RA TITO 1

1Núgui drá Pablo rá 'bɛgogui Ajua̱ ne rá apostolgui ra Zidada Jesucristo nú'a̱ bá pɛncagui pa ga ma̱nga ra noya de ra jamfri, pa da gamfri nú'ʉ xa huahna Ajua̱. Ne bá pɛncagui pa ga utuabi'ʉ nú'a̱ majua̱ni ngu nú'a̱ dí camfrihʉ, pa njabʉ da 'mʉi'ʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱, 2ne da mɛ'tsa ra nthø'mate de ra te pa nza̱ntho nú'a̱ bi ña̱tcaguihʉ Ajua̱ ante da hyoca ra ximhai. Nu'á̱ pɛ'tsi da njabʉ ngue'a̱ Ajua̱ hinhya'mʉ hate. 3Ha nu mi zø ra pa, Ajua̱ ma Pøhøtehʉ bi 'ñudi nú'a̱ xqui ña̱tcaguihʉ por nuna ma̱ca noya bi 'bɛpcagui ga ma̱. 4Nu'i zi cu Tito, dí op'a'i nuna carta, dí ja ra uɛnda gue ma t'ʉ'i ngue'a̱ go dá zo'a'i de nuna ra jamfri dí pɛ'tshʉ. Ajua̱ ra Dada ne ra zi Hmu Jesucristo numa Pøhøtehʉ da ja̱p'a'i ne da max'a'i pa gui 'bʉi te rá 'ñentho. 5Nu ndá tsoc'abʉ Creta, dá tsoc'a'i pa gui juata nú'a̱ ra 'bɛfi ri 'bɛdi, ne pa gui hñuxa ya cu pa da nda̱ cada 'nara nija̱ de ya hnini habʉ ri munts'a ya cu ngu nú'a̱ dá 'bɛp'a'i. 6Nuya cu'ʉ mahyoni di 'yo xá hño ne di jo'o to'o da c'a'tsi, ne 'nada rá 'bɛhña̱ di pɛ'tsi, ne dya gamfri gatho yá ba̱tsi, ne di jo'o to'o da ma̱ gue yá ba̱tsi te yá maña'ʉ ne ya ts'o'yøde'ʉ. 7Ngue'a̱ ya ma'yo de ya nija̱ di supabi rá 'bɛfi Ajua̱, hangue mahyoni di 'yo xá hño pa hinto da c'a'tsi. Hindra 'ñets'i, hindra cuɛ, hindra ti, hindra necatuhni, ne hinda ne da da̱ha̱ ra boja̱ dega nthate. 8Nu'a̱ di øt'e, mahyoni di pa̱di da unga ntsaya nza̱ntho, ne dri ho nú'a̱ xá hño, ne di 'yo co ndunthi ra mfa̱di, di 'yo ngu rí 'ñehe, di øt'e ngu nú'a̱ ri ho Ajua̱, ne dri nsu sɛhɛ. 9Nu'á̱ mahyoni di pa̱di da su nura hoga noya nú'a̱ ma̱nga majua̱ni ngu nú'a̱ bi t'utuabi, pa njabʉ da za da zo ma'ra co ra nt'utuate nú'a̱ majua̱ni ne da ba̱di da da̱tuabi nehe nú'ʉ ma'ra to'o di ña̱ de ma'na'ño ra mfeni. 10Ngue'a̱ 'bʉi ndunthi ya ts'o'yøde ma̱nga ya noya hinte ri muui, ya hyate. Ma'na øt'a njabʉ nú'ʉ ya xodyo tɛnda yá jamfri. 11Nuya ja̱'i'ʉ mahyoni da jo'tua yá ne ngue'a̱ udi nú'a̱ hiní 'ñepi da 'ñudi, ne habʉ udi'ʉ ri ts'ocua yá mfeni maxøgue nú'ʉ to gatho 'bʉi ja ra ngu. Nu'ʉ́ øt'a njabʉ hønsɛ pa da da̱ta ra boja̱. 12Nuya me Creta, 'na de yá ba̱di'ʉ bi ma̱ de yá mengu rá haisɛ ne bi 'ñena: “Ya me Creta nza̱ntho xi ya c'uamba. Xi ya ts'o'mʉi ngu ya zate, ne ya ts'o'yo'ʉ, ne xi ya da̱hñei.” 13Nú'a̱ bi ma̱nga nura ba̱di'a̱ gue'a̱ xi majua̱ni. Hangue ringue'a̱ xi da zofo nts'ɛdi nuya cu pa da gamfri xá hño nú'a̱ majua̱ni. 14Nehe xipi gue hinda hñuxa nt'øde ya 'bede nú'a̱ xa bensɛhɛ ya xodyo, nixi nú'a̱ ri manda de yá mfeni sɛhɛ nú'ʉ ya ja̱'i hingui camfri nú'a̱ majua̱ni. 15Pa nú'ʉ to'o xá nt'axi yá mfeni, gatho ya t'øt'e xá nt'axi pa gue'ʉ. Pe pa nú'ʉ to'o xá nts'o yá mfeni ne hingyá gamfri, gatho ya t'øt'e xá nts'o pa gue'ʉ, ngue'a̱ xá nts'o yá mfeni ne hingui tsa da ba̱di nda'a̱ ra hño nda'a̱ ra 'ñʉ. 16Nu'ʉ́ ma̱ gue pa̱ Ajua̱, pe co yá ts'o'bɛfi dri hnequi gue hina, ngue'a̱ ya ts'o'mʉi ne ya ts'o'yøde, ne hingui tsa da 'yøt'e nú'a̱ xá hño.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\