt'a ra ts'ɛdi pa da 'mʉi xá hño co Ajua̱, go gue'ʉ ya 'bʉi xá hño con gue'a̱, ngue'a̱ ya xa gamfribi rá noya'a̱. 31Pe nuya me Israel mi øt'a ra ts'ɛdi pa da 'yøt'a nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley pa xa 'mʉhma̱ xá hño co Ajua̱, pe nu'ʉ́ himbi za bi 'mʉi xá hño con gue'a̱. 32¿Hanja himbi za bi 'mʉi xá hño? Himbi za ngue'a̱ mi honi da 'mʉi xá hño co Ajua̱ hønda po ya 'bɛfi nú'a̱ ma̱nga ra ley pe hingue po ra jamfri de ra Zidada Jesucristo. Hangue nu'ʉ́ bi hña̱xa 'nara mfe'tse ja nú'a̱ xa t'embabi “ra Mfe'tsado.” 33Ngu ena Ajua̱ ja ra Ma̱ca T'ofo: Dí pɛgui nuni Sión 'nara do pa da mfe'tsa ya ja̱'i, 'nara da̱nga do nú'a̱ japi da dagui, pe nu'a̱ tó'o da gamfri'a̱ hinda ma da 'bɛ rá tsa, ngue'a̱ nú'a̱ xa gamfri gue'a̱ majua̱ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\